Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 11

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
87
lượt xem
28
download

Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

một đôi nam nữ đang ngồi tình tự trong lùm cây chàng trai nói: em yêu em là tất cả của đời anh, vừa lúc đó một bọn cướp xông đến một thằng to béo trông y như anh hoàng nam tiến dí dao vào cổ chàng trai nói: muốn sống hãy để lại những gì quí giá nhấtvà biến khỏi đây mau chàng trai suy nghĩ một lúc rồi nói: em yêu, em là tất cả vậy em hãy ở lại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 11

 1. mét ®«i nam n÷ ®ang ngåi t×nh tù trong lïm c©y chµng trai nãi: em yªu em lµ tÊt c¶ cña ®êi anh, võa lóc ®ã mét bän c íp x«ng ®Õn mét th»ng to bÐo tr«ng y nh anh hoµng nam tiÕn dÝ dao vµo cæ chµng trai nãi: muèn sèng h·y ®Ó l¹i nh÷ng g× quÝ gi¸ nhÊtvµ biÕn khái ®©y mau chµng trai suy nghÜ mét lóc råi nãi: em yªu, em lµ tÊt c¶ vËy em h·y ë l¹i. TÆng nh÷ng ai ®· tõng ë bªn T©y lêi bµi h¸t TS§-TST Lßng vui síng khi nhËn ®îc tin Ra níc ngoµi anh ®ang mong chê. Tµu liªn vËn mïa nµy nhanh l¾m §êng sang t©y nhí ngêi bªn ta! §êng sang t©y anh ®i Th¬ng em bªn Êy h¬i nghÌo, thiÕu ®µi vµ xe ®¹p, N¾ng tra hÌ lÊy g× mµ qu¹t m¸t Giã ®«ng vÒ kh«ng cã ¸o b«ng che. Cßn em th¬ng bªn t©y anh mïa ®«ng Giã ®«ng vÒ tuyÕt r¬i trªn hÌ phè Riªng m×nh anh suèt ngµy vÊt v¶ T×m kiÕm kh¾p n¬i hµng ho¸ mua vÒ. Anh ra ga trêi ®æ c¬n ma C¸i qu¹t m¸y xua ®i nçi nhí. Em ra ®a n¾ng vÒ rùc rì c¸i ®µi ®Üa g¹t mèi riªng t. Tõ n¬i anh ®a sang bªn n¬i em Nh÷ng bao hµng nèi nhau ®i vÒ níc Nh t×nh ta nèi dµi v« tËn ¤i hµng t©y tèt h¬n hµng ta. Nh©n ®äc bµi kh¶o dÞ th¬ Bót tre, xin ®îc cèng hiÕn mét bµi th¬ cña thêi häc sinh hån nhiªn d¹i ngèc mµ ®Õn nay t«i vÉn nhí v× ®ã lµ t¸c phÈm s¸ng t¸c theo kiÓu Nh¸i ®Çu tiªn cña t«i: Quª h¬ng Thña cßn th¬ ngµy hai buæi lang thang Yªu quª h¬ng qua tõng b¨ng chëng bé Ai b¶o ¨n ch¬i lµ khæ ? T«i m¬ mµng trong khãi thuèc Vina... Nh÷ng buæi trèn häc §i r×nh bÎ c©y Chñ b¾t ®îc Cha ®¸nh roi nµo ®· tÐ... C« bÐ nhµ bªn nh×n t«i cêi phe phÐ M¾t ®en trßn gian gian qu¸ ®i th«i
 2. Gi¸ c¶ bïng lªn Råi hµng ho¸ tung ra Chî Giêi ®ang vÉy gäi Tõ biÖt mÑ t«i ®i Bu«n xe ®¹p xe m¸y c« bÐ nhµ bªn (cã ai ngê!) còng ®i phe vÐ H«m gÆp t«i vÉn cêi phe phÐ M¾t ®¶o quanh «i gian qu¸ ®i th«i ... ...Hoµ b×nh t«i trë vÒ ®©y Víi s¹p hµng xa dÇu mì vÉn cßn L¹i gÆp em ThÑn thïng trªn chiÕc Hiªu Sung VÉn phe phÐ cêi khi t«i hái nhá ChuyÖn chång con khã nhí l¾m anh ¬i !!! H«m nay nhËn ®îc tin em Kh«ng tin ®îc v× ®ã lµ bÞa ®Æt Em bÞ b¾t råi ®i c¶i t¹o ChØ v× em bu«n lËu cµ phª §au xÐ lßng anh - nh trît sè ®Ò !!! (*) Xa yªu Kim Dung v× cã trang chëng bé Cã nh÷ng ngµy trèn häc vÆt hoa Nay yªu Kim Dung v× tõng trang kiÕm-hiÖp Còng xuÊt ph¸t tõ t¸c phÈm hä Tra... (*): §o¹n nµy lµm thªm Mét anh chµng yªu c« g¸i nä, mét h«m «ng bè vî t¬ng lai bÞ èm anh ta göi qïa cho «ng cô, nhng anh l¹i tá ra rÊt quan t©m ®Õn søc khoÎ cña «ng cô vµ sî cô quªn anh ta nªn anh quyÕt ®Þnh lµm mét bµi th¬ göi cïng gãi quµ. §îc tin bè ®au cËt Göi biÕu bè chai mËt Víi tÊm lßng thµnh thËt Xin bè ®õng cã lËt. Bè vî t¬ng lai sau khi nhËn ®îc th còng göi l¹i chµng rÓ t¬ng lai mét bµi th¬ nh sau . §îc anh biÕu chai mËt Míi biÕt m×nh ®au cËt Víi tÊm lßng thµnh thËt Bè mµy ®.. thÌm lËt Kh¶o dÞ 1: Bè nhËn ®îc chai mËt
 3. BiÕt lßng con rÓ thËt §øa nµo mµ d¸m lËt CËt nã sÏ thµnh tËt 1. Con rÓ vµ bè vî ngåi uèng rîu víi nhau. Bè vî rãt chÐn thø nhÊt cho con rÓ, anh chµng nãi: - Bè cø mÆc kÖ con... §Õn chÐn thø 2: - ¤ng cø mÆc kÖ t«i... ChÐn thø 3: - Mµy cø mÆc mÑ tao !.... 2. §ang uèng rîu, chó rÓ bÞ hãc x¬ng gµ. Anh chµng kiÕm cí gi¶i quyÕt: - ¤ng ®õng cã mµ kho¸c l¸c, t«i kh«ng lÊy con «ng th× t«i lÊy con ng êi kha...¸...c...c... 3. Con rÓ ngåi uèng rîu, «ng bè vî chØ ch¨m ch¨m tiÕp cho «ng con ch kh«ng chÞu uèng. ¤ng con rÓ kho¸i chÝ b¶o: - VÒ vai vÕ th× con gäi bè b»ng bè, nhng ch¾c kho¶n uèng rîu th× bè ph¶i gäi con b»ng cô Xin göi tíi c¸c b¹n toµn v¨n bµi th¬ Quª h¬ng ®æi míi cña Bót tre s¸ng t¸c n¨m 1960: Quª h¬ng t«i thËt tuyÖt vêi, ë díi cã níc, trªn trêi cã m©y. Xin mêi b¹n h·y vÒ ®©y, §Ó th¨m quª tí mçi ngµy mét sang: Con ®ß dÞch ®Ýt sang ngang Xa xa cã mét c¸i lµng thß ra. §»ng kia lµ mét vên na, §»ng nµy th× cã mÊy bµ chæng m«ng, CÊy lóa cao s¶n ngoµi ®ång, §Õn mïa thu ho¹ch nhµ n«ng vui cêi, Quª t«i ®Ñp l¾m b¹n ¬I, Nhê cã ®æi míi nªn ®êi thªm xu©n. Con g¸i giê ch¼ng mÆc quÇn, Mµ mÆc v¸y ng¾n hë ch©n, hë ®ïi! Ngµy héi míi thËt lµ vui... §om ®ãm ®ang d¹o chi trong ®ªm tèi bçng ®©m sÇm vµo chó muçi bay ngîc chiÒu. §om ®ãm hÐt : - Mµy ®i kiÓu g× vËy kh«ng thÊy tao bËt ®Ìn hay sao mµ cßn ®©m vµo tao? muçi bÎ l¹i - ThÕ mµy kh«ng thÊy tao thæi cßi hay sao hë ®å ®iÕc? mµy ®i sai ®êng mµ cßn to måm µ
 4. §om ®ãm tøc qu¸ - ChÝnh mµy ®i míi sai tao cã ®Ìn lµ tao ®óng! Muçi - tuy mµy cã ®Ìn nhng ®Ìn cña mµy l¹i g¾n ë ®»ng sau ... ®Ýt hiÓu cha ? §om ®ãm ?? M¸Y NH¾N TIN KH¤NG DÊU Anh b¹n t«i cã mét c¸i m¸y nh¾n tin kh«ng hiÓn thÞ ®îc dÊu tiÕng ViÖt Vµ Anh cã mét c« b¹n g¸i rÊt lµ ®áng ®¶nh . Mét h«m c« ®i häc buæi tèi vÒ , xe l¹i bÞ h nªn ph¶i nh¾n Anh ta ®Õn. Anh ®ang ngåi uèng cµ phª víi bän nµy th× nhËn ®îc tin nh¾n : " ANH OI , EM DANG O TRUONG " ThÕ lµ Anh b¹n tøc tèc ch¹y vÒ nhµ c« b¹n g¸i . 15 phót sau Anh ta quay l¹i vµ lÇm bÇm trong miÖng: " ThÕ mµ cø tëng bë " . Bän nµy còng kh«ng hiÓu t¹i sao Anh ta l¹i ch¹y vÒ nhµ c« b¹n . §è c¸c b¹n biÕt t¹i sao anh ta cã hµnh ®éng kú qu¸i nh thÕ ? =========== "Anh ¬i, em ®ang ë truång(!)" TuyÖt thËt. Còng t¬ng tù chuyÖn nh¾n tin kh«ng dÊu, tra nay mÊy chóng t«i ®îc anh HUNGPNT, phã tæng G§ FPT mêi ®i ¨n tra. Do l¹c nhau, anh Hng nh¾n cho t«i "ANH HWNG O NHA HANG DA NONG A1 GIANG VO". T«i vµ mÊy anh em suy luËn tªn nhµ hµng. Ngêi ®o¸n lµ §a N«ng, kÎ cho r»ng §· Nång, em H»ng l¹i cho r»ng Da Nãng, Liªm l¹i cho r»ng Da Nång. Khi ®Õn n¬i míi tÐ ra ®ã lµ "CAFE §¸ Nãng". c¶ héi «m bông cêi, cuèi cïng ch¼ng ¨n ®îc g× mÊy, chØ l¹i cho anh Hng, tr¶ tiÒn Ýt ®i ®¸ng kÓ. T«i còng gÆp mét chuyÖn còng hay ho nh vËy: T«i cã ®øa b¹n, mét lÇn nã ®a cho t«i xem m¸y nh¾n tin cña nã, t«i thÊy còng cho¸ng lu«n: "ANH VE NHA EM NGAY, EM MUON LAM ROI" Mét anh chång ®i c«ng t¸c chît vÒ b¾t gÆp mét tªn ®µn «ng mÆc quÇn ¸o cña m×nh, ch©n ®i giµy cña m×nh, ®ang n»m trªn bông vî m×nh, anh ta næi ®iªn cÇm dao phay hÐt lín: "«ng mµ h¹ tay xuèng lµ chóng mµy ph©n t", vî anh ta véi xin dõng tay ®Ó gi¶i tr×nh: "¤ng ®©y vèn lµ mét ngêi ¨n mµy ®Õn nhµ ta xin ¨n, em cho «ng Êy ¨n, sau ®ã thÊy trong tñ cßn mét Ýt quÇn ¸o anh ®· l©u kh«ng dïng ®Õn cho «ng Êy mét bé anh xem cã ®îc kh«ng?", "ThÕ còng ®îc", "Em l¹i cho «ng Êy mét ®«i giµy díi gËm giêng ®· l©u anh kh«ng dïng ®Õn, anh xem cã ®îc kh«ng?",
 5. "E hÌm, còng ®îc", "Vµ thÕ lµ «ng Êy ®i ra, ®Õn cöa «ng Êy míi hái, cßn c¸i g× chång bµ ®· l©u ngµy kh«ng dïng n÷a kh«ng? Vµ råi...". Anh chång im thÝt, dao r¬i khái tay!!! Cã hai vî chång míi cíi, chång ph¶i ®i c«ng t¸c xa, høa lµ qua 2 tuÇn sÏ göi tiÒn vÒ cho vî. M·i kh«ng nhËn ®îc tiÒn , vî véi ®iÖn cho chång :" Göi tiÒn vÒ ngay, chñ nhµ ®ßi tiÒn thuª nhµ" Chång ®iÖn tr¶ lêi " HiÖn cha cã tiÒn, vµi ngµy n÷a nhÊt ®Þnh sÏ göi vÒ. Göi em ngh×n c¸i h«n" Vµi ngµy sau, chång nhËn ®îc bøc ®iÖn:" Anh yªu hiÖn giê cha cÇn tiÒn, ngh×n c¸i h«n anh göi, em ®· tr¶ cho chñ nhµ. Chñ nhµ b¶o khái ph¶i tr¶ tiÒn thuª nhµ" Trong giê häc m«n C¬ lý ThuyÕt, mét c« gi¸o trÎ viÕt ch÷ rÊt nhá. C¶ líp nhao nhao hái nhau xem c« viÕt c¸i g×. ThÊy líp ån µo, c« gi¸o chèng hai tay lªn bµn hái : -C¸c anh cã nh×n thÊy c¸i g× kh«ng? -D¹ tha c« kh«ng ¹ C« gi¸o liÒn viÕt l¹i, hái tiÕp: -C¸c anh ®· thÊy râ cha? -D¹ tha c« cha ¹ -C¸c anh cã thÓ ®øng lªn nh×n cho râ. ThÕ nµo ®· thÊy cha? -D¹ tha c« thÊy råi, râ l¾m ¹ ChØ cã bän con g¸i trong líp lµ hiÓu chuyÖn g× ®· x¶y ra, chóng kÝn ®¸o che bít cæ ¸o l¹i Mét c« gi¸o trÎ, trong lóc cao høng gi¶ng bµi, kh«ng nhÞn ®îc nªn lì ... ®¸nh mét c¸i. Ngîng qu¸, c« véi vµng di giµy, råi ho khan, råi khÞt mòi ... t¹o ®ñ ©m thanh ®Ó ngôy trang. Chõng n¨m phót sau, ®o¸n bän trÎ ®· ngu«i ngu«i, c« míi thë phµo gi¶ng tiÕp. Mét th»ng bÐ con ngåi bµn ®Çu thÊy thÕ mí lÈm bÈm: "§Õch gièng!" ChuyÖn cã thËt 100% t¹i nh¾n tin ABC Hµ néi. Mét h«m cã mét ch¸u bÐ gäi tíi ABC Hµ néi : - C« ¬i , cho ch¸u nh¾n tin cho bè ch¸u. + ThÕ sè m¸y bè ch¸u lµ sè nµo? - Sè .... + ThÕ ch¸u nh¾n g×? - C« nh¾n hé cho bè ch¸u lµ bè ch¸u quªn m¾y nh¾n tin ë nhµ , c« nhÐ. Cã ®«i vî chång sau buæi lµm lÔ cíi ngåi xem ¶nh c« vî anh ta chØ vµo bµ mÑ m×nh trong ¶nh råi nãi víi chång Vî : Anh xem nµy mÑ em vui qu¸ .
 6. Chång: th× ®óng råi thÕ anh hái em nÕu em nh tho¸t nî em cã vui kh«ng ? Vî : ??? Cã ®«i vî chång trÎ ngêi Kinh lªn L©m §ång lµm Kinh tÕ míi, sau ®ã gÇn 1 n¨m hä sinh ®îc mét cËu con trai nhng kh«ng ngê ®øa trÎ míi sinh ra l¹i mang mét c¨n bÖnh qu¸i l¹ : Ngêi nã ®en thui, tãc qu¨n, vµ cã mét mïi h«i kinh khñng. D©n lµng ai ai còng l¸nh xa nã, ®Æc biÖt lµ ®µn con g¸i vµ cho r»ng cã tai häa ®Õn lµng vµ ®uæi th»ng bÐ vµo rõng mÆc dï cho bè mÑ nã ®· khãc hÕt níc m¾t...... Th»ng bÐ sèng vµ lín lªn trong rõng th¼m, mét ngµy nä khi nã kÐo líi lªn th× thÊy trong líi chØ vÎn vÑn cã mét chó c¸ vµng, nã vít con c¸ lªn vµ bçng thÊy con c¸ ch¶y níc m¾t.ThÊy vËy nã v« cïng c¶m ®éng vµ th¶ con c¸ xuèng suèi, bçng d- ng cã mét luång khãi tr¾ng táa lªn vµ mét vÞ thÇn to lín xuÊt hiÖn, vÞ thÇn nãi: "Ta lµ chóa tÓ thñy cung, h«m nay ta hãa th©n thµnh c¸ vµng ®Ó ®i d¹o th× bÞ ng¬i b¾t ®îc, ta c¶m kÝch tríc tÊm lßng nh©n hËu cña ng¬i nªn cho ng¬i 4 ®iÒu íc vËy ng¬i muèn g× th× h·y nãi ®i". Th»ng bÐ sau mét håi suy nghÜ, nã nãi víi vÞ thÇn r»ng: "Con muèn m×nh thËt s¹ch sÏ, tr¾ng trÎo,th¬m tho vµ cuèi cïng lµ tÊt c¶ ®µn bµ trªnthÕ gian nµy ®Òu ph¶i yªu thÝch nã vµ cÇn tíi nã". Nghe vËy vÞ thÇn b¶o:"3 ®iÒu trªn th× ta lµm ®îc cßn ®iÒu thø 4 ta sî mi sÏ khæ suèt ®êi ®Êy, mi h·y suy nghÜ cho thËt kü!". Th»ng bÐ nhÊt quyÕt víi vÞ thÇn r»ng nã sÏ chÞu ®îc mäi nçi khæ cùc vµ cÇu mong vÞ thÇn h·y thùc hiÖn 4 ®iÒu íc.VÞ thÇn chÊp nhËn 4 ®iÒu íc vµ sau méi tiÕng næ kinh hoµng:Th»ng bÐ biÕn thµnh mét chiÕc b¨ng vÖ sinh SOFINA. Trong mét giê häc sö, cã nhiÌu gi¸o viªn ®Õn dù gi¶ng, mét c« gi¸o trÎ ®ang gi¶ng vÒ anh hïng Phan §×nh Giãt: - C¸c em cã biÕt kh«ng, anh Phan §×nh Giãt Êy, tríc khi lÊy th©n m×nh lÊp lç ch©u mai cho ®ång ®éi tiÕn lªn, ®· ®¸i vµo ®Çu bän giÆc. Hµnh ®éng nµy chøng tá anh rÊt anh hïng, coi thêng giÆc, anh hïng theo kiÓu rÊt A' ®«ng. C¸c gi¸o viªn ®Õn dù gi¶ng rÊt ng¹c nhiªn vµ hái c« gi¸o trÎ lÊy chi tiÕt lÞch sö nµy tõ tµi liÖu nµo. - Cßn tµi liÖu nµo n÷a - C« gi¸o trÎ tr¶ lêi - S¸ch gi¸o khoa LÞch sö ViÖt Nam líp 5. C« gi¸o chØ cho mäi ngêi xem. Trong s¸ch ghi, anh Phan §×nh Giãt tríc khi lÊy th©n m×nh lÊp lç ch©u mai ®· "DÝ TiÓu liªn vµo ®Çu giÆc". Nhng ch¼ng may, do in mê, dÊu bÞ mÊt, nªn c« gi¸o trÎ ®· ®äc thµnh "§i tiÓu liÒn vµo ®Çu giÆc". Vòng léi ®êng ngang §Çu ®êng ngang cã mét vòng léi, Cã miÕu «ng Cuéi cao vßi väi, §µn bµ ®Õn ®ã vÐn quÇn lªn Chç thêi ®Õn h¸ng chç ®Õn gèi. ¤ng cuéi ngåi tr«ng mØm miÖng cêi: C¸i g× tr«ng tr¾ng nh con cói? Véi vµng khÐp nÐp ®øng, liÒn tha: Trãt d¹i hë hang xin «ng x¸ téi! ¤ng r»ng mµy còng ch¼ng téi g×, Mçi téi lµm «ng cøng con buéi.
 7. Muèn tèt mµy vÒ b¶o lµng mµy Ra ®©y «ng cho gièng «ng Cuéi Tõ ®ã lµng Êy sinh ra ngêi ChØ rÆt lµ nh÷ng phêng nãi dèi. Vµo mét buæi tèi trong mét nhµ hµng cã mét anh thanh niªn ngåi rÊt buån. Mét chÞ phôc vô bíc tíivµ hái:"Anh cÇn dïng g×?" Anh ta kh«ng tr¶ lêi mµ chØ nh×n ch»m ch»m vµo ngùc c« tavµ hái:"Em ¬i, con ®êng mßn nµy dÉn ®Õn ®©u thÕ?" ChÞ ta tr¶ lêi:"§êng nµy dÉn vµo bÕp anh ¹!" Chµng trai cêi vµ nãi:"ThÕ th× cho anh níng nhê c¸i l¹p xêng nhÐ?" ChÞ ta suy nghÜ mét håi vµ tr¶ lêi:"Nhng bÕp em ®ang bËn sèt cµ chua anh ¹!" Mét con tÇu ®ang ®i ngoµi biÓn bÊt ngê ®îc tin mét c¬n b·o cÊp 12 s¾p söa Ëp ®Õn. Hµnh kh¸ch trªn tµu ®Òu rÊt sî h·i. Hä lo l¾ng kÐo lªn gÆp thuyÒn trëng: - Xin ngµi cho chóng t«i biÕt tõ ®©y ®Õn ®Êt liÒn cßn bao xa ? - ChØ chõng h¬n mét c©y sè n÷a. Mäi ngêi cïng thë phµo. - Nhng vÒ phÝa nµo vËy ? - mét ngêi tß mß. - VÒ phÝa ®¸y tµu - thuyÒn trëng tr¶ lêi. Mét to¸n cíp x«ng vµo mét nhµ rÊt giÇu. Chóng b¾t tÊt c¶ mäi ngêi trong nhµ ®øng vµo mét vßng trßn, kh«ng ai ®îc thß ch©n ra khái vßng. Sau ®ã chóng lôc tñ vµ lÊy hÕt vµng. Khi bän cíp võa ra khái nhµ ®ét nhiªn «ng bè ph¸ lªn cêi s»ng sÆc. C¶ nhµ mõng rì xóm l¹i hái xem ®· giÊu ®îc cña quý g×. ¤ng bè cè nÝn cêi gi¶ng gi¶i: - Tao buån cêi lµ v× lóc n·y m×nh thß c¶ mét ngãn ch©n c¸i ra ngoµi mµ kh«ng th»ng nµo ph¸t hiÖn ®îc. Mét bµi song ng÷ cña Anh nhu sau: GÆp nhau anh nãi Hello Sau khi cÆp bå anh nãi Bye bye Please make "Êy" tonight Em síng m¸t lÞm quªn loµi Th¬ ca T«i còng cã bµi th¬ song ng÷: I love you råi you cã care? You don't believe ®Ó ai xoÌ (swear) I xoÌ I ®¸i (dye) ngoµi market I ®¸i xong råi you cã ke (care)? (Bµi nµy nhan ®Ò "G¸i ®Ü tá t×nh t©y")
 8. - Nµy, H«m qua nhµ anh lµm g× mµ Çm Ü thÕ h¶. Ngêi hµng xãm hái mét «ng. - Cã g× ®©u. T«i vµ vî t«i c·i nhau mµ. - T«i cßn nghe thÊy c¶ tiÕng ®æ ®¸nh rÇm mät c¸i c¬ mµ, ®æ vì c¸i g× µ? - Kh«ng, ®Êy lµ chiÕc ¸o cña t«i bÞ r¬i th«i. - Sao l¹i kªu to thÕ ®îc? - Bµ nµy buån cêi thËt. Trong ¸o cña t«i cßn cã c¶ t«i n÷a chø. Trong lóc chê xay lóa, mét ngêi ®µn «ng cø xóc lóa tõ thóng cña ngêi kh¸c sang thóng cña m×nh. Anh thî xay lóa hái: - Nµy sao anh cø xóc lóa cña ngêi kh¸c vÒ cho m×nh thÕ? - T«i lµ ngêi ®iªn, anh nµy tr¶ lêi. - Hay nhØ. Anh bÞ ®iªn sao kh«ng lµm ngîc l¹i, xóc lóa cña m×nh ®æ sang cho ngêi kh¸c ®i? - ThÕ th× t«i lµ th»ng ngu chø kh«ng ph¶i lµ th»ng ®iªn n÷a råi. Trong Héi nghÞ phô n÷ quèc tÕ, cã ngêi hái: - Ngêi phô n÷ cã thÓ lµm cho chång m×nh trë thµnh triÖu phó ®îc kh«ng? - TÊt nhiªn lµ ®îc. NÕu «ng ta lµ tû phó. Mét ngêi ®i du lÞch l¸i xe kh«ng may ®ông ph¶i xe cña mét ngêi ®Þa ph¬ng. Sau khi xem xÐt kü xe m×nh kh«ng lµm sao, ngêi ®Þa ph¬ng lÊy ra mét chai rîu vµ nãi víi ngêi ®i du lÞch : -T¹i sao chóng ta l¹i kh«ng thÓ uèng mét ngôm rîu ®Ó ¨n mõng c¶ hai kh«ng lµm sao, thay v× c·i nhau mét c¸ch v« Ých. Ngêi ®i du lÞch thÊy ph¶i liÒn tu mét ngôm rîu råi ®a tr¶ cho ngêi ®Þa ph¬ng. Kh«ng thÊy ngêi kia uèng, ngêi ®i du lÞch hái: -T¹i sao anh l¹i kh«ng uèng mõng hai ta ? Ngêi ®Þa ph¬ng chØ vÒ phÝa tríc vµ nãi : -T«i sÏ uèng nhng ph¶i ®îi c¶nh s¸t ®Õn ®·. Mét «ng than phiÒn víi b¸c sÜ : -D¹o nµy t«i c¶m thÊy bé m¸y tiªu ho¸ cña m×nh cã vÊn ®Ò. -ThÕ «ng ¨n cã dÔ tiªu kh«ng ? -D¹ cã ¹ -Hµng s¸ng «ng ®i vÖ sinh vµo lóc mÊy giê ? -D¹ 6 giê. -ThÕ th× cã vÊn ®Ò g× ®©u -Nhng mµ chÕt ë chç lµ t«i thêng d¹y vµo lóc 7 giê. Cã mét ®«i trai g¸i tèi ®Õn c«ng viªn ch¬i, kh«ng may kh«ng cßn ghÕ ®¸ nµo trèng. Anh chÞ ®µnh gåi b»ng dÐp. Ngåi tõ 8 giê ®Õn 10 giê kh«ng thÊy nµng nãi g×, chµng cã vÎ bùc m×nh nhng kh«ng nãi ra. §Õn 11 giê, kh«ng cßn chÞu ®ùng ®îc n÷a chµng ®øng ph¾t dËy nãi:
 9. - Yªu th× nãi mÑ ra ®i l¹i cßn im lÆng m·i, bè mµy còng ngîng bá mÑ, kh«ng th× gi¶ dÐp bè vÒ. ¤ng b¸c sÜ nãi víi bÖnh nh©n: -T«i ®· kh¸m rÊt kü råi, chÞ kh«ng sinh në ®îc lµ do di truyªn. ThÕ mÑ chÞ c㠮ΠlÇn nµo kh«ng?!\ Mét kh¶o dÞ cu¶ truyÖn nµy nh sau: Mét «ng than phiÒn víi b¹n: - Tí lo qu¸. Bµ x· võa h«m qua ®Î, ®îc th»ng cu tÝ nhng l¹i lµ con so. - ¤i trêi tëng chuyÖn g×. Ngµy tríc bµ néi t«i ®Î ra bè t«i còng con so... - ChÕt. ThÕ cã nu«i ®îc kh«ng ? Thñ ThiÖm ®i bÉy chim cu g¸y tõ sím, ph¶i qua mét con s«ng. Lóc xuèng ®ß Thñ ThiÖm ®Ó ngay lång chim díi chç m×nh ngåi. Nhng v× ®Õn sím, mét lóc ngêi ta tranh nhau xuèng, Thñ ThiÖm bÞ ®Èy ra m·i tËn phÝa mòi ®ß. Chç lóc n·y bÞ mÊy c« g¸i chiÕm mÊt. Khi ®ß s¾p cËp bÕn, Thñ ThiÖm ®øng dËy nhá nhÑ: -C¸c chÞ lµm ¬n dÞch ®Ýt ra mét tÝ ®Ó t«i rót nhê con cu t«i ra kh«ng nã bÑp mÊt b©y giê. Sau mét thêi gian dµi anh chång ph¶i ®i c«ng t¸c xa, h«m nay anh trë vÒ, hai vî chång nä tá ra rÊt ©u yÕm nhau. Trong khi ®ang mÆn nång, bçng nhiªn chÞ vî trë m×nh kªu lªn: - ChÕt råi, chång em vÒ! Anh chång nghe vËy kh«ng kÞp ®Þnh thÇn liÒn lao th¼ng ra cöa chuån mÊt. Mét bµ nä bÞ m¾c bÖnh ®i kh¸m t¹i bÖnh viÖn ®a khoa gÆp anh b¶o vÖ Bµ ta hái: Anh cho hái chç kh¸m ' L...' ë ®©u Anh b¶o vÖ buån cêi qu¸ nhng vÉn chØ chç Sau khi kh¸m xong bµ ta hái c« y sü kh¸m lµ t¹i sao anh ta l¹i cêi C« y sü nãi : LÇn sau b¸c ph¶i hái lµ phßng kh¸m phô khoa ë ®©u Khi bµ ta ra tíi cæng l¹i gÆp anh b¶o vÖ anh ta cêi vµ trªu :Bµ ®i ®©u vÒ ®Êy Bµ ta tøc qu¸ tr¶ lêi: Trªu trªu c¸i phô khoa ChuyÖn thùc, ngêi thùc 3: ChiÒu tèi ngµy h«m qua t«i vµ b¸c sÜ T«n ®øc §ëm ngåi uèng bia t¹i qu¸nT¾cTa (§êng L¸ng H¹) ®Õn tËn khuya míi vÒ. S¸ng sím ngµy h«m nay, vî BS §ëm hít h¶ sang nhµ t«i tr¸ch: "Anh cho nhµ em uèng nhiÒu qu¸, lóc vÒ nhµ, thÊy anh Êy vµo phßngWC m·i ch¼ng thÊy ra". T«i ng¹c nhiªn hái: "ThÕ BS §ëm lµm g× trong ®ã?". Vî BS §ëm tr¶ lêi: "Kh«ng thÊy anh Êy ra, em míi véi ch¹y vµo xem th× thÊy anh Êy ®ang ®øng vÈy lÊy vÈy ®Ó c¸i ®Çu d©y th¾t lng..." B¸c häc cßn nhÇm lÉn n÷a lµ b¸c sÜ.
 10. Trong b÷a c¬m gia ®×nh, CËu con trai nßi c©u nµo còng ®éng tr¹m ®Õn cøt víi ®¸i lµm cho «ng bè khã chÞu l¾m. ¤ng liÒn qu¸t: ¨n víi nãi thÕ µ «ng ®¸nh cho mµy phät ph©n ra b©y giê. Trong giê häc "Gi¶i phÉu sinh lý ngêi", mét c« n÷ sinh nä mÊt trËt tù nhiÒu lÇn, «ng gi¸o ®· nh¨c nhë nhng kh«ng ®îc bÌn tøc giËn qu¸t: -Nµy em häc sinh kia, t«i sÏ ®uæi em ra khái líp nÕu em kh«ng tr¶ lêi ®îc c©u hái sau ®©y:"Bé ph©n nµo trong c¬ thÓ ngêi lóc bÐ nhÊt vµ lóc to nhÊt thÓ tÝch gÊp bÈy lÇn". C« n÷ sinh suy nghÜ råi ®á mÆt Êp óng kh«ng tr¶ lêi...chØ cêi "khi..khi" -Sao kh«ng tr¶ lêi ®i cßn cêi g×? -"khi..khi" -.... -"khi..khi" -Th«i dñ råi! Em h·y ra khái líp ngay v× kh«ng thuéc bµi. H·y nghe ®©y:"§ã lµ phæi, khi ta hÝt vµo vµ thë ra thÓ tÝch chªnh nhau gÊp bÈy lÇn. Cßn c¸i "khi khi" cña c« chØ cã ba lÇn th«i"!! ë mét xëng thiÕt kÕ nä bçng ré lªn phong trµo chÞ em thÌm mÆc v¸y. TÊt nhiªn khi mÆc v¸y, chÞ em tr«ng còng xinh ra, t©m tr¹ng tho¶i m¸i, xÊu còng thµnh ®Ñp vµ ... sè lîng th¹ch thïng trong nhµ còng nhiÒu h¬n. Nhng cã mét ®iÒu khã hiÓu lµ ®µn «ng trong phßng nhiÒu khi mÊt tÝch mét c¸ch rÊt l¹ lïng. Mét h«m QuÝ C« nä ®ang vÏ th× côc tÈy r¬i xuèng ®Êt, c« ta véi cói xuèng bµn nhÆt th× hìi «i , c« tr«ng thÊy nh÷ng cÆp m¾t thÇn run rÈy. ThÑn qu¸, c« hái : - C¸c anh lµm g× thÕ nµy ? - Còng ®ang t×m côc tÈy nh em th«i. Mét c¬ quan nä ®îc ph©n 3 chØ tiªu ®i häc ë Ên ®é. Khi ph¶i ®iÒn vµo mÉu FORM, môc SEX, 3 quÝ «ng viÕt nh sau : - Three times a week - Sometimes - Not married CËu con trai hái mÑ :ThÞt ngêi cã ngon kh«ng h¶ mÑ ? -ThÞt ngêi tanh l¾m ,kinh l¾m .¡n thÞt ngêi lµ d· man con ¹ -Ngêi mÑ tr¶ lêi . CËu con trai ng¬ ng¸c thanh minh :ThÕ t¹i sao s¸ng nay ,khi thÊy mét c« mÆc v¸y ng¾n ®i qua cöa Bè l¹i chÆc lìi vµ b¶o "Tr«ng ngon thÕ ". Mét h«m cu TÝ hái bè:Bè ¬i ,bu«n b¸n ngêi th× bÞ lµm sao h¶ bè ? -Bu«n b¸n ngêi lµ vi ph¹m ph¸p luËt ,cã khi bÞ vµo tï . -ThÕ t¹i sao ngêi ta l¹i b¶o "b¸n anh em xa mua l¸ng giÒng gÇn " ? -...!!!
 11. Chó nhãc hái mÑ :-MÑ ¬i con g¸i rÎ l¾m h¶ mÑ?. -Ai b¶o con vËy? -Con thÊy bè nãi víi mÊy b¸c trong b÷a nhËu lµ mÊt cã tÝ tiÒn mµ cíi nguyªn c¶ mét con vî, kÌm theo mét m¸y giÆt tù ®éng, m¸y nÊu c¬m röa b¸t tù ®éng...Ch¼ng hiÓu Õ Èm thÕ nµo mµ ngêi ta b¸n con g¸i l¹i kÌm theo ®å khuyÕn m·i nhiÒu dz÷ vËy mÑ nhØ?-... Mét cËu con trai hái bè: - Bè ¬i, t¹i sao ngêi ta chØ lµm bóp bª g¸i mµ kh«ng lµm bóp bª trai ? ¤ng bè ngÉm nghÜ mét lóc råi tr¶ lêi: - Ngêi ta lµm bóp bª g¸i ®Ó tiÕt kiÖm nhiªn liÖu s¶n xuÊt ®Êy con ¹. CËu con trai l¹i chØ bøc tîng kho¶ th©n trªn bµn hái tiÕp: - Nhng tîng c« g¸i kia ph¶i tèn h¬n tîng chµng trai nhiÒu chø? ¤ng bè lóng tóng: - µ..µ..Th× hä cßn ph¶i tÝnh ®Õn ®Çu ra, con ¹. Mét b¸c nhµ quª ®¹p xe ra tØnh th¨m con.Däc ®êng, b¸c gÆp mét c« g¸i bÌn hái th¨m :"C« lµm ¬n cho hái tõ ®©y tíi phè XYZ cßn bao xa?". - C« g¸i tr¶ lêi :"TÝnh theo ®êng chim bay cßn 3 c©y sè n÷a b¸c ¹". - B¸c nhµ quª giËn d÷ :"C« nµy buån cêi thËt, kh«ng thÊy chim ®ang ®i xe ®¹p ®©y hay sao mµ cßn nãi chim bay chim biÕc cña nhµ c«"!!! Anh b¹n t«i, BS T«n ®øc §ëm võa ®i c«ng t¸c ë Vinh vÒ cã kÓ 1 c©u chuyÖn kh¸ vui: Trªn chuyÕn tµu Hµ néi-Vinh h«m ®ã mÆc dï ngåi theo sè ghÕ ghi trªn vÐ, Êy vËy mµ vÉn cßn kh¸ nhiÒu ngêi ph¶i ®øng. Trong sè nh÷ng ngêi kh«ng ®îc ngåi ®ã cã mét c« g¸i trÎ vµ rÊt xinh. §Õn ga Nam ®Þnh, thÊy c« g¸i cã vÎ mÖt mái , BS §ëm thÊy ¸i ng¹i qu¸, liÒn liÒu m¹ng lÞch sù mêi mét c©u:"T«i tr«ng c« cã vÎ rÊt mái ch©n råi, xin mêi c« ngåi lªn ®ïi t«i..." Qu¶ ®óng lµ c« g¸i ®· rÊt mái ch©n, nªn c« liÒn ngåi lªn ®ïi BS §ëm ngay lËp tøc. §îc 5 phót, l¹i thÊy c« ta ®øng dËy. BS §ëm bÌn hái: "Sao vËy thÕ c«?". C« ta ®¸p: "Ngåi lªn ®ïi anh cã c¸i g× nã chäc vµo ®Ýt em khã chÞu l¾m...". BS §ëm vç tay vµo tr¸n råi nãi to: "C¸i tÈu, t«i hót thuèc l¸ b»ng tÈu, ®Ó t«i lÊy nã ra", Nãi råi BS §ëm thäc tay vµo tói, ý chõng rót tÈu ra khái tói thËt. Nhanh h¬n BS §ëm, tay ngåi bªn c¹nh bÌn nãi víi c« g¸i: "T«i kh«ng hót thuèc l¸, xin mêi c« ngåi lªn ®ïi t«i" c« g¸i lìng lù råi còng ngåi lªn ®ïi tay nµy. Mét tiÕng sau, BS §ëm nghe thÊy tay lÞch sù nµy hái c« g¸i:"C« cã thÊy ®óng lµ t«i kh«ng hót thuèc l¸ kh«ng?" C« g¸i tr¶ lêi: "§óng lµ anh kh«ng hót thuèc l¸, nhng ch¾c ch¾n lµ anh hót thuèc lµo. Dï sao th× ngåi trªn c¸i ®iÕu cµy cßn dÔ chÞu h¬n nhiÒu khi ph¶i ngåi trªn c¸i tÈu. Tiªn s nh÷ng th»ng hót thuèc l¸ b»ng tÈu". Cßn l¹i d¨m phót tríc khi kÕt thóc tiÕt häc, ThÇy X kÓ chuyÖn cho häc sinh nghe. ThÇy më ®Çu :" D©n gian ta cã c©u: Con Ðch lµ cËu «ng trêi....". ThÇy cha kÞp tiÕp tôc th× c¶ líp ®· gµo lªn :" Con cãc, ThÇy ¬i !". BiÕt m×nh lì lêi, ThÇy ngîng qu¸, bÌn cêi víi líp mµ r»ng :
 12. "ê vËy th× Con Cãc lµ cËu ¤ng Trêi, cßn Con Õch lµ mî «ng trêi. C¸c em ®ång ý víi thÇy cho hai ®øa nã s¸nh ®«i kh«ng ? " Hai n«ng d©n tõ quª ra tØnh ®Ðn mét qu¸n gi¶i kh¸t nä.Hä nh×n thÊy 2 tÊm biÓn "fresh milk" vµ "fresh beer".Sau khi th¶o luËn, hä chän s÷a t¬i.LËp tøc,mét ngêi ®µn bµ tõ sau rÌm bíc ra mang theo 2 chiÕc cèc.Bµ ta v¹ch ¸o vµ chØ mét lo¸ng,2 cèc ®· ®Çy trµn.Hai anh chµng v« cïng kinh ng¹c. Mét anh võa nh©m nhi cèc s÷a võa lÈm bÈm: - §Õn giê t«i míi biÕt s÷a t¬i lµ thÕ nµo. NgÉm nghÜ mét l¸t, anh kia b¶o: - May mµ håi n·y ta kh«ng gäi bia t¬i ! LuËt s tiÔn mét tªn tö tï tíi ph¸p trêng. Trªn ®êng ®i, trêi bçng ®æ ma nh trót níc. Tªn tö tï nh×n luËt s råi nh×n bé quÇn ¸o ít cña m×nh, chÐp miÖng than r»ng : -ThËt lµ sui cho t«i qu¸. ChuyÕn ®i cuèi cïng trong ®êi mµ còng kh«ng ®îc kh« r¸o. LuËt s : - Anh cßn may h¬n t«i v× t«i cßn lît vÒ n÷a ! Mét «ng diÔn thuyÕt dµi l¹i dai, thao thao bÊt tuyÖt, chØ thØnh tho¶ng dõng l¹i híp mét híp níc. Mét cô giµ ngåi nghe, ghÐ tai ngêi bªn c¹nh nãi : -Tõ nhá tíi giê, lÇn ®Çu tiªn t«i thÊy mét c¸i m¸y xay ch¹y b»ng .... níc ! Mét bµ viÕt th hái b¸o : " T«i cã ®iÒu bÝ mËt kh«ng muèn nãi víi chµng; sî nãi th× chµng chª kh«ng cíi, mµ kh«ng nãi, sau nµy chµng biÕt ®îc sÏ li dþ. Êy lµ t«i cã hµm r¾ng gi¶. VËy ph¶i lµm sao ?" Tê b¸o tr¶ lêi : " B¹n ngËm miÖng l¹i !" Th»ng ch¸u kÓ víi «ng: -Cø mçi lÇn bè mÑ ch¸u c·i nhau, bè ch¸u l¹i ®em b¸t ®Üa ra ®Ëp -ThÕ mÑ ch¸u .... -MÑ ch¸u nãi r»ng "®óng lµ cha nµo con Êy" -.... Gië giêi ®µn «ng ®i v¾ng hÕt, c¸c c« ë xëng vÏ ®îc tù do måm miÖng h¬n, ng«n tõ thËt kinh khñng. Mét c« ®ang loay hoay vÏ m·i kh«ng ®îc, bÌn nãi: - Kh«ng biÕt c¸i th»ng chim ( Trim) ®©u råi nhØ ? Kú qu¸i thËt - Cã mçi con chim mµ còng kh«ng biÕt gi÷, l¹i bay råi h¶. ChÞ em nhao nhao C« kia t×m m·i vÉn kh«ng thÊy lÖnh Trim.Råi thËt bÊt ngê c« hÐt lªn: - §©y con chim m×nh t×m m·i ®©y råi ! BÊt ngê, Tæng gi¸m ®èc bíc vµo. Nghe thÊy c¶, «ng ta bõng nõng s¸t khÝ: - Kh«ng hiÓu con chim nµy cã thÓ gióp g× cho c¸c c« ®îc nhØ !!!!
 13. Mét «ng quan cìi ngùa vµo lµng nä ¨n cç, ®Õn ®Çu lµng th× gÆp ®o¹n ®êng léi, ngùa kh«ng chÞu ®i, ®µnh ph¶i xuèng ngùa léi bé. T×m m·i kh«ng biÕt göi cho ai, may cã mét l·o thÇy bãi ®ang gieo quÎ ë gèc c©y, quan ta liÒn mang ra nhê gi÷ hé. L·o thÇy bãi nhËn lêi nhng kh«ng biÕt tÝ n÷a lµm thÕ nµo ®Ó nhËn ra «ng quan nµy (tÊt nhiªn v× thÇy bÞ mï), quan nghÜ m·i míi ch×a bé r©u cho thÇy sê vµ b¶o: tÝ n÷a ai ra lÊy ngùa thÇy cø b¶o cho sê mÆt, nÕu thÊy ®óng bé r©u nh t«i lµ ®îc. Nãi råi quan ta ung dung vµo lµng... Kh«ng may gÇn ®ã cã mét mô ®µn bµ nghe ®îc hÕt c©u chuyÖn, liÒn nghÜ kÕ lÊy ngùa cña «ng quan. Chê kho¶ng chõng xong mét b÷a c¬m, mô ta ra chç l·o thÇy bãi gi¶ däng «ng quan cho xin l¹i ngùa, thÇy ®ßi cho xem r©u, mô liÒn v¹ch v¸y lªn ch×a c¸i Êy ra, quan sê n¾n mét håi råi nãi: - ê ®óng lµ «ng råi nhng «ng ¨n m¾m t«m mµ cha röa måm!!! Trong mét buæi hoµ nh¹c, cã mét nh¹c sü ch¬i ®µn mét d©y, rÊt ®Æc biÖt. Khi nh¹c sü nµy ch¬i xong b¶n nh¹c, dõng l¹i nh×n kh¸n gi¶ th× thÊy mäi ngêi ®· ngñ ngay t¹i nghÕ. Duy chØ cã mét ngêi ®µn «ng tiÕn ®Õn gÇn «ng nh¹c sü, bá mò, cói ®Çu nghiªng m×nh kÝnh cÈn tha: -- Tha ngµi, ngµi ch¬i ®µn thËt lµ hay tuyÖt vêi, trong cuéc ®êi "thiÕn lîn" cña t«i, t«i cha bao giê thÊy con lîn nµo kªu hay nh tiÕng ®µn cña ngµi !!! -- ¤ng nh¹c sü . . .? VÒ ®Õn nhµ, cu TÝ cã vÎ phÊn khëi l¾m. TÝ ch¶ chµo ai, sµ vµo lßng mÑ, hái: - MÑ ¬i, c¸i c« §oµn ThÞ §iÓm lµ ai thÕ? Xinh h«ng? MÑ TÝ ®¸p: - Mµy ®i mµ hái bè mµy Êy. Bè mµy th× c« nµo mµ ch¶ biÕt. Mét anh lÝnh ra trËn ®Õn tõ biÖt ngêi yªu. Chµng-Nµng hÕt søc quyÕn luyÕn, tr- íc khi chia tay hai ngêi trao cho nhau kû vËt ®Òu lµ gãc con ngêi: chµng tÆng nµng mét r¨ng, nµng tÆng chµng sîi tãc m©y. Ra trËn sîi tãc cña nµng lu«n lµ niÒm an ñi gióp chµng vît qua gian khã. Tan trËn trë vÒ chµng ®Õn t×m nµng th× hìi «i nµng ®· cïng mét trang c«ng tö kh¸c. §au buån chµng tr¶ l¹i nµng sîi tãc vµ xin l¹i chiÕc r¨ng. Nµng r»ng: tãc chµng cø vøt ®i, cßn r¨ng th× vµo trong bÕp mµ t×m. Chµng hËm hùc vµo bÕp vµ ®îc ngêi ë ®a cho mét bÞ r¨ng b¶o chµng tù chän lÊy c¸i cña m×nh!!! Ghi nhí: C¸i r¨ng, c¸i tãc tuy ®Òu lµ gãc con ngêi, nhng lµ c¸c gãc kh¸c nhau!!! Ngêi yªu t«i khi chóng t«i bªn nhau thêng khuyªn t«i b¶o thuèc, h¹i nhiÒu cho søc khoÎ cña Anh. Nhng giê ®©y mäi chuyÖn ®· qua, chØ cßn nh trong giÊc m¬. H·y nãi cho t«i biÕt ®i t«i cã cßn nªn hót thuèc n÷a kh«ng ®©y???? (Mµ bá ®Ó lµm g× c¬ chø nhØ khi t«i ®· mÊt nµng råi) ------------------------------------------------------------------------
 14. Tha b¹n! Cã mét sè lËp luËn cña d©n ghiÒn thuèc l¸, xin ®îc cèng hiÕn: 1. Cã nh÷ng thø cßn h¹i h¬n thuèc l¸ nhiÒu 2. Trong t×nh yªu, ph¶i biÕt chÊp nhËn m¹o hiÓm. Trèn tr¸nh nguy hiÓm lµ hÌn nh¸t. 3. Theo mét sè chuyªn gia cña FPT ®· thèng kª, cø 100 ngêi chÕt liªn quan ®Õn thuèc l¸ th× cã ®Õn 70 ngêi ®· tõng bá thuèc l¸. .... vµ .... Tãm l¹i lµ ®õng cã d¹i bá thuèc lµm g×. NÕu yªu th× ph¶i th«ng c¶m cho nhau, kh«ng th«ng c¶m th× th«i bá nhau qu¸ch. Khi ®· bá råi th× hót nhiÒu thªm cho bâ ghÐt, c¸i ®ã gäi lµ hót gi¶ b÷a HÕt søc th«ng c¶m Trong giê to¸n, c« gi¸o ®ang vÏ nöa h×nh trßn lªn b¶ng bçng trß A kªu lªn:" «i c¸i m«ng" C« gi¸o bùc l¾m liÒn qu¸t " trß A t¹i sao nãi bËy trong líp!" sau ®ã mêi hiÖu tr ëng ®Õn ®Ó kû luËt trß A, thÇy hiÖu trëng võa bíc vµo líp nh×n lªn b¶ng vµ kªu: "«i ®øa nµo vÏ c¸i m«ng lªn b¶ng thÕ nµy mµ kh«ng xo¸ ®i h¶?" TiÓu ®oµn nä lµm b¸o c¸o kÕt qu¶ b¾n tËp: - 01 ®ång chÝ b¾n trung tim - 04 ®ång chÝ b¾n bÞ th¬ng - 94 ®ång chi b¾n c¶nh c¸o, b¾t sèng KÕt luËn: 100% ®¹t yªu cÇu. Anh yªu, m×nh g¾n bã víi nhau ®· l©u, anh còng ph¶i cã kÕ häach g× cho t ¬ng lai chø anh ? - A, cã chø, anh ®Þnh bao giê...... - Bao giê sao c¬ ? - Bao giê ... vÒ giµ anh sÏ ®Ó r©u ! T×nh yªu cã thÓ chia thµnh 4 giai ®o¹n 1. Hands in hands 2, Something in hands 3. Hands in something 4. Something in something -Anh h·y cho t«i biÕt c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan anh? -D¹ tha c¸n bé,c¬ ,quan em cã tÊt c¶ 5 ngêi .Trong ®ã 1 gi¸m ®èc,2phã gi¸m ®èc,1kÕ to¸n trëng,1 thñ quü cßn l¹i lµ nh©n viªn hÕt ¹. -!!!!
 15. V©n muèn thö xem tai cña Dôc cã thÝnh hay kh«ng,lóc ®Çu V©n cßn c¸ch Dôc 20m,V©n gäi nh nãi thÇm: -Dôc ¬i! Ch¼ng thÊy Dôc tr¶ lêi ,V©n liÒn ®i tíi gÇn h¬n cì kho¶ng 10m vµ gäi nhng còng kh«ng thÊy Dôc tr¶ lêi .V©n quyÕt ®Þnh tiÕn tíi gÇn h¬n c¸ch kho¶ng 3m V©n l¹i gäi: Dôc ¬i! LÇn nµy th× Dôc quay l¹i nãi :t«i ®· tr¶ lêi bµ lÇn nµy lµ lÇn thø ba råi ®Êy. Næi TiÕng Sau buæi diÔn, mét kh¸n gi¶ hít h¬ hít h¶i tóm lÊy mét diÔn viªn ®iÖn ¶nh næi tiÕng v× c¸c phim ... m× ¨n liÒn, hái: - ChÞ ¬i, chÞ cã ph¶i lµ chÞ ViÖt Xinh kh«ng ? - õ, ®óng råi - DiÔn viªn nä hín hë ra mÆt - Cã g× kh«ng em ? Muèn xin ch÷ ký h¶ ? - D¹ kh«ng. Em chØ muèn hái chÞ xem toilet ë ®©u th«i ¹ ! Trong giê tËp lµm v¨n, thÇy gi¸o ra ®Ò bµi TrÇn thuËt vÒ truyÒn thuyÕt Ná thÇn.ViÕt ®Õn ®o¹n diÔn biÕn cña cuéc t×nh Mþ Ch©u - Träng Thuû,bçng H¬ng quay sang hái Nga : - Nga ¬i, bè cña Träng Thuû tªn lµ g×? -Lµ T¶n ®µ chø cßn ai.Nga th¶n nhiªn tr¶ lêi. -Sai bÐt,«ng ta tªn lµ Kú §µ míi ®óng. -!!! C¸c häc sinh nh¹n l¹i vë bµi tËp vÒ nhµ sau khi ®· ®îc c« gi¸o chÊm ®iÓm.Bµi cña H¶i bÞ c« gi¸o ch÷a ®á rùc c¶ trang. Mét b¹n cïng líp nãi víi H¶i: -CËu cÈn thËn ®Êy,nÕu bè cËu nh×n thÊy bµi ch÷a nh vËy ch¾c cËu sÏ bÞ ¨n ®ßn. -Tí ch¼ng sî!V× chÝnh bè tí lµm bµi tËp ®ã. Ngµy xa «ng cha ta thêng quan niÖm r»ng ®Î con ra th× ph¶i ®Æt tªn thËt xÊu th× «ng trêi míi kh«ng b¾t ®i v× thÕ c¸c tªn nh NguyÔn ThÞ MÑt,TrÇn ThÞTÑt.... trë thµnh" mèt"..... mét nhµ nä sinh ®îc 3 ®øa con ®Æt tªn lµ, Cøt, Chim, Cót. Mét h«m nhµ cã viÖc bè nã mêi rÊt nhiÒu quan kh¸ch ®Õn. Khi chuÈn bÞ ®Õn b÷a ¨n ®Ó ra oai víi mäi ngêi «ng bè dâng d¹c h« to " mang cho c¸c cô ¨n,Cøt". khi ¨n xong «ng bè l¹i h« "mang níc cho c¸c cô röa,Chim" khi c¸c cô ra vÒ th× «ng bè thÊy th»ng con ót ch- a ®îc sai bÌn qu¸t "mang giÇy ra cho c¸c cô, Cót" C« b¸c sÜ trÎ míi cíi cÇm cuèn anbum ®i vµo cæng bÖnh viÖn t©m thÇn th× gÆp mét bÖnh nh©n ch¹y tíi hái th¨m . Sau mét håi th× bÖnh nh©n tá ý muèn ®îc
 16. coi cuèn anbum c« vui vÎ ®ång ý ngay, bÖnh nh©n chØ vµo c« trong bé ®å c« d©u rùc rì råi reo lªn"A! tiªn...®óng lµ tiªn råi".C« b¸c sÜ mõng quýnh lªn phÇn v× h·nh diÖn tríc s¾c ®Ñp cña m×nh ®îc ngêi kh¸c ca ngîi phÇn v× ph¸t hiÖn ra bÖnh nh©n nµy ®· lµnh bÖnh bÌn d¾t tay anh ta vµo lµm thñ tôc xuÊt viÖn. Trªn ®êng ®i anh l¹i vui vÎ"¥!...nhng sao tiªn «ng l¹i kh«ng cã r©u míi c¶ gËy nhØ?" Bót tre cã: Anh ®i c«ng t¸c Pê l©y....., ch¾c ai còng biÕt, võa råi nghe mét anh b¹n l¸y: Anh ®i c«ng t¸c Ban mª Thuét vµo th× dÔ, rót ra th× ... khß. XÞt g«m Bµ m¾t kÐm, tay run, xá kim m·i kh«ng ®îc. Mµ ®Çu chØ th× yÕu, cø rò xuèng. Ch¸u thÊy thÕ, cã "s¸ng kiÕn" xÞt g«m vµo ®Çu chØ, xá ®îc kim cho bµ ngay. S¸ng h«m sau, bµ dËy sím, cã vÎ mÖt mái nhng rÊt tho¶ m·n. Bµ gäi ch¸u ra b¶o : - ¤ng thëng cho ch¸u mêi ngµn. Cßn ®©y lµ tiÒn bµ thëng cho ch¸u: hai m¬i ngµn. Ch¸u th«ng minh l¾m. L¸t n÷a nhí ®i mua cho bµ lä g«m n÷a nhÐ ! èng ®iÕu Mét c« ngêi d©n téc ®Õn uû ban x· tr×nh b¸o m×nh bÞ hiÕp d©m. Chñ tÞch vµ trëng c«ng an ®ang hót thuèc lµo bªn bÕp löa. Trëng c«ng an hái nh©n d¹ng kÎ ph¹m téi, chñ tÞch ngøa miÖng hái xÝa vµo mét c©u: - ThÕ c¸i .... cña nã to thÕ nµo ? C« g¸i tr¶ lêi rÊt thËt thµ: - Nh c¸i èng ®iÕu chñ tÞch ®ang hót Êy ! Gi¸m ®èc võa nghØ hu, phã gi¸m ®èc ®îc t¹m thêi gi÷ chøc quyÒn gi¸m ®èc. MÊy ngµy sau, quyÒn gi¸m ®èc lªn së gÆp cÊp trªn ®Ó t¹ ¬n, vÞ sÕp nä bÌn hái: -ThÕ nµo, æn c¶ chø? QuyÒn gi¸m ®èc bÌn tha: -B¸o c¸o anh mäi viÖc vÉn tèt chØ cã ®iÒu bän xÊu lóc tríc th× chóng gäi em lµ "phã gi¸m", giê th× chóng l¹i gäi em lµ "Cu gi¸m ®èc". §Ò nghÞ anh xem xÐt c¾t ngay c¸i cu cña em ®i chø ®Ó thÕ chóng nã l¹i ®îc dÞp nãi l¸o. Cã mét ngêi ®i mua chim c¶nh. ¤ng b¸n chim nãi: - Anh mua con nµy ®i. Nã biÕt nãi ®Êy. RÊt ®Ñp, l«ng sÆc sì n÷a. - Bao nhiªu tiÒn?. ¤ng kh¸ch hái. - 500 USD th«i. - §¾t qu¸. ThÕ cßn con nµy tr«ng nã cã vÎ xÊu h¬n ch¾c lµ rÎ h¬n?. - Êy kh«ng. Con nµy 1000 USD ®Êy. Nã xÊu h¬n nhng nã biÕt nãi 2 ngo¹i ng÷ ®Êy. - ThÕ cßn con kia ch¾c lµ rÎ h¬n chø?
 17. - Nã tuy xÊu thÕ nhng ®¾t h¬n nhiÒu ®Êy. Nã biÕt nãi nh÷ng 5 ngo¹i ng÷ c¬ ®Êy. 2000 USD. - Nµyanh, thÕ con chim tr«ng nh con chin sÎ ë trong gãc kia ch¾c lµ kh«ng ai mua h¶? tr«ng xÊu thÕ ch¾c rÎ th«i chø?. - Êy b¸c! B¸c kh«ng mua ®îc nã ®©u. §¾t l¾m. - Sao? nã biÕt nãi 10 ngo¹i ng÷ µ? - Kh«ng. Nã kh«ng biÕt nãi nhng nã biÕt l·nh ®¹o tÊt c¶ c¸c con chim võa råi ®Êy. Mét «ng bè dÉn con ®Õn nhµ mét gi¸o s ngêi Anh xin häc ngo¹i ng÷. ¤ng ta hái: - Xin hái gi¸o s, gi¸o s d¹y lÊy bao nhiªu tiÒn mét tiÕng ? - Hai tr¨m ngh×n - Sao l¹i ®¾t vËy? - NÕu «ng chÊp nhËn, con «ng sÏ cã mét thÇy d¹y lµ ngêi Anh chÝnh gèc. - ThÕ míi ®¾t! Håi ®ã «ng cã tèn xu nµo ®Ó häc tiÕng Anh ®©u. - ??? Ngµy xöa ngµy xa ! §· l©u l¾m råi ®Õn nçi mµ nh÷ng ngêi ë phè t«i biÕt chuyÖn nµy ®Òu ®· chÕt c¶. L¹i nãi vÒ c©u chuyÖn nµng B¹ch TuyÕt, sau khi trèn tho¸t khái tay mô d× ghÎ ®éc ¸c vµ l¹c vµo mét khu rõng rËm. T¹i n¬i Êy, nµng sèng víi 7 chó lïn. Vµo buæi s¸ng ®Ñp trêi, m©y bay vßng quanh, chim hãt lÝu lo B¹ch TuyÕt thøc dËy . Kh«ng cìng l¹i næi c¶nh ®Ñp ®ã nµng quyÕt ®Þnh trèn b¶y chó lïn vµ mét m×nh mß ra suèi t¾m ............ Mét lóc sau, B¹ch TuyÕt chît ph¸t hiÖn ra lµ ®· ®¸nh mÊt mét thø v« cïng quý gi¸, nµng bÌn bng mÆt khãc. Bçng mét «ng bôt r©u tãc tr¾ng phí hiÖn lªn vµ hái : - Lµm sao con khãc ? - Nµng kÓ lÓ sù t×nh cho «ng Bôt nghe. Bôt nghe xong tá ra rÊt c¶m th«ng vµ nãi : - Con cø yªn t©m, Ta sÏ gióp con. Bôt bÌn nh¶y xuèng suèi, håi l©u ... ¤ng nh« lªn vµ ®a cho B¹ch TuyÕt mét chiÕc b»ng vµng ch¹m træ tinh vi vµ hái : " §©y cã ph¶i lµ c¸i cña con kh«ng ? " B¹ch TuyÕt l¾c ®Çu. Bôt l¹i nh¶y xuèng suèi lÇn thø hai, lÇn nµy cã vÎ l©u h¬n lÇn tríc. Lóc sau, Bôt gi¬ lªn mét chiÕc b»ng b¹c lÊp l¸nh vµ hái ra chiÒu mÖt nhäc : " C¸i nµy cã ph¶i cña con kh«ng ? " B¹ch TuyÕt l¹i l¾c ®Çu. Bôt h¬i bùc m×nh nhng vÉn nh¶y xuèng lÇn thø ba, rÊt l©u sau Bôt nh« lªn thÒu thµo : " ThÕ c¸i nµy ? " B¹chTuyÕt l¹i gÇn xem xÐt rÊt cÈn thËn nhng nµng vÉn l¾c ®Çu. Bôt lé vÎ bùc däc : " ThÕ c¸i cña con nã cã ®Æc ®iÓm g× ? " B¹ch TuyÕt tr¶ lêi :" Cã g× ®©u, c¸i cña con cã 7 c¸i lç" 6 h chiÒu, tríc cöa ViÖn b¶o tµng Kh«ng qu©n, anh V.T.N ®ang ®i cïng mét ngêi b¹n tõ Ng· t Së sang Ng· t Väng th× gÆp mét ®o¹n ®êng bÞ t¾c ®«ng nghÑt. Trong lóc anh m¾m m«i m¾m lîi chen lÊn cè vît lªn trªn th× gÆp mét ngêi ®µn «ng må h«i rßng rßng, v¸c chiÕc xe ®¹p trªn ®Çu còng ®ang cè chen theo chiÒu ngîc l¹i. V.T.N hái: - §o¹n t¾c nµy cßn xa kh«ng b¸c? - T«i ®i tõ Ng· t Së lóc 4 h, b©y giê míi tíi ®©y!!!
 18. Cã mét anh ngêi miÒn cao xuèng miÒn xu«i ch¬i. Mét h«m ®i qua chî, thÊy ngêi ta b¸n dõa anh bÌn mua mét qu¶ vÒ ¨n thö. §Õn khi quay vÒ nhµ, anh kÓ cho mäi vÒ chuyÕn ®i cña m×nh: - ë miÒn xu«i l¹ l¾m chóng mµy ¹. Hä ¨n lo¹i qu¶ g× ch¸t ¬i lµ ch¸t mµ hét th× to tæ bè. Sau khi nghe bµi hïng biÖn trªn møc tuyÖt vêi cña ®éi SV96 trêng nä, vÞ gi¸m kh¶o sè 7 liÒn cho ngay ®iÓm 10, nhng b¸c nµy tríc häc ë Nga nªn chän ngay sè 5 gi¬ lªn. TÊt c¶ c¸c vÞ kh¸c ®Òu cho ®iÓm 9, trõ vÞ gi¸m kh¶o sè 2. ThÊy l¹, L¹i V¨n S©m hái: - Xin mêi gi¸m kh¶o sè 2 cho biÕt ý kiÕn ? ¤ng nµy liÒn gi¬ lªn mét dÊu phÈy. Héi trêng næ tung nh÷ng tiÕng cêi, cßn L¹i V¨n S©m th× bÊt tØnh . Sau khi ph¶i nhÉn nhôc chÞu ®ùng hµng trµng tiÕng Anh båi, cè lßng chiÒu kh¸ch cña mét anh chµng ®¹p Xic l«, «ng kh¸ch ngo¹i quèc qu¸t : -Nãi mÑ tiÕng ViÖt ra cã ph¶i dÔ hiÓu h¬n kh«ng ? Mét nhµ b¸o pháng vÊn vî cña BILL GATES - ¤ng chñ MICROSOFT : - Tha bµ, bµ cã hµi lßng vÒ «ng nhµ kh«ng ¹ Vî BILL GATES tr¶ lêi : - Hµi lßng lµm sao ®îc khi «ng nhµ t«i ®· " MICRO" l¹i cßn "Sèp" n÷a ...! Cã bao giê b¹n tù hái tæ s c¸c nghÒ hiÖn nay lµ ai kh«ng? Nµo, h·y tham kh¶o xem: Nh©n vËt ®Çu tiªn lµ mÑ cña C¸m. Bµ nµy lµ tæ s ngµnh qu¶ng c¸o khuyÕn m¹i. Bµ ®· treo gi¶i mét c¸i yÕm ®á cho ai xóc ®îc nhiÒu tÐp nhÊt. Ngêi thø hai, Th¸nh Giãng, lµ tæ s ngµnh hµng kh«ng. Håi ®ã, «ng ®· bay lªn b»ng con ngùa s¾t, cã lÏ ®· ho¹t ®éng nhê ®éng c¬ ch¹y b»ng than cñi. Còng v× vËy mµ ngµy nay, m¸y bay thêng ®îc gäi lµ con chim s¾t ®Ó nhí tíi «ng tæ ngµnh nµy. Mét nghÒ ®ang cµng ngµy trë nªn hÊp dÉn chÝnh lµ nghÒ t¹o mÉu. Ngµy xöa ngµy xa, khi mµ ngêi ta ¨n mÆc cßn kÝn mÝt, h¬n c¶ ngêi Eskimo th× cã mét ng- êi nµo ®ã ®· bay lªn, bay lªn trong bé mÉu mèt "tµ-lán". RÊt Ên tîng. ¤ng T¸o chí ai!!! Cßn Vua Hïng th× xøng ®¸ng lµ «ng tæ cña ngµnh thi hoa hËu. Ngµy Êy, «ng tæ chøc thi hoa hËu nam. V× phong trµo míi xuÊt hiÖn nªn cã duy nhÊt 2 thÝ sinh ®¨ng kÝ, ®ã lµ S¬n Tinh vµ Thuû Tinh. Cuèi cïng S¬n Tinh ®¨ng quang víi mét phÇn thëng rÊt gi¸ trÞ mµ ch¾c c¸c b¹n ®· biÕt! Sau ®ã, nam giíi ngµy cµng mÊt gi¸ nªn ngêi ta chØ tæ chøc thi hoa hËu n÷. Song cuéc thi nµy vÉn lu«n ®îc coi lµ sù khëi ®Çu. Cßn mét ngµnh n÷a mµ cã thÓ c¸c b¹n ®· nghe nãi: ngµnh "c¾m qu¸n". Tæ s cña ngµnh nµy lµ ai? Kh«ng ph¶i Chóa Chæm ®©u! Nµng T« ThÞ ®Êy. Bao nhiªu
 19. n¨m ®îi chång, bÊy nhiªu n¨m c¾m qu¸n. Cã lÏ v× mãn nî nµy mµ mÊy tay nä ®·... mêi nµng vµo lß v«i!?
Đồng bộ tài khoản