Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 7

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
111
lượt xem
16
download

Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

3 giờ sáng, hai vợ chồng đang ngủ. Bà vợ ngủ mê ré lên, "Chết rồi, chồng em về!" Ông chồng vội tỉnh dậy, quơ quơ quần áo rồi nhảy qua cửa sổ. Chồng về nhìn thấy về một loạt đồ mới, nào là bộ xoa bóp, nào là bộ lò xo, nào là bộ... lạ quá bèn hỏi. - Em mua làm gì thế? Toàn thứ đắt tiền thế này... - Em cần tập để ngực nở nang hơn. - Ô, có cách này đơn giản lắm. Hàng ngày sáu lần em lấy giấy mềm quẹt vào giữa hai trái...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 7

 1. 3 giê s¸ng, hai vî chång ®ang ngñ. Bµ vî ngñ mª rÐ lªn, "ChÕt råi, chång em vÒ!" ¤ng chång véi tØnh dËy, qu¬ qu¬ quÇn ¸o råi nh¶y qua cöa sæ. Chång vÒ nh×n thÊy vÒ mét lo¹t ®å míi, nµo lµ bé xoa bãp, nµo lµ bé lß xo, nµo lµ bé... l¹ qu¸ bÌn hái. - Em mua lµm g× thÕ? Toµn thø ®¾t tiÒn thÕ nµy... - Em cÇn tËp ®Ó ngùc në nang h¬n. - ¤, cã c¸ch nµy ®¬n gi¶n l¾m. Hµng ngµy s¸u lÇn em lÊy giÊy mÒm quÑt vµo gi÷a hai tr¸i ®µo cña em ý. - ???? - C¸ch ®Êy hiÖu nghiÖm l¾m. Em thö ng¾m bé m«ng cña m×nh xem. Bµ chÞ g¸i m¾ng cËu em ®¹i l·n, hay nhê v¶: -Mµy lêi qu¸, chØ ®îc c¸i tr¨m ®êng ®¹i tiÖn lµ giái. Mét ngêi l¶o ®¶o ®i trªn vØa hÌ. Mét lóc sau h¾n sê tay lªn tr¸n ®Õm ®îc 3 côc bíu, miÖng lÈm bÈm : "Cßn 2 cét ®iÖn n÷a lµ vÒ ®Õn nhµ." Con mÌo nhµ t«i v« cïng ®Æc biÖt. Kh«ng ph¶i v× nã cã bèn ®u«i hay n¨m ch©n g× ®ã ®©u mµ bëi nã cùc kú lêi. Tõ khi nu«i nã ®Õn nay, t«i cha bao giê thÊy nã ch¹y nh¶y, nãi g× ®Õn b¾t chuét. Nhng mét h«m, t«i bçng thÊy nã ch¹y thËt nhanh, kªu gµo Çm Ü, t«i nghÜ nã ®Ých thùc lµ mÌo. Song hìi «i, th× ra nã ®ang bÞ mét con chuét nh¾t ®uæi. Con mÌo nhµ t«i v« cïng ®Æc biÖt. Kh«ng ph¶i v× nã cã bèn ®u«i hay n¨m ch©n g× ®ã ®©u mµ bëi nã cùc kú lêi. Tõ khi nu«i nã ®Õn nay, t«i cha bao giê thÊy nã ch¹y nh¶y, nãi g× ®Õn b¾t chuét. Nhng mét h«m, t«i bçng thÊy nã ch¹y thËt nhanh, kªu gµo Çm Ü, t«i nghÜ nã ®Ých thùc lµ mÌo. Song hìi «i, th× ra nã võa gÆp mét con ... mÌo c¸i ! C« g¸i nä sau khi gi¶i phÉu t¹o h×nh xong c¶m thÊy nh trÎ l¹i ®Õn mÊy tuæi. Bíc ra khái phßng b¸c sÜ, c« thö hái ngay ngêi gÆp ®Çu tiªn, "Anh ®o¸n em bao nhiªu tuæi?" "Mêi chÝn." "Kh«ng, em hai chÝn råi." ThÝch l¾m, vµo b¸ch ho¸, c« hái thö ngêi b¸n hµng, "ChÞ ®o¸n em bao nhiªu tuæi?" "Mêi chÝn." "Kh«ng, em hai chÝn råi." Ra ®Õn bÕn xe buýt c« hái thö mét «ng l·o, "B¸c ®o¸n ch¸u bao nhiªu tuæi." "C« thö cëi ¸o ra!" C« rÊt lÊy lµm khã chÞu nhng «ng l·o cø kh¨ng kh¨ng lµ chØ cÇn xem bé ngùc lµ biÕt tuæi ngay. Cao høng c« g¸i cëi mÊy cóc ¸o phÝa trªn. ¤ng l·o sau khi xem xÐt tho¶ thuª, nãi, "C« hai chÝn tuæi"
 2. "Sau b¸c biÕt," c« g¸i ng¹c nhiªn qu¸. "Ban n·y t«i xÕp hµng ngay phÝa sau c« trong cöa hµng b¸ch ho¸ mµ." Ngµy xa, d©n FPT nãi tiÕng Anh rÊt kÐm. Mèi khi cã ®iÖn tho¹i níc ngoµi lµ gi¸m ®èc ®Èy cho nh©n viªn, mäi ngêi cuèng hÕt c¶ lªn. NhÊt lµ ë cöa hµng. Mét h«m cã c« T©y vµo. C« ta nãi mét thø tiÕng mµ kh«ng mét ai biÕt lµ tiÕng g×. §iÒu ngay mét c« tõng häc ë Nga ra tiÕp. Kh«ng hiÓu. §iÒu tiÕp mét c« häc tiÕng Ph¸p ra hái. Kh«ng hiÓu nèt. MÊy c« ch¹y vµo kªu cöa hµng trëng. Cöa hµng trëng ®ang bËn nªn rÊt bùc: - MÊy c« b¸n hµng mµ kh«ng biÕt ngo¹i ng÷ th× cßn lµm ¨n g× ®îc n÷a. Tuy m¾ng vËy, nhng ch¼ng cßn ai nªn cöa hµng trëng ph¶i xuÊt chiªu. Anh ta tiÕn ®Õn c« T©y hái: - Do you smoke English? ..... Sau nµy, ë FPT, phong trµo häc ngo¹i ng÷ cã kh¸ h¬n. Mäi ngêi cßn lµm c¶ th¬ ®Ó ®éng viªn anh em chuyªn t©m häc tËp. Th¬ r»ng: B¸n m¸y cho T©y còng dÔ th«i Giao m¸y nhËn tiÒn thËt ngon x¬i TiÕng Anh häc ®ñ d¨m ba ch÷ Còng ®ñ ®i bu«n ®Ó kiÕm lêi. D©n Nga uèng rîu rÊt nhiÒu vµ chÝnh quyÒn ph¹t téi say rîu rÊt nÆng, nªn c¶nh s¸t Nga lµ nçi kinh hoµng cña nh÷ng tay bîm rîu. Mét h«m, cã chµng say rîu, ®ang ch©n nam ®¸ ch©n chiªu, l¶o ®¶o trªn ®êng th× gÆp mét viªn c¶nh s¸t. Anh ta ho¶ng sî, véi ®øng nghiªm vµ lín tiÕng chµo: - KÝnh chµo hai ®ång chÝ c¶nh s¸t. - Ba ®ång chÝ c«ng d©n cø hµng mét mµ ®i - Viªn c¶nh s¸t tr¶ lêi. H«m ®Çy th¸ng con trai anh t«i, cã mét chuyÖn t«i xin kÓ nh sau: Anh t«i lµ con c¶, ch¸u bÐ lµ ®Ých t«n nªn buæi liªn hoan rÊt vui, rîu bia uèng kh«ng biÕt bao nhiªu mµ kÓ. Sau khi uèng tõ s¸ng ®Õn xÕ chiÒu, bè vµ anh t«i ra s©n ngöa mÆt c·i nhau, bè th× cho r»ng, cã hai mÆt trêi, cßn anh t«i th× kh¶ng ®Þnh lµ cã nh÷ng ba. NÕu kh«ng nhê «ng t«i ph©n xö th× cã lÏ hä c·i nhau tíi khi mÆt trêi lÆn. B¹n cã biÕt «ng t«i ph©n xö thÕ nµo kh«ng? ¤ng b¶o, c¶ hai ®øa ®Òu sai, râ rµng lµ «ng nh×n thÊy 5 mÆt trêi. Nhµ cã tiÖc vui nªn chång h¬i qu¸ chÐn, ngñ quªn lóc nµo kh«ng biÕt. Nöa ®ªm tØnh dËy, anh ta xuèng díi nhµ ®i tiÓu. Ch¶ hiÓu sao, võa lªn nhµ, anh ta ho¶ng hèt lay vî dËy: - M×nh ¬i, dËy mau. H×nh nh nhµ m×nh cã ma. Vî vïng dËy hái: - Ma lµm sao?
 3. - T«i võa xuèng díi nhµ ®i tiÓu. Kú l¾m m×nh ¹. T«i võa kÐo cöa Toilet, bçng nhiªn ®Ìn tù ®éng bËt s¸ng. Khi tiÓu xong, t«i ®ãng cöa toilet l¹i th× ®Ìn tù ®éng t¾t. §óng lµ cã ma. - Trêi ¬i lµ trêi - Vî kªu lªn - Ch¾c anh ®· tiÓu vµo c¸i tñ l¹nh cña em råi. Mét lÇn Pha ®i uèng rîu ë bÕn B¹ch ®»ng, ngay c¹nh tîng TrÇn Hng §¹o. Sau khi uèng kha kh¸, Pha ®øng lªn ®i vÒ. Khi ra tíi cöa, thÊy Tîng TH§ chØ tay th¼ng vµo qu¸n, Pha nghÜ thÇm: "Ch¾c m×nh uèng cha ®ñ ®«, cha xøng ®Êng Nam nhi nªn «ng TH§ khuyªn m×nh nªn uèng tiÕp ®©y". Pha quay vµo uèng thªm chai n÷a. Råi Pha tß mß l¹i ra cöa xem «ng TH§ nãi sao. ThÊy æng vÉn chØ th¼ng tay vµo qu¸n. Pha l¹i quay vµo uèng tiÕp... §Õn lÇn thø t, khi Pha quay ra cöa, thÊy bøc tîng xua tay, Pha nghÜ: "Ch¾c æng ®Þnh nãi, th«i ®õng uèng n÷a". Pha quyÕt ®Þnh ®i vÒ sau khi nãi víi TH§: "¤ng mµ kh«ng can th× t«i cßn uèng tíi s¸ng". Mét lÇn b¹n bÌ líp Pha hÑn nhau gÆp mÆt sau nhiÒu n¨m xa c¸ch. Mäi ngêi thèng nhÊt lµ mçi ngêi mang theo mét xÞ rîu, ®Ó ®æ vµo mét b×nh chung vµ sÏ cïng uèng cho vui. Pha nghÜ, líp m×nh nh÷ng 40 ®øa, cã thªm mét phÇn níc l· còng ch¼ng sao. NghÜ sao, lµm vËy, Pha mang mét xÞ níc l· ®Õn gãp vµo b×nh rîu chung. Buæi gÆp mÆt h«m ®ã, c¶ líp cïng uèng níc l·. Pha vèn nghiÖn rîu, nhng l¹i lµ ngêi cã tr¸ch nhiÖm víi vî con, nªn sau mçi lÇn l·nh l¬ng thêng ph¶i ®Êu tranh t tëng rÊt l©u ®Ó quyÕt ®Þnh ®i uèng rîu hay mang l- ¬ng vÒ nhµ. §«i khi Pha ph¶i mîn ®Õn trß sÊp ngöa. H«m nay còng vËy, sau khi lÜnh l¬ng, Pha giÊu tiÒn vµo tay ph¶i, råi ®a c¶ hai tay ra sau lng nhê b¹n nhËu ®o¸n, nÕu kh«ng tróng th× mang l¬ng vÒ nhµ. -TiÒn giÊu bªn tay tr¸i ph¶i kh«ng - B¹n nhËu ®o¸n. - Cho mµy ®o¸n l¹i ®Êy - Pha tr¶ lêi. Mét c«ng ty liªn doanh cÇn tuyÓn nh©n viªn, l¬ng th¸ng 10.000 USD (cã thÓ t¨ng nÕu lµm tèt), yªu cÇu: Giíi tÝnh; Nam hoÆc N÷, tuæi tõ 18 ®Õn 55, biÕt nghÒ hoÆc kh«ng biÕt nghÒ Tr×nh ®é häc vÊn: ®ñ ®Ó biÕt ®Õm tiÒn Tr×nh ®é ngo¹i ng÷: BiÕt nãi TiÕng anh hoÆc Ph¸p hoÆc China b»ng C (BÞ c©m còng ®ù¬c) C«ng viÖc vµ chøc vô ®¶m nhËn: S¸ng ®uæi c¸ ra biÓn chiÒu lïa c¸ vÒ §«i uyªn ¬ng nä nghØ tr¨ng mËt t¹i mét vïng quª. S¸ng ®Çu tiªn «ng chñ nhµ gäi cöa b¶o hai vÞ dËy ¨n s¸ng. Hä nãi väng ra, "Chóng ch¸u cã t×nh yªu råi... s¸ng nay kh«ng cÇn ra ngoµi ¨n uèng g× c¶." §Õn tra, «ng chñ nhµ l¹i gäi cöa ¨n tra. §«i trÎ l¹i tr¶ lêi, "Chóng ch¸u cã t×nh yªu råi... tra nay kh«ng cÇn ra ngoµi ¨n uèng g× ®©u." B÷a chiÒu còng thÕ, "Chóng ch¸u cã t×nh yªu råi... tèi nay kh«ng cÇn ra ngoµi ¨n uèng g× ®©u."
 4. ¤ng chñ nãi väng vµo, "õ! ¡n g× trong Êy còng ®îc. Nhng ®õng qu¨ng vá qua cöa sæ. NhiÒu vá thÓ nµy gµ nhµ b¸c ¨n ph¶i chÕt hãc mÊt." Mét g· l¹ mÆt bíc vµo qu¸n bar, gäi mét v¹i bia. NhÊp vµi ngôm, g· nãi víi tay chñ qu¸n lµ g· cã thÓ c¾n ®îc m¾t tr¸i cña m×nh. Kh«ng thÓ tin ®îc, chñ qu¸n c¸ 100 ®«. G· bÌn th¸o chiÕc m¾t gi¶ ra vµ cho vµo måm, sau ®ã lÊy 100 ®«. Uèng xong v¹i n÷a, g· l¹i nãi lµ g· cã thÓ c¾n ®îc m¾t ph¶i cña m×nh. Ch¾c ch¾n m¾t ph¶i lµ m¾t thËt, chñ qu¸n l¹i c¸ tiÕp vµ l¹i mÊt 100 ®« v× g· th¸o hµm r¨ng gi¶ ra vµ c¾n vµo m¾t ph¶i. G· ®¾c ý l¾m, gäi thªm mÊy v¹i bia n÷a vµ xuèng ngåi vµo gãc phßng t¸n gÉu víi ®¸m thanh niªn ë ®ã. Uèng bia say mÒm g· quay l¹i nãi chuyÖn víi chñ qu¸n, r»ng g· ®· kiÕm tiÒn c¸ ®é nh thÕ lµ kh«ng tèt, r»ng g· muèn t¹o mét c¬ héi ®Ó tay chñ qu¸n gì l¹i. Chñ qu¸n ®ång ý nghe. G· nãi, "T«i cã thÓ ®øng trªn quÇy bar, tÌ lªn ®Çu «ng, ®ång thêi tÌ tróng chiÕc cèc ®Ó trªn sµn nhµ c¸ch ®©y 10 mÐt." Tin ch¾c phÇn th¾ng trong tay, chñ qu¸n c¸ 500 ®«. G· bÌn ®o ®¹c sau ®ã ®Ó mét chiÕc cèc c¸ch quÇy 10 mÐt. G· ®øng lªn quÇy vµ tÌ lªn ®Çu tay chñ qu¸n. Xong, chñ qu¸n cêi ph¸ lªn, nãi, "ThÊy cha, tao th¾ng mµy 500 ®« råi." G· còng cêi ph¸ lªn, "Cßn tao võa c¸ víi bän ë gãc phßng kia 1000 ®« nÕu tao tÌ ® îc lªn ®Çu mµy!" Mét chÞ nä ®¨ng trªn môc 'T×m b¹n' nh sau: "T«i: 28 tuæi, ly dÞ, cha con. CÇn t×m: B¹n t×nh tr¨m n¨m. §èi tîng: §µn «ng trung niªn, khoÎ, sung søc. Liªn l¹c qua ®Þa chØ: Nhµ riªng ________" C¶ th¸ng trêi ch¼ng cã håi ©m. Cuèi cïng ®ang ë nhµ c« nghe tiÕng chu«ng cöa. C« hÐ cöa nh×n ra vµ... ch¼ng cã ai c¶. ThÊt väng c« quay vµo nhµ. L¹i cã chu«ng lÇn n÷a. C« më cöa bíc ra hái lín, "Ai ®Êy..." "Anh ®©y, xin chµo," mét tiÕng nãi väng lªn "anh ®äc trªn môc 'T×m b¹n' vµ ®Õn ®©y. Xin lçi ®Õn muén v× lý do ®i l¹i khã kh¨n." C« nh×n xuèng thÒm cöa vµ thÊy mét ngêi kh«ng cã ch©n kh«ng cã tay. C« nãi, "Xin lçi, nhng anh kh«ng ch©n l¹i kh«ng tay..." "ThÕ th× sao?" "Em ®· viÕt râ lµ t×m 'b¹n t×nh' kia mµ." "Côc cng cña anh! ThÕ em cã biÕt lµm thÕ nµo mµ anh bÊm ®îc chu«ng tÝt trªn kia kh«ng?" C©u ®èi: "G¸i Cñ chi chØ cu hái cñ chi" "Trai Mêng tÌ tÌ m¬ng ®¸p mêng tÌ " "Trai L¸ng H¹ l¹ h¸ng ngêi l¸ng h¹" " G¸i Cu ba ba cu thÝch cô ba "
 5. Con bß c¹p c¹p con bß c¹p, c¹p xong råi bß, bß xong råi c¹p ThÇy sinh vËt vËt c« sinh vËt, vËt xong råi sinh, sinh xong råi vËt T¹i mét cöa hµng b¸n lÎ cña XNBL - CT XD KV1, trong khi ®ang b¬m x¨ng cho chiÕc xe MINCK b¸m ®Çy bôi ®êng cña mét «ng kh¸ch d¸ng chõng võa tr¶i qua mét chÆng ®êng dµi ®Ó ®Õn Hµ néi, c« nh©n viªn b¸n hµng trÎ trung xinh ®Ñp nhËn thÊy «ng kh¸ch nµy cø g·i liªn tôc vµo chiÕc mò baá hiÓm ®ang ®éi trªn ®Çu. ThÊy l¹ qu¸, kh«ng ®õng ®îc, c« buét miÖng hái : - B¸c lµm sao thÕ ? - T«i bÞ ngøa ®Çu. - ThÕ th× khi g·i b¸c ph¶i bá mò ra chø ! - ThÕ t«i hái c« r»ng khi g·i m«ng c« cã tôt quÇn ra kh«ng ?!! T¹i mét ng«i chïa cæ dÔ ®· cã ®Õn vµi thÕ kû c¸c S tæ tu hµnh ®¾c ®¹o thêng cã tuæi thä cao , thêng ®Õn lóc vÒ câi niÕt bµn víi phËt tæ Nh Lai tríc lóc l©m chung c¸c s ®Ö ®Òu chiÒu theo ý ngêi s¾p qua ®êi . LÇn nµy lµ mét S tæ ( ®µn «ng) , c¸c s ®Ö hái íc väng cuèi cïng cña bËc tiÒn bèi lµ g× ®Ó c¸c tiÓu ®Ö ®¸p øng. S tæ nãi : + c¶ ®êi ta tu hµnh chÝnh trùc chØ tiÕc r»ng khi vÒ câi NiÕt bµn cha ®îc nh×n h×nh d¸ng cña kÎ trÇn tôc . HiÓu ý c¸c s ®i t×m vµ thuyÕt phôc m·i míi cã mét c« g¸i ®ång ý cëi quÇn ¸o cho s tæ ng¾m nh×n kÎ trÇn tôc . Giäng thiÒu thµo cña s tæ : + Tëng g× ... Ch¼ng ... kh¸c ..... mÊy ni c« trong chïa ta c¶ ....... Mét Ch¸u bÐ ®i nghØ m¸t ë Cöa Lß cïng MÑ, cã thãi quen quan s¸t. Mét h«m ngåi trªn mÐ c¸t ch¸u hái MÑ. MÑ ¬i tai sao chó nµo khi mÆc quÇn b¬i dÒu cã c¸i g× lïm lïm lªn hë MÑ. BÝ qu¸, MÑ ®µnh tr¶ lêi bõa r»ng ®ã lµ c¸i vÝ ®ùng tiÒn ®Ó trong chó nµo giÇu th× lïm to, chó nµo nghÌo th× lïm nhá. Con bÐ bçng reo to, «i, trëi ¬i! chó Long NguyÔn chãng giÇu thËt. Khi míi ®Õn nãi chuyÖn víi mÑ lïm bÐ tÝ, ngåi mét lóc gÇn mÑ lïm chó Êy to lªn tr«ng thÊy. Cã mét «ng Chång tríc khi ®i c«ng t¸c xa ra mua ®a cho Vî hai con dao vµ dÆn:"NÕu ®ªm khuya cã ai lµm g× em cø cÇm hai con dao". Sau khi vÒ ¤ng hái vî xem cã chuyÖn g× xÈy ra kh«ng? vî thñ thØ kÓ r»ng: Anh ®i ®ùoc hai h«m cã mét th»ng trém lÎn cöa vµo nhµ nghe lêi anh dÆn Em cÇm lu«n hai con dao. Sau ®ã sao? «ng chång hái. Tªn trém tiÕn tíi Em vµ «m h«n Em. ThÕ Em lµm g×? «ng chång hái. Em vÉn cÇm hai con dao, ChÞ vî tr¶ lêi. Råi sao n÷a? «ng chång hái. H«n ch¸n nã cëi quÇn ¸o Em sê mã vµ...........ThÕ lóc ®ã Em lµm gi?«ng chång hái. Cßn lµm g× ®îc n÷a, Em vÉm ph¶i nghe lêi Anh, cÇm ch¾c hai con dao. Rêi! «ng chång kªu lªn, Hai con dao nã lµm h¹i t«i råi.
 6. Thêi kú cung cÊp mäi thø ®Òu ph©n phèi. së thuû lîi ®îc uû ban kÕ ho¹ch ph©m cho 1.500c©y luång ghi râ luång lo¹i 1 ®Ó lµm l¸n tr¹i phôc vô d©n c«ng ®éi 202. Khi ®i lÊy luång c¬ quan cö «ng Sung ngêi Hµ TÜnh ®i lÊy. §Õn cöa hµng vËt liÖu kiÕn thiÕt «ng Sung gÆp bµ Síng ngêi NghÖ An. Sau khi xem xong ho¸ ®¬n lÖnh bµ Síng tr¶ lêi: ë ®©y chØ cã L..(luång) lo¹i hai ¤ng cã ®ång ý lÊy kh«ng? ¤ng Síng kªu to¸ng lªn Trêi ¬i! D..(giÊy) th× cÊp l..(luång) lo¹i 1 mµ cöa hµng l¹i xuÊt L..(luång) lo¹i 2 th× d« sao cho ®îc. Trªn trang nhÊt tê " Hoa c¶i " sè 1 000 000 ®a tin r»ng c¸c nhµ khoa häc míi ph¸t hiÖn mét gièng c¸ míi t¹i mét khóc s«ng tØnh nä. §iÒu g©y kinh ng¹c cho ngêi ®äc lµ ë chç hä miªu t¶ r»ng v©y cña c¸ tr«ng gièng nh tay ch©n ngêi. G©y x«n xao d luËn. C¸c nhµ khoa häc quyÕt t×m cho ra nguyªn nh©n xuÊt hiÖn loµi c¸ nµy. Hµng lo¹t c¸c cuéc xÐt nghiÖm nghiªm tóc kh«ng mang l¹i kÕt qu¶ gØ. Sau do t×nh cê hái chuyÖn mét d©n b¶n xø, cËu nãi " Cã ® g× ®©u, khóc s«ng nµy buæi tèi chóng nã hay vøt 'OK ' xuèng "??? Hai vî ch«ng ®i xem phim vÒ khuya tíi qu·ng ®êng v¾ng , mét tªn cíp nh¶y ra dÝ dao vµo cæ «ng chång vµ nãi : C¸i g× quý nhÊt trªn ®êi cña mµy h·y ®a cho tao . «ng chång : tha «ng ®©y ¹ vµ nhanh nhÑn ®Èy bµ vî vµo tay th»ng cíp ... Ba chµng trai ngåi nãi chuyÖn víi nhau vÒ nghÒ nghiÖp sau nµy. Mét cËu nãi : " Sau nµy t«i sÏ lµm b¸c sÜ " . Hai cËu kia liÒn hái t¹i sao th× chµng ta ®¸p : " B¸c sÜ lµ ngêi duy nhÊt cã thÓ b¾t mét ngêi ®µn bµ cëi hÕt quÇn ¸o ra mµ sau ®ã l¹i b¾t «ng chång cña bµ ta tr¶ tiÒn cho m×nh!!!" . Lµm thÕ nµo khi ma xuèng ®i dµy ®Õn c¬ quan kh«ng bÞ ít ®©y? Ch¾c nhiÒu ngêi sÏ tr¶ lêi : - §i dÐp, cho giÇy vµo tói ra c¬ quan sµi. - QuÊn ni l«ng vµo giÇy. C¶ 2 c¸ch ®Òu ®óng nhng lØnh kØnh, mÊt phong ®é qu¸. Cã mét c¸ch rÊt ®¬n gi¶n mµ mÊy Cha Nhµ s¶n xuÊt kh«ng nghÜ ra: §ã lµ ¸p dông nguyªn t¾c "OK" chØ kh¸c ë chç lµ "OK" cho GiÇy. TiÖn lîi v« cïng. NghÜ ®i råi nghÜ l¹i nÕu ngµnh kinh doanh nµy "gÆt h¸i" th× mÊy ¤ng VSMT "khãc". Th«i t¹m b»ng lßng víi hiÖn t¹i vËy. Thêi cßn ®ang häc §H, mét lÇn mÊy thÇy trß ngåi t¸n phÐt. §Õn ®o¹n nãi vÒ tranh Picasso. Trêng ph¸i nµy d©n thêng xem kh«ng hiÓu. Mét Chó (gi¸o viªn) nãi: " VÏ thÕ th× Tao lÊy lä mùc ®æ xuèng bµn còng ®îc" !!!
 7. Mét c« g¸i trÎ khãc lãc ®Õn gÆp mét ngêi lín tuæi - Chó ¬i h«m qua th»ng b¹n trai ch¸u nã rñ ch¸u ®i xem phim " t¬i m¸t " råi .. råi... - Råi lµm sao ? - Ch¸u ngîng l¾m ch¸u kh«ng kÓ ®îc ®©u. - ThÕ cã ph¶i ®Çu tiªn nã h«n ch¸u nh thÕ nµy kh«ng ? - D¹ ph¶i ! - ThÕ cã ph¶i nã cëi quÇn ¸o ch¸u ra nh thÕ nµy kh«ng ? - D¹ ®óng råi. - ThÕ cã ph¶i nã ®Ì ch¸u ra nh thÕ nµy kh«ng ? - Ph¶i ¹ ! - ThÕ cã ph¶i tiÕp theo nã lµm nh thÕ nµy kh«ng ? ........... Mét lóc sau khi ngêi ®µn «ng mÆc l¹i quµn ¸o vÉn thÊy c« g¸i khãc liÒn hái : - Sao ch¸u vÉn khãc ? - D¹ , bëi v× khi Êy xong ch¸u míi biÐt nã bÞ SIDA. - Trêi....??? MÊy b¸c sÜ phÉu thuËt ®ang t¸n gÉu trong giê nghØ gi¶i lao vÒ ca mæ dÔ dµng nhÊt mµ hä ®· tõng thùc hiÖn. "Th¸ng tríc t«i nhËn mét bÖnh nh©n lµ Kü s LËp tr×nh. Khi mæ ra t«i thÊy bªn trong ®· cã s½n mét s¬ ®å khèi m« t¶ chi tiÕt vËn hµnh cña c¬ thÓ. Nhê vËy sau khi söa ch÷a xong t«i cø y theo s¬ ®å khèi mµ l¾p l¹i lµ xong." "TuÇn tríc," «ng b¸c sÜ kh¸c tiÕp, "t«i nhËn mét ca lµ Chuyªn viªn DÞch vô B¶o hµnh. Khi mæ ra t«i thÊy mäi thiÕt bÞ ®Òu ®îc d¸n m¸c chØ thÞ mµu, ®¸nh sè m· v¹ch vµ c¸c kÕt nèi ®Òu ®îc thiÕt kÕ hîp lý. V× thÕ sau khi t«i hoµn thµnh thñ thuËt, chØ cÇn l¾p c¸c ®Çu nèi cïng mµu, cïng lo¹i lµ xong." "H«m qua t«i cßn nhËn mét ca dÔ h¬n thÕ." ¤ng kh¸c nãi tiÕp. "§ã lµ Tr ëng phßng Kinh doanh. Bªn trong ch¼ng cã g× ngoµi mét lç ®Çu ra vµ mét lç ®Çu vµo. H¬n n÷a hai lç nµy l¹i cã thÓ ho¸n ®æi cho nhau." Mét chÞ vî viªm thanh qu¶n nÆng, nÆng ®Õn møc thuÒ thµo còng kh«ng ra tiÕng. anh chång th¬ng vî ®· nghÜ ra mét c¸ch kh«n khÐo gióp vî. Hai vî chång quy ®Þnh víi nhau lµ: chÞ vî ®Ëp tay mét c¸i xuèng bµn cã nghÜ lµ: §ång ý, hai c¸i cã nghÜ lµ:"Kh«ng", ba c¸i lµ: Tèi ¨n mãn g×", ....., chÞ vî ®Ëp tay xuèng bµn t¸m m¬i ba (83) c¸i cã nghÜ lµ: "T¹i sao tèi nay ®i lµm vÒ muén?" B¸c t«i rÊt ®·ng trÝ. Ngµy nä «ng vÒ nhµ sím vµ biÕt cã ®iÒu g× ®Êy «ng ®Þnh lµm, nhng «ng l¹i kh«ng tµi nµo nhí ra ®îc. ¤ng ngåi ®Õn 12 giê cè nghÜ cho ra. Cuèi cïng, ho¸ ra, «ng muèn ®i ngñ sím! N÷ tiÕp viªn ®ang ë trong buång nhá phÝa ®u«i m¸y bay chuÈn bÞ c¸c khay ¨n tra th× mét phô n÷ trÎ ®Ñp tiÕn ®Õn hái: "Buång vÖ sinh n÷ ë ®©u chÞ nhØ?". "PhÝa ®Çu ®»ng kia m¸y bay, bªn ph¶i." Ngêi phô n÷ ®· ®i qu¸ xa. C« ta ®i däc lèi ®i gi÷a hai hµng ghÕ tíi phÇn ®Çu cña m¸y bay, më cöa buång ra vµ nh×n thÊy tríc mÆt ®¹i uý trëng ®éi bay vµ c¸c sÜ
 8. quan. TÊt c¶ hä ®Òu bËn rén víi c«ng viÖc cña m×nh vµ kh«ng nh×n thÊy c«. C« bá ra ®ãng cöa l¹i vµ trë l¹i chç c« tiÕp viªn. C« tiÕp viªn ng¹c nhiªn: "Cha xong h¶ chÞ? ChÞ cã t×m thÊy kh«ng?". "Cã chø", ngêi phô n÷ ®¸p, "nhng l¹i cã bèn ngêi ®µn «ng ®ang ngåi ë buång vÖ sinh n÷ xem TV." The British Governments policy of socialized medicine has recently been broadened to include a service called "Proxy Fathers". Under the governments plan, any married woman who is unable to become pregnant during the first five years of her marriage may request the service of a "Proxy Father" a government employee who attempts to solve the womens problem by getting her pregnant. The Smiths, a young married couple have no children and the government man is due to arrive. Mr. Smith on leaving, says "I'm off, The Government man should be here soon". INSTEAD, however a door-to-door photograph saleman comes to the Smith's trying to sell baby pictures. THE CONVERSATION WENT AS FOLLOWS: Ms.Smith: Good morning. Salesman: Good morning, you don't known me but I've come to... Ms.Smith: Oh, you don't have to explain. My husband told me you were coming. Salesman: Oh? Well good. I've made a specialty of babies, especially twins. Ms.Smith: That's what my husband said. Please sit down. Salesman: Then your husband probably told you that... Ms.Smith: Oh yes, we both agreed this is the best thing to do. Salesman: Well, in that case perhaps we should get right on with it. Ms.Smith: (blushing) Well, just where do we start? Salesman: Just leave everything to me. I usually try two in the bathtub, one on the couch, and perhaps a couple in the bed. Sometimes the living room floor works well. Ms.Smith: Bathroom!!! Living room floor!!! No wonder it hasn't worked for us. Salesman: Well lady, none of us can guarantee a good one every time, but if we try six or seven times one of 'em is bound to be a honey. Ms.Smith: Pardon me, but isn't this a bit informal? Salesman: No indeed, in my line a man can't do his work in a hurry. Ms.Smith: Well have you had much success with this? Salesman: (opening case and showing baby pictures) Just look at these babies! They're all jobs I've handled. This one took four hours. Ms.Smith: Yes, this is a lovely child. Salesman: But if you want to hear about a really tough assignment, look at this picture. Believe it or not, it was done on top of a bus in downtown London. Ms.Smith: OH MY GOD!!! Salesman: And here are pictures of the prettiest twins in town. They turned out exceptionally well when you consider that their mother was hard to work with. Ms.Smith: Oh, she was? Salesman: Yes, I'm afraid so. I finally had to take her down to Hyde Park to get the job done right. People were all around four and five deep pushing to get a good look. Ms.Smith: Four and five deep!!!
 9. Salesman: Yes, and for more than three hours too. But I finally got a couple of buddies to keep them back. I could've shot again before dark, but by that time the squirrels were beginning to nibble on my equipment and I had to give up. Ms.Smith: You mean they actually chewed on your ahhh - equipment? Salesman: Yes, but it's all in a days work. I've spent three long years perfecting my technique. Take this baby. I shot this one in the front window of a big department store. Ms.Smith: I can't believe it! Salesman: Well, madam, if your ready, I'll get my tripod. Ms.Smith: TRIPOD???!!! Salesman: Oh yes, I have to use a tripod to rest my equipment on. It's much too heavy to hold in my hand. Ms.Smith... Ms.Smith... Ms.Smith... Goodness, she fainted!!! Con trai yªu quÝ, ViÕt mÊy ch÷ ®Ó con biÕt r»ng mÑ vÉn sèng. MÑ viÕt rÊt chËm v× mÑ biÕt con ®äc kh«ng ®îc nhanh. Con sÏ kh«ng nhËn ra nhµ cña chóng ta khi quay vÒ -- v× ®· chuyÓn sang nhµ míi. VÒ bè, bè ®· cã c«ng viÖc míi rÊt kh¸. Díi bè cã 500 ngêi -- «ng lµ thî söa m¸i ngãi nhµ må. Nhµ m×nh míi mua mét chiÕc m¸y giÆt, xem chõng kh«ng ®îc tèt l¾m. TuÇn tríc mÑ cho vµo ®ã 14 chiÕc s¬ mi, sau khi Ên nót chóng còng mÊt tiªu lu«n. S¸ng nay chÞ Mary ®· sinh ch¸u. MÑ kh«ng biÕt lµ trai hay lµ g¸i v× vËy kh«ng hiÓu con b©y giê ®îc th¨ng chøc lµ chó hay lµ c«. Chó Dick ®· chÕt ®uèi khi ng· vµo thïng rîu th¸ng tríc. Cã mÊy ngêi ®· nh¶y xuèng cøu song chó ®· chèng tr¶ quyÕt liÖt. Ph¶i mÊt ba ngµy ngêi ta míi ®èt ®îc löa thiªu x¸c cho chó. LÔ gi¸ng sinh võa qua bè kh«ng cã dÞp ®Ó uèng rîu nh mäi n¨m. MÑ ®· cho mét Ýt dÇu BP vµo cèc bia v× thÕ bè cø ®i ®i l¹i l¹i m·i suèt mét tuÇn. H«m råi mÑ bÞ c¶m vµ bè ®a mÑ ®Õn viÖn. ¤ng b¸c sü cho cÆp nhiÖt ®é vµo miÖng vµ yªu cÇu mÑ kh«ng ®îc h¸ ra trong mêi phót. Bè ®· kú kÌo vµ mua l¹i chiÕc èng ®ã cña «ng b¸c sü. TuÇn tríc chØ ma hai lÇn, mét lÇn ba ngµy vµ mét lÇn bèn ngµy liÒn. H«m thø Hai trêi giã m¹nh qu¸ nªn con gµ nhµ m×nh ph¶i ®Î bèn lÇn míi ®îc mét qu¶ trøng. MÑ cña con, Ethel T¸i bót: MÑ ®Þnh göi kÌm cho con 10$ nhng lóc nhí ra th× ®· trãt d¸n phong b× råi. Chång ®i bé ®éi l©u ngµy ®îc vÒ phÐp th¨m gia ®×nh. ChÞ vî lµm c¬m ®·i chång. Khi c¬m chÝn, chÞ hái chång: -Anh yªu, ta ¨n c¬m tríc hay ®i ngñ tríc nµo? -Th«i... ngñ tríc. C¬m sau còng ®îc. T¹i bÖnh viÖn nä. Mét thanh niªn ®Õn hái mäi ngêi ®ang chê kh¸m bÖnh: -Bµ lµm ¬n cho t«i hái ®©y cã ph¶i lµ phßng kh¸m phô khoa kh«ng? -§óng. -Bµ lµ ngêi sau cïng µ? -§óng vËy. -ThÕ th× t«i sau bµ nhÐ.
 10. -Nµy anh co nhÇm kh«ng ®Êy? §©y lµ phßng kh¸m bÖnh phô n÷ ®Êy. -Th× ®óng råi cßn g× n÷a. ë ®©y b¸c sÜ cã ®Æt "vßng" tr¸nh thai cho phô n÷ ph¶i kh«ng? -§óng vËy. -Tøc lµ «ng Êy ®Æt "vßng" ®îc th× «ng Êy còng ph¶i th¸o ®îc nã ra chø. ë mét c¬ quan nä cã mét anh chµng kü s giái, tÝnh t×nh th¼ng th¾n trung thùc, thÊy chuyÖn bÊt b×nh lµ ch¼ng tha. Sau khi anh ta ®îc biÕt chuyÖn tham nhòng cña ban gi¸m ®èc th× anh quyÕt ®Þnh ®Êu tranh ®Õn cïng. Ngµi gi¸m ®èc biÕt chuyÖn lËp tøc cho gäi anh ta lªn...vµ nãi chuyÖn... Ngµi Gi¸m ®èc (G§): (nÐt mÆt hiÒn tõ) - Anh cã biÕt r»ng ®Êu tranh nh vËy sÏ lµm cho cÊp trªn giËn hay kh«ng ? Chµng kü s (KS): - T«i biÕt chø ! Ngµi Gi¸m ®èc (G§): - VËy anh kh«ng sî µ ? Chµng kü s (KS): - Kh«ng ! T«i kh«ng sî ! T«i nhÊt quyÕt ®Êu tranh ®Õn cïng ! Ngµi Gi¸m ®èc (G§): (nÐt mÆt hÇm hè) - VËy....N...NÕu cÊp trªn cña anh lµ b.....ban gi¸m ®èc th× anh cã sî kh«ng ?? Chµng kü s (KS): - Kh«ng ! T«i còng kh«ng sî ! T«i vÉn nhÊt quyÕt ®Êu tranh ! Ngµi Gi¸m ®èc (G§): (nÐt mÆt r¹ng rì) - Tèt, rÊt tèt. C«ng ty chóng ta ®ang cÇn nh÷ng ngêi dòng c¶m nh anh ®Ó ............. .......®Ó lµm b¶o vÖ ban ®ªm tr«ng xe ®¹p !!! Chµng kü s (KS): -??????? Vµo mét buæi s¸ng, trªn c¸c nÎo ®êng cña TP chóng ta, nhÊt lµ khu Chî lín, ta cã thÓ b¾t gÆp c¶nh ngêi qua kÎ l¹i tÊp nËp, nh÷ng ®¸m khãi mÞt mï, nh÷ng c¶nh kÑt xe kh«ng bao giê thiÕu vµ cã... ... mét con chã giËn chñ nhµ, bá ®i lang thang ngßai ®êng kiÕm ¨n , trong bông ®ãi l· ®ang ®i kiÕm ¨n. GÆp mét con chuét chÕt, h¾n nãi : - KhÞt...khÞt.. thèi qu¸, ta nh vÇy mµ ®i ¨n c¸i lo¹i khèn kiÕp nÇy µ! Nãi råi h¾n bá ®i. §Õn mét gãc phè v¾ng vÎ, thÊy mét b·i c.. cña ai ®ã ®Ó l¹i, cói xuèng ng÷i, xong h¾n l¾c ®Çu ngÇy ngËy, nãi : - Kh«ng, ta kh«ng nªn ¨n c¸i thø cÆn b¶ nÇy, c¸i bän gièng ngêi kia thêng nãi bän ta lµ nh÷ng kÎ thÝch ¨n c.. , ta th× søc mÊy! Võa bá ®i, h¾n võa ngãai l¹i nh×n mét c¸ch khinh bØ. §i ngang chî, trong bông vèn cån cµo, h¾n buån n«n khi thÊy vµi ba c¸i ®u«i c¸ ®Çy m¸u me, nÝn thë ch¹y mét m¹ch quªn c¶ mÖt mái, bçng h¾n dõng ph¾t l¹i. Mét khóc "xÝ qu¸ch " th¬m phøt ai ®ã vøt tõ trong qu¸n bay ra ngay tríc mÆt, cha kÞp thëng thøc dï chØ mét gi©y, mét lò chã hoang kh«ng biÕt tõ ®©u nh¶y ®Õn x©u xÐ, Èu ®¶ nhau Çm trêi. - Grõ.õ...bän v« gi¸o dôc, ta kh«ng bao giê thÌm giµnh ¨n víi bän b©y. ...
 11. Trêi ®· gÇn tra, thÕ mµ chó chã ta vÉn kh«ng t×m ®îc mãn g× lãt d¹, võa ®i võa lÕt, h¾n chng h÷ng vµ bÊt ngê khi thÊy mét dÜa to tíng ®Çy thøc ¨n ngon ai ®ã ®Ó s½n trªn vÜa hÌ. Nhí l¹i kinh nghiÖm víi khóc "xÝ qu¸ch", nh×n quanh mét lÇn cho ch¾c , h¾n cuèi xuèng ¨n lÊy ¨n ®Ó... Than «i! Sù ®êi kh«ng ®¬n gi¶n....H¾n c¶m thÊy thËt chãng mÆt vµ ng· l¨n quay ra. Trong c¬n h«n mª, h¾n kÞp nhËn ra mét c¸i bao bè to tíng trïm lªn ngêi vµ giäng ai ®ã thèt thoang tho¶ng bªn tai : " Con thø ba råi «ng ¹ ! h«m nay thËt lµ may..." Sù kh¸c nhau gi÷a mét ngêi con g¸i vµ mét ngêi kinh doanh : Ngêi kinh doanh nãi : §îc, th× ph¶i hiÓu lµ cã thÓ. Cã thÓ, th× ph¶i hiÓu lµ kh«ng. NÕu ngêi kinh doanh nãi kh«ng, th× kh«ng ph¶i lµ ngêi kinh doanh Ngêi con g¸i nãi : Kh«ng, th× ph¶i hiÓu lµ cã thÓ. Cã thÓ, th× ph¶i hiÓu lµ ®îc. NÕu ngêi con g¸i nãi ®îc, th× kh«ng ph¶i lµ ngêi con g¸i . Hai bîm rîu, uèng cha ®ñ ®« ®· hÕt tiÒn, ®µnh ngåi hÌ ®êng nãi chuyÖn su«ng vÒ rîu cho bít ghiÒn. Bîm 1 th¾c m¾c: - Th»ng cha ChÝ PhÌo ngµy xa thÕ mµ kh¸. Cïng ®inh mµ h«m nµo còng cã rîu uèng ®Õn say díi ¸nh tr¨ng. Bîm 2 gËt gï: - õ, ®óng thËt. C¸i «ng Nam Cao ch¾c kh«ng ph¶i d©n ghiÒn, chuèi xanh mµ cßn chª. Bîm 1 ph¸t triÓn tiÕp: - L¹i cßn c¸i kho¶n massage cho bµ Ba n÷a chø. NhÊt ChÝ PhÌo... C©u chuyÖn ®ang r«m r¶, bçng mét xe c¶nh s¸t xÞch ®Õn, viªn c¶nh s¸t ®øng trªn xe oai phong ra lÖnh: - §a ngay bèn th»ng ChÝ PhÌo nµy vÒ ®ån. §¸m ®µn «ng ®i ®êng ®Òu ngo¸i cæ nh×n theo hai xe c¶nh s¸t chë ph¹m nh©n trong tiÕng huýt cßi inh tai nhøc ãc. Mçi lÇn say rîu, Pha thÊy khæ nhÊt lµ bÞ vî rÇy, nhÊt lµ nh÷ng h«m qu¸ chÐn, ãi tïm lum. V× vËy, Pha quyÕt t©m huÊn luyÖn con chã quý cña gia ®×nh dän dÑp sau mçi khi Pha ãi. Mäi chuyÖn diÔn ra hoµn toµn tèt ®Ñp. Kh«ng ngê, mÊy th¸ng sau, Pha ®îc c¬ qua ®oµn thÓ vµ gia ®×nh gi¸c ngé, quyÕt t©m bá h¼n rîu chÌ. B©y giê vî Pha, mçi ngµy ph¶i ®i mua nöa xÞ rîu cho con chã yªu. Ba chó virus võa rêi chç ë lªn ®êng lµm nhiÖm vô. V× bÞ tï h·m l©u ngµy nªn c¸c chó ®Òu rÊt h¨m hë,phÊn khëi, nãi chuyÖn r©m ran. Chó thø nhÊt nãi: ''Tí sÏ lµ mét c« g¸i xinh ®Ñp, ngoan ngo·n, khÐo tay hay lµm, bè mÑ tí råi sÏ tù hµo vÒ tí vµ sÏ rÊt h¹nh phóc. Lín lªn tí sÏ häc tiÕng Anh thËt giái, c¸c c«ng ty níc ngoµi vµo níc ta ngµy cµng nhiÒu, lo g× kh«ng cã viÖc lµm."
 12. "Tí sÏ lµ mét cËu bÐ th«ng minh sÏ kh«ng ®Ó ai b¾t n¹t mÊy bµ chÞ g¸i cña tí, bè sÏ kh«ng cßn buån v× l©u nay cø ph¶i "ngåi m©m díi". Tí sÏ häc tin häc, nghe ®©u c«ng ty FPT ®ang ph¸t triÓn m¹nh l¾m, chó §×nh Anh ch¾c sÏ nhËn tí vµo lµm viÖc." Chó thø hai cao giäng. Hai chó cïng quay sang chó thø ba, c¶ hai ®Òu rÊt ng¹c nhiªn v× thÊy chó nµy rÊt buån. Khi ®îc hái t¹i sao, chó tr¶ lêi: "C¸c anh mÆc søc tëng tîng, m¶i nãi chuyÖn. C¸c anh kh«ng thÊy ch÷ OK ë kia µ?!" Cã g· träc phó ra thµnh phè ch¬i, buån tiÓu tiÖn qu¸ mµ kh«ng cã chç tho¶i m¸i nh ë quª cuèi cïng th× còng t×m ®îc cöa hµng WC , vèn lµ ngêi ®· tõng häc hÕt bµi hai con dª qua cÇu, nªn l·o ta còng biÕt tÝ chót vÒ ch÷ nghÜa v× thÕ ph¶i t×m ngîc t×m xu«i ®©u lµ buång dµnh cho nam giíi. BÊt chît l·o nh×n thÊy dßng ch÷ " MAN " l·o lÈm bÈm -" Bän nµy cã häc mµ viÕt ch÷ NAM còng sai ". Sau mét håi chót bÇu t©m sù, l·o quay ra, thËt b×nh tÜnh nh×n sang phÝa n÷ víi dßng ch÷ " WOMAN". LÇn nµy th× kh«ng k×m næi l·o hÐt lªn " ®· viÕt sai l¹i cßn viÕt dµi. N÷ th× viÕt lµ n÷ cho xong l¹i cßn viÕt Vî NAM " Mét ®ªm, Pha bÝ mËt kªu hai thî ®µo ®Êt ®Õn vµ b¶o: - Theo gia ph¶ «ng bµ ®Ó l¹i, t¹i chç nµy díi ®é s©u 20m cã ch«n mét hò vµng. T«i søc yÕu kh«ng tù ®µo ®îc, mµ ®µo trong nhiÒu ngµy, sî hµng xãm nghi ngê, kh«ng tiÖn. V× vËy, thÊy hai anh hiÒn lµnh, trung thùc, t«i mêi hai anh ®µo dïm. - C«ng x¸ thÕ nµo ®©y? - Hai anh thî hái. - Cã hai c¸ch tuú chän. C¸ch thø nhÊt, t«i tr¶ mçi anh mét triÖu cßn hò vµng lµ cña t«i. C¸ch thø hai, t«i kh«ng tr¶ c«ng, nhng nÕu t×m thÊy vµng th× chia cho hai anh mét phÇn ba. - Chóng t«i theo c¸ch thø hai - hai anh thî ®ång thanh tr¶ lêi. Vµ suèt ®ªm h«m ®ã, hai anh thî h× hôc ®µo ®Êt, s©u h¬n 30 mÐt, nhng vÉn ch¼ng thÊy vµng ®©u, ®µnh bá cuéc. Kh«ng biÕt ®øa nµo ®· nÉng tay trªn ®µo lÊy mÊt råi. Sau khi an ñi Pha (v× Pha mÊt 2/3 hò trong khi hä chØ mÊt cã 1/3 hò), hai ngêi mÖt mái ra vÒ. ThÕ lµ tù nhiªn Pha cã mét giÕng níc s©u mµ ch¼ng tèn c¾c b¹c nµo. Pha ®îc mêi ®Õn nhµ mét «ng lín ¨n cç. ThÊy rîu thÞt bµy la liÖt, Pha gäi th»ng nhá hÇu bµn ®Õn vµ dÆn: "D¹o nµy chó rÊt yÕu, nªn kh«ng uèng ®îc nhiÒu. Lóc n÷a, khi rãt rîu, ch¸u nhí cho chó ly nhá, rãt cµng Ýt cµng tèt vµ... nÕu kh«ng ai ®Ó ý th× bá qua lît cho chó. §©y, chó cho ch¸u ®ång b¹c ¨n quµ". Th»ng nhá hÝ höng cÇm ®ång b¹c ra ngoµi, nhng khi xem kü th× ho¸ ra lµ tiÒn gi¶. Nã tøc l¾m, nhng kh«ng biÕt lµm g×. Chît nã nhí lêi ®Ò nghÞ cña Pha. Trong b÷a ¨n, nã cè t×nh lµm ngîc l¹i ®Ó tr¶ thï. Nã chän cho Pha cèc thËt lín, rãt trµn ®Çy vµ cha v¬i ®· rãt ngay lËp tøc. ThÕ lµ, nhê mét mÑo nhá mµ lÇn ®Çu tiªn trong ®êi, Pha ®îc uèng rîu tho¶ thª. - Cã chµng sinh viªn häc trêng Tµi ChÝnh sau mét thêi gian t×m hiÓu c« g¸i nhµ nä . Mét h«m anh ta ®Õn gÆp bµ mÑ vî t¬ng lai xin hái cíi c« g¸i : - Chµng sinh viªn : MÑ cho chóng con tæ chøc lÔ cíi vµ cho biÕt ®å th¸ch cíi
 13. - MÑ c« g¸i nä : T«i kh«ng lÊy g× c¶ chØ xin anh tr¶ tiÒn ¨n quµ s¸ng cña em nã mçi ngµy 2000 VN§ , mçi n¨m lµ 360 ngµy . em nã n¨m nay 19 tuæi. Sau mét håi nhÈm tÝnh anh ta nãi víi bµ mÑ vî t¬ng lai r»ng "Con sÏ tr¶ sè tiÒn ®ã nhng mÑ ph¶i ®a cho con tõng ho¸ ®¬n cña nh÷ng lÇn ¨n quµ s¸ng do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh" Hai ngêi say rîu hái nhau: - CËu biÕt mÊy giê råi kh«ng? - BiÕt. - C¸m ¬n.
Đồng bộ tài khoản