Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 2

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
112
lượt xem
39
download

Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong cuộc thi đệ nhất kiếm. Cao thủ thứ nhất tuốt kiếm vung lên - một con ruồi đứt làm hai mảnh rơi xuống đất. Cao thủ thứ hai vung kiếm lên chém, một con ruồi cũng chung số phận nhưng đứt làm bốn mảnh. Mọi người trầm trồ đáng khâm phục. Cuối cùng, một lão tiền bối cũng vung kiếm lên chém một con ruồi. Con ruồi chẳng những không chết mà còn cất cánh bay vụt đi. Lão tiền bồi lăn ra cười sằng sặc. Mọi người ngạc nhiên hỏi:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 2

 1. Trong cuéc thi ®Ö nhÊt kiÕm. Cao thñ thø nhÊt tuèt kiÕm vung lªn - mét con ruåi ®øt lµm hai m¶nh r¬i xuèng ®Êt. Cao thñ thø hai vung kiÕm lªn chÐm, mét con ruåi còng chung sè phËn nhng ®øt lµm bèn m¶nh. Mäi ngêi trÇm trå ®¸ng kh©m phôc. Cuèi cïng, mét l·o tiÒn bèi còng vung kiÕm lªn chÐm mét con ruåi. Con ruåi ch¼ng nh÷ng kh«ng chÕt mµ cßn cÊt c¸nh bay vôt ®i. L·o tiÒn båi l¨n ra cêi s»ng sÆc. Mäi ngêi ng¹c nhiªn hái: " Nµy l·o kia, l·o ®· chÐm trît råi cßn vui nçi g× mµ cêi s»ng sÆc?" Cè g¾ng nhÞn cêi, tiÒn bèi ®¸p: "Qu¶ thùc lµ ta cã chÐm trît thùc, nh- ng..., nhng con råi ®ã sÏ kh«ng bao giê yªu ®îc n÷a!" Mét anh nä sau mét thêi gian dµi ®au r¨ng liÒn quyÕt ®Þnh ®i ®Õn b¸c sü. Tríc khi ®i anh ta nhê mét anh b¹n ®i theo ®Ó ®ì ®Çn. B¸c sü ®a cho ngêi b¹n mét c©y kim vµ dÆn: - Khi t«i h« "Nµo!" th× anh h·y ®©m m¹nh c©y kim vµo m«ng anh ta nhÐ. Anh b¹n cÇm c©y kim vµ lµm ®óng nh lêi b¸c sü dÆn. Sau khi nhæ xong chiÕc r¨ng ®au, b¸c sü hái bÖnh nh©n: - Cã ®au kh«ng? - D¹, c¸m ¬n b¸c sü, kh«ng ®au l¾m nhng t«i kh«ng ngê c¸i ch©n r¨ng l¹i dµi ®Õn thÕ. Trong cuéc thi ®Ö nhÊt...trung tiÖn. §Õn vßng chung kÕt, mét ®Êu thñ bíc lªn - "§oµng", nh mét ph¸t sóng. Kh¸n gi¶ hß reo khen ngîi. Chît mét anh chµng to bÐo bíc lªn cêi mØm nãi: - ¡n thua g× ! H·y nghe ®©y: "RÇm" - TÊt c¶ kh¸n gi¶ bay lªn khái chç ngåi, l¸t sau r¬i xuèng ai vÒ ®óng chç nÊy. Sau phót bµng hoµng, mäi ngêi nhÊt tÒ coi anh chµng lµ nhµ v« ®Þch. §óng lóc ®ã, mét chµng gÇy nhom ch¹y ra thÐt: §øng l¹i, gi¶i nhÊt ph¶i thuéc vÒ ta. Chµng bÐo lóc n·y nghe khÈu khÝ tù tin nªn c¶ sî, mon men l¹i hái: - Nµy anh, anh tªn g×, quª ë ®©u, cã tµi g× mµ d¸m m¹nh måm thÕ? Anh chµng kia ngËp ngõng: -T«i lµ... "Nhùa Mi...i...t !" - Quª t«i ë... "thêng TÝ..Ý...n" Nµng: - H«m qua anh xem trém nhËt ký cña em ph¶i kh«ng? Chµng: - Sao em biÕt? Nµng: - Em ®äc thÊy ë trong nhËt ký cña anh! - Anh nh×n xem, ¸o kho¸c cña em ®· qu¸ cò, cò ®Õn møc ngay c¶ khuy cña nã còng mßn hÕt c¶. Mçi khi mÆc nã, em cm thÊy ngîng l¾m! - Kh«ng sao, mai anh sÏ mua cho em... - Anh mua ¸o kho¸c míi cho em !? - Kh«ng, mua khuy! Nµng: - Anh yªu,thËt buån khi anh ®i xa! Chµng: - §õng nghÜ ngîi, anh sÏ trë vÒ sím h¬n em tëng!
 2. Nµng: - V©ng , chÝnh v× thÕ... Mét kÐn chång, mµ cã tíi hai ®¸m dÕn hái: mét anh ë xãm trªn, xÊu xÝ nhng giµu cã; mét anh ë xãm díi, nhµ nghÌo nhng ®Ñp trai! MÑ cña hái: - Mµy ng ngêi nµo, tao g¶ ngêi Êy! - Con ng c¶ hai! Bµ mÑ lÊy lµm l¹, hái l¹i: - Nh vËy th× mµy ¨n ë ra lµm sao? C« ®¸p ngät nh ®êng: - Con ®· tÝnh kü råi mÑ ¹! Ban ngµy con ¨n c¬m nhµ xãm trªn, cßn ngñ ®ªm ë xãm díi! Khi cã mét ngêi ®µn «ng hµo hoa ®Õn th¨m mét ngêi b¹n g¸i cña m×nh víi bã hoa trªn tay, ®ã lµ v× anh ta kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó mua rîu! Khi ngêi ®µn «ng lÞch thiÖp «m h«n ngêi phô n÷ rÊt l©u, ®ã lµ v× c« Êy l¾m lêi! Mét bµ t©m sù cïng b¹n: - N¨m ngo¸i, mét bµ thÇy bãi nãi víi con g¸i t«i r»ng nã sÏ lµm quen víi mét thanh niªn trÎ ®Ñp, ®¸m cíi víi cËu ta vµ ®Î sinh ®«i. - ThÕ cã ®óng kh«ng? - §óng, chØ trõ vô ®¸m cíi! Cha khuyªn con: - H·y lÊy vî ®i! C« Êy sÏ san sÎ mäi nçi phiÒn muén vµ khã kh¨n cña con! - Nhng con kh«ng cã nçi phiÒn muén hay khã kh¨n nµo c¶! - Råi con sÏ cã, con ¹. Ngay sau lÔ cíi th«i! - B¹n cã kinh nghiÖm g× ®Ó cho mét ®øa trÎ häc hµnh lu«n lu«n tiÕn bé (hay Ýt ra lµ kh«ng thôt lïi) ? - DÔ ît, ®Çu n¨m cø b¶o nã lµm bµi thËt kÐm (mµ ®©y lµ së trêng cña nã), cè g¾ng nhËn lÊy mét ®iÓm 1, hoÆc tèt nhÊt lµ ®iÓm 0. tõ ®Êy trong n¨m dï trong bÊt kú t×nh huèng nµo ®iÓm cña nã còng kh«ng bao giê tôt xuèng n÷a. thÕ lµ nã häc hµnh lu«n lu«n tiÕn bé hay Ýt ra kh«ng thôt lïi! A vµ B ®i ¨n tiÖc vÒ .A hái B : -t¹i sao cËu cø h«n tay c« g¸i bªn c¹nh thÕ ? -§¬n gi¶n ,tí quªn kh¨n mïi xoa . = = = ========== §ang võa say sa l¶i nh¶i võa m¶i mª cuèc ®Êt ,bÝ th chi ®oµn ngÈng ®Çu lªn, khi thÊy quanh m×nh chØ cßn nçi 1 ®oµn viªn, anh giËt m×nh hái: -Cßn bao nhiªu ngêi thuéc chi ®oµn ta ë ®©y ? -D¹ ..cßn mçi m×nh bÝ th th«i ¹! -ThÕ cßn cËu ? -D¹ kh«ng ! T«i thuéc chi ®oµn kh¸c!
 3. =============== Con: Th»ng TÝ b¹n cña con b©y giê h l¾m bè ¹! Cha: Nã ngÞch trong líp µ? Con: Kh«ng,nã chuyªn trèn häc ®i ch¬i ®iÖn tö... Cha: Sao con biÕt ? Con: con ®i víi nã mµ! ================ Phô huynh A: tha c« ,con t«i sî ®ßn l¾m ,nªn muèn d¨n d¹y ch¸u còng dÔ. Mçi lÇn ch¸u ph¹m lçi ,c« cø bîp tai th»ng b¹n ngåi bªn c¹nh lµ nã sî liÒn ! ================ - LÏ nµo c« Helena cha bao giê lÊy chång? - Cã lÇn c« Êy lÊy ®îc hai phÇn ba. Khi ®Õn nhµ thê lµm lÔ chØ cã c« Êy vµ cha cè, nhng kh«ng hiÓu sao l¹i thiÕu chó rÓ. - Cã g× kh¸c nhau gi÷a søc kháe vµ t×nh yªu? - Søc khoÎ lµ thø kh«ng thÓ mua ®îc! - Anh cã ®ång ý r»ng thêi gian sÏ ch÷a lµnh c¸c vÕt th¬ng t×nh ¸i kh«ng? - Cã thÓ ®Êy, nhng thêi gian kh«ng ph¶i lµ chuyªn gia thÈm mü, nªn ch¾c ch¾n vÕt th¬ng cßn sÑo! Nµng nãi víi ngêi yªu: - Th«i! Mua bÊy nhiªu ®ñ råi. §i ®Õn ®©u còng nghe "TÕt mµ, TÕt mµ..." Cø nãi nh vËy ®Ó t¨ng gi¸ v« téi v¹! - Cã g× ®©u em, TÕt mµ... TÕt c¸i g× còng t¨ng h¬n ngµy thêng chø! Sau ®ã chµng chë nµng vÒ nhµ, h«n nµng tõ biÖt: - Chóc em ngñ ngon, anh vÒ. Mai gÆp sím nhÐ! - Anh cha vÒ ®îc ®©u! - Cã chuyÖn g× thÕ em? Nµng Êp a, Êp óng: - TÕt mµ... - Cã hÊp tÊp qu¸ kh«ng? Chóng ta võa biÕt nhau kh«ng ®îc bao l©u mµ anh ®· ngá ý cÇu h«n víi t«i? -V× t«i lµm viÖc ë ng©n hµng nªn biÕt c« qu¸ râ qua sè tiÒn c« göi trong ng©n hµng! - Tha c«, t«i rÊt mong ®îc gÆp l¹i c« ...
 4. - ¤ng cã thÓ gäi ®iÖn tho¹i. Sè ®iÖn tho¹i cña t«i ë trong quyÓn niªn gi¸m... - ThÕ tªn c« ?... - ... ¥' ngay bªn c¹nh! Mét c« g¸i chõng 25 tuæi ®Õn ®µi ph¸t thanh nhê môc qu¶ng c¸o vµ nh¾n tin t×m ngêi nhµ, néi dung nh sau: " T«i lµ Lª thÞ Nhì Nhµng, 25 tuæi, dÔ coi, cã duyªn, muèn t×m ngêi nhµ lµ nam, tuæi kho¶ng tõ 30 ®Õn 35, cao kho¶ng 1m65, nÆng kho¶ng 60kg, hiÒn lµnh vui tÝnh, cã nghÒ nghiÖp æn ®Þnh. Bµ con c« b¸c nµo biÕt m¸ch giïm, t«i xin c¶m ¬n vµ hËu t¹!" Phô tr¸ch biªn tËp hái: - Râ rµng lµ chÞ ®¨ng tin t×m chång chø g×?! C« g¸i th¶n nhiªn ®¸p: - D¹ tha anh, chång kh«ng ph¶i lµ ngêi nhµ th× lµ ngêi dng sao ®îc! Con g¸i hái mÑ: - MÑ ¬i, cÇn bao nhiªu thêi gian ®Ó cã thÓ gÆp ®îc ngêi thÝch hîp? - ¤i, nhiÒu thêi gian l¾m, con ¬i! §Ó giÕt thêi gian, tríc hÕt con ph¶i lÊy chång ®·! TiÕng ViÖt cã thuËt "Nãi trèng kh«ng" thêng dïng ®Ó hái trong nh÷ng trêng hîp nµy. "Kh«ng biÕt lµ kh«ng cã lçi!" NET.GAME ============= Cã chuyÖn vÒ nãi trèng kh«ng nh sau: Mét chµng trai ra m¾t gia ®×nh ngêi yªu lóc gÆp míi thÊy «ng bè cña ngêi yªu chØ h¬n m×nh kho¶ng vµi ba tuæi nªn c¶ hai ®Òu lóng tóng kh«ng biÕt xng h« ra sao. ¤ng bè: - Ngåi ch¬i. Chµng trai: - Cø mÆc. ¤ng bè: - Uèng níc. Chµng trai: - §Ó ®Êy. ¤ng bè: - Hót thuèc. Chµng trai: - Ch¶ nghiÖn. Cßn nÕu kh«ng biÕt gäi b»ng g× th× c¸ch thø hai lµ gäi lµ: §ång chÝ. 1. Tríc ®ªm t©n h«n, ngêi con g¸i håi hép nãi víi ngêi con trai:
 5. - Anh th©n yªu! Cã mét chuyÖn mµ tríc ®©y em cha d¸m thæ lé víi anh. Tríc khi gÆp anh, em ®· tõng yªu tha thiÕt mét ngêi. §Ó kû niÖm mèi t×nh ®ã, em ®· x¨m h×nh ch©n dung cña anh Êy lªn ngùc bªn tr¸i. - Mäi c¸i ®· thuéc vÒ qu¸ khø, kh«ng cã g× ®©u, Em yªu! Mét lóc sau: - Anh th©n yªu! Cßn mét chuyÖn n÷a mµ em kh«ng thÓ kh«ng kÓ tríc khi hoµn toµn trë thµnh cña anh. Sau khi chia tay víi ngêi kia, em gÆp mét ngêi kh¸c n÷a, em còng yªu anh Êy tha thiÕt. §Ó kû niÖm mèi t×nh nµy, em ®· x¨m h×nh ch©n dung anh Êy lªn ngùc bªn ph¶i. Ngêi con trai ngåi im lÆng, ngêi con g¸i håi hép chê ®îi. Vµi phót tr«i qua, anh chµng bçng bËt cêi h« hè, cêi nh lªn ®ång. C« g¸i ho¶ng hèt: - Sao vËy? Anh yªu! - Anh ®ang nghÜ kh«ng hiÓu kho¶ng 10 n¨m n÷a mÆt chóng nã sÏ dµi nh thÕ nµo? 2. MÑ khuyªn con g¸i "Nªn häc ®¸nh piano", "Nhng con ®©u cã n¨ng khiÕu" "Kh«ng phÝ c«ng ®©u con ¹, sau nµy lín lªn chuyÓn sang ®¸nh m¸y ch÷" 3. Bè d¹y con-Muèn nªn sù nghiÖp th× ph¶i ch¨m chØ thøc khuya dËy sím. VÝ nh con chim s©u, muèn b¾t ®îc nhiÒu s©u th× phaØ dËy sím, dËy muén th× chim kh¸c nã ¨n hÕt, lÊy g× mµ ¨n! Con: Con s©u nµo ngu míi dËy sím ®Ó con chim s©u nã b¾t. 1. Tríc ®ªm t©n h«n, ngêi con g¸i håi hép nãi víi ngêi con trai: - Anh th©n yªu! Cã mét chuyÖn mµ tríc ®©y em cha d¸m thæ lé víi anh. Tríc khi gÆp anh, em ®· tõng yªu tha thiÕt mét ngêi. §Ó kû niÖm mèi t×nh ®ã, em ®· x¨m h×nh ch©n dung cña anh Êy lªn ngùc bªn tr¸i. - Mäi c¸i ®· thuéc vÒ qu¸ khø, kh«ng cã g× ®©u, Em yªu!
 6. Mét lóc sau: - Anh th©n yªu! Cßn mét chuyÖn n÷a mµ em kh«ng thÓ kh«ng kÓ tríc khi hoµn toµn trë thµnh cña anh. Sau khi chia tay víi ngêi kia, em gÆp mét ngêi kh¸c n÷a, em còng yªu anh Êy tha thiÕt. §Ó kû niÖm mèi t×nh nµy, em ®· x¨m h×nh ch©n dung anh Êy lªn ngùc bªn ph¶i. Ngêi con trai ngåi im lÆng, ngêi con g¸i håi hép chê ®îi. Vµi phót tr«i qua, anh chµng bçng bËt cêi h« hè, cêi nh lªn ®ång. C« g¸i ho¶ng hèt: - Sao vËy? Anh yªu! - Anh ®ang nghÜ kh«ng hiÓu kho¶ng 10 n¨m n÷a mÆt chóng nã sÏ dµi nh thÕ nµo? 2. MÑ khuyªn con g¸i "Nªn häc ®¸nh piano", "Nhng con ®©u cã n¨ng khiÕu" "Kh«ng phÝ c«ng ®©u con ¹, sau nµy lín lªn chuyÓn sang ®¸nh m¸y ch÷" 3. Bè d¹y con-Muèn nªn sù nghiÖp th× ph¶i ch¨m chØ thøc khuya dËy sím. VÝ nh con chim s©u, muèn b¾t ®îc nhiÒu s©u th× phaØ dËy sím, dËy muén th× chim kh¸c nã ¨n hÕt, lÊy g× mµ ¨n! Con: Con s©u nµo ngu míi dËy sím ®Ó con chim s©u nã b¾t. Cã chuyÖn vÒ nãi trèng kh«ng nh sau: Mét chµng trai ra m¾t gia ®×nh ngêi yªu lóc gÆp míi thÊy «ng bè cña ngêi yªu chØ h¬n m×nh kho¶ng vµi ba tuæi nªn c¶ hai ®Òu lóng tóng kh«ng biÕt xng h« ra sao. ¤ng bè: - Ngåi ch¬i. Chµng trai: - Cø mÆc. ¤ng bè: - Uèng níc. Chµng trai: - §Ó ®Êy. ¤ng bè: - Hót thuèc. Chµng trai: - Ch¶ nghiÖn. Cßn nÕu kh«ng biÕt gäi b»ng g× th× c¸ch thø hai lµ gäi lµ: §ång chÝ. ================================== Ngu qu¸, th»ng nµo viÕt chuyÖn nµy g× mµ ngu thÕ. ¤ng bè : - CËu ngåi ch¬i. Chµng trai : - B¸c cø mÆc. ¤ng bè : - CËu uèng rîu. Chµng trai : - B¸c cø ®Ó ®Êy.
 7. ¤ng bè : - CËu hót thuèc. Chµng trai : - Ch¸u kh«ng nghiÖn. ThÕ cã ph¶i lµ kh«n h¬n kh«ng. Ngu qu¸ lµ ngu. Th©n - Em th©n yªu, ®ång ý lµm vî nhÐ, em sÏ kh«ng phi lo g× c¶! Anh kiÕm ®îc ®ñ tiÒn ®Ó nu«i hai ngêi phô n÷ nh em! - TuyÖt qóa! VËy th× mÑ em cã thÓ còng ®Õn ë cïng víi chóng ta!? - CËu ®· m¾c sai lÇm khi tõ chèi lêi cÇu h«n cña anh Êy. B©y giê, anh Êy s¾p cíi m×nh! - §iÒu ®ã th× m×nh biÕt! Lóc m×nh tõ chèi, anh Êy b¶o: "V× thÊt t×nh, anh Êy sÏ lÊy bÊt kú con ngèc nµo!" Cã mét anh sinh viªn ®Õn nhµ ngêi yªu, kh«ng may h«m ®ã, cha c« g¸i ra më cöa. Anh chµng nhanh nh¶u: - Ch¸u chµo b¸c ¹! Tha b¸c, ch¸u ®Õn hái th¨m søc khoÎ cña hai b¸c! - Kh«ng d¸m! C¸i søc khoÎ cña t«i ®ang nÊu c¬m díi bÕp Êy! - Anh yªu em nhiÒu kh«ng cng? - HÕt m×nh! - Anh cã thÓ hy sinh v× em chø? - Trêi! ThÕ th× cßn ai sÏ yªu em? Mét ®«i nam n÷ thanh niªn ®i chi trªn ®êng phè. BÊt chît, hä gÆp mét ngêi ®¹o m¹o, ch÷ng ch¹c. ThÊy chµng ng¶ mò chµo, nµng hái: - Ai ®Êy anh? - "Ngêi gióp viÖc" cña anh ®ã! - ThÕ «ng ta lµm g× ë c¬ quan anh? - A, µ... ¤ng ta ngåi viÕt c«ng v¨n cho anh... mang ra bá bu ®iÖn. A: - T¹i sao kh¸ch dù ®¸m cíi lu«n miÖng chóc c« d©u, chó rÓ: "Vî chång hµnh phóc!"? B: - Gi¶n ®¬n lµ v× mäi ngêi ®Òu nghÜ r»ng trong h«n nh©n c¸i thiÕu nhÊt lµ "h¹nh phóc"! Nµng: - Anh yªu,thËt buån khi anh ®i xa! Chµng: - §õng nghÜ ngîi, anh sÏ trë vÒ sím hn em tëng! Nµng: - V©ng , chÝnh v× thÕ... =========================== VËy cã th¬ r»ng: ..." Ra ®i dÆn vî «n tån ë nhµ em h·y gi÷... "nhµ" cho anh!"...
 8. Trong mét buæi thi vÊn ®¸p LÞch sö: - Anh h·y cho biÕt, Lª lîi lµ ai? +D¹, em kh«ng biÕt. - ThÕ anh cã biÕt, TrÇn Hng §¹o lµ ai kh«ng? +D¹, em kh«ng biÕt. - Th«i, nÕu anh tr¶ lêi ®îc c©u nµy, t«i sÏ cho anh qua, anh cã biÕt Trng Tr¾c, Trng nhÞ lµ ai kh«ng? + D¹ em còng kh«ng biÕt. - VËy th× mêi anh ra, t«i kh«ng thÓ cho anh qua ®îc. + ThÕ thÇy cã biÕt Hïng mãm, Minh sÑo, Phóc bå, lµ ai kh«ng? - H¶??? + ThÇy cã b¨ng cña thÇy , em còng cã b¨ng cña em chø, thÇy ®õng ®em b¨ng cña thÇy ra däa em nhÐ..... Mét h«m cã anh thanh niªn ®Õn gÆp mét tay chñ nhµ b¨ng. Anh tù giíi thiÖu tªn, b¾t tay b¾t ch©n råi ®i th¼ng vµo viÖc: - Tha ngµi, t«i ®îc biÕt ë m«ng tr¸i ngµi cã mét vÕt sÑo to b»ng bµn tay- anh nãi th¼ng th¾n. Tay chñ nhµ b¨ng söng sèt: - Lµm g× cã chuyÖn Êy, anh ®Õn gÆp t«i chØ ®Ó nãi chuyÖn ví vÈn Êy th«i µ? Anh thanh niªn th¶n nhiªn ®¸p: - Kh«ng ví vÈn ®©u, v× t«i s½n sµng c¸ víi ngµi mét ¨n ba r»ng ë m«ng tr¸i ngµi cã mét vÕt sÑo to b»ng bµn tay! Tay chñ nhµ b¨ng ph¸t c¸u: - §îc, vËy ta c¸ víi nhau. §©y, 1000USD ®©y, nã sÏ lµ cña anh nÕu m«ng t«i cã sÑo nh anh nãi. Cßn nÕu kh«ng, t«i chØ cÇn lÊy 500USD cña anh. - §îc, ®©y t«i còng cã 500USD ®©y - anh thanh niªn qu¶ quyÕt nãi. Mêi «ng cëi quÇn ra ®i. Vµ h·y ra gÇn cöa sæ cho s¸ng ®Ó t«i nh×n râ xem m«ng «ng cã sÑo hay kh«ng. Tay chñ nhµ b¨ng cëi quÇn, v¹ch m«ng tríc cöa sæ, nãi: - Nµo, sÑo ®©u nµo? §îi tay chñ nhµ b¨ng mÆc quÇn xong, anh thanh niªn tõ tèn ®a tËp tiÒn 500USD cho «ng ta, sau ®ã anh chËm r·i nãi: - C¸m ¬n «ng ®· cïng t«i ph©n chia lîi nhuËn. Tay chñ nhµ b¨ng ng¹c nhiªn: - Ph©n chia lîi nhuËn thÕ nµo c¬? Anh thanh niªn gi¶i thÝch: - §¬n gi¶n th«i, t«i c¸ víi ®¸m ngêi ®øng díi ®Êt kia k×a - anh chØ ®¸m ngêi ®øng lè nhè díi cöa sæ - r»ng t«i sÏ b¾t «ng v¹ch m«ng cho hä thÊy, vµ t«i chØ thu cña mçi ngêi cã 100USD th«i. VËy lµ trong vô ¸p phe nµy, t«i vµ «ng ®Òu ®îc mçi ngêi 500USD. Mét cÆp vî chång trÎ s¾p ra toµ ly dÞ. C« vî tr¸ch chång: thÕ mµ ngµy yªu nhau anh nãi víi t«i lµ chóng ta sÏ sèng víi nhau ®Õn ®Çu b¹c r¨ng long! Chång: H«m qua c« ®· ®¸nh t«i g½y mÊt mÊy c¸i r¨ng råi cßn g×, cßn ®Çu b¹c h¶?Mai t«i nhuém!
 9. - Bµ cã thÓ gi¶i thÝch s¬ vÒ "ThuyÕt t¬ng ®èi" cña Anhxtanh ®îc kh«ng? - Cã g× ®©u! Nµy nhÐ, khi ngåi trªn mét c¸i lß nãng trong ba gi©y, b¹n cã thÓ c¶m gi¸c nh ®· ngåi l©u ®Õn ba giê. Nhng, khi ngåi trªn ®ïi ngêi yªu ba giê th× l¹i c¶m thÊy nh míi cã ba gi©y! Jusie thë dµi: - MÑ ¬i, con cã thai! Bµ mÑ ho¶ng hèt: - Víi th»ng nµo? - Lµm sao con biÕt ®îc! §· bao giê mÑ cho con ®i ch¬i víi ai ®Õn lÇn thø hai ®©u! Chµng vµ nµng ngåi t©m sù díi bãng c©y: - Anh nh×n k×a! Trªn cµnh cã ®«i chim ®ang ©u yÕm ®ã, sao anh cø ngåi thÉn thê m·i vËy? - BiÕt lµm sao ®îc! Anh kh«ng ®em sóng h¬i theo! Hai c« b¹n g¸i t©m sù vÒ ngêi yªu cña m×nh: - Chµng cña tao tríc khi muèn h«n, ¶nh im lÆng råi nh×n tao b»ng ®«i m¾t say ®¾m, t×nh tø... - Chµng cña tao kÓ còng l¹, ¶nh thêng hái: "ChiÒu nay em ¨n c¬m víi mãn g×?" Hai ngêi b¹n g¸i t©m sù víi nhau: - M×nh s¾p lÊy chång! - Anh Êy bao nhiªu tuæi? - Tuæi cña hai ®øa m×nh céng l¹i võa trßn 50! - Trêi ¬i! Con nÝt thêi nay còng d¸m lÊy vî ? - MÑ ¬i, h«m nay tÝ n÷a th× tranh cña con ®îc ®i triÓn l·m ®Êy! - ¤i, thÕ líp cã bao nhiªu b¹n ®îc triÓn l·m tranh? - Cã mçi m×nh con víi th»ng Th¾ng kh«ng ®îc ®i triÓn l·m. --------------- Bè: Con lµm bµi tËp xong cha? Con: S¾p xong råi bè ¹, cßn mçi bµi gi¶i, tr¶ lêi, ®¸p sè n÷a th«i. Nhµ b¸c häc Anhxtanh cã thãi quen ¨n mÆc cÈu th¶ . Mét h«m «ng ®i ra ®êng cã mét ngêi nh×n thÊy «ng mÆc bé quÇn ¸o rÊt cò bÌn nãi :
 10. - Tha ngµi Anhxtanh ngµi nªn mua ngay mét c¸i ¸o míi ®i , c¸i ¸o cña ngµi cò qu¸ råi . Nhµ b¸c häc tr¶ lêi : - CÇn g× ph¶i thÕ , cã ai biÕt t«i lµ ai ®©u . Mét thêi gian sau jkhi ®· trë nªn rÊt næi tiÕng , mét h«m nhµ b¸c häc gÆp l¹i chÝnh ngêi ®ã . Ngêi nµy thÊy nhµ b¸c häc vÉn mÆc bé quÇn ¸o n¨m xa l¹i nãi : -Tha ngµi , ngµi nªn mua ngay mét c¸i ¸o míi ®i . Nhµ b¸c häc ng¹c nhiªn tr¶ lêi -CÇn g× ph¶i thÕ , b©y giê ai còng biÕt t«i lµ ai råi cßn g× . th nhµ. H«m qua tao viªt th nµy Göi qua th»ng b¹n cña mµy vÒ ch¬i . C¶ nhµ mõng l¾m con ¬i C¸i ®µi mµy göi b¸n hêi l¾m nghe . Nhµ m×nh ®ang thiÕu hai xe ChÞ mµy may v¸ "xanh de" míi lêi Tao nay giµ yÕu l¾m råi Th¬ng cha , quÝ mÑ nhí lêi tao khuyªn. Nay cha dÆn,kÎo mµy quªn HÔ cßn bªn ®ã mua thªm Ýt hµng May so , tñ l¹nh nhí mang ¸o bay, "¸p suÊt" l¹i cµng ph¶i mua. N¨m nay trêi thËt tr¸i mïa Khi n¾ng n»ng qu¸, khi ma ma nhiÒu MÑ mµy vÊt v¶ sím chiÒu Giã Lµo kh«ng qu¹t ®ñ ®iÒu xãt xa. Con vÒ qua M¹c T Khoa Qu¹t bµn con x¸ch lÊy ba c¸i vµo C¸i cho mÑ , c¸i cho tao C¸i th× ®Ó ®Êy ai vµo qu¹t ch¬i. H¶i quan ®õng sî con ¬i Khi lµm thñ tôc nhí mêi thuèc ngay µ quªn cha hái ®iÒu nµy T×nh h×nh søc khoÎ cña mµy ra sao? N¨m thø mÊy , häc trêng nµo? Biªn th kÓ râ , ai vµo tao khoe . TB: Th nµy con chí hë ra KÎo ngêi ta b¶o nhµ ta h¸m tiÒn .
 11. HS: C« ®· dÆn lµ c¸c em kh«ng ®îc gäi nhau b»ng tªn tÕu mµ vÉn cã b¹n cø gäi nhau nh thÕ ®Êy ¹. C«: B¹n nµo thÕ? HS: Tha c«, ®ã lµ b¹n Thanh tå, T sÕu vên vµ c¶ b¹n §øc tÑt n÷a ¹. BÐ Thu uèng thuèc xong cø l¾c lÊy l¾c ®Ó toµn th©n, khiÕn mÑ bÐ l¹ lïng hái: - Sao con l¹i ph¶i l¾c ngêi nh thÕ? Thu vÉn l¾c ngêi kh«ng ngng tr¶ lêi: - Trªn b×nh thuèc cã ghi " L¾c ®Òu tríc khi uèng!", mµ con l¹i quªn l¾c tríc khi uèng mÑ ¹. Nªn con ph¶i l¾c bï mÑ ¹. C¶nh s¸t tra hái mét tªn cíp: - V× sao mi d¸m cíp cña ngêi kh¸c? Tªn cíp tr¶ lêi: - Sao l¹i gäi lµ cíp?. §ã ch¼ng qua lµ t«i cha kÞp th¬ng lîng víi hä mµ ®· mang ®å ®¹c cña hä ®i th«i mµ. C¶nh s¸t: - Mi thËt to gan!. Gi÷a ban ngµy ban mÆt mµ d¸m c¶ gan x«ng vµo cíp cña ngêi ta! Tªn cíp: - C«ng viÖc cña t«i l©u nay cã chia ra ban ngµy, ban ®ªm g× ®©u?! Ba ®øa trÎ thi kÓ xem ai sÏ kÓ ra ngêi tiÕt kiÖm nhÊt. §øa thø nhÊt nãi: - T«i biÕt cã mét ngêi v× tiÕt kiÖm mùc mµ viÕt ch÷ li ti nh muçi1 §øa thø hai nãi: - Cha ngêi b¹n cña t«i ®Ó gi¶m hao mßn ®ång hå, hÔ cø tèi ®Õn lµ kh«ng cho ®ång hå ch¹y n÷a.! §øa thø ba nãi: - C¸c b¹n kÓ cha cã g× ®¸ng kÓ! T«i biÕt mét «ng gi¸o. §Ó ®ì hao mßn kÝnh, tíi ®äc b¸o mµ «ng ta còng kh«ng ®äc.! Mét ngêi bÞ g·y mÊt hai chiÕc r¨ng cöa. ¨n uèng, nãi n¨ng rÊt khã chÞu liÒn ®i ®Õn hiÖu trång r¨ng. Nha sÜ hái: - «ng muèn trång r¨ng vµng hay r¨ng b¹c? ¤ng ta tr¶ lêi: - ë ®©y c¸c «ng cã trång r¨ng ngo¹i kh«ng? T«i muèn trång r¨ng T©y ban nha hoÆc Bå ®µo nha. Võa vÒ ®Õn v¨n phßng mét nh©n viªn bÞ thñ trëng hái: - §ang giê lµm viÖc anh ®i ®©u? - D¹ tha ®i .... ®i c¾t tãc ¹ - T¹i sao anh l¹i c¾t tãc trong giê cña t«i?
 12. - Sao l¹i kh«ng ¹, tãc t«i nã vÉn mäc trong giê cña thñ trëng ®ã th«i. Chµng vµ nµng ngåi trªn m¸y bay hµn huyªn sau chuyÕn ®i hëng tuÇn tr¨ng mËt: - Anh µ, khi nµo xuèng s©n bay, m×nh cÇn ph¶i lµm sao tá ra cho mäi ngêi biÕt m×nh cíi nhau ®· l©u? - RÊt tèt, em th©n yªu! Em sÏ x¸ch c¶ hai c¸i va-li! - Theo cËu, tá t×nh b»ng lêi nãi vµ b»ng m¾t, c¸ch nµo cã hiÖu qu¶ h¬n? - TÊt nhiªn b»ng m¾t! - T¹i sao? - V× vËn tèc ¸nh s¸ng nhanh h¬n vËn tèc ©m thanh rÊt nhiÒu! Mét «ng bè dÆn con g¸i tríc khi ®i ch¬i víi b¹n trai: - §õng ®Ó nã ®i qu¸ giíi h¹n, nghe con! - Ba cø yªn t©m! Anh Êy kh«ng thÓ ®i qu¸ giíi h¹n ®îc ®©u. V× mçi lÇn chë con, anh Êy thêng th¾ng gÊp liªn tôc, ba ¹! Sau mét giê nghe chµng t¸n tØnh, nµng nãi: - Anh cã muèn ®i ch¬i kh«ng? §îc lêi nh cëi tÊm lßng, chµng mõng rì: - Muèn l¾m chø! Nµng mÖt mái: - VËy th× anh ®i ®i, em kh«ng d¸m gi÷!
Đồng bộ tài khoản