Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 4

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
61
lượt xem
19
download

Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một chú đưa một cô gái bán hoa về khách sạn. Tắt đèn, lên giường, ... và mọi việc diễn tiến theo đúng trình tự. Làm việc ấy xong, cô gái thấy bạn mình đi ra phía cửa sổ, thở hít thật sâu, làm mấy động tác công phu, chui xuống gầm giường, chui ra bên kia, và lại lên giường, và ... lại đòi "ấy" lần nữa. Sau khi "ấy" xong, chàng lại đi ra phía cửa sổ, thở hít thật sâu, làm mấy động tác công phu, chui xuống gầm giường, chui...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 4

 1. Mét chó ®a mét c« g¸i b¸n hoa vÒ kh¸ch s¹n. T¾t ®Ìn, lªn giêng, ... vµ mäi viÖc diÔn tiÕn theo ®óng tr×nh tù. Lµm viÖc Êy xong, c« g¸i thÊy b¹n m×nh ®i ra phÝa cöa sæ, thë hÝt thËt s©u, lµm mÊy ®éng t¸c c«ng phu, chui xuèng gÇm gi- êng, chui ra bªn kia, vµ l¹i lªn giêng, vµ ... l¹i ®ßi "Êy" lÇn n÷a. Sau khi "Êy" xong, chµng l¹i ®i ra phÝa cöa sæ, thë hÝt thËt s©u, lµm mÊy ®éng t¸c c«ng phu, chui xuèng gÇm giêng, chui ra bªn kia, vµ l¹i lªn giêng, vµ ... l¹i ®ßi "Êy" lÇn n÷a. C« g¸i rÊt lµ thÝch. C«ng ®o¹n Êy lÆp ®i lÆp l¹i bèn lÇn. §Õn lÇn thø n¨m, c« g¸i quyÕt ®Þnh tù m×nh thö cho biÕt. Nµng ®i ra phÝa cöa sæ, thë hÝt thËt s©u, lµm mÊy ®éng t¸c thÓ dôc, chui xuèng vµ ... gÆp bèn chó ®ang n»m díi gÇm giêng. Mét bµ yªu cÇu b¸c sü cho thuèc tr¸nh thai. B¸c sü nh×n mét lóc vµ hái: "C« n¨m nay bao nhiªu tuæi ?" Bµ kia tr¶ lêi: "75 tuæi." "VËy th×," b¸c sü tiÕp, "c« ®· hÕt tuæi sinh në råi, cÇn thuèc lµm g×." "T«i cÇn ®Ó chèng mÊt ngñ !" B¸c sü suy nghÜ håi l©u, vµ nãi, "L¹ ! Lµm thÕ nµo mµ thuèc tr¸nh thai cã thÓ chèng mÊt ngñ ®îc nhØ ?" "T«i bá vµo cèc níc qu¶ ch¸u g¸i t«i uèng mçi ngµy." MAT SALLET FROM DUNGGU LAND One day, one MatSalleh (Caucasian) from USA arrived in Subang Airport, after he checked out from the custom, he feel wanted to go to the toilet, so he is looking for the toilet, when he found the toilet, there is a old lady sitting in front of the toilet. When he is about entering the toilet, the old lady stoped him and said forty cent in Cantonese ( Say Kok ), the MatSalleh just wonder why in Malaysia had to see cock (forty cent in cantonese) before entering the toilet ? He said No, but the old lady insist, So no choice, he take out his and show her. The old lady said no, no, no, duit, duit (money in malay) but the MatSalleh misunderstand again because he thought she said "DO IT, DO IT" so he ask " NOW, HERE ?". The old lady just reply "YES, YES", because she doesn't understand English. The MatSalleh thought she agreed to have sex with him, so he strip up the old lady and make love with her, but the old lady screaming and said " SAKIT, SAKIT" (Pain in Malay) again he think is suck it, suck it, he said "OK, I suck for you", and take the breast and suck. The old lady again said "YA ALLAH, TUHAN." "Too HARD, OK sweet heart, I'll be gentle a bit, OK?" the MatSalleh said.
 2. Suddenly the security walk by, and the old lady asking for help, "TOLONG, TOLONG, ENCIK." "No too long, just about 6 inches only" he replied. GEOGRAPHY OF WOMANHOOD From 13 to 18 a woman is like Africa - virgin and unexplored. From 19 to 35 she is like Asia - hot and exotic. From 36 to 45 she is like America - fully explored and free with her resources. From 46 to 55 she is like Europe - exhausted, but still has points of interest. From 56 on she is like Australia - everyone knows it's down there but no one gives a damn. MASTER PIECE In a biology class, the prof was discussing the high glucose levels found in semen. A young female raised her hand and asked "If I understand, you're saying there is a lot of glucos, as in sugar, in male seman?" "That's correct", responded the prof, going on to add statistical info. Raising her hand again, the girl asked, "Then why doesn't it taste sweet?" After a stunned silence, the whole class burst out laughing, the poor girl's face turned bright red, and as she realized exactly what she had inadvertantly said (or rather implied), she picked up her books without a word and walked out of class ... and never returned. However, as she was going out the door, the Profs reply was classic... Totally stright-faced he answered her question, he stated "It doesn't taste sweet, because the taste-buds for sweetness are on the tip of your tongue". SPEAKING OF A PARROT A traveling salesman was browsing in a pet shop looking for something that would be a companion for his wife while he was away on his long road trips. The salesman was standing there looking frustrated when the pet shop owner came up to him. "I've got just the thing," he said. "What's that," the salesman asked. "A bird - a parrot," the owner said. "A parrot makes a great pet. And it will keep your wife company by talking to her when you're gone." The salesman thought about it for a moment and finally agreed to look at the owner's stock of pet parrots. Well, the birds were beautiful, but much more expensive than he'd imagined. Except for one peculiar looking parrot squatting on its perch in the corner away from the other birds.
 3. "Why's that one so cheap?" the salesman asked. The pet shop owner shook his head at the bird. "That poor thing was born with no legs," he said. The salesman stared at the bird. "How does he stay on the perch?" The pet shop owner grew red-faced with embarrassment. "He wraps his penis around the perch." "You're kidding," the salesman said. "No," the owner said. "And another thing. This bird repeats everything it sees. It's a very intelligent bird." "Really?" the salesman said. "Yep," the owner replied. "Parrot, what did I do today?" The parrot ruffled its feathers. "Awk, rang up sales. Awk, rang up sales." "What else did I do today?" the owner asked. "Awk, fed the animals. Fed the animals." Well, the salesman was really impressed. He bought the bird and took it home. His wife was just as impressed with the present her husband brought home and told him so. She placed the parrot and his cage in the living room. The next day, the salesman came home from his office and walked up to the parrot. "Well parrot, what did my wife do today?" "Awk, watched soap operas. Awk, watched soap operas," the parrot replied. "What else did she do?" "Awk, cooked supper. Cooked supper." Satisfied, the salesman went into the kitchen to greet his wife. Well several weeks passed, and the salesman returned from one of his long sales trips. After kissing his wife hello, he walked up to the parrot which was sitting quietly on its perch. "Well parrot, tell me what happened while I was gone." The parrot ruffled its feathers. "Awk, neighbor John came over. Awk, neighbor John." "What happened then?" the salesman asked becoming suspicious. "Awk, neighbor John began kissing your wife. Awk, kissing your wife," the parrot said with a whistle. "And then." "Awk, neighbor John unbuttoned her blouse and fondled your wife's breast. Awk, fondled her breast." "And then." "Awk, they got undressed. Awk, undressed." "And what happened then?" the salesman said angrily. "What happened then?" the parrot squawked, tilting its head. "Awk, don't know what happened. Awk, got a hard on and fell off the perch. Awk." Anh ®Õn bªn em, em lÆng im M¾t em lÈn tr¸nh m¾t anh t×m Anh hiÓu thÕ lµ em ®ång ý
 4. Phen nµy ch¾c ®îc síng lÞm ch...im. Hen-ric Hain¬ T«i xin m¹o muéi thay mÆt c« g¸i, mét ngêi c¶m thÊy nh bÞ h¹ thÊp khi b¹n trai ngËp ngõng ®Õn nh vËy, ®Ó nãi lªn lßng m×nh nh sau. GÆp råi sao anh vÉn ngåi im ? Ch¼ng ph¶i chÝnh em, anh muèn t×m ? Lßng anh víng ®iÒu chi do dù ? Nªn ch¼ng lµm g× chØ rung ch... ? B¹n cña Hen-ric Hain¬ T¹i mét cuéc phán vÊn hoa hËu , gi¸m kh¶o hái: -Theo c« chång vµ con c¸i g× quan träng h¬n? -Cßn tïy! -Tïy g×? - Tïy theo chång cã tríc hay con cã tríc! T¹i BÖnh viÖn phô s¶n cña Liªn hiÖp quèc, c¸c bµ mÑ tríc ngµy sinh con ®ang cïng nhau trß chuyÖn vÒ ®øa con s¾p ra ®êi. Chñ ®Ò c©u chuyÖn lµ "Sau nµy con chÞ sÏ gièng ai ?". C« g¸i Achentina nãi: - Sau nµy con em sÏ gièng Maradona. C¸c chÞ ®· thÊyMaradona ®¸ bãng cha? ThËt kh«ng cã g× kú diÖu h¬n khi Maradona dÉn bãng. - Kh«ng thÓ h¬n ®îc Pªlª ®©u. Con t«i sau nµy sÏ lµ Pªlª - C« g¸i Brazin véi v· ng¾t lêi. - ¤i, t«i th× mong con trai t«i sÏ gièng Hitle. Nã sÏ chinh phôc c¶ thÕ giíi nµy vµ sÏ thuª c¸c cÇu thñ giái ®Õn ®¸ ®Ó t«i xem - C« g¸i §øc tuyªn bè. - Cßn con t«i sÏ trë thµnh Xtalin. Xtalin cã thÓ ®¸nh b¹i c¶ nh÷ng ®Õ chÕ hiÕu chiÕn nhÊt - Mét bµ mÑ Nga chËm r·i nãi. - Hõm, c¸c chÞ chØ toµn lo chuyÖn ví vÈn. Con em sau nµy sÏ lµ cÇu thñ bãng ®¸ ViÖt nam!!! - C« g¸i m¶nh dÎ ngêi ViÖt nam nãi giäng ch¾c nÞch. - T¹i sao thÕ nhØ ? ViÖt nam cã ph¶i cêng quèc bãng ®¸ ®©u ? - TÊt c¶ c¸c bµ c¸c c« ®Òu ®ång thanh th¾c m¾c. - Râ lµ mét lò ngèc c¶. C¸c chÞ ch¾c cha xem trËn chung kÕt gi¶i v« ®Þch quèc gia 1996 cña ViÖt nam ph¶i kh«ng ? - C« g¸i ViÖt nam nãi - H«m ®Êy, mét cÇu thñ tiÒn ®¹o dÉn bãng ®Õn c¸ch khung thµnh 2m ®èi mÆt víi thñ m«n råi co c¼ng sót. ThÕ mµ bãng vät th¼ng qua xµ ngang bay ra ngoµi... C¸c chÞ cã t ëng tîng ®îc kh«ng, lóc ®Êy gÇn 5000 chµng trai cæ ®éng viªn ®øng bËt dËy h« lªn "§.mÑ mµy......". ¤i, 5000 chµng trai ®Êy c¸c chÞ ¹! T¹i mét héi th¶o Y häc lín t¹i New York, c¸c b¸c sü ®ang nhiÖt t×nh tr×nh bµy vµ gãp ý vÒ c¸c thµnh tùu míi nhÊt ®· ®¹t ®îc. Mét tay ®Õn tõ Anh Quèc ph¸t biÓu.
 5. - GÇn ®©y chóng t«i cã nhËn mét ca ®Æc biÖt. N¨m ngo¸i trong mét tai n¹n lao ®éng t¹i nhµ m¸y in, mét c«ng nh©n bÞ cuèn vµo m¸y vµ bÞ nghiÕn n¸t thµnh mu«n m¶nh. ChØ sãt l¹i ngãn tay ót cña bÖnh nh©n cßn nguyªn vÑn. C¸c chuyªn gia chóng t«i ®· tõ ®Êy lµm l¹i cho bÖnh nh©n toµn bé c¸nh tay míi, th©n míi, ch©n míi, v.v vµ cuèi cïng ®a anh ta trë l¹i lµm viÖc. Theo b¸o c¸o cña Tæng gi¸m ®èc nhµ m¸y in, nhê cã anh c«ng nh©n lµm viÖc tèt h¬n mµ «ng ®· cã thÓ bít ®îc n¨m c«ng nh©n ®øng m¸y. - N¨m kia trong mét vô tai n¹n nhµ m¸y ®iÖn nguyªn tö -- mét b¸c sü Canada ph¸t biÓu -- bÖnh nh©n cña t«i ®· bÞ tiªu huû hÕt tÊt c¶ c¸c b« phËn. ChØ cßn sãt l¹i mçi mét sîi tãc. C¸c chuyªn gia chóng t«i ®· lµm l¹i hép sä, bé n·o, c¸c chi, néi t¹ng, v.v vµ sau ®ã bÖnh nh©n ®· ®i lµm trë l¹i. B»ng n¨ng suÊt lao ®éng cña m×nh, anh ta ®· cho n¨m m¬i c«ng nh©n kh¸c nghØ viÖc. Khi ®ã b¸c sü ®¹i diÖn cho níc chñ nhµ ®øng lªn ph¸t biÓu: - Mét h«m khi ®i d¹o phè vµ suy t vÒ mét ph¬ng ph¸p Y khoa míi, t«i bÊt cÈn ®¸nh h¬i mét c¸i (trung tiÖn). Kh«ng bá phÝ c¬ héi chiªm nghiÖm ph¸t kiÕn cña m×nh, t«i véi høng nã vµo mét c¸i tói vµ ®Õn ngay phßng thÝ nghiÖm ë bÖnh viÖn. C¸c b¸c sü hµng ®Çu chóng t«i ®· t¹o mét c¸i lç ë quanh tói vµ truyÒn toµn bé h¬i trong tói vµo. Sau ®ã chóng t«i t¹o phÇn trªn c¬ thÓ, phÇn ch©n v.v. cuèi cïng chóng t«i ®· t¹o ®îc Bill Clinton. ¤ng ta ®· cho toµn bé c¸c @#$%^& ë Mü nghØ viÖc TuÇn tr¨ng mËt, ®«i uyªn ¬ng nä ®i nghØ ë mét thµnh phè cæ. C« g¸i giao hÑn víi chµng trai lµ cø mçi lÇn tiÕng chu«ng ®iÓm giê cña thµnh phè giãng lªn th× hä sÏ lµm chuyÖn Êy. §Õn nöa ®ªm, chµng trai mÖt mái qu¸, lo¹ng cho¹ng bíc ra ngoµi kiÕm thø g× ®ã ®Ó ¨n vµ ®Õn ®iÕm canh, khÈn kho¶n xin «ng giµ trùc ®iÕm: - ¤ng lµm ¬n hai tiÕng míi ®¸nh chu«ng mét lÇn, t«i xin biÕu «ng chót tiÒn. ¤ng giµ nghiªm kh¾c ®¸p: - Kh«ng ®îc, lóc chiÒu cã mét c« g¸i xinh t¬i cho t«i kh¸ nhiÒu tiÒn vµ nhê t«i cø nöa tiÕng l¹i ®¸nh chu«ng mét lÇn. C«ng an: Nh vËy lµ chång chÞ ®· mÊt tÝch mét tuÇn nay. ChÞ h·y t¶ ngo¹i h×nh anh Êy. ThiÕu phô (sôt sÞt): V©ng, khu«n mÆt chång em trßn trßn. Anh Êy mÆc chiÕc ¸o tr¾ng em mua 72 ngµn ë chî Hµng Da th¸ng tríc. QuÇn mµu xanh tÝm than 97 ngµn mua ë TrÇn Nh©n T«n. ¤i khæ qu¸, t¹i sao anh l¹i mÆc chiÕc quÇn Êy, em ®· ®Ýnh l¹i chiÕc cóc tói sau cho anh ®©u! Mµ ®i ®©u l¹i quªn ®eo cµ v¹t n÷a chø! Em ®· dÆn ®i d¨n l¹i lµ ®i lµm lµ ph¶i ¨n mÆc tÒ chØnh c¬ mµ. Anh Êy ®i ®«i giµy gi¶ da em ph¶i göi mua tËn Sµi gßn, tr«ng cßn míi l¾m. ChiÕc ¸o may « mÆc ba h«m råi vÉn cha thay. Anh cã nh thÕ bao giê ®©u! Chång em phô tr¸ch tin häc ë mét c«ng ty m¸y tÝnh. C«ng viÖc bËn l¾m nhng kh«ng bao giê vÒ muén, v× h«m nµo em còng gäi ®iÖn cho anh lóc n¨m giê hai m¬i phót. Mµ vÒ muén thÕ nµo ®îc, cßn ph¶i thæi c¬m, giÆt quÇn ¸o, tr«ng con n÷a chø. Nhng tuÇn tríc gäi ®iÖn thÊy b¶o anh Êy kh«ng ®Õn c¬ quan. Mµ c¶ th ký riªng còng ®i c«ng t¸c. MÊy h«m nay em bËn qu¸, nªn h«m nay míi ®Õn b¸o c¸c anh. V¾ng chång ch¼ng cã ai röa b¸t, quÐt nhµ. Mµ tiÖm lµm ®Çu con Mai gÇn nhµ h«m qua l¹i nghØ, ph¶i ®i nöa buæi míi t×m ®îc tiÖm kh¸c võa ý. Kh«ng hiÓu chång em cã thÓ ®i ®©u ®îc nhØ nÕu nh trong tói chØ cã chøng minh th
 6. vµ n¨m m¬i hai ngµn n¨m tr¨m ®ång. Mµ tê hai ngµn r¸ch mét gãc råi, ch¼ng biÕt cßn tiªu ®îc kh«ng... Buæi tra mïa hÌ t¹i mét bÖnh viÖn t©m thÇn, vÞ B¸c sÜ nä ®i däc hµnh lang b¾t gÆp mét bÖnh nh©n t©m thÇn võa ®i võa kÐo theo mét sîi d©y ë ®Çu ®îc buéc mét c¸i bµn ch¶i. ThØnh tho¶ng anh ta dõng l¹i vuèt ve vµ lÈm bÈm nãi víi c¸i vËt k× côc ®ã. Khi nh×n thÊy «ng B¸c sÜ, anh chµng cã vÎ rÊt lóng tóng. ThÊy l¹, vÞ B¸c sÜ hái: - Nµy, Anh ®ang lµm g× thÕ? - D¹...em ®ang kÐo c¸i bµn ch¶i. - Tèt! T«i nghÜ lµ cËu cã thÓ ra viÖn ®îc råi. Nãi xong «ng B¸c sÜ hµi lßng bá ®i. Anh chµng véi kÐo c¸i bµn ch¶i vµo mét gãc khuÊt, võa vuèt ve nã võa nãi: - May cho mµy, NÕu tao kh«ng b¶o mµy lµ c¸i bµn ch¶i th× «ng ta ®· mang mµy lªn NhËt t©n råi. C« g¸i ®i kh¸m bÖnh vÒ m¸ch mÑ: - MÑ ¬i, anh b¸c sÜ kh¸m bÖnh cho con h«m nay quªn èng nghe ë nhµ nªn ph¶i ¸p tai vµo ngùc con nghe mét lóc l©u. Bµ mÑ véi nãi : - May cho con lµ nã kh«ng ®Ó quªn kim tiªm ë nhµ ®Êy ! Kh¸ch hµng: Mãn ¨n ë ®©y kinh qu¸! Cho t«i gÆp Gi¸m ®èc nhµ hµng. Båi bµn: Xin lçi, «ng chñ ®i ¨n tra råi. Mét c« g¸i xinh ®Ñp rçi r·i kh«ng biÕt lµm g×, thÊy «ng hµng xãm cã vên rau tèt, bÌn quyÕt ®Þnh thö trång rau. Nhng kh«ng hiÓu sao c« ch¨m bãn rÊt c«ng phu cÈn thËn mµ kÕt qu¶ kh«ng ®îc nh ý. C« bÌn hái: "B¸c cho ch¸u hái, lµm thÕ nµo mµ cµ chua vên b¸c chÝn ®á nh vËy?" "Ch¼ng giÊu g× c«, hµng ngµy vµo buæi s¸ng vµ buæi chiÒu t«i ra vên tr×nh diÔn. Lò cµ chua vên t«i ngîng qu¸ nªn míi chãng ®á nh thÕ!" C« g¸i thÊy vËy mõng l¾m. L©u l©u gÆp l¹i, «ng hµng xãm hái th¨m, "ThÕ nµo, ch¸u trång cµ chua tèt chø?" "Kh«ng ®©u b¸c ¹. Nhng da chuét th× lªn to l¾m." Tæng Gi¸m ®èc (sau buæi thuyÕt tr×nh): T¹i sao tay Phã Gi¸m ®èc ®a anh bµi ph¸t biÓu dµi thÕ kia chø. Anh ®· dÆn viÕt ng¾n gän th«i. Em cã thÊy rÊt nhiÒu ngêi ng¸p vµ ngñ gËt kh«ng... Th ký: V©ng ... em xin lçi. Em ®· ®a nhÇm cho anh c¶ 3 b¶n copy cña cïng mét bµi. Bill Gates (Microsoft), Louis Gerstener (IBM) vµ Robert Palmer (Digital) ngåi gÇn nhau trong mét cuéc häp b¸o.
 7. BÝp...biÝip...bÝp! TiÕng ®éng ph¸t ra tõ phÝa Bill. Ngêi ta thÊy Bill ¸p ®ång hå lªn tai vµ nãi g× ®ã vµo ®u«i ca-ra-v¸t. Nãi xong, thÊy mäi ngêi ®ang ch¨m chó nh×n m×nh, Bill tù hµo gi¶ng gi¶i: "§©y lµ c«ng nghÖ míi cña chóng t«i. Chóng t«i ®· g¾n mét loa nhá vµo ®ång hå ®eo tay vµ micro-phone vµo ®u«i ca-ra-v¸t. Nhê vËy mµ t«i cã thÓ nhËn ®îc c¸c cuéc gäi khÈn cÊp bÊt cø lóc nµo." Mäi ngêi gËt gï t¸n thëng. Mét lóc sau l¹i cã tiÕng bÝp bÝp tõ phÝa Louis. Ngêi ta thÊy Louis Ên nhÑ vµo hoa tai vµ nãi g× ®ã víi kh«ng khÝ. Nãi chuyÖn xong, Lu gi¶i thÝch: "§©y lµ c«ng nghÖ vi m¹ch tÝch hîp tiªn tiÕn nhÊt cña chóng t«i. T«i ®· g¾n mét chiÕc loa cùc nhá vµo chiÕc hoa tai nµy vµ mét chiÕc micro-phone cùc nhá vµo mét chiÕc r¨ng gi¶. Nhê vËy t«i cã thÓ thùc hiÖn c¸c cuéc ®µm tho¹i khÈn cÊp bÊt cø lóc nµo vµ ë bÊt cø ®©u." Bôp!! Mét tiÕng ®éng gièng tiÕng trung tiÖn ®Õn møc ®¸ng ngê ph¸t ra tõ phÝa Robert. Rob véi ®øng lªn ph©n bua: "Cho xin tê giÊy. T«i cÇn nhËn gÊp mét b¶n fax." Trong mét buæi d· ngo¹i líp mÉu gi¸o lín, c« gi¸o thÊy mét sè em bµn t¸n vÒ §øc Chóa, vÒ ngµy sinh cña Chóa, v.v. C« thÊy hiÓu biÕt cña c¸c em cßn ng©y th¬ vµ cã mét sè ®iÓm cha chuÈn x¸c v× dï sao ®©y còng lµ mét ®Ò tµi t«n gi¸o mµ ngay c¶ linh môc kh«ng ph¶i ai còng dÔ dµng tr×nh bµy ®îc g·y gän vµ ®Çy ®ñ. Lµ ngêi mé ®¹o, c« gi¸o muèn nh©n dÞp nµy gi¶ng gi¶i ®«i ®iÒu. "C¸c em cã biÕt b©y giê §øc Chóa ë ®©u kh«ng?" c« më ®Çu. "Chóa ë trªn trêi," mét em nãi. "Chóa ë trong tim," em kh¸c ®a tay lªn ngùc. "Chóa ë trong toa-lÐt," mét em kh¸c qu¶ quyÕt. C« gi¸o qu¸ ngì ngµng trong khi tÊt c¶ c¸c em ®ang híng vµo c« nh mong ®îi mét lêi gi¶i thÝch. Sau mét gi©y trÊn tÜnh, c« hái: "T¹i sao em l¹i nghÜ r»ng §øc Chóa ë trong nhµ vÖ sinh?" "S¸ng nµo mµ bè em ch¶ võa ®Ëp cöa võa nãi: L¹y Chóa! Lµm g× trong Êy mµ l©u thÕ!" C« gi¸o d¹y häc sinh bµi ®©u tiªn cña chñ ®iÓm mïa ®«ng "C¸i ch¨n b«ng", muèn cho bµi gi¶ng thªm phÇn hÊp dÉn, c« hái häc sinh: - Em B. em h·y cho c« biÕt buæi tèi mïa ®«ng em ngñ víi g×? Häc sinh: - Tha c« víi mÑ em ¹! - VËy ë trªn lµ g×? Häc sinh thËt thµ: - Tha c«, ë trªn lµ bè em ¹! C« gi¸o bùc qu¸ bÌn ph¶i hái: - ThÕ c¸i ch¨n b«ng ë ®©u? Häc sinh cµng thËt thµ h¬n: - Tha c«, díi ®Ýt mÑ em ¹! C« gi¸o: !!!!
 8. Thµy gi¸o ®ang say sa víi nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn, chît ®Õn ®o¹n: " Ngµy nay, c«ng nghÖ tiªn tiÕn cho phÐp ngêi ta s¶n xuÊt ra nh÷ng d©y chuyÒn hoµn toµn tù ®éng, ë ®Çu nµy ta ®a vµo mét con bß vµ ®Çu kia chiªc m¸y lµ mét chiÕc xóc xÝch hoµn h¶o!" Chît mét häc sinh lªn tiÕng: - Tha thÇy thÕ cã thÓ chÕ t¹o ®îc ra chiÕc m¸y lµm ngîc l¹i kh«ng ¹? Thµy gi¸o c¸u l¾m liÒn nãi: - Cã, c¸ch ®©y mêi mÊy n¨m bè anh ®· cho mét chiÕc xóc xÝch vµo trong mét c¸i m¸y råi sau ®ã c¸i m¸y Êy nh¶ ra mét con bß, ®ã lµ anh ®Êy! Ngêi phô n÷ nä cã chång võa míi mÊt ®i khoe víi mäi ngêi vÒ chång m×nh: - Anh Êy rÊt th«ng minh, ch¨m chØ, l¹i rÊt hiÒn. Cha bao giê anh Êy ®éng vµo em, dï lµ sîi tãc. Anh hµng xãm th¾c m¾c: - VËy anh Êy ch¾c lµ mét tay thiÖn x¹? Mét «ng giµ 85 tuæi cíi c« g¸i míi mêi t¸m ®«i m¬i, cã ngêi thÊy thÕ khuyªn «ng: - ¤ng nªn t×m mét ngêi phôc vô trÎ tuæi cho c« Êy. Vµi th¸ng sau, ®Õn nhµ «ng giµ ch¬i, anh chµng nä v« cïng söng sèt v× c¶ vî «ng giµ cïng c« ngêi hÇu ®Òu ®ang cã mang. ¤ng giµ mØm cêi nãi víi anh: - Theo lêi khuyªn cña «ng, t«i ®· thuª mét c« hÇu thËt trÎ. ThÇy gi¸o hái häc sinh: - Em h·y kÓ nh÷ng sù kiÖn lÞch sö cña n¨m 1975. - Tha thÇy, em cßn kh«ng nhí næi ngay c¶ chuyÖn tèi qua n÷a. Mét bµ ®¸o ®Ó hái «ng con rÓ t¬ng lai: - NÕu t«i vµ con g¸i t«i cïng ®ang bÞ chÕt ®uèi th× anh sÏ cøu ai? - D¹, ch¸u sÏ cøu b¸c tríc råi sau ®ã xin chÕt cïng con g¸i b¸c. ChuyÖn thø nhÊt : Trong mét bÖnh viÖn t©m thÇn, b¸c sÜ thö kiÓm tra trÝ tuÖ mét bÖnh nh©n ®Ó cho ra viÖn. B¸c sÜ hái : - T«i cã thÓ lÊy bóa ®ãng ®inh vµo ®Çu anh ®îc kh«ng ? BÖnh nh©n nhanh nhÑn tr¶ lêi : - ¤ng lµm nh t«i ®iªn ch¾c, «ng ®Þnh giÕt t«i hay sao ? B¸c sÜ nghÜ bông ch¾c anh nµy hÕt ®iªn råi, cã thÓ ra viÖn ®îc. §Ó cho ch¾c b¸c sÜ hái thªm : - T¹i sao nh thÕ l¹i kh«ng ®îc ? BÖnh nh©n tr¶ lêi : - ThÕ nhì «ng ®ãng trît c¸i ®inh, c¸i bóa ®Ëp vµo ®Çu t«i th× t«i chÕt µ!!! ChuyÖn thø hai : B¸c sÜ trong bÖnh viÖn t©m thÇn ®i ra s©n th× thÊy rÊt nhiÒu bÖnh nh©n ®ang trÌo ë trªn c©y. B¸c sÜ hái :
 9. - C¸c anh lµm g× ë trªn ®ã thÕ ? C¸c bÖnh nh©n ®ång thanh nãi : - Cã c¸i nµy hay l¾m, b¸c sÜ trÌo lªn ®©y th× biÕt. B¸c sÜ tß mß còng trÌo thö lªn c©y. C¸c bÖnh nh©n reo lªn sung síng vµ nãi : - Th«i b©y giê chóng ta tiÕp tôc ch¬i trß :"chÝn" ®i. ThÕ lµ th»ng ®Çu tiªn nãi : "Tao chÝn råi, tao rông ®©y" , vµ h¾n bu«ng hai tay ra r¬i xuèng ®Êt ®¸nh "bép" mét c¸i, mØm cêi thó vÞ. Th»ng tiÕp theo còng nãi "chÝn råi" vµ bu«ng tay r¬i xuèng ®Êt. §Õn lît b¸c sÜ, «ng ta sî qu¸ kªu : -T«i cha chÝn ,t«i vÉn cßn xanh nªn kh«ng rông ®îc. ThÕ lµ c¸c bÖnh nh©n nãi : - Th»ng nµy cßn xanh th× ph¶i nÐm th× nã míi rông, vµ thi nhau cÇm ®¸ nÐm cho b¸c sÜ ®au qu¸ bu«ng tay ra r¬i xuèng ®Êt th× míi th«i. ¾n bÞ l¹c ®êng. Ch¼ng cã g× tö tÕ ®Ó ¨n, ch¼ng cã g× tö tÕ ®Ó uèng, ch¼ng cã chç tö tÕ ®Ó ngñ. Lang thang m·i trong rõng, cuèi cïng h¾n mß ®îc mét ng«i nhµ. Nghe h¾n tr×nh bµy hoµn c¶nh xong, chñ nhµ nãi, "B©y giê muén råi. L·o sÏ cho anh ¨n, ngñ vµ s¸ng mai sÏ chØ ®êng cho anh vÒ thµnh phè. Nhng anh kh«ng ®îc t¸n tØnh ch¸u g¸i l·o, nÕu kh«ng ba ®iÒu khã chÞu..." "Kh«ng x¶y ra chuyÖn ®ã ®©u," h¾n ng¾t lêi. "Ch¸u ®ãi vµ mÖt l¾m. ChØ xin cô Ýt b¸nh, híp níc, sím mai ®i ngay." H¾n ¨n uèng rÊt ngon miÖng. T¾m röa s¹ch sÏ vµ lªn giêng ®i ngñ. §óng lóc chui vµo ch¨n, h¾n nh×n ra ngoµi hiªn vµ thÊy mét c« g¸i ®ang ngåi söa l¹i m¸i tãc. ¸nh tr¨ng huyÒn ¶o chiÕu xuèng ®ñ ®Ó h¾n nhËn ra th©n h×nh trÎ trung thÊp tho¸ng sau tµ ¸o máng. H¾n chît hiÓu r»ng bèn th¸ng qua h¾n kh«ng chØ thiÕu thèn ®å ¨n, mµ còng rÊt thiÕu thèn t×nh c¶m. Cßn ba c¸i ®iÒu g× g× ®ã th× sao? H¾n tÆc lìi mét c¸i, më cöa vµ ®i vÒ phÝa thiÕu n÷. H¾n tØnh ngñ vµ thÊy mét hßn ®¸ nÆng ®Ì trªn ngùc, trªn cã ghi dßng ch÷, "1. §¸ nÆng 50kg trªn ngùc." §iÒu khã chÞu thø nhÊt ®©y. H¾n khÖ nÖ qu¨ng hßn ®¸ ra ngoµi cöa sæ. Bçng h¾n nh×n thÊy bªn díi cã ghi, "2. §¸ buéc vµo hßn bi bªn ph¶i" vµ h¾n thÊy mét sîi d©y ch¾c ch¾n mét ®Çu nèi hßn ®¸ vµ mét ®Çu chui vµo quÇn h¾n. Ho¶ng qu¸ h¾n nhÈy ®¹i theo. Trong khi bay qua cöa sè, h¾n ®äc ®îc dßng ch÷ trªn c¸nh cöa, "3. Hßn bi bªn tr¸i buéc vµo ch©n gi - êng." ¤ng gäi ®iÖn vÒ nhµ cho vî vµ nhËn ®îc mét giäng phô n÷ l¹ ho¾c. - A-l«, ai ®ã. - T«i lµ ngêi lµm. - Nhµ t«i lµm g× cã ngêi lµm. - Bµ chñ míi thuª t«i s¸ng nay. - Tèt. Cho t«i gÆp bµ chñ, chång bµ Êy ®©y. - ¥ ... bµ chñ ®ang ngñ víi «ng chång nµo ®ã trªn g¸c ý. - Sao !! Nµy, c« kia. Cã muèn n¨m tr¨m triÖu kh«ng. - D¹, «ng muèn em lµm g×. - C« lÊy khÈu sóng trong ng¨n bµn b¾n bá mÑ hai ®øa Êy ®i. Sau ®ã «ng nghe tiÕng ®Æt ®iÖn tho¹i, tiÕng bíc ch©n vµ hai ph¸t sóng. C« ng- êi lµm c«ng nãi chuyÖn tiÕp. - Tha «ng, b©y gië xö lý hai c¸i x¸c thÕ nµo ¹.
 10. - Gãi gÐm cÈn thËn, råi qu¨ng ra c¸i hå c¹nh nhµ. - C¹nh nhµ? Hå níc nµo nhØ. - ¥ ... vËy cã ph¶i sè m¸y 8115643 kh«ng ®Êy ... Bµi häc cho c« con g¸i míi lín cña ngêi mÑ: . §µn «ng thÝch lo¹i ®iÖn tho¹i cã nhiÒu nót. Chóng lµm hä c¶m thÊy m×nh quan träng h¬n. . NhiÖt ®é ®µn «ng cao h¬n ®µn bµ. NÕu trêi qu¸ l¹nh, con nªn ngñ c¹nh mét ngêi ®µn «ng. Nªn hiÓu ®µn «ng lµ mét chiÕc lß sëi di ®éng. §iÒu phiÒn to¸i duy nhÊt lµ chiÕc lß sëi nµy ng¸y h¬i to. . §µn «ng rÊt tù tin. Hä hoµn toµn tin r»ng sù ch¨m chó theo dâi trËn ®Êu trªn ti vi cã gi¸ trÞ ñng hé rÊt lín cho ®éi bãng cña hä. VÝ dô, nÕu ®éi bãng cña bè ®ang chiÕn th¾ng, bè sÏ reo hß nhiÖt liÖt. Cßn nÕu ®éi bãng cña bè ®ang thua, bè sÏ ra søc khÝch lÖ. NÕu ®éi bãng cña bè ®ang thua ®Ëm, bè sÏ b¶o mÑ th«i nãi chuyÖn ®iÖn tho¹i, nhì ra cÇu thñ cã thÓ gäi ®iÖn ®Õn... . NÕu b¹n trai lµm c¬m cho con ¨n mµ cã nhiÒu h¬n hai mãn, con nªn hiÓu r»ng anh ta rÊt quan t©m ®Õn con. . Khi cã nhiÒu h¬n ba ngêi ®µn «ng nãi chuyÖn víi nhau, thêng ®Ò tµi c©u chuyÖn lµ ThÓ thao. NÕu nhiÒu h¬n ba ngêi ®µn bµ nãi chuyÖn víi nhau, ®Ò tµi c©u chuyÖn lµ §µn «ng. . §µn «ng Ýt thùc dông h¬n ®µn bµ. Mét ngêi ®µn bµ thêng tù hái: "Ta ®ang yªu ch¨ng? Tr«ng ta hÊp dÉn ch¨ng? Ta ®ang giµ ®i ch¨ng?..." Mét ngêi ®µn «ng thêng tù hái: "Nªn ch¬i con xe nµo? §éi bãng nµo sÏ v« ®Þch?..." . Ph¶i tÝnh ®Õn nam tÝnh khi ®Þnh ®¸ ®Ýt mét ngêi ®µn «ng. "T«i ®· ch¸n ngÊy anh" hay "Cót ®i t«i kh«ng muèn gÆp l¹i anh" nhiÒu khi sÏ lµm hä cè lao vµo nh lao vµo mét thö th¸ch míi. H·y thö nãi "Anh yªu cña em! Em yªu anh biÕt nhêng nµo! Bao giê chóng ta tæ chøc ®¸m cíi? Anh thÝch cã con trai hay con g¸i?" . Tuæi kÕt thóc hãc m«n giíi tÝnh cña ®µn «ng thó vÞ h¬n cña ®µn bµ. §µn bµ khi ®ã sÏ nÆng nÒ vµ nãi nhiÒu. §µn «ng sÏ hÑn hß víi c¸c c« chØ b»ng nöa tuæi ë vò trêng. . §µn «ng thêng quªn tÊt. §µn bµ l¹i nhí dai. C¸c bé phËn trong c¬ thÓ mét «ng l·o häp nhau xin nghØ hu. N·o lµ trëng ban TCCB. Tim : - Cho tao nghØ ®i, 80 n¨m nay, tao lµm viÖc cËt lùc råi. + Kh«ng ®îc _ N·o nãi _ mµy nghØ th× tiªu µ? - ThÕ th× cho tao nghØ vËy _ mét giäng yÕu ít väng lªn tõ díi N·o qu¸t: + Mµy lµ th»ng nµo, ®øng lªn cho tao xem mÆt ? - MÑ kiÕp, «ng mµ ®øng lªn ®îc th× viÖc g× ph¶i xin nghØ hu ! ------------------------- - A, th× ra lµ mµy. Sao mµy lµm viÖc kÐm thÕ. H·y thö so víi Tim xem. Mµy b¾t ®Çu lµm viÖc muén h¬n nh÷ng 16 n¨m, b©y giê ®· ®ßi nghØ råi. - XÕp chãng quªn qu¸. Em thêng xuyªn lµm viÖc ca 3, mµ l¹i trong m«i trêng ®éc h¹i.
 11. Hai b¹n g¸i t©m sù. - CËu cã hay nãi chuyÖn víi chång khi lµm t×nh kh«ng? - Kh«ng, chØ c¶m nhËn th«i, cßn cËu. - ThØnh tho¶ng, khi anh Êy gäi ®iÖn vÒ nhµ. ChuyÖn gi÷a A vµ B A; CËu cã thÓ ph¸c ho¹ ®«i nÐt vÒ c« bÐ mµ cËu dù ®Þnh giíi thiÖu cho tí ®îc kh«ng? Tí nãng ruét qu¸, Kh«ng thÓ chê ®îc n÷a råi. B; C« bÐ nµy cùc kú t¬i, trÎ vµ.... A: Th«i cø t¬i lµ ®îc råi bëi v× tao ch¸n ghÐt g¬ng mÆt cau cã cña bµ vî tao l¾m råi. B: VÒ kho¶n nµy th× mµy yªn t©m ®i, em lóc nµo còng cêi, t¬i nh hoa A: ThÕ th× ®îc råi, Tao ®ång ý tr¶ cho mµy 100 USD. C¶ hai véi vµng ®i ngay, ®Õn n¬i khi ®îc mäi ngêi giíi thiÖu anh chµng míi hiÓu: ho¸ ra lµ "t¬i" kh«ng ®i liÒn víi " Xinh"nh anh vÉn nghÜ tríc nay. Tøc c¶nh, tiÕc tiÒn anh liÒn cho ra ngay mét bµi th¬ bÊt hñ vµ ®· gì g¹c ®îc phÇn nµo sè tiÒn "oan". Qu¸i l¹ lµm sao c¸i bé r¨ng C¸i thß c¸i thôt ®øng l¨ng nh¨ng C¸i miÖng réng thÕ sao kh«ng ®øng §øng c¶ ra ngoµi ng¾m giã tr¨ng. Little Johnny asks his mother how old she is. Her reply is, "Gentlemen don't ask ladies that question." Johnny then asks his mother how much she weighs. Again the mother's reply is, "Gentlemen don't ask ladies that question." The boy then asks, "Why did daddy leave you?" To this, the mother says, "you shouldn't ask that" and then sends him to his room. On the way to his room, the boy trips over his mother's purse. When he picks it up, her driver's license falls out. The boy looks it over and goes back to his mother saying, "I know all about you now. You are 36 years old, weighs 127 pounds, and daddy left you because you got an 'F' in sex." (F=Female, F=Failed) Cã hai ngêi tõ ngoµi kh¬i b¬i vµo ®Êt liÒn. Khi c¸ch bê cßn kho¶ng chõng d¨m mÐt, mét ngêi b¶o ngêi kia: - Quay l¹i th«i, t«i mÖt l¾m råi! §ªm nä, mét c« g¸i xinh ®Ñp v× vui qu¸, uèng rîc say, lo¹ng cho¹ng bíc ra phè. MÖt qu¸, c« thiÕp ®i bªn thïng r¸c c«ng céng. Mét anh chµng may m¾n gÆp c«, ®a c« vÒ kh¸ch s¹n. S¸ng h«m sau, anh gäi ®iÖn cho cËu b¹n ë thµnh phè kh¸c: - CËu nªn ®Õn ®©y ®i. ë ®©y ngêi ta vøt ®i nh÷ng thø cßn tèt h¬n c¶ nh÷ng thø mµ cËu cã thÓ mua ®îc ë chç cËu ®ang ë.
 12. Cã mét c« g¸i nä ®ang kiÖn mét b¸c sÜ trÎ v× téi hiÕp d©m c« ta ngay trong phßng kh¸m, anh chµng th× kh¼ng ®Þnh lµ m×nh v« téi, chØ bÞ ®éng mµ th«i, qua c©u chuyÖn nµy ®Ò nghÞ mäi ngêi ph©n gi¶i hé. Sè lµ mét h«m khi chµng b¸c sÜ b¾t ®Çu më cöa phßng kh¸m th× cã mét c« g¸i rÊt trÎ vµ ®Ñp víi mét th©n h×nh miÔn chª tíi kh¸m. Cè nãi r»ng: - T«i c¶m thÊy bÞ ®au ch©n, ®Ò nghÞ anh kh¸m gióp. chµng b¸c sÜ liÒn ®Ò nghÞ: - §Çu tiªn c« h·y cëi "tÊt" ra, ®Ó t«i ®i thay quÇn ¸o råi kh¸m cho c«. Khi anh quay trë vµo, gÆp c« nµng ®ang n»m trªn giêng kh¸m bÖnh kh«ng cã mét m¶nh v¶i trªn ngêi vµ .... H«m sau c« g¸i kiÖn anh ta tríc toµ, ®Ò nghÞ Bao thanh thiªn xö gióp vµ minh aon cho chµng b¸c sÜ trÎ giµu lßng nh©n ¸i nµy. Mét anh chµng cã hai vî, tèi ®Õn ngñ chung víi vî c¶ ë phßng trong, vî lÏ ngñ phßng ngoµi. Vµo mét ®ªm khuya, vî lÏ h¸t: §ªm khuya giã lÆng sãng yªn L¸i kia cã muèn ghÐ thuyÒn sang ch¬i! Anh chµng nä lßng th× rÊt muèn ra, nhng vî c¶ gi÷ chÆt qu¸, liÒn ®¸p: Muèn sang bªn Êy cho vui M¾c ®ån lÝnh g¸c, khã xu«i ®îc ®ß! C« vî c¶ nghe thÊy vËy liÒn h¸t: S«ng kia ai cÊm mµ lo Muèn sang th× nép thuÕ ®ß råi xu«i! C« vî lÏ véi ®¸p: Kh«ng bu«n kh«ng b¸n th× th«i Qua ®ån hÕt vèn cßn xu«i nçi g×! Vî anh chµng nä võa míi sinh në, nªn míi mêi c« em g¸i ®Õn ®Ó tr«ng ch¸u hé. V× n¶y sinh ý ®Þnh nµy nä víi c« em vî, vµo mét ®ªm, chµng trai lÐn lót ®Þnh bß sang vâng c« em ®ang n»m. Vî chµng biÕt ®îc, liÒn h¸t: Con ¬i con bó cho no Hìi chµng qu©n tö kia bß ®i ®©u? Chµng trai nä sî qu¸, song vÉn b×nh tÜnh ®¸p l¹i: §ªm khuya gµ g¸y o o Anh kh«ng ngñ ®îc, anh bß ®i ch¬i! C« em g¸i nghe thÊy vËy, b×nh tÜnh h¸t ru: Ch¸u ¬i ch¸u bó cho no Cña c« c« gi÷, ai bß mÆc ai! C« gi¸o ®ang gi¶ng bµi trong líp, V« va ®ét nhiªn gi¬ tay ph¸t biÓu : - Tha c« gi¸o, trÎ con c㠮Π®îc kh«ng ¹ ? - TrÎ con th× ®Î lµm sao ®îc - C« gi¸o tr¶ lêi V«va quay ngay sang b¹n Natasa bªn c¹nh nãi : - ThÊy cha, thÕ mµ b¹n cø lo.
 13. (TrÝch bµi ®¨ng trªn B¸o TiÒn phong) ... §Ó tr¶ lêi c©u hái "Tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó thu ®îc tõng « xÝt tinh khiÕt tõ hçn hîp c¸c « xÝt Al2O3, CuO, Fe2O3" ThÝ sinh viÕt: "§Ó thu ®îc riªng tõng chÊt th× gäi bän ®ång n¸t vµo, ®øa nµo bu«n thø nµo th× mua th Êy" ThÝ sinh l¹i quay sang lµm th¬ con cãc "Häc trß lµ g×? Lµ ®au khæ khi biÕt kÕt qu¶ nh÷ng bµi thi" "S¸ch vë «n luyÖn ®Ó ®i thi. Còng mong sao ®îc ®ç vinh quang. Nhng tÝnh th× l¹i lêi thèi th©y. Nªn ®Çu tr«ng rçng v« kiÐn thøc Nh÷ng mong quay ®îc kiÕm vËn may. Ai ngê kh«ng cã trong tµi liÖu. §µnh ngåi ngËm bót nh×n gi¸o viªn. ThÊy giÊy thi vÉn cßn thõa bøa. Téi chi ta ch¼ng viÕt mÊy gißng §Ó kû niÖm hÌ n¨m 96 LÊy ®ã lµm g¬ng ®Ó häc tËp N¨m sau quyÕt ®Þnh giËt b¶ng vµng §øng gi÷a Thñ ®o ta ®· thÒ N¨m sau kh«ng ®ç kh«ng vÒ lÊy vî" ThÝ sinh l¹i viÕt thªm "Em viÕt ra ®©y kh«ng ph¶i lµ "BÊt m·n cuéc ®êi" mµ chØ muèn g©y hµo høng, nô cêi cho c¸c thÇy coo chÊm bµi bít c¨ng th¼ng thÇn kinh. RÊt mong nhËn ®îc nh÷ng giê phót tho¶i m¸i cña c¸c thÇy c«. HÑn c¸c thÇy c« n¨m sau, khi ®ã thÇy c« sÏ ®äc mét bµi th¬ hoµn h¶o nh SONY, Ngät ngµo nh MILO, tinh khiÕt nh LAVIE mµu s¾c sèng ®éng nh NATIONAL... Chóc c¸c thÇy c« chÊm bµi vui vÎ, trÎ t¬i vµ tho¶i m¸i, láng láng cho c¸c thÝ sinh kh«ng lµm ®îc bµi thÇy c« nhÐ" Anh b¹n t«i sau mét tuÇn t×m hiÓu hai c« g¸i, mét c« gi¸o vµ mét tiÕp t©n viªn, ®· quyÕt ®Þnh chän c« gi¸o lµm b¹n tr¨m n¨m. Anh t©m sù: - C« tiÕp t©n thêng hay nãi, "cÇm m¸y...®îi mét phót..." hoÆc "xin lçi...®ang bËn...". Trong khi ®ã c« gi¸o nãi, "h·y lµm l¹i...thö l¹i lÇn n÷a..." vµ gi¶ng gi¶i híng dÉn ®Õn khi thµnh th¹o. Mét c¸n bé kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh ®Õn mét b¶n vïng cao nä. Sau khi tuyªn truyÒn cho bµ con râ vÒ c¸c biÖn ph¸p KHHG§, anh yªn t©m ®i x· kh¸c. MÊy h«m sau quay vÒ khi ®i ngang qua x· ®ã, anh thÊy mét ®¸m ®«ng ®ang chê ®îi m×nh. Mét anh thanh niªn ®¹i diÖn cho c¶ ®¸m ngêi th¾c m¾c: " C¸n bé ph¸t
 14. cho m×nh c¸i thuèc g× mµ dai qu¸ thÕ, m×nh nhai mái c¶ r¨ng mÊy ngµy mµ vÉn cha hÕt...". §êng phè thÊp tho¸ng mét bãng hång xinh t¬i. Tuy nhiªn, h×nh nh c« mÆc v¸y kiÓu "T©y". Mét ®Êng nam nhi thÊy d¸ng c« cã ý chê xe, liÒn thuª mét chiÕc xÝch l« råi tiÕn gÇn, mêi mäc. DÜ nhiªn lµ c« chÊp nhËn. §Õn ®Çu dèc, anh nä loay hoay, kh«ng lªn ®îc, c« g¸i sî qu¸, giäng thÊt thanh: - Anh phanh l¹i ®i! Luèng cuèng thÕ nµo mµ anh l¹i ®Ó xe tôt xuèng ®©m sÇm vµo gèc c©y. C« g¸i bùc qu¸, s½ng giäng: - T¹i sao anh kh«ng phanh l¹i? Anh chµng ngîng ngïng ®¸p: - T¹i t«i phanh nhÇm! MÊy th»ng ®ang ngåi t¸n phÐt víi nhau, nh©n nãi vÒ chuyÖn "nåi trßn óp vung trßn, nåi mÐo óp vung mÐo", mét th»ng hËm hùc nãi: "m×nh ®· biÕt lµ m×nh mÐo råi mµ nã vÉn cø tëng nã trßn". Mét anh chµng cã hai vî, tèi ®Õn ngñ chung víi vî c¶ ë phßng trong, vî lÏ ngñ phßng ngoµi. Vµo mét ®ªm khuya, vî lÏ h¸t: §ªm khuya giã lÆng sãng yªn L¸i kia cã muèn ghÐ thuyÒn sang ch¬i! Anh chµng nä lßng th× rÊt muèn ra, nhng vî c¶ gi÷ chÆt qu¸, liÒn ®¸p: Muèn sang bªn Êy cho vui M¾c ®ån lÝnh g¸c, khã xu«i ®îc ®ß! C« vî c¶ nghe thÊy vËy liÒn h¸t: S«ng kia ai cÊm mµ lo Muèn sang th× nép thuÕ ®ß råi xu«i! C« vî lÏ lo l¾ng: Kh«ng bu«n kh«ng b¸n th× th«i Qua ®ån hÕt vèn cßn xu«i nçi g×! ____________________ (Khi viÕt thªm 6 c©u cho phÇn kh¶o dÞ, cã mét sè ý kiÕn cho r»ng ®äc th¬ su«ng nh vËy khã hiÓu qu¸ (?!) XÐt ra ®éc gi¶ phÇn lín lµ thanh niªn (!!) t«i xin viÕt l¹i. Xin tÊt c¶ c¸c b¹n réng lîng tha thø cho sù r¾c rèi bÊt tiÖn nµy.) ____________________ Anh chµng thÊy vËy tøc l¾m. Phµm lµ l¸i bu«n tÊt nhiªn ph¶i trêng vèn l·i nhiÒu, cí chi chÞu hÈm hiu nh vËy. BÌn h¸t r»ng: Anh ®©y bu«n mét b¸n ngh×n, Vèn dµi l·i nhín x¸ chi mét ®ån ! Vî c¶ thÊy chång ba hoa cã phÇn h¬i qu¸, giµ hai thø tãc trªn ®Çu råi ®©u cßn phong ®é
 15. nh n¨m nµo n÷a, cêi khÈy mµ r»ng: Khoe khoang ch¼ng ngîng c¸i måm, GÊp ®«i ch¾c ®îc ngh×n ®ßi ®©u ra ! Khi ®ã vî hai míi chît hiÓu lµ vî c¶ ®·...nhÇm. §©u v× tuæi cao søc yÕu, ch¼ng qua míi cò kh¸c nhau! §Çu gèi tay Êp nh÷ng mong ®îc tr¨m n¨m, ai ngê xu©n s¾c mÆn nång qua nhanh h¬n giã tho¶ng! Tríc nh©n t×nh thÕ th¸i nh thÕ mµ than r»ng: Hay ch¨ng míi cò kh¸c ra, Em ®©y vÉn thÊy mét ra ba ngh×n ! Mét ngêi ®µn «ng ®Õn kh¸m b¸c sÜ. BÖnh nh©n kÓ: Khi t«i vÒ nhµ th× thÊy vî t«i ®ang cïng víi mét th»ng trai trÎ ë trong phßng. T«i ®Þnh næi xung lªn th× vî t«i l¹i kÐo t«i ra bÕp vµ nãi: "B×nh tÜnh ®i anh, uèng cµ phª ®i, em míi pha cho anh ®Êy" Vµ cø nh vËy mçi buæi chiÒu. B¸c sÜ nhón vai: VËy t«i cã thÓ gióp g× cho «ng ®îc ®©y? BÖnh nh©n: Kh«ng hiÓu t«i uèng cµ phª nh vËy cã qu¸ nhiÒu kh«ng?
Đồng bộ tài khoản