Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 12

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
68
lượt xem
14
download

Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Mời anh chị về đồn Công an. Anh đã vượt "đèn đỏ" và dừng xe ở ngã ba đường. 70/ Sếp đã lớn tuổi mà chưa có vợ. Tay thư kí hứa giới thiệu cho một cô rất khá và dẫn sếp đến nhà cô ta. Sau khi chủ khách làm quen nhau, sếp rỉ tai chú thư kí: - Đồ khỉ, chân thì cà nhắc, mắt thì lác mà mày kêu miễn chê? - Anh cứ nói to lên, nó điếc có nghe được gì đâu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 12

  1. Mét ®«i trai g¸i ®Ìo nhau ®i ch¬i, ®Õn chç v¾ng th× anh chµng dõng l¹i. Sau ®ã ngêi ta chØ nghe thÊy tiÕng c« g¸i : - Anh ¬i ®õng ®øng l¹i chç tèi nµy. - Anh ¬i ®õng ®øng l¹i chç tèi... - Anh ¬i ®õng ®øng l¹i... - Anh ¬i ®õng ®øng... - Anh ¬i ®õng... - Anh ¬i... - Anh... - Anh ¬i... - Anh... - Anh ¬i... ------------------------------------------------- - Mêi anh chÞ vÒ ®ån C«ng an. Anh ®· vît "®Ìn ®á" vµ dõng xe ë ng· ba ®- êng. 70/ SÕp ®· lín tuæi mµ cha cã vî. Tay th kÝ høa giíi thiÖu cho mét c« rÊt kh¸ vµ dÉn sÕp ®Õn nhµ c« ta. Sau khi chñ kh¸ch lµm quen nhau, sÕp rØ tai chó th kÝ: - §å khØ, ch©n th× cµ nh¾c, m¾t th× l¸c mµ mµy kªu miÔn chª? - Anh cø nãi to lªn, nã ®iÕc cã nghe ®îc g× ®©u! 71/ Trªn tµu ho cã mét sinh viªn vµ mét n«ng d©n ngåi c¹nh nhau. Chó sinh viªn ®Ò nghÞ: - T«i víi b¸c chi ®è. V× t«i lµ sinh viªn, häc nhiÒu hn nªn nÕu t«i ®è mµ b¸c kh«ng gii ®îc th× b¸c chØ phi tr cho t«i 1 nghµn, cßn nÕu b¸c ®è mµ t«i kh«ng gii ®îc th× t«i phi tr b¸c 10 nghµn. - §ång ý, anh ®è tríc ®i. Ngêi n«ng d©n nãi. - B¸c h·y tr×nh bµy s bé thuyÕt tng ®èi cña Anh xtanh. Ngêi n«ng d©n mãc tói lÊy mét nghµn ®a cho anh sinh viªn vµ nãi: - ThÕ con g× lªn dèc th× ®i b»ng ba ch©n, xuèng dèc ®i b»ng bèn ch©n. Chó sinh viªn nghÜ m·i kh«ng ra ®µnh mãc tói l¸y 10 nghµn ®a cho b¸c n«ng d©n vµ hái ®ã lµ con g×. - T«i còng kh«ng biÕt. Anh cÇm lÊy 1 nghµn. Chi n÷a kh«ng? - 72/ Nhµ nä cã ba chó rÓ. MÑ vî muèn thö lßng c¸c con rÓ. Trªn ®êng vÒ nhµ cã mét c©y cÇu b¾c qua con s«ng, khi ®øa con rÓ thø nhÊt ®i lµm vÒ, bµ mÑ vî chê s½n bªn cÇu vµ nh¶y ®¹i xuèng s«ng. Chó rÓ nhanh nhÑn lao xuèng dßng níc vít mÑ vî lªn. Bè vî thëng cho chó mét chiÕc tivi. §Õn lît chó rÓ thø hai mÑ vî còng lµm nh vËy vµ bè vî thëng cho chó mät chiÕc xe m¸y. §Ðn lît th»ng rÓ thø ba, khi thÊy mÑ vî nh¶y xu«ng s«ng, chó ta dõng l¹i xem cho ®Õn khi bµ ta ch×m h¼n råi míi vÒ nhµ nãi víi bè vî lµ mÑ ®· chÕt ®uèi. Bè vî thëng cho chó mét chiÕc Mercedes ®êi míi nhÊt. Kh¸ch hái chñ nhµ: - Nµy b¸c, t¹i sao con chã nhµ b¸c kh«ng vÉy ®u«i sang hai bªn mµ cø vÉy ®u«i lªn xuèng? -Th× còng do hoµn c¶nh mµ b¸c, nhµ t«i chËt qu¸! Cã mét anh lêi, suèt ngµy cø ngåi chr cñi, thÊy vËy ngêi hµng xãm th¾c m¾c:
  2. -T¹i sao anh cø ngåi chÎ cñi suèt ngµy thÕ? -Th× t«i còng nghÜ m·i råi mµ kh«ng biÕt lµm thÕ nµo ®Ó n¾m chÎ cñi ®îc. Mét bÖnh nh©n bÞ bÖnh tim nÆng, nhng l¹i tróng sè 1000.000 USD, ngêi nhµ bÖnh nh©n kh«ng biÕt nªn b¸o tin c¸ch nµo míi ®Õn nhê b¸c sÜ. B¸c sÜ ®Õn gÆp bÖnh nh©n nä hái Nµy anh nÕu anh tróng sè 1 USD anh sÏ lµm g× BÖnh nh©n: T«i sÏ ®i xem ¨n mét que kem B¸c sÜ hái tiÕp ThÕ nÕu anh tróng 10 USD th× anh sÏ lµm g× BÖnh nh©n õ th× t«i ®i xem phim B¸c sÜ l¹i hái ThÕ nÕu anh tróng 100 USD anh sÏ lµm g×? BÖnh nh©n tr¶ lêi T«i sÏ mua chiÕc xe ®¹p B¸c sÜ t¨ng dÇn NÕu tróng 1.000 USD anh sÏ lµm g× BÖnh nh©n b¾t ®Çu c¸u T«i mua xe m¸y B¸c sÜ l¹i hái ThÕ nÕu 1.000.000 USD th× sao BÖnh nh©n g¾t C¸i «ng nµy hái ví vÇn, ngêi ta x¾p chÕt ®Õn níi cßn cø 1000, víi ch¶ 1.000.000, õ th× nÕu tróng 1.000.000 t«i biÕu «ng ®îc cha B¸c sÜ:..........................L¾n ®ïng ra, t¾t thë. 73/ Yªu nhau cëi ¸o cho nhau VÒ nhµ dèi mÑ qua cÇu giã bay. -§è lµ con g×? - Con lõa mÑ! 74/ - T¹i sao khi cíi c« d©u mÆc ®å tr¾ng? - V× mµu tr¾ng biÓu hiÖn sù h¹nh phóc. - Th¶o nµo phÇn lín c¸c chó rÓ mÆc ®å ®en! 75/ Thi vÊn ®¸p m«n thÇn giao c¸ch c¶m. Gi¸o s hái: - H«m qua cËu lµm g× mµ tr«ng nh thiÕu ngñ? - Em cã ngñ, nhng suèt ®ªm n»m m¬ thÊy ®ang tr¶ bµi cho thÇy. - Th¶o nµo t«i bÞ ®au ®Çu c¶ ®ªm h«m qua. Bao c«ng mét h«m ®i ra phè thÊy cã vô oan øc bÌn sai ®em vÒ quy ¸n. "Cho triÖu NguyÔn V¨n X vµo c«ng ®êng." "V¨n X ,ng¬i cã g× cÇn kªu oan ,h·y t©u râ ®i!" T©u:"Tha Thanh Thiªn §¹i L·o Gia, th¶o d©n cã xin l¾p m¹ng cña h·ng FPT ,khi ®îc l¾p m¹ng råi th× th¶o d©n cã viÕt th hái tªn Ng« TuÊn Y mÊy viÖc vµ lµm quen lu«n.Ai ngê, h¾n lîi dông lßng tin cña th¶o d©n , lõa th¶o d©n vµo ch¬ng tr×nh Games cã Virus DH2 . B¸o h¹i cho Computer cña th¶o d©n bÞ Virus tõ TTVN, WINDOWS, NC ®Õn MS-DOS .... Th¶o d©n kh«ng sao diÖt ®îc.H¾n cßn xin lçi tui vµ göi bu ®iÖn cho th¶o d©n bé nhí cña h¾n ,th¶o
  3. d©n tin ,l¾p vµo th× mÊy mèi d©y ®øt tiÖt lu«n.Th¶o d©n tøc l¾m nªn míi chÆn kiÖu kªu oan.Xin Bao §¹i Nh©n gi¶i oan cho th¶o d©n." Bao c«ng kh«ng biÕt xö ra sao ,bÌn cho anh chµng X vÒ nhµ nghØ ,lui vÒ hËu phñ t×m c¸ch gi¶i oan. ***** Ngay s¸ng h«m sau ,Bao C«ng (xin ®uîc viÕt t¾t lµ BTT) cho gäi tªn X vµ Y vµo c«ng ®êng xÐt xö. BTT kh«ng ngê ®îc r»ng ,tªn Y ®ã l¹i lµ mét trang mü n÷ ,c¶ anh X còng kh«ng ngê (v× chat trong m¹ng cã biÕt ai vµo víi ai ®©u ).H¬n n÷a ,c« ta l¹i lµ con g¸i «ng chñ Microsoft ,BTT c¶m thÊy v« cïng lóng tóng,kh«ng biÕt xö nh thÕ nµo. Nh÷ng vÕt th¬ng T«i cã ngêi b¹n giµ, nhµ ë ngay ®Çu hÎm. Cïng løa tuæi xÕ chiÒu, chóng t«i thêng lui tíi chuyÖn trß t©m sù. B½ng ®i mét d¹o, sau mÊy th¸ng vÒ quª t«i l¹i ®Õn. Míi bíc vµo cöa, mét con chã lo¹i berger chåm ®Õn. Nã sña oang, nhe hai hµm r¨ng nhän ho¾t. T«i ho¶ng hån : - Sao, «ng nu«i con chã nµy håi nµo vËy ? Tr«ng khiÕp qu¸ ! - Míi vµi th¸ng. Anh yªn chÝ. T«i ®· cho ®i tiªm chñng råi. - H·y cho vµo... tiÖm b¶y mãn ®i. Nã sÏ lµm «ng mÊt hÕt bµ con, b¹n bÌ ®Êy. Ai d¸m ®Õn nhµ ! Cßn mang häa cã ngµy. - Cã g× ®©u ! - ¤ng b¹n vui vÎ nãi - Mçi lÇn ®Õn anh cø nÐm cho nã tÝ thøc ¨n, g× còng ®îc. Nã sÏ n»m im ngay. LÇn sau, tríc khi ®Õn t«i ghÐ qua bµ b¸n hét vÞt lén ë lÒ ®êng mua mét hét vÞt lén ung, gi¸ chØ b»ng mét phÇn ba. Qu¶ nhiªn, cöa míi më, con chã x«ng ra, t«i nÐm ngay cho nã. Nhanh nh chíp, nã nh¶y ®Õn vå lÊy hét vÞt råi im lÆng n»m xuèng, hai ch©n tríc cÆp chÆt hét vÞt gÆm tíi, gÆm lui. T«i ung dung vµo nhµ chuyÖn trß tha hå. Tõ ®ã, lÇn nµo më cöa thÊy t«i, ®u«i nã ve vÈy ra chiÒu thiÖn c¶m, m¾t ch¨m ch¨m nh×n vµo tay t«i, chê ®ãn hét vÞt. Nhng khèn thay, tiÒn ®©u mµ hèi lé cho nã m·i, dï chØ lµ hét vÞt thèi. Vµi h«m sau, t«i l¹i ®Õn nhng kh«ng mang theo thø g×. Nã chØ gÇm gõ, ch¹y quanh. Khi ra vÒ, võa ®Õn cöa nã ch¹y theo sau lng bÊt ngê ®íp t«i mét miÕng vµo cæ ch©n. ¤ng b¹n ph©n trÇn : - Phen nµy, nh ý anh ch¾c t«i ph¶i cho nã vµo tiÖm b¶y mãn. Trªn ®êng vÒ, ch©n ®i khËp khiÓng. VÕt th¬ng nhøc nhèi. Nhøc nhèi ë cæ ch©n, nhøc nhèi ë c¶ trong lßng. §¬ng kim Bé trëng Y tÕ cña Malaixia, Datuk Chua Jui Meng, cã tµi kÓ chuyÖn cêi. Trong c¸c bµi diÔn v¨n hoÆc nãi chuyÖn víi nhiÒu lo¹i cö täa, «ng chªm vµi ba mÈu chuyÖn cêi ý vÞ. Míi ®©y, trong cuéc héi th¶o vÒ sèng thä, «ng kÓ chuyÖn : "Hai thñy thñ trªn tµu bu«n, cïng chung mét phßng, nãi chuyÖn vÒ con c¸i. Mét ngêi nãi : - Vî m×nh míi sinh ba, cËu ¹. - Mõng cho cËu. - Nhng m×nh b¨n kho¨n kh«ng hiÓu vî sinh ba v× ®· ®äc cuèn Ba chµng ngù l©m ph¸o thñ lóc cã thai ch¨ng ? - Kh«ng ph¶i ®©u.
  4. - V× sao cËu biÕt ? - Vî m×nh ®ang cã thai vµ ®äc cuèn Sù ra ®êi cña mét d©n téc. NÕu cËu nãi lµ cã ¶nh hëng th× vî m×nh sÏ sinh mÊy ®©y ?". Gi¸o s ®¹i häc viÕt lªn b¶ng n¨m tõ ®µn «ng, ®µn bµ, tÊm th¶m, t×nh yªu, qu¶ trøng, vµ yªu cÇu sinh viªn t×m ra mét trong n¨m tõ Êy kh«ng cã liªn quan hîp lý víi bèn tõ kia. HÇu hÕt sinh viªn ®Òu chän "tÊm th¶m". Hä rÊt ng¹c nhiªn khi gi¸o s chøng minh hä chän kh«ng ®óng : - Nµy nhÐ ! Ngêi ta cã thÓ ®¸nh mét «ng, mét bµ, tÊm th¶m vµ qu¶ trøng... chø kh«ng thÓ ®¸nh t×nh yªu ®îc bao giê ? C©u hái ®Æt ra trong mét líp sinh viªn y khoa : "H·y nªu ra n¨m lý do s÷a mÑ tèt h¬n s÷a bß cho trÎ s¬ sinh ?". Mét sinh viªn tr¶ lêi : - 1. Nhanh h¬n, kh«ng qua trung gian nµo. 2. S¹ch sÏ h¬n. 3. An toµn h¬n, mÌo kh«ng ph¸ ®îc. 4. DÔ sö dông. 5. Cã bao b× ®Ñp vµ hÊp dÉn h¬n nhiÒu. Mét môc s khuyªn tÝn ®å t×m c¶m høng vµ c¸ch diÔn ®¹t ®Ñp ®Ï tõ Kinh th¸nh, v× kh«ng cã s¸ch nµo s¸nh b»ng. Mét ngêi bÌn nãi : - Nhng c¸i ®Ñp dïng lµm g× nÕu m×nh kh«ng hiÓu ? - Nµy, xem t«i ®©y. §· 40 n¨m t«i cíi mét phô n÷ rÊt xinh ®Ñp. NhiÒu khi t«i kh«ng hiÓu bµ. Nhng t«i cha hÒ cã ý tëng lµ thay bµ b»ng mét ngêi kÐm ®Ñp h¬n. oOo Trong mét phßng tuyÓn binh t¹i tØnh QuÐbec ë Cana®a, viªn sÜ quan phô tr¸ch tuyÓn binh nãi víi mét thanh niªn xin vµo binh chñng h¶i qu©n : - Ngoµi c¸c tiªu chuÈn vÒ v¨n hãa vµ søc kháe, cßn mét ®iÒu kiÖn b¾t buéc n÷a lµ cËu ph¶i biÕt b¬i. - D¹ b¬i th× t«i kh«ng biÕt, thÕ nhng h¶i qu©n s¾m tµu ra ®Ó lµm g× mµ b¾t lÝnh ph¶i b¬i ? - Th«i ®îc, cËu ngåi ®ã chê gi¶i quyÕt sau, cßn cËu kia muèn xin gia nhËp vµo binh chñng kh«ng qu©n h·y cho biÕt ý kiÕn riªng cña m×nh ? - D¹ t«i xin rót l¹i hå s¬. - Cho biÕt lý do ? - D¹ t«i xin rót lui lµ ®óng lóc v× t«i ®©u cã biÕt bay. H«n nhau díi bãng c©y tÇm göi T¹i sao ngêi ph¬ng T©y cã tôc h«n nhau díi bãng c©y tÇm göi vµo ngµy tÕt T©y. §©y lµ tËp tôc cæ xa, b¾t nguån tõ niÒm tin cña ngêi Celt. C©y tÇm göi ®îc xem lµ lo¹i c©y ®Æc biÖt. Tríc hÕt, v× nã vÉn xanh vµ cã qu¶ vµo mïa ®«ng, trong khi c¸c c©y kh¸c ®Òu "chÕt". Thø ®Õn, v× nã kh«ng mäc lªn tõ ®Êt : lµ c©y sèng b¸m, nã xuÊt hiÖn bÊt ngê vµ mäc trªn th©n c©y kh¸c. Do ®ã, ngêi Celt cho r»ng c©y nµy tõ trêi xuèng, vµ kh«ng ai d¸m vÊt c©y nµy xuèng ®Êt, sî lµm mÊt quyÒn lùc thiªn giíi cña nã. TËp tôc nµy vÉn cßn, v× khi c©y rít xuèng ®Êt, ngêi ta véi nhÆt lªn vµ c¾m lªn n¬i
  5. cao. H¹t c©y tÇm göi ®îc chim chãc ph¸t t¸n ®i nhiÒu n¬i, vµ ngêi xa tin r»ng nÕu ¨n h¹t tÇm göi, hä cã thÓ liªn l¹c ®îc víi ngêi ®· chÕt. Lý do sau hÕt : nhùa c©y tÇm göi cã mµu tr¾ng s÷a, gièng nh tinh dÞch, ®îc ngêi ta tin lµ cã thÓ ch÷a chøng v« sinh vµ gióp m¾n ®Î. Nh thÕ, mét nô h«n say ®¾m díi bãng c©y tÇm göi vµo ngµy ®Çu n¨m lµ ®Ó mõng n¨m míi víi bao hi väng vµ tëng nhí tæ tiªn, vµ còng ®Ó hi väng cã con trong n¨m míi. Tù ®iÓn...tra ngîc §©y lµ vµi ®Þnh nghÜa rót ra tõ nh÷ng bµi lµm v¨n vµ bµi kiÓm tra häc sinh t¹i Mü : - Th× t¬ng lai cña t«i cho (I give) : t«i lÊy (I take). - Ngêi ®iÒu tra d©n sè : lµ ngêi ®i tõ nhµ nµy sang nhµ kh¸c lµm gia t¨ng d©n sè. - Níc gåm cã hai lo¹i rîu : rîu oxy vµ rîu hydro. Rîu oxy lµ rîu nguyªn chÊt. Rîu hydro gåm rîu vµ níc. - Rõng nguyªn sinh lµ rõng mµ "bµn tay" con ngêi cha bao giê "®Æt ch©n" ®Õn. - Cét sèng lµ mét bã x¬ng dµi mµ ®Çu th× ngåi ë trªn ®Ønh cßn b¹n th× ngåi ë díi ®¸y. Díi ®©y lµ hai trÝch ®o¹n th cña c¸c quÝ tö göi cho bè mÑ tõ tr¹i hÌ : "Ba yªu, chóng con s¾p ®i bé d¹o ch¬i nhiÒu ®o¹n ®êng dµi l¾m. Xin ba göi xe ®¹p ®Õn cho con". PAUL "Tha ba m¸, H«m qua, c« gi¸o gi¶i thÝch cho chóng con biÕt trÎ em ra ®êi nh thÕ nµo. VËy mµ ba m¸ nãi kh¸c, ba m¸ nãi dèi nhÐ. Th¬ng ba m¸ nhiÒu. MARGUERITE C¶nh §êi * Trong mét cöa hiÖu thùc phÈm lín, ngêi ta nghe loa ph¸t ra lêi nh sau : "Yªu cÇu ai mÊt con chã b«ng, ®Õn ngay quµy thÞt ®Ó nhËn nã ngay". * §Ó th«ng b¸o mét c«ng chóa míi ra ®êi, n¨m 1933, ®¹i sø Mü t¹i Sofia (Bungari) ®¸nh ®iÖn tÝn vÒ cho chÝnh phñ m×nh víi lêi lÏ h¬i trËt ch×a nh sau : "Hoµng hËu GÐraldine sinh h¹ mét c«ng chóa. §· chóc mõng Thñ tíng". Bé T ph¸p Anh cho biÕt hä ®· cho tiÕn hµnh thö nghiÖm viÖc thu tiÒn phÝ ë 15 nhµ tï t¹i Anh. Theo Bé T ph¸p, tÊt c¶ c¸c ph¹m nh©n khi vµo tï buéc ph¶i ®ãng mét sè tiÒn gäi lµ tiÒn phÝ. Sè tiÒn nµy, sÏ ®îc dïng ®Ó tr¶ c«ng cho c¸c nh©n viªn qu¶n gi¸o, ®iÒu tra, vµ lao c«ng t¹i ®©y. Nghe ®©u trong ba th¸ng thö nghiÖm ®Çu tiªn, sè ph¹m nh©n vµo tï ®· gi¶m trong khi n¨ng suÊt lµm viÖc cña c¸c nh©n viªn trong c¸c tr¹i giam l¹i gia t¨ng ! Hai c« g¸i trong ¶nh mÆc ¸o thªu g× ®Ñp thÕ ? Kh«ng ph¶i ®©u. Hä ë trÇn, vµ x©m h×nh lªn th©n thÓ. Nh÷ng ®¹i biÓu x©m m×nh tõ 25 níc tËp hîp vÒ
  6. Berlin (§øc) ®Ó thi kiÓu x©m m×nh ®Ñp nhÊt. §©y lµ cuéc thi lín nhÊt thuéc lo¹i nµy ®îc tæ chøc t¹i ch©u ¢u. C« gi¸o d¹y häc trß vì lßng ra ®Çu bµi tËp lµm v¨n miÖng: " H·y t¶ c¶nh buæi s¸ng sím " C¶ líp yªn lÆng nghÜ bµi. Sau 30 phót mét cËu häc trß nhá ®øng lªn: - Tha c« ! Em xin ph¸t biÓu. + Nµo ! Mêi em Tý "chòn". - Tha c« ! Buæi s¸ng bè b¾t em ra ngoµi s©n tËp thÓ dôc. Em nh×n thÊy «ng mÆt trêi hiÖn ra. Em thÊy mét con gµ trèng ®uæi theo mét con gµ m¸i. + ThÕ råi th× sao ? - c« gi¸o hái - ThÕ råi th× con gµ trèng b¾t con gµ m¸i câng nã ®i ch¬i ! + Th«i ngay ! - Em còng b¶o th«i nhng nã vÉn kh«ng th«i. + Im ngay ! - Nã kh«ng im ngay l¹i cßn g¸y: ß ã o o o .. ./. T¸i dª chÊm víi t¬ng gõng ¡n xong nã còng Phõng Phõng nh....Dª Vî cêi sung síng h¶ hª M×nh ¬i mai l¹i t¸i Dª t¬ng gõng Chång ¨n mµ vî l¹i síng lµ sao vËy? ----------------------------------- Chång ¨n vî síng lµ thêng Bëi thÞt dª vèn bæ d¬ng b¹n µ. KÝnh tha b¹n nhËu gÇn xa NÕu ghiÒn mãn ®ã - ®Õn2A L¸ng H¹. Cã mét c« d¹y líp mÉu gi¸o, thØnh tho¶ng cã b¹n trai ®Õn líp th¨m, sî c¸c häc trß nhá v« t nãi n¨ng "mÊt lÞch sù ", c« bÌn dÆn c¸c ch¸u : - HÔ khi nµo c« ®ang nãi chuyÖn víi ngêi lín, ch¸u nµo muèn xin ra ngoµi ®i tiÓu hay ®i ®¹i tiÖn th× ph¶i nãi: " Tha c«, cho ch¸u ®i h¸t " nghe kh«ng ? ThÕ lµ c¸c häc trß nhÝ tu©n theo lêi c« d¹y. L©u dÇn thµnh thãi quen, cã kh¸ch ®Õn lµ c¸c trß ch¹y ra: " Tha c«, cho ch¸u ®i h¸t...". Cã cu TÝ häc líp c« gi¸o, chñ nhËt nghØ ë nhµ víi bè, nöa ®ªm cu TÝ gäi bè dËy, quen måm nãi: - Bè ¬i, con muèn ®i h¸t! Bè giËt m×nh, nhng còng nghiªng tai vµo m¹ng cu TÝ vµ b¶o : - H¸t h¶? Con h¸t vµo ®©y cho bè nghe. BÖnh nghÒ nghiÖp. -T¹i sao nhiÒu khi em ®ang trong thêi k× nguy hiÓm mµ anh cø nµi nØ b»ng ®îc?
  7. thÕ anh kh«ng chóng ta ®· vì kÕ ho¹ch hai ®øa råi µ? -thÕ em ch¼ng lÏ kh«ng biÕt anh lµ nhµ v¨n hay sao? -nhµ v¨n th× sao? -th× " s¸ng t¸c " còng ph¶i theo c¶m høng chø !!..!? §©u ph¶i bëi t¹i em! HiÖu trëng gäi b¶o vÖ lªn phßng nãi: -T«i ®· kªu anh viÕt mét tÊm b¶ng ®Ó tríc cæng ®Ò lµ: "CÊm tr©u bß vµo cæng" ,t¹i saobß vµo ®Çy trêng vËy? B¶o vÖ- d¹! th× em ®· lµm theo ý anh råi ,nhng cã con nµo nã chÞu ®äc ®©u!? -........ Sinh ho¹t Mét chÞ c¸n bé héi phô n÷ rÊt sÝnh dïng tõ " sinh ho¹t ". Cã lÇn,®oµn c«ng t¸c trªn thµnh phè xuèng lµm viÖc víi huyÖn.Khi xong viÖc,chi nµy ®îc ph©n c«ng mêi ®oµn ë l¹i ¨n c¬m cha. Xoa hai tay vµo nhau, chÞ b¶o : -Mêi c¸c anh , c¸c chÞ bít chót thêi gian vµng ngäc ë l¹i "sinh ho¹t" tra víi chóng em ..... Gäi lµ c©y nhµ l¸ vên Êy mµ ! -Khi c¬m níc ®îc dän ra ,chÞ nãi: -mêi c¸c anh l·nh ®¹o thµnh phè vµ chÞ nhµ b¸o "sinh ho¹t ë trªn giêng, cßn c¸c anh l·nh ®¹o huyÖn vµ chóng em sinh ho¹t díi ®Êt. -!!! BiÓn cÊm. Sau khi lªn thµnh phè tham quan mét tuÇn, anh c¸n bé v¨n ho¸ th«ng tin x· vÒ b¸o c¸o: -T«i thÊy ë thµnh phè: cÊm hót thuèc th× ngêi ta vÏ ®iÕu thuèc bÞ g¹ch ,kh«ng lµm ån ngêi ta vÏ c¸i cßi bÞ g¹ch.K× nµy ,khi vËn ®éng sinh ®Î cã kÕ ho¹ch c¸c anh biÕt ph¶i vÏ c¸i g× råi chø ?! -!!! Giê ra ch¬i, mét nam sinh tù nhiªn rèng lªn: - " Nµy ngêi t×nh nhá, nÕu em lµ ... Tr©u, th× t«i xin bá tr©u ra ngoµi ®ång. Nµy ngêi t×nh nhá, nÕu em lµ heo th× t«i xin bá heo vµo trong chuång. Nµy ngêi t×nh nhá, íc m¬..." Bªn n÷ sinh tù ¸i, mét "¸o dµi" còng thÐt lªn the thÐ: - Nµy nµy cËu nhá, nÕu t«i lµm... cha, th× cha sÏ v¶ cho con lßi phÌo... §å con trai v« duyªn! Con rÓ: §îc tin bè ®au cËt
  8. Göi biÕu bè chai mËt Víi tÊm lßng thµnh thËt Xin bè ®õng cã lËt. Bè vî: §îc anh biÕu chai mËt Míi biÕt m×nh ®au cËt Víi tÊm lßng thµnh thËt Bè mµy ®.. thÌm lËt ----------- Kh¶o dÞ 1: Bè nhËn ®îc chai mËt BiÕt lßng con rÓ thËt §øa nµo mµ d¸m lËt CËt nã sÏ thµnh tËt Kh¶o dÞ 2 : Th¬ g× th¬ vÇn Ët Nãi mçi chuyÖn chai mËt Nµy tí xin b¶o thËt KhÐo kh«ng mµ sinh tËt ----------- Kh¶o dÞ 3: ChØ cã mét chai mËt Mµ bao tªn tëng thËt ThÝch lµm th¬ vÇn Ët Xin hái nhãm LÖ MËt! Kh¶o dÞ 4: lÖ mËt, lÖ mËt «i lÖ mËt Tªn nghe th× thÊy ngät sÇn sËt Còng group, còng héi hÌ nh thËt Th× ra còng l¹i mét ... Mét «ng l·o cao tuæi thuª chung nhµ víi 1 chó thanh niªn trÎ tuæi. «ng giµ ë tÇng 1 cßn chó thanh niªn ë tÇng hai. «ng giµ chØ ngñ tõ chËp tèi ®Õn 12 h ...cßn tõ 12 giê vÒ s¸ng th× khã ngñ. Nhng cø 11 giê ®ªm «ng l¹i thøc giÊc v× lóc nµy chµng trai ®i ch¬i víi b¹n g¸i vÒ, th¸o giÇy nÐm rÇm, rÇm xuèng sµn. Mét h«m bùc kh«ng chÞu ®îc «ng g× gÆp chµng trai vµ nãi: " Ch¸u ¬i, nÕu ®i ch¬i vÒ khuya th× ch¸u lµm ¬n th¸o giÇy vµ ®Ó nhÑ nhµng xuèng ®Êt, ®õng vøt thÕ lµm «ng giËt m×nh nhÐ". Chó thanh niªn nh biÕt lçi, v©ng d¹ vµ gËt ®Çu. H«m sau theo thãi quen ®i ch¬i víi b¹n g¸i vÒ chó ta l¹i th¸o giÇy vøt ®¸nh rÇm xuèng sµn nhµ. Chît nhí ra lêi dÆn cña «ng h«m tríc, cßn 1 chiÕc chó th¸o ra vµ nhÑ nhµng ®Æt xuèng sµn nhµ. H¬n tiÕng sau, chó thanh niªn giËt m×nh thÊy «ng l·o tõ g¸c mß lªn, khÈn kho¶n: " Ch¸u ¬i, ch¸u lµm ¬n vøt nèt chiÕc giµy cßn l¹i xuèng ®i ®Ó «ng cßn ngñ." Trong cuéc thi ®Ö nhÊt kiÕm. Cao thñ thø nhÊt tuèt kiÕm vung lªn - mét con ruåi ®øt lµm hai m¶nh r¬i xuèng ®Êt. Cao thñ thø hai vung kiÕm lªn chÐm, mét con ruåi còng chung sè phËn nhng ®øt lµm bèn m¶nh. Mäi ngêi trÇm trå ®¸ng kh©m phôc. Cuèi cïng, mét l·o tiÒn bèi còng vung kiÕm lªn chÐm mét
  9. con ruåi. Con ruåi ch¼ng nh÷ng kh«ng chÕt mµ cßn cÊt c¸nh bay vôt ®i. L·o tiÒn båi l¨n ra cêi s»ng sÆc. Mäi ngêi ng¹c nhiªn hái: " Nµy l·o kia, l·o ®· chÐm trît råi cßn vui nçi g× mµ cêi s»ng sÆc?" Cè g¾ng nhÞn cêi, tiÒn bèi ®¸p: "Qu¶ thùc lµ ta cã chÐm trît thùc, nh- ng..., nhng con råi ®ã sÏ kh«ng bao giê yªu ®îc n÷a!" Mét anh nä sau mét thêi gian dµi ®au r¨ng liÒn quyÕt ®Þnh ®i ®Õn b¸c sü. Tríc khi ®i anh ta nhê mét anh b¹n ®i theo ®Ó ®ì ®Çn. B¸c sü ®a cho ngêi b¹n mét c©y kim vµ dÆn: - Khi t«i h« "Nµo!" th× anh h·y ®©m m¹nh c©y kim vµo m«ng anh ta nhÐ. Anh b¹n cÇm c©y kim vµ lµm ®óng nh lêi b¸c sü dÆn. Sau khi nhæ xong chiÕc r¨ng ®au, b¸c sü hái bÖnh nh©n: - Cã ®au kh«ng? - D¹, c¸m ¬n b¸c sü, kh«ng ®au l¾m nhng t«i kh«ng ngê c¸i ch©n r¨ng l¹i dµi ®Õn thÕ. Nµng: - H«m qua anh xem trém nhËt ký cña em phi kh«ng? Chµng: - Sao em biÕt? Nµng: - Em ®äc thÊy ë trong nhËt ký cña anh! - Anh nh×n xem, ¸o kho¸c cña em ®· qu¸ cò, cò ®Õn møc ngay c khuy cña nã còng mßn hÕt c. Mçi khi mÆc nã, em cm thÊy ngîng l¾m! - Kh«ng sao, mai anh sÏ mua cho em... - Anh mua ¸o kho¸c míi cho em !? - Kh«ng, mua khuy! Nµng: - Anh yªu,thËt buån khi anh ®i xa! Chµng: - §õng nghÜ ngîi, anh sÏ trë vÒ sím hn em tëng! Nµng: - V©ng , chÝnh v× thÕ... Mét kÐn chång, mµ cã tíi hai ®¸m dÕn hái: mét anh ë xãm trªn, xÊu xÝ nhng giµu cã; mét anh ë xãm díi, nhµ nghÌo nhng ®Ñp trai! MÑ cña hái: - Mµy ng ni nµo, tao g ni Êy! - Con ng c hai! Bµ mÑ lÊy lµm l¹, hái l¹i: - Nh vËy th× mµy ¨n ë ra lµm sao? C« ®¸p ngät nh ®êng: - Con ®· tÝnh kü råi mÑ ¹! Ban ngµy con ¨n cm nhµ xãm trªn, cßn ngñ ®ªm ë xãm díi! Khi cã mét ngêi ®µn «ng hµo hoa ®Õn th¨m mét ngêi b¹n g¸i cña m×nh víi bã hoa trªn tay, ®ã lµ v× anh ta kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó mua rîu! Khi ngêi ®µn «ng lÞch thiÖp «m h«n ngêi phô n÷ rÊt l©u, ®ã lµ v× c« Êy l¾m lêi!
  10. - Con g¸i cña cha i! Con kh«ng thÊy r»ng chµng trai ®ang t¸n tØnh con ®· ë nhµ ta qu¸ l©u råi sao? Ch¼ng lÏ mÑ con kh«ng nãi g× cho con biÕt vÒ viÖc nµy ? - Cã cha ¹! MÑ cãi r»ng bän ®µn «ng gièng nhau nh ®óc! - Nh vËy lµ con g¸i t«i ®· thó nhËn r»ng nã sÏ lÊy anh lµm chång. VËy anh ®· quyÕt ®Þnh ngµy tæ chøc h«n lÔ cha? - VÊn ®Ò ®ã con dµnh hoµn toµn cho con g¸i cña cha! - ThÕ h«n lÔ theo nghi thøc nhµ thê hay b×nh d©n? - §iÒu ®ã mÑ cña vî con sÏ quyÕt ®Þnh ¹! - ThÕ c¸c con sÏ sèng b»ng g×? - §iÒu ®ã phô thuéc vµo ngµi, tha ngµi!... Mét bµ t©m sù cïng b¹n: - N¨m ngo¸i, mét bµ thÇy bãi nãi víi con g¸i t«i r»ng nã sÏ lµm quen víi mét thanh niªn trÎ ®Ñp, ®¸m cíi víi cËu ta vµ ®Î sinh ®«i. - ThÕ cã ®óng kh«ng? - §óng, chØ trõ vô ®¸m cíi! Cha khuyªn con: - H·y lÊy vî ®i! C« Êy sÏ san sÎ mäi nçi phiÒn muén vµ khã kh¨n cña con! - Nhng con kh«ng cã nçi phiÒn muén hay khã kh¨n nµo c! - Råi con sÏ cã, con ¹. Ngay sau lÔ cíi th«i! ¤ng: Nghe nãi ch¸u ®Þnh thi vµo Tæng hîp µ? Ch¸u: D¹, v©ng ¹ ! ¤ng: §õng! Chí cã d¹i. MÊy cöa hµng Tæng hîp b©y giê Õ Èm l¾m. Ch¸u cø thi vµo nghµnh thuÕ hay kho b¹c cho ch¾c ¨n.
Đồng bộ tài khoản