Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 10

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
75
lượt xem
18
download

Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chắc các bạn đều đã có lúc nhầm lẫn giữa sờ nặng (S) và sờ nhẹ (X), nhất là cách phát âm của người Hà Nội không phân biệt 2 kiểu "sờ" này. Riêng tôi, tôi không bao giờ nhầm vì từ khi còn nhỏ, tôi đã được cô giáo dạy cách phân biệt - rất đặc biệt - mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ về buổi học đó. Xin kể lại để các bạn tham khảo tránh nhầm lẫn, sờ đúng lúc, đúng chỗ, đừng sờ lung tung....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 10

 1. Ch¾c c¸c b¹n ®Òu ®· cã lóc nhÇm lÉn gi÷a sê nÆng (S) vµ sê nhÑ (X), nhÊt lµ c¸ch ph¸t ©m cña ngêi Hµ Néi kh«ng ph©n biÖt 2 kiÓu "sê" nµy. Riªng t«i, t«i kh«ng bao giê nhÇm v× tõ khi cßn nhá, t«i ®· ®îc c« gi¸o d¹y c¸ch ph©n biÖt - rÊt ®Æc biÖt - mµ ®Õn b©y giê t«i vÉn cßn nhí râ vÒ buæi häc ®ã. Xin kÓ l¹i ®Ó c¸c b¹n tham kh¶o tr¸nh nhÇm lÉn, sê ®óng lóc, ®óng chç, ®õng sê lung tung. Trong giê ng÷ ph¸p, c« nãi : - H«m nay chóng ta sÏ häc c¸ch ph©n biÖt sê nÆng vµ sê nhÑ. §Ó c¸c em dÔ nhí, c« chØ cho c¸c em nhÐ. C¸c em cã nh×n thÊy ch÷ sê nÆng (S) nµy kh«ng? C¸c em cã thÊy nã cã c¸i má nh má chim kh«ng? Cßn ®©y lµ ch÷ sê nhÑ (X), tr«ng nã gièng nh c¸nh bím ®óng kh«ng nµo? B©y giê c¶ líp ®äc theo c« nhÐ. Sê nÆng lµ sê chim, sê nhÑ lµ sê bím. C¶ líp cïng ®ång thanh ®äc theo c«, sau ®ã, c« b¶o : - B©y giê c¸c em ®· biÕt thÕ nµo lµ sê nÆng, sê nhÑ råi. Em nµo cã thÓ lÊy vÝ dô cho c« nµo? Mét b¹n g¸i ®øng lªn : - Em tha c«, sê chim lµ sê Sung Síng ¹. - §óng råi, em giái l¾m, ®Êy lµ sê nÆng. ThÕ ai lÊy vÝ dô cho c« vÒ sê nhÑ nµo ? Mét em trai ph¸t biÓu : - Em tha c«, sê bím lµ sê XÊu Xa ¹. - ¤i, c¸c em giái qu¸. §óng råi, thÕ b©y giê chóng ta cïng ®äc l¹i cho thËt thuéc nhÐ. Vµ thÕ lµ c¶ líp ®ång thanh ®äc : Sê nÆng lµ sê chim Sê chim lµ sung síng Sê nhÑ lµ sê bím Sê bím lµ xÊu xa. Trong héi thi §Ønh cao Khoa häc Kü thuËt ThÕ giíi, c¸c cêng quèc trªn thÕ giíi ®ang ®a ra nh÷ng b»ng chøng ®Ó chøng tá m×nh cã tr×nh ®é khoa häc cao nhÊt: * §¹i diÖn cña NhËt ®øng lªn ph¸t biÓu: "Chóng t«i võa míi hoµn thiÖn mét lo¹i tµu vò trô míi kh«ng ngêi l¸i, dïng ®Ó th¸m hiÓm sao Ho¶. TÝnh n¨ng t¸c dông cña tµu nµy th× nhiÒu v« kÓ, nhng næi bËt nhÊt lµ nã cã kh¶ n¨ng bay s¸t bÒ mÆt Sao ho¶.." Ban gi¸m kh¶o nhao nhao ph¶n ®èi: "PhÐt, lµm sao cã thÓ bay s¸t ®îc. BÒ mÆt sao Ho¶ rÊt gå ghÒ.." §¹i diÖn cña NhËt c¾t lêi: "TÊt nhiªn. Chóng t«i ph¶i cã mét sai sè kho¶ng 20cm" * §Õn lît ®¹i diÖn cña Mü: "Chóng t«i còng võa chÕ t¹o ra tµu ngÇm lo¹i míi, cã thÓ lÆn s©u vµ ®i s¸t lßng biÓn.." Ban gi¸m kh¶o còng kh«ng tin: "Lµm sao ®i s¸t ®îc? BÒ mÆt cña ®¸y biÓn còng rÊt låi lâm.." "Ph¶i, còng nh NhËt b¶n, tµu cña chóng t«i cã sai sè lµ 20cm" * Bçng ®¹i diÖn ViÖt Nam lªn tiÕng: "NÕu nh vËy, níc t«i võa ph¸t kiÕn ra ph¬ng ph¸p ®Î b»ng rèn.." C¶ ban gi¸m kh¶o, ®¹i diÖn NhËt, ®¹i diÖn Mü ®Òu ph¶n ®èi: "Kh«ng thÓ cã chuyÖn Êy ®îc!?!"
 2. §¹i diÖn ViÖt Nam b×nh th¶nh nãi : "DÜ nhiªn, chóng t«i còng cã tÝnh tíi sai sè lµ 20cm.." Mét chµng cha vî nä vÒ t©m sù víi bè cña m×nh. "Bè ¬i con muèn lÊy c« H. ë cuèi phè!?" ¤ng bè suy nghÜ mét lóc l©u vµ tr¶ lêi: "Kh«ng ®ù¬c ! nã lµ con tao, nghÜa lµ lµ em mµy ®Êy!" Anh chµng buån qu¸ thèt lªn: "ThÕ nµy th× ph¶i theo anh Lª C«ng mÊt th«i" MÑ chµng nghe thÊy cõ¬i vµ b¶o r»ng : "Kh«ng viÖc g× ph¶i lo, mµy cã ph¶i cña bè mµy ®©u!" D. nu«i gµ. Gµ nhµ D. còng lµ lo¹i b×nh thêng, cã ¨n cã lín. Nhng D. th× kh«ng vËy. CËu nghÜ, gµ m×nh ph¶i h¬n h¼n gµ chóng. Råi b¾t ®Çu chiÕn dÞch, cø mçi ngµy rót khÈu phÇn ¨n cña gµ xuèng mét Ýt. Ch¼ng bao l©u ®Õn ®o¹n gµ kh«ng ¨n g× c¶. §îc 2 h«m th× gµ ngoÎo. D. tøc l¾m, ngöa cæ lªn than: - Giêi h¹i tao, m·i míi thµnh c«ng th× gµ l¹i chÕt mÊt. Mét lÇn bè nhê D. ®i chî, chê m·i vÉn kh«ng thÊy vÒ, lo l¾m, cã ngêi ®i qua nãi: - D. nã ®øng gi÷a ®¸m ®«ng kia k×a. Mét lóc D. vÒ, bè hái: - C¸i g× mµ ®«ng thÕ? - Cã ngêi ®¸nh r¬i c¸i nhÉn, mäi ngêi t×m gióp. - ThÕ mµy kh«ng ra gióp ngêi ta, cßn ®øng ®ùc ®ã lµm g×? - Con còng muèn l¾m, nhng kh«ng ®îc ¹. - T¹i sao? - V× con ®ang giÉm lªn nã. T. yªu mét c« kh¸ xinh, vµ t×nh yªu còng kh¸ mÆn nång. Ch¼ng hiÓu sao, sau khi cíi c« vî T. tr«ng chõng thÊt väng l¾m. May thay, mét h«m nä cã c« b¹n g¸i ®Õn thñ thØ thÇm th× thÕ nµo mµ tõ ®ã vî T. vui vÎ, trÎ kháe h¼n ra. Mçi khi ®i lµm vÒ T. ®Òu ®îc vî ®Ó phÇn mét qu¶ da chuét râ to, tuy sÇn sïi vµ cã vÎ h¬i dËp n¸t nhng ngon ®¸o ®Ó. T. c¶m thÊy h¹nh phóc trµn trÒ. Nhng gÇn ®©y, da chuét h×nh nh kh«ng cßn ngon n÷a. L¹i thÊy hµng t¸ OK bµy kh¾p phßng, T. ng¹c nhiªn l¾m, hái vî: - M×nh ®· cã con ®©u mµ mua OK cho con ch¬i? - Kh«ng, d¹o nµy n«ng d©n trång da phun nhiÒu thuèc s©u qu¸, nªn em ph¶i dïng thªm thø nµy. Trong qu¸n rîu cã 1 th»ng mï vµ 1 th»ng thät. §ang uèng rîu bçng th»ng mï cµ khÞa víi th»ng thät: - MÑ c¸i th»ng kia, mµy soi tao ®Êy µ ? Th»ng thät còng kh«ng võa, g©n cæ lªn nãi: - µ th»ng nµy l¸o, bè mµy l¹i cho mét có song phi b©y giê chø !
 3. Mét th»ng thät ®i qua ®êng. Bçng mét c¸i « t« ®i vÌo qua, th»ng thät lïi ph¾t l¹i vµ tr¸nh tho¸t, miÖng lÈm bÈm: " TÝ thät "! §µi truyÒn thanh Th¸i b×nh võa më chuyªnn môc: "Hái ®¸p y häc d©n téc cæ truyÒn". Ngµy ®Çu tiªn cã 1 b¹n hái: "Xin cho biÕt cñ nh©n s©m to cã gióp g× cho nh÷ng b¹n bÞ liÖt hay kh«ng, t¸c dông cña nã cã phô thuéc vµo thêi gian vµ tÇn suÊt sö dông kh«ng?" Tr¶ lêi: "Kh«ng phô thuéc vµo thêi gian vµ tÇn suÊt sö dông mµ chØ phô thuéc vµo c¸ch thøc b¹n buéc cñ nh©n s©m ®ã th«i, buéc cµng chÆt th× t¸c dông cµng cao ... !!!" C¸c b¹n h¼n ®· biÕt khi cßn lµ häc sinh phæ th«ng, c« gi¸o ®· gi¶ng cho c¸c b¹n lµ ch©n trêi lµ mét ®iÒu tëng tîng cña ngêi xa, khi mµ ngêi ta nghÜ r»ng ch©n trêi lµ n¬i tiÕp gi¸p gi÷a trêi vµ ®Êt. C©u chuyÖn sau kÓ vÒ chuyÖn x¶y ra trong mét líp häc Trong líp häc ë mét trêng phæ th«ng, c« gi¸o d¹y m«n ®Þa lý gäi häc sinh lªn kiÓm tra bµi cò - Em NguyÔn V¨n T., em cho t«i biÕt trêi cã ch©n kh«ng? - Tha c« cã ¹ ! - C¸i g× ? Em h·y nh¾c l¹i ®i. - Tha c« em nãi Trêi cã ch©n ¹. - Ai b¶o em thÕ ?, c« gi¸o hái. - Tha c« Bè em ¹. - Bè em lµ ai ?, c« gi¸o hái tiÕp. - Bè em lµ gi¸o s tiÕn sÜ ®Þa lý. C« gi¸o ngÉm nghÜ hay lµ tõ tríc ®Õn giê m×nh hiÓu sai hay lµ cã lÏ ®©y lµ mét ph¸t minh khoa häc míi mµ m×nh kh«ng biÕt ch¨ng. C« gi¸o nhÑ nhµng hái: - Bè em nãi khi nµo. - Tèi h«m qua. Khi em ®i häc vÒ em thÊy Bè mÑ em ë giêng trong buång, em nghe thÊy bè em hÐt lªn "Trêi ¬i! D¹ng ch©n ra!!!". Cã mét th¨ng ®¸nh dËm, h«m ®ã trêi rÐt l¾m mµ ®¸nh m·i ch¼ng ®îc con c¸ hay con t«m nµo. Trêi l¹i cµng rÐt ®Ëm. Bçng nã nghe thÊy tiªng kªu cøu ë quanh ®©u ®©y, nã thÊy mét c« g¸i rÊt xinh ®Ñp ®ang bÞ ng· xuèng hå vµ ®ang kªu cøu. C« g¸i thÊy vËy mõng qu¸ nhê nã cøu gióp. Nã ra ®iÒu kiÖn "T«i cøu c« th× sau ®ã c« ph¶i cho t«i make love víi c«". C« g¸i suy nghÜ mét lóc råi ®ång ý. Sau khi cøu xong, h¾n ®ßi c¸i mµ c« ®· høa tríc, nhng mµ v× ng©m trong n¬c l©u vµ trêi l¹nh nªn c¸i cña h¾n bÞ sun l¹i, kh«ng thÓ lµm ®îc g×. GiËn l¾m, h¾n ®µnh ph¶i cho c« g¸i ®i. VÒ nhµ ®èt löa sëi Êm, nã míi lªn. Võa bùc võa tiÕc, h¾n lÊy roi quËt vµo nã mÊy c¸i vµ nãi "§óng lµ ®å kh«n nhµ d¹i chî!".
 4. D. tÝnh thËn träng khi tiªu tiÒn. CËu cã kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm trong c¶ nh÷ng trêng hîp kh«ng ai ngê tíi. Cã lÇn cËu ®ang söa m¸i nhµ trªn tÇng 2, trît ch©n, ®©m l¹i r¬i xuèng ®Êt. Khi r¬i ngang qua cöa sæ bÕp, thÊy mÑ lói hói thæi c¬m, cËu hÐt: - H«m nay kh«ng cÇn thæi phÇn con ®©u mÑ ¹. Mét mét bµ mÑ trÎ , mét s¸ng chë con ®Õn nhµ trÎ, bçng trªn ®êng ®i gÆp hai con chã nã "lµm t×nh "víi nhau xong cha rót ra ®îc thÕ lµ chóng kªu Çm Ü lªn. ThÊy vËy cËu con hái mÑ: **mÑ ¬i sao hai con chã kia lai dÝnh vµo nhau thÕ h¶ mÑ ?. Bµ mÑ trÎ ngîng qu¸ ch¼ng biÕt nãi sao, bÌn tr¶ lêi : **Con thÊy kh«ng , hai con chã nã giËn nhau nªn chóng quay ®Ýt vµo nhau vµ c·i nhau ®Êy . §i song song víi hai mÑ con lµ mét ngêi ®µn «ng, ngêi nµy thÊy vËy bÌn c·i: ** kh«ng ph¶i ®©u ch¸u ¹. Bµ mÑ tøc qu¸ bÌn c·i:" §óng thÕ cßn g× n÷a". Ngêi ®µn «ng kia l¹i c·i l¹i "KH«ng ph¶i thÕ." Hai ngêi cø c·i nhau cuèi cïng ngêi ®µn «ng nãi: ** µ , bµ nµy l¹i thÝch c·i nhau víi t«i ph¶i kh«ng ?....... VÞnh Vòng TÇu Hai hßn «m lÊy Vòng TÇu ChØ khoan mét nh¸t lµ dÇu phun ra! VÞnh Cöa Lß Kh«ng ®i, kh«ng biÕt Cöa Lß §i råi míi biÕt... cöa m×nh(*) më ra Cöa m×nh l¾m kÎ vµo ra Cña néi, cña ngo¹i ®Òu qua... cöa m×nh. (*) C¶ng Cöa Lß VÞnh §å S¬n Kh«ng ®i, kh«ng biÕt §å S¬n §i råi mít biÕt.. kh«ng h¬n ®å nhµ! §å nhµ tuy nã h¬i giµ Nhng lµ ®å thËt h¬n lµ §å S¬n. VÞnh Dèc M«ng(*) Thöa ruéng ba bê c¹nh dèc M«ng Tõ ngµy anh ®i vÉn bá kh«ng Em mêi ngêi vÒ gieo gièng l¹ Cß vÒ, cß ®Ëu cã síng kh«ng? (*) §o¹n Thanh Hãa - Vinh Cã hai anh chÞ ®i ch¬i
 5. BÞ mét hßn ®¸ nã r¬i vµo ®Çu!? Gäi xe cÊp cøu th× l©u TiÖn ®©y ta cã hép dÇu con h« (con hæ) Cïng víi mét lä thuèc b« (thuèc bæ) Trén hai thø Êy, ta ®« vµo måm (®æ..........) MÑ T. võa míi mua cho T. mét chiÕc m¸y tÝnh míi toanh. CËu síng l¾m, loanh quanh mét håi, bçng T. hÐt to¸ng lªn: - ThiÕu m¸y hót Èm råi! Kh«ng cã nã th× m¸y tÝnh dÔ bÞ nhiÔm bÖnh v× virusl¾m! Cã hai vî chång sèng b»ng nghÒ nÊu rîu, rîu cña hä næi tiÕng lµ ngon. Mét lÇn chång cã viÖc ph¶i vÒ quª néi, vî ë nhµ mét m×nh, ®Õn xÕ chiÒu th× b¹n cña chång ®Õn ch¬i. Vèn lµ ngêi hiÕu kh¸ch, c« vî mêi «ng b¹n cña chång ë l¹i, thiÕt ®·i rÊt tö tÕ, ®Õn tèi l¹i mêi «ng kh¸ch ngñ l¹i v× ®êng vÒ nhµ «ng xa qu¸. §ªm ®Õn, c« vî buån ®i "gi¶i" nhng v× «ng kh¸ch ngñ phßng ngoµi , nªn kh«ng d¸m ®i ra ngoµi mµ lÊy c¸i chËu ®Ó ®i ë trong nhµ. ¤ng kh¸ch th× l¹ giêng, l¹ chiÕu nªn kh«ng tµi nµo ngñ ®îc, cø ch»n chäc thÊy vËy , bµ chñ nhµ kh«ng d¸m ®i "gi¶i" hÕt c«ng suÊt mµ cø ®i nhá giät, "TÝ ta ,tÝ t¸ch" thÊy vËy , «ng kh¸ch tëng lµ bµ chñ ®ang nÊu rîu nªn míi lÈm bÈm" µ , bµ nµy l¹i nÊu rîu ngon ®Ó ®·i m×nh ®©y !". Trong nhµ , bµ chñ nghe thÊy,kh«ng nhÞn ®îc nªn kh«ng kiÒm chÕ ®îc thÕ lµ tèng ra hÕt c«ng suÊt. ThÊy tiÕng níc ch¶y m¹nh, «ng kh¸ch tëng rîu bÞ ®æ nªn lÈm bÈm ". Th«i thÕ lµ ®æ mÊt toi b×nh rîu ngon ®·i ta råi !" Mét anh thanh niªn da ®en diÔn thuyÕt tríc cö täa da tr¾ng: Tha quý vÞ, khi ®Î ra t«i ®· ®en s×, lín lªn t«i vÉn ®en. Khi ra n¾ng t«i ®en, vÒ nhµ vÉn ®en. Lóc ®au èm t«i ®en, khi sî h·i t«i ®en, vÒ giµ t«i ®en, lóc chÕt t«i vÉn ®en s× Cßn quý vÞ, khi ®Î ra quÝ vÞ ®á hán, lín lªn quý vÞ tr¾ng dÇn. Khi t¾m n¾ng quý vÞ trë nªn mµ n©u, vÒ ®Õn nhµ quý vÞ l¹i tr¾ng. Lóc ®au èm quý vÞ vµng vät, khi sî h·i quý vÞ t¸i xanh. VÒ giµ th× tr¾ng bñng, ®Õn chÕt quý vÞ x¸m ngoÐt. VËy ai trong chóng ta lµ ngêi da mµu Trong mét buæi häc tiÕng Anh b»ng A,sau khi chÐp song c¸c tõ míi mét c« g¸i ngåi nhÈm l¹i c¸c tõ võa chÐp.§Õn tõ "Windy" c« lÈm nhÈm:"Wind" lµ "giß", "Windy lµ "cã giß".§äc ®i ®äc l¹i vµi lÇn thÊy cã vÎ l¹,c« quay sang c« bªn c¹nh hái : " T¹i sao l¹i lµ "cã giß" nhØ?Kh«ng hiÓu "giß" lµ giß g× nhØ?.C« bªn c¹nh x× mét c¸i råi nãi:"Xêi,cã thÕ mµ cËu kh«ng biÕt µ."Giß" lµ c¸i nµy chø cßn c¸i g× n÷a "(Võa nãi c« võa vç vç vµo ®ïi m×nh). D. ®ang ®i ch¬i phè, chît gÆp mÊy th»ng b¹n th©n. D. vui miÖng rñ chóng vÒ nhµ ¨n tra. Ch¼ng ngê chóng ®ång ý thËt, ®©m bÝ. D. su«t däc ®êng nghÜ m·i
 6. kh«ng ra c¸ch ®uæi khÐo mÊy th»ng mÆt tr¬ nµy, lo l¾m, vÒ ®Õn nhµ chui tôt vµo, ®ãng chÆt cöa l¹i vµ gäi víi ra: - Chê tao chót. Råi biÕn lu«n. Chóng chê 10, 15, 30 phót , råi h¬n 1 giê mµ ch¶ thÊy D. ®©u, ®Ëp cöa lo¹n x¹. Vî D. ch¹y ra: - D. võa ®i v¾ng råi. - Nãi l¸o, chóng t«i võa cïng nã vÒ ®©y kia mµ. 2 bªn c·i nhau rÇm rÜ, D. thÊy nguy, lªn tiÕng: - Nhµ nµy cã 2 cöa, tao ra b»ng cöa kia c¬ mµ. T¹i cöa mét phßng kh¸m cña bÖnh viÖn ®a khoa cã anh thanh niªn ®ang loay hoay th¸o bá ®«i giµy ®Ó vaß phßng; B¸c sü trùc nh×n thÊy liÒn "yªu cÇu anh cëi tÊt ..ra ", anh thanh niªn lµm theo yªu cÇu cña B¸c sü. Tù nhiªn C« B¸c sü ®á bõng mÆt ®i vµo phßng trong, sau Ýt phót bíc ra tay cÇm tê giÊy kÕt luËn vµ ®a cho anh thanh niªn " ChuyÓn phßng kh¸m t©m thÇn gØai quyÕt ". Sau khi kh¸m bÖnh xong,mét bµ bÖnh nh©n ®øng tuæi nãi víi «ng b¸c sÜ"§óng lµ y häc b©y giê tiÕn bé thËt.Håi t«i cßn trÎ , mçi lÇn kh¸m bÖnh lµ ph¶i cëi bá hÕt quÇn ¸o,cßn b©y giê chØ cÇn thÌ lìi ra lµ ®ñ". Mét cÆp trai g¸i vµo mét r¹p h¸t ®«ng chËt vµ ph¸t hiÖn ra r»ng hä ®µnh chÊp nhËn hai chç kh«ng liÒn nhau. Sau ®ã c« g¸i n¶y ra ý nghÜ lµ ngêi ®µn «ng ngåi bªn c¹nh cã thÓ sÏ b»ng lßng ®æi chç cho b¹n trai cña c« - Xin tha lçi, nhng «ng ®i mét m×nh cã phi kh«ng?- C« g¸i th× thÇm. Ngêi ®µn «ng nhá bÐ hiÒn lµnh kh«ng nãi g× hÕt, nªn c« g¸i buéc phi nh¾c l¹i c©u hái , giäng to hn mét chót. VÉn kh«ng thÊy tr¶ lêi, c« bÌn cè hái l¹i mét lÇn n÷a. BÊy giê ngêi ®µn «ng nhá bÐ míi quay ®Çu sang phÝa c«, c¸u kØnh nãi khÏ: - Im! C¶ gia ®×nh t«i ®ang ë ®©y. Trong mét buæi chiÕu phim ngoµi b·i mét c« g¸i giäng gay g¾t : - Anh lµm trß g× thÕ ? - T«i lµm Chñ tÞch x· . Linh tr¶lêi. Mét l¸t sau ... - Anh cã th«i ngay trß ®ã ®i kh«ng - T«i muèn th«i l¾m nhng bµ con vÉn tÝn nhiÖm bÇu t«i. Trong líp häc thªm Anh v¨n c« gi¸o b¶o Linh : - T¹i sao khi ®äc lóc nµo anh còng sê thÕ, chç nµo t«i cho sê th× anh míi ®îc sê, chç nµo t«i kh«ng cho sê th× ®õng cã sê. Nhí cha ! Tõ nhá Tµi cã tiÕng lµ tham ¨n. Mét h«m cËu ta chia quµ cho em cËu nãi :
 7. - Mét lµ Anh nöa to em nöa bÐ hai lµ em nöa bÐ anh nöa to, ®Êy em chän ®i. Trong bÖnh viÖn t©m thÇn c¸c b¸c sü quyÕt ®Þnh lµm mét cuéc ®iÒu tra ®Ó xem bÖnh nh©n nµo cã thÓ ra viÖn.Víi c¸c c©u hái rÊt ®¬n gi¶n nh ''m¾t ®©u'', ''måm ®©u'', ''mòi ®©u'' ... nhng kh«ng cã bÖnh nh©n nµo tr¶ lêi ®îc chÝnh x¸c c¶. Cø hái m¾t th× l¹i chØ vµo måm, hái måm chØ vµo tai ... C¸c b¸c sü rÊt thÊt väng v× c«ng t¸c ®iÒu trÞ cã vÎ kh«ng hiÖu qu¶ l¾m. §Õn phßng cuèi cïng cã mét bÖnh nhan ®ang ngñ tra. c¸c b¸c sü liÒn dùng dËy ®Ó hái: - Måm ®©u? Anh chµng ng¸p mét c¸i râ to. C¸c b¸c sü vui mõng hái tiÕp - M¾t ®©u? Anh chµng ®a tay dôi dôi m¾t. ThÕ lµ c¸c b¸c sü liÒn chuÈn y ngay lµ bÖnh nh©n ®· lµnh bÖnh, cã thÓ xuÊt viÖn ®îc. Lóc ®ã c¸c bÖnh nh©n kh¸c xóm xÝt l¹i hái bÝ quyÕt cña anh chµng nä. Anh chµng rÊt lÊy lµm phÊn khëi, vç ®Ðt mét c¸i vµo m«ng tr¶ lêi: " C¸c cËu ph¶i biÕt nghÜ b»ng c¸i ®Çu cña m×nh ®i chø" B¸c sü t©m thÇn nh×n thÊy mét bÖnh nh©n ®ang loay hoay trªn ®Ønh mét c¸i cét vµ viÕt ch÷ g× ®ã, bÌn hái: - Anh kia viÕt g× trªn ®ã vËy ? Anh chµng nh¶y xuèng b¶o: - TrÌo lªn xem th× biÕt. ¤ng b¸c sü tß mß trÌo lªn xem, thÊy trªn ®Ò 2 ch÷: " §Ønh cét " C. cã kh¶ n¨ng rÊt tØnh t¸o khi ngñ. CËu cã thÓ ph¸t hiÖn ra c¶ nh÷ng tªn trém ho¹t ®éng nhÑ nhµng nhÊt. NhiÒu lÇn cËu ®· tù hµo kÓ l¹i cho c¸c b¹n cña m×nh vÒ kh¶ n¨ng ®Æc biÖt nµy. Chóng trÇm trå th¸n phôc l¾m. Duy cã chuyÖn nµy, cã vÎ nh cËu cha tõng khoe víi ai bao giê. Sè lµ, trong mét lÇn cËu ngñ rÊt ngon (cã nghÜa lµ g©y tiÕng ng¸y tÝt), ®ét nhiªn ph¸t hiÖn cã bãng ngêi mÆc ¸o tr¾ng ngoµi cöa sæ, ®i l¹i rÊt tho¸ng nh·. CËu bùc m×nh v¸c sóng ra b¾n cho mét ph¸t. §o¹n lªn giêng ngñ tiÕp. S¸ng dËy thÊy trªn chiÕc ¸o tr¾ng ®ªm qua cËu ph¬i thñng hai lç ®¹n, ho¶ng qu¸, C. hÐt lªn: "May thËt, h«m qua mµ m×nh mÆc chiÕc ¸o nµy th× tiªu råi cßn ®©u!". Hai tªn trém rñ nhau ®i "¨n s¬ng". Chóng giao hÑn mét th»ng vµo trong nhµ lÊy ®å, cßn mét th»ng th× ë ngoµi ®ãn ®å. Hai th»ng ®Õn mét nhµ, mét tªn cËy cöa chui vµo nhµ. Cha kÞp lµm g× th× thÊy 2 vî chång nhµ kia lôc ®ôc. - Anh ¬i em mãt tiÓu - Th«i cè nhÞn, ®ang ®ªm l¹nh ra ngoµi c¶m mÊt - Nhng em mãt l¾m - Th«i cè nhÞn ®i, Më cöa ra ngoµi nguy hiÓm l¾m - Kh«ng thÓ nhÞn næi - Th«i, Em më t¹m cöa sæ ra mµ gi¶i quyÕt vËy C« vî dËy më cöa sæ vµ ..., Tªn trém ë ngoµi tëng b¹n nÐm ®å ra liÒn gi¬ tay ra ®ãn, bçng h¾n bùc m×nh hÐt to¸ng lªn:
 8. Tiªn s mµy, thuèc lµo mµ còng ¨n c¾p µ! Mét con bä ngÉu nhiªn ®Ëu vµo r©u ngµi nh¹c trëng. Mét lóc sau, bä thÊy mét khung c¶nh s¸ng chãi, tiÕng nh¹c Çm Ü ®Õn chãi tai nhøc ãc. Kh«ng chÞu ®îc, bä bay sang ®Ëu vµo ngùc mét c« nµng biÓu diÔn violon. Tëng nh vËy lµ ®îc yªn th©n, nhng bä vÉn thÊy khã chÞu víi tiÕng nh¹c xËp x×nh kia. Cuèi cïng bä ®µnh t×m ®Õn n¬i kÝn ®¸o nhÊt vµ yªn t©m ®¸nh mét giÊc dµi say sa. Khi më m¾t ra th× kú l¹ thay, nã thÊy m×nh ®· l¹i ®Ëu vµo r©u quý ngµi nh¹c trëng tù bao giê. Bªn b·i biÓn réng, sãng to Mét ngêi chíi víi kªu lªn Help ! Help! Mét ngêi ngåi trªn bê thÊy thÕ hÐt lªn B¬i th× b¬i ®i, võa b¬i võa häc tiÕng anh lµm g× ? Trong 1 kú thi ë trêng Y, thµy gi¸o hái - Anh cho biÕt nh÷ng dÊu hiÖu khi mang thai? §¾n ®o m·i kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo th× anh ta nghe thÊy b¹n m¸ch: Tãc rông, ch©n cong, bông to.. Anh ta luèng cuèng lÆp l¹i hÕt Thµy gi¸o liÒn cêi hái l¹i: -Ch©n t«i cã cong kh«ng? -Tha cong ¹ -Tãc t«i cã rông kh«ng? -Tha rông ¹ -Bông t«i cã to kh«ng -Tha to ¹ -VËy khi nµo t«i ®Î t«i sÏ cho anh qua k× thi Hai bµ nãi chuyÖn víi nhau. Mét bµ hái: - Bµ bÞ èm hay sao mµ s¸ng nµo t«i còng thÊy «ng b¸c sü tõ nhµ bµ bíc ra? Bµ kia vÆn l¹i: - S¸ng nµo t«i còng thÊy tõ nhµ bµ cã «ng sü quan ®i ra, vËy nhµ bµ ch¾c cã chiÕn tranh? T¹i mét qu¸n ¨n, cã mét c« phôc vô ¨n mÆc hÕt søc model, v¸y cùc ng¾n (kh«ng thÓ ng¾n h¬n ®îc n÷a) vµ cæ ¸o khoÐt rÊt s©u. Mét «ng kh¸ch vµo trong qu¸n. Khi c« phôc vô ®Õn bµn cña «ng, «ng ta cø nh×n r¸t ch¨m chó vµo ®êng r·nh trªn ngùc c« ta. C« phôc vô c¶m thÊy rÊt khã chÞu, bÌn hái : - Xin lçi «ng, t¹i sao «ng l¹i cø nh×n t«i ch¨m chó nh vËy? ¤ng kh¸ch chØ vµo ®êng r·nh trªn ngùc c« g¸i vµ hái l¹i : - Xin c« cho biÕt c¸i ®êng nµy dÉn ®Õn ®©u? C« g¸i bùc m×nh x½ng giäng tr¶ lêi : - §êng dÉn xuèng bÕp!!!
 9. ¤ng kh¸ch vÉn nh· nhÆn hái tiÕp : - Cã cã thÓ lµm ¬n cho t«i nhê c¸i bÕp ®Ó h©m nãng l¹i c¸i xóc xÝch nguéi cña t«i ®îc kh«ng? C« g¸i tr¶ lêi : - RÊt tiÕc, tha «ng, hiÖn giê bÕp cña t«i ®ang bËn sèt cµ chua!? - Cá ®©u: Bß ¨n hÕt råi - Bß ®©u: Bß ¨n hÕt cá bá ®i råi Ngµy xöa ngµy xa, cã ®«i vî chång ¨n ë phóc ®øc nhng l¹i nghÌo khæ, hä lu«n cÇu mong ®îc giµu sang phó quý. Do vËy mét h«m ngêi chång lªn rõng ®èn cñi, gÆp mét «ng tiªn, «ng ban ©n cho vî chång anh 3 ®iÒu uíc. Mõng khÊp khëi v× s¾p söa giµu to ,chång ®Ó bông vÒ ®Õn nhµ bµn víi vî xem nªn íc c¸i g×. Ngêi vî nghe xong, suy nghÜ mét håi, mÆt ®á öng lªn råi e lÖ nãi : - Em thó thËt, l©u råi mµ kh«ng biÕt lµm sao, cña anh nhá qu¸ hay m×nh - íc nã lín nh cña mÊy «ng tiªn ®i.! Chång nghe nãi vËy thÊy tñi cho m×nh v¶ l¹i còng muèn ch×u ý vî bÌn thùc hiÖn ®iÒu íc thø nhÊt. Nhng khæ thay, cña tiªn kh¸c ngêi trÇn,lêi íc võa døt , bçng thÊy nÆng qu¸ ®øng kh«ng nçi , chång ng· quþ xuèng la ¬i íi : - ¤i nÆng qu¸, ®au qu¸,! lµm ¬n cho con xin vøt bá c¸i nÇy ra...! Bçng nhiªn cña ngêi chång biÕn mÊt. Nguêi vî thÊy thÕ hèt ho¶ng kªu la : - Trêi ®Êt th¸nh thÇn ¬i ! xin tr¶ cña chång con l¹i cho æng, æng chØ cã 1 c¸i th«i ...! Vµ thÕ lµ ®iÒu íc thø ba ®· thùc hiÖn, cña «ng chång håi phôc nh cò. Ba ®iÒu íc ®· hÕt, cuèi cïng hai vî chång tay tr¾ng hoµn tr¾ng tay. Do vËy c¸c ®Êng mµy r©u h·y cÈn thËn ®õng nªn c¸i g× còng bµn víi phô n÷, nhÊt lµ tríc c¸c viÖc lín mµ h ®¹i sù ! Tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay, thuèc ®iÕu cña chóng t«i ®· ®¹t ®îc thµnh tÝch mµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c cã n»m m¬ còng khã ®¹t ®îc. §ã lµ... hµng lo¹t triÖu kh¸ch hµng cña chóng t«i m·i m·i ra ®I vÒ câi chÕt. Víi s¶n phÈm thuèc l¸, chóng t«i ®· gãp phÇn kh«ng nhá lµm cho kh¸ch hµng cña m×nh ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ tuyÖt diÖu : hµng lo¹t nh÷ng c¬n ®au tim nhê thuèc l¸, hµng lo¹t nh÷ng bÖnh lao phæi, ung th ®äc t¹o nªn nhê thuèc l¸. Dïng thuèc ®iÕu, c¸c b¹n sÏ mau chãng ®Èy ®I tuæi trÎ, bíc qua tuæi giµ, vµ... sang phµ xuèng lç ! Ngoµi ra, chóng t«i cßn gióp cho c¸c b¸c sÜ, tiÖm thuèc, Cty mai t¸ng ngµy cµng ®¾t hµng, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh trªn... th©n x¸c ngêi bÖnh. Víi nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®îc nh trªn, doanh nghiÖp chóng t«i ®ang mong chê b»ng khen Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng hai (doanh nghiÖp chóng t«i cßn kÐm doanh nghiÖp b¹n lµ ma tóy) cña Thñ Tíng chÝnh phñ (díi lßng ®Êt) vÒ viÖc gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn d©n sè díi lßng ®Êt !! Mét Gi¸m ®èc muèn tuyÓn Th ký riªng cho m×nh. Sau mét thêi gian sµng läc, cßn l¹i ba c« øng cö viªn s¸ng gi¸ nhÊt: b»ng cÊp, tr×nh ®é chuyªn m«n ngang nhau;
 10. ngo¹i ng÷ , vi tÝnh còng ch¼ng ai h¬n ai chót nµo. Cuèi cïng Gi¸m ®èc nghÜ ra mét c¸ch: lÇn lît ®Ó cho mçi c« chê mét m×nh 15 phót trong phßng chê. Trong ng¨n kÐo cña chiÕc bµn ®Ó trong phßng chê cã ®Ó 500USD tiÒn mÆt. KÕt qu¶: Sau khi c« thø nhÊt ra khái phßng, c¶ 500USD biÕn mÊt; c« thø hai: cßn l¹i 200USD; cßn c« thø ba th× kh«ng ®ông ch¹m g× ®Õn tiÒn b¹c, cßn ®Çy ®ñ 500USD trong ng¨n kÐo. VËy c¸c b¹n thö ®o¸n xem, c« nµo sÏ trë thµnh Th ký riªng cña ngµi Gi¸m ®èc? Mét anh ®i nghØ ë kh¸ch s¹n, ®óng mïa ®¸ bãng, nhê ngêi phôc vô gäi m×nh ®óng 1h30 ®Ó dËy xem. Anh nµy kh«ng quªn dÆn m×nh cã tËt rÊt c¸u khi cã ngêi ®¸nh thøc nªn dÆn dï cã c¸u thÕ nµo còng ph¶i l«i anh ra khái gi êng cho b»ng ®îc. H«m sau thøc dËy th× trêi ®· s¸ng. Anh ta c¸u l¾m gäi ngêi phôc vô l¹i g¾t: - T«i cha bao giê bùc m×nh thÕ nµy c¶! Ngêi phôc vô ®¸p: - C¸i «ng g× t«i ®¸nh thøc lóc 1h30 cßn bùc gÊp ®«i «ng Êy chø! Vî ®ang hµnh ®éng téi lçi cïng ngêi t×nh, chång bÊt ngê b¾t qu¶ tang. Anh chång giËn d÷: - C¸c ngêi ®ang lµm g× vËy? - Anh thÊy cha, em ®· b¶o anh ta lµ ®å ngèc mµ! Ho¹ sÜ nghÌo: - Cho t«i ®îc nãi ®iÒu nµy, trong vµi n¨m n÷a ngêi ta sÏ ngíc lªn nh×n ng«i nhµ nµy vµ nãi: "¤ng C. ho¹ sÜ tríc kia thêng lµm viÖc ë ®©y." Bµ chñ nhµ: - NÕu «ng kh«ng tr¶ tiÒn thuª nhµ vµo tèi nay, th× ngêi ta sÏ cã thÓ nãi ®iÒu ®ã ngay ngµy mai ®Êy. H«m nay ®i ¨n giç, gÆp mÊy «ng giµ h ngåi b×nh th¬ cña Tó N¹c, ®Ò nghÞ b×nh luËn: Cßn trêi cßn níc cßn non Em cßn cã vèn anh cßn ph¶i vay Cßn trêi cßn níc cßn non Gèi anh cßn m¸u anh cßn ph¶i ch¬i T«i lÊy mét bµ go¸ cã 2 con. T«i cã 3 con víi bµ vî võa míi qua ®êi. Chóng t«i lÊy nhau ®îc bèn n¨m vµ cuéc chung sèng cña chóng t«i ®îc Chóa phï hé thªm 2 ch¸u n÷a. Mét ngµy nä, vî t«i hèi h¶ bíc ®Õn vµ nãi: "Ra s©n mµ xem, nhanh ch©n lªn anh, l¹y Chóa. §ang cã Èu ®¶ to l¾m." T«i nãi: "G× thÕ em?" Vî t«i nãi: "Con anh vµ con em ®ang ®¸nh con chóng ta kia k×a."
 11. - ThÕ nµo lµ mét ngêi l¹c quan? - Lµ mét ngêi lóc nµo còng mong cho ®Õn ngµy lÊy vî - ThÕ nµo lµ mét ngêi bi quan? - Lµ mét ngêi l¹c quan ®· cã vî T«i hái «ng b¹n lµm luËt s: "H×nh ph¹t cao nhÊt ®èi víi ngêi lÊy hai vî lµ g×?" ¤ng ta ®¸p: "Lµ cã hai bµ mÑ vî." Trêi l¹i ma, n¨m c¸i « trong nhµ kh«ng cßn c¸i nµo dïng ®îc. T«i quyÕt ®Þnh mang tÊt c¶ ®Õn hiÖu ch÷a, hÑn chiÒu tèi vÒ lÊy. Trêi vÉn ma nÆng h¹t khi t«i ghÐ vµo mét tiÖm ¨n tra. T«i ngåi c¹nh mét phô n÷ vµ v« t×nh cÇm c¸i « cña bµ ta lóc ®i ra. Bµ ta nh¾c t«i vÒ sù s¬ ý ®ã. T«i ngîng chÝn ngêi vµ xin lçi rèi rÝt vÒ ®iÒu ®ã. Buæi chiÒu sau khi lÊy n¨m c¸i « ®· ch÷a xong vÒ nhµ, t«i lªn mét chuyÕn xe buýt vÒ nhµ. Ngåi c¸ch kh«ng xa t«i lµ ngêi phô n÷ nä. Bµ nh×n n¨m chiÕc « bªn c¹nh t«i, mØm cêi vÎ hiÓu biÕt: "H«m nay anh lµm ®îc mét mÎ kh¸ ®Êy nhØ." Chó C. vµo mét tiÖm ¨n nä. Sau khi ngåi ®Ünh ®¹c, chó gäi c« hÇu bµn: - Cho t«i hai qu¶ trøng vµ mét lêi nãi tèt bông. L¸t sau c« bng ra hai qu¶ trøng, vµ quay lng ®i lu«n. C. gäi: - ThÕ cßn lêi nãi tèt bông ®©u, tha c«? C« ghÐ s¸t vµo tai C., nãi thÇm: - Kh«ng nªn ¨n mãn trøng ë ®©y, tha «ng. Nguyªn nh©n mµ nhiÒu ngêi ®¨ng ký theo häc trêng Y th× râ råi: l¬ng cao, bæng hËu vµ tiÒn ®å th× rùc rì. Nhng cßn mét nguyªn nh©n kh¸c n÷a. §ã lµ khi hái mét sinh viªn trêng Y ë Hång K«ng vÒ ®éng lùc thóc ®Èy anh ta theo häc trêng nµy th× ®îc tr¶ lêi nh sau: "B¸c sÜ lµ ngêi duy nhÊt cã thÓ yªu cÇu phô n÷ cëi quÇn ¸o vµ sau ®ã göi ho¸ ®¬n thanh to¸n tíi chång cña bµ ta" Lóc V«va cßn nhá, nhµ chËt chØ cã mét phßng. Mét h«m bè mÑ V«va muèn "yªu" nhau. nhng V«va th× cha chÞu ®i ngñ. Bè bÌn b¶o V«va: - Con ra banc«ng xem cã g× hay ë ngoµi phè, kÓ cho bè mÑ nghe ®i. V«va ra ®øng nh×n mäi n¬i råi nãi: - Cã nhiÒu «t« ch¹y, cã tÇu ho¶, cã ngêi ®i l¹i nhiÒu l¾m bè ¹. - Cßn g× n..÷ ..a? - Bè ®ang "lµm viÖc" vµ hái. - Cã mÊy bµ giµ ®ang d¾t chã ®i ch¬i phè. - Cßn g× n÷a kh«ng? - Bè vÉn tiÕp tôc. - ë nhµ ®èi diÖn bè mÑ con Natasa còng ®ang lµm t×nh víi nhau bè ¹. ¤ng bè giËt m×nh hái: - Sao mµy biÕt?
 12. - Th× con thÊy con Natasa còng ®ang ®øng ë banc«ng nh×n ra phè nh con vËy. Mét bµ tÝnh cÈn thËn ®i taxi, dÆn l¸i xe: - ¤ng tµi ¬i, l¸i t«i ra nhµ ga. Mét lóc sau, bµ tiÕp: - ¤ng tµi ¬i, «ng ph¶i ®i chËm vµ l¸i cÈn thËn ®Êy. §õng cho xe ch¹y nÕu nh c¶nh s¸t cha h¹ tay cho lÖnh vµ ®Ò nghÞ «ng kh«ng lao phãng ë c¸c gãc ®êng v× ®- êng tr¬n ít l¾m ®Êy... ói, «ng tµi ¬i, chËm chËm th«i, ®©m vµo gèc c©y b©y giê... nµy c¸i xe t¶i k×a! - §îc tha bµ, nhng nÕu bµ bÞ tai n¹n th× bµ muèn chë ®Õn bÖnh viÖn nµo hë bµ? C« gi¸o dÉn c¸c ch¸u mÉu gi¸o ®i ch¬i phè. Bçng c¸c ch¸u thÊy hai con chã ®ùc ®ang "nh¶y" chã c¸i. Mét ch¸u hái c« gi¸o: - Tha c«, hai con chã kia ®ang lµm g× ®Êy ¹? - µ..., chóng nã... ®ang "c·i nhau". Mét «ng ®i qua nghe thÊy b¶o c« gi¸o: - Lín thÕ mµ lõa trÎ con, kh«ng biÕt xÊu hæ!. - ¥ c¸i «ng nµy, chØ ®Çu ®éc trÎ con lµ giái. - Nµy... thÕ c« ... ®Þnh "c·i nhau" víi t«i ®Êy µ? Ba bµ ngåi ch¬i nãi chuyÖn. Mét bµ khoe: - Nhµ em míi mua c¸i nåi ¸p suÊt cña TiÖp, tèt l¾m, hÇm chØ 15 phót lµ nhòn. Bµ thø hai khoe: - Nhµ em cã th»ng ch¸u nã ®i Liªn x« nã göi vÒ nåi ¸p suÊt Liªn x« tèt h¬n, hÇm chØ 10 phót lµ nhòn. Bµ thø ba: - Nhµ em yªu níc nªn dïng toµn hµng néi. Nåi ¸p suÊt nhµ em lµ nåi ViÖt nam nh- ng chØ hai phót lµ nhòn tÊt. Xin tÆng mét bµi th¬: Tr¾ng tr¾ng, ®en ®en lòm lïm lïm, Còng ®ai còng èc còng tïm lum, ThÞt g©n nhÐt phøa vµo trong ®ã, Mét lóc l«i ra nhòn nhïn nhïn! ¤ng bè ®ang ngåi uèng ®øa con trai v¸c quyÓn vë to¸n vµo hái? Bè ¬i muèn dùng mét gãc 90®é ph¶i lµm thÕ nµo ? CÇn ph¶i cã hai chai lóa míi lo¹i 45 ®é con ¹! CËu con trai th¾m m¾c:
 13. - Bè ¬i, t¹i sao hµng xãm nãi r»ng nhµ ta «ng ¨n ch¶, bµ ¨n nem? - µ, hä nãi thÕ cã nghÜa lµ gia ®×nh ta rÊt b×nh d¼ng, ai thÝch ¨n g× th× ¨n. Mét «ng chång cã tÝnh hay ghen dÆn cËu con trai: - Con ë nhµ nÕu thÊy mÑ nãi chuyÖn víi ngêi ®µn «ng nµo th× vÒ nãi ngay cho bè biÕt nhÐ. Tèi, khi bè ®i lµm vÒ, cËu bÐ th× thµo: - Bè ¬i, h«m nay ë nhµ mÑ nãi chuyÖn víi nh÷ng ba ngêi ®µn «ng. ¤ng bè nghe thÊy vËy giËn s«i lªn: - Trêi ¬i lµ trêi, l¹i cßn ®Õn nh thÕ n÷a, thÕ chóng cã nãi g× n÷a kh«ng? - Chóng b¶o lµ s¸ng mai sÏ qua rñ con ®i häc sím. Cu TÝ häc líp 2, mét h«m ®i häc vÒ khoe Bµ Bµ ¬i, h«m nay ë líp ch¸u häc bµi Gia sóc&gia cÇm. Bµ hái TÝ: ThÕ Gia sóc lµ g×, gia cÇm lµ g× TÝ: Gia sóc lµ con tr©u, con bß, con chã con mÌo, c¸i bµn, c¸i ghÕ. Bµ:ThÕ cßn gia cÇm TÝ: gia cÇm lµ con gµ con vÞt,«ng bµ bè mÑ. Bµ: T¹i sao l¹i nh thÕ? TÝ: V× c« gi¸o b¶o gia sóc cã 4 ch©n cßn gia cÇm th× cã 2 ch©n!!! ë mét bÖnh viÖn t©m thÇn nä bao gåm nh÷ng bÖnh nh©n nÆng nhÊt. C¸c b¸c sÜ ë bÖnh viÖn nµy cã mét nguyÖn väng lµ ch÷a khái cho mét bÖnh nh©n. Sau mét ®ît ch÷a trÞ tÝch cùc, c¸c b¸c sÜ tËp trung c¸c bÖnh nh©n tríc mét bÓ b¬i kh«ng cã níc ®Ó thö nghiÖm. B¸c sÜ h« "c¸c anh nh¶y xuèng b¬i ®i" lËp tøc tÊt c¶ anh em bÖnh nh©n ®Òu hå hëi nh¶y xuèng ,duy nhÊt cã mét bÖnh nh©n v·n ®øng ë trªn bê. C¸c b¸c sÜ mõng l¾m, xóm vµo hái "T¹i sao anh kh«ng xuèng b¬i ®i" bÖnh nh©n nä tr¶ lêi "D¹, em kh«ng biÕt b¬i". Trong buæi tr¶ bµi m«n Sinh vËt cña sinh viªn ®¹i häc. ¤ng gi¸o hái mét c«: - Em cho t«i biÕt c¸i g× cña con ngêi khi cÇn thiÕt cã thÓ në to gÊp 3 lÇn b×nh thêng? ¤ng gäi mét c« lªn tr¶ lêi. C« ta mÆt ®á gay g¾t, kh«ng tr¶ lêi. - Hai ®iÓm. Ra khái líp! ¤ng qu¸t. - TiÕp theo, c« kia. - D¹ tha thÇy em biÕt nhng kh«ng tiÖn nãi ra ¹. Em xÊu hæ l¾m ¹. - Hai ®iÓm n÷a. Ra khái líp ngay. ¤ng giËn d÷ qu¸t. C« kia cho t«i biÕt. - D¹ tha thÇy ®ã lµ phæi ¹. - §óng. T«i cho c« 10 ®iÓm. C« ra b¶o víi mÊy c« b¹n c« lóc n·y lµ c¸i mµ chóng nã nghÜ khi cÇn cã thÓ në to gÊp 5 lÇn b×nh thêng chø kh«ng ph¶i lµ 3 ®©u. Hai th»ng nhãc sau khi ®äc cuèn "ThÕ giíi v¹n vËt", mét th»ng quay ra hái bµ nã: - Bµ ¬i, bµ c㠮Π®îc kh«ng? Bµ l·o: - L¸o nµo!... Kh«ng.
 14. Th»ng nhãc kia ®¾c th¾ng: - ThÊy cha, tao b¶o bµ mµy lµ con ®ùc mµ! Mét bµ danh gi¸ mêi thÇy thuèc thó y ®Õn ch÷a bÖnh cho con mÌo c¸i cña bµ bÞ èm. B¸c sÜ thó y kh¸m cho con mÌo vµ b¶o bµ chñ r»ng con mÌo cã thai. -V« lý - Bµ chñ nãi- Nã kh«ng hÒ gÇn mét con mÌo ®ùc nµo kh¸c. §óng lóc Êy mét con mÌo to ®i vµo phßng. - ThÕ con nµy th× sao?-B¸c sÜ hái - ¤ng ®õng nghÜ bËy- Bµ chñ nãi- §ã lµ anh cña nã. Hai sinh viªn trêng Y, võa míi tèt nghiÖp, ®ang h©n hoan ®i ngoµi ®êng. Bçng hai anh thÊy mét cô giµ, võa ®i hai tay võa «m m«ng, tr«ng rÊt khã chÞu. M¸u nghÒ nghiÖp næi lªn, hai anh tiÕn l¹i hái: - Tha cô, cã ph¶i cô bÞ bÖnh ®au bông cÊp tÝnh kh«ng ¹? - Mét anh hái Cô giµ nh¨n nhã l¾c ®Çu. - Hay lµ cô bÞ bÖnh trÜ m·n tÝnh? - Anh kia hái tiÕp. Hai chµng sinh viªn gÆp nhau cöa phßng. CËu thø nhÊt lªn tiÕng: - Chµo hai ba¹n ! CËu kia kªu lªn: - Trêi ¬i ! chóng maµy saay råi ! TÊt c¶ chóng ta cã lÏ ai còng ®Òu biÕt ®Õn tªn tuæi lõng danh cña b¸c sÜ thiªn tµi T«n ®øc §ëm, bÖnh viÖn Phñ Do·n Hµ néi. Nhng cã lÏ còng Ýt ai l¹i biÕt ®îc nh÷ng mÈu chuyÖn rÊt vui vµ còng rÊt thùc trong cuéc ®êi dao kÐo cña anh. Lµ ngêi b¹n nhËu cña b¸c sÜ §ëm thi tho¶ng t«i l¹i ®îc nghe nh÷ng mÈu chuyÖn nh vËy. C©u chuyÖn mµ t«i thÊy t©m ®¾c nhÊt lµ c©u chuyÖn anh nèi ch©n cho mét bÖnh nh©n. Kü thuËt nèi liÒn c¸c bé phËn c¬ thÓ con ngêi bÞ ®øt rêi míi vµo ViÖt nam tõ nh÷ng n¨m 70 mµ b¸c sÜ §ëm lµ mét chuyªn gia l·o luyÖn. H«m ®ã ngêi ta ®a vµo BÖnh viÖn Phñ Do·n mét nam bÖnh nh©n bÞ « t« c¸n côt mÊt mét ch©n tr¸i. §èi víi b¸c sÜ §ëm, viÖc nèi ch©n ngêi kh¸c vµo bÖnh nh©n nµy qu¸ lµ ®¬n gi¶n. Nhng thËt bÊt ngê, khi mäi c«ng viÖc chuÈn bÞ cho viÖc ghÐp nèi ®· s½n sµng th× c« y t¸ phô tr¸ch kho ch©n ®«ng l¹nh hít h¶ ch¹y vµo tha víi b¸c sÜ r»ng trong kho ®· hÕt s¹ch ch©n ®µn «ng, chØ cßn l¹i toµn ch©n ®µn bµ. Sau mét gi©y suy nghÜ, víi quyÕt t©m kh«ng ®Ó cho mét con ngêi chØ sèng trªn ®êi nµy b»ng mét ch©n, b¸c sÜ §ëm quyÕt ®Þnh ch©n ®µn bµ còng nèi. ThÕ lµ ngêi ta mang vµo cho b¸c sÜ mét c¸i ch©n tr¸i cña mét thiÕu n÷ vÉn cßn mît l«ng t¬. Ca ghÐp nèi tiÕn hµnh su«n sÎ vµ thµnh c«ng rùc rì, bÖnh nh©n b×nh thêng vµ sau ®ã ®îc chuyÓn sang phßng hËu ghÐp nèi. 10 ngµy sau, b¸c sÜ §ëm gÆp l¹i bÖnh nh©n nµy ®ang ®i l¹i b×nh thêng trong bÖnh viÖn. B¸c sÜ §ëm hái: Anh thÊy c¸i ch©n t«i ghÐp nèi cho anh nh thÕ nµo? BÖnh nh©n tr¶ lêi: D¹ tha b¸c sÜ c¸i ch©n thËt tuyÖt vêi ¹. Nhng duy nhÊt cã mét ®iÒu h¬i phiÒn phøc lµ mçi khi t«i ®i ®¸i th× ch©n nµy ®øng, cßn ch©n kia l¹i cø muèn ngåi... ngêi thùc:
 15. B¸c sÜ §ëm cho t«i biÕt bÖnh nh©n nµy hiÖn vÉn sèng b×nh thêng nh bao ngêi kh¸c. Anh ta tªn lµ NguyÔn quang V¨n (hay cßn gäi lµ Cu Ky) anh më hiÖu b¸n ch¸o tim gan rÊt ®«ng kh¸ch ë 37 TrÇn nh©n T«ng Hµ néi. T«i ®©m ra thµnh nghiÖn ¨n ch¸o tim gan ®Æc biÖt vµo mïa hÌ, khi ®ã Cu Ky thêng mÆc soãc vµ nÕu c¸c b¹n còng ®îc nh×n ch©n anh ta nh t«i th× sÏ thÊy 1 ch©n rÊt ®en, cßn 1 ch©n rÊt tr¾ng l¹i mît l«ng t¬ n÷a. - Hoµn toµn do ngÉu nhiªn, t«i ®· thùc hiÖn ®îc mét trong nh÷ng kh¸m ph¸ vÜ ®¹i nhÊt, - Nhµ khoa häc nãi. - Xin phÐp ®îc hái ®ã lµ g× ¹ ? - T«i ®· kh¸m ph¸ ra lµ, Nhµ khoa häc ®¸p - b»ng c¸ch ®Ó mét lä mùc gÇn bªn, ta cã thÓ sö dông mét c©y bót m¸y hÖt nh b©t kú mét c©y bót mùc nµo kh¸c mµ kh«ng phÝ mÊt c«ng b¬m mùc. Héi Mü thuËt quèc tÕ tæ chøc mét cuéc thi vÏ tranh chñ ®Ò "sù nghÌo ®ãi", lät vµo vßng chung kÕt chØ cã ba ho¹ sü cña Nga, Mü vµ ViÖt Nam. Ho¹ sü Nga vÏ mét bµ l·o giµ nua, gÇy cßm trªn mét c¸nh ®ång c»n cçi.Ho¹ sü Mü vÏ nh÷ng ®øa trÎ Xomali ®ang trong c¬n ®ãi, tr«ng thËt khñng khiÕp. Ho¹ sü ViÖt Nam chØ vÏ mét c¸i lç ®Ýt bÞ ch¨ng m¹ng nhÖn. Cã ngêi ®µn «ng ®em ®¬n ly dÞ ®Õn toµ ¸n xin ®îc ly dÞ - Quan toµ : T¹i sao «ng l¹i muèn ly dÞ - Ngêi ®µn «ng : T¹i v× c« ta thÝch hót thuèc ë trªn giõ¬ng - Quan toµ : ThÕ th× cã sao ®©u - Ngêi ®µn «ng : Nhng c« ta cø g¹t tµn thuèc vµo tai t«i - Quan toµ : ??? Cã mét chµng thanh niªn ®i biÓn. anh ta l¹i thÝch t¾m tiªn, mét h«m anh ta ra mét khu Ýt ngêi lui tíi .Chµng ta liÒn cëi hÕt quÇn ¸o ra råi lao xuèng biÓn. sau khi t¾m tho¶ thÝch, chµng ®Þnh lªn bê mÆc quÇn ¸o th× thÊy gÇn chç ®Ó quÇn ¸o cã mét c« g¸i ngåi ®äc s¸ch. chµng trai ®µnh lÆn xuèng vµ lÊy ®îc mét c¸i ch¶o, chµng che c¸i ch¶o vµo chç cÇn che ,råi ung dung ®i ®Õn gÇn c« g¸i nhng c« g¸i vÉn c¾m cói ®äc s¸ch sau ®ay lµ mÈu ®èi tho¹i : Chµng trai :c« lµ ai ? (Trong ®Çu chµng nghÜ r»ng c« g¸i sÏ ngÈng lªn vµ hiÓu ®îc mäi chuyÖn ) C« g¸i : Em lµ sinh viªn khoa t©m lý ( vÉn kh«ng ngÈng lªn ) Chµng trai (RÊt bùc m×nh) : C« cã biÕt t«i ®ang nghÜ g× kh«ng ? C« g¸i (vÉn kh«ng ngÈng lªn) : Lµm g× em ch¼ng biÕt ! Anh ®ang nghÜ r»ng c¸i ch¶o cña anh kh«ng bÞ thñng Cã mét ngêi ®µn bµ ®Õn toµ ¸n xin ®îc li dÞ. Quan toµ hái: - T¹i sao ? -Iem khã nãi l¾m
 16. -Cã lµm sao th× ph¶i nãi ®Ó toµ cßn biÕt chø. -..... -§©y ! khã nãi th× viÕt ra còng ®îc -? -!!!!!!! ? - V× chång t«i nã nh c¸i bót hÕt mùc cña «ng ®©y.! Cã mét anh chµng ®Õn xin viÖc nhiÒu n¬i nhng kh«ng ®îc mét h«m anh ®Õn mét g¸nh xiÕc xin viÖc : Chµng trai : ë ®©y c« cã viÖc g× ®Ó lµm kh«ng ? C« g¸i (nh×n anh ¸i ng¹i nãi): Cã viÖc nhng sî anh kh«ng nhËn .. Chµng trai : Lµm viÖc g× còng ®îc C« g¸i : ¤ng chñ tr¶ c«ng rÊt cao cho viÖc nµy vµ cßn mua b¶o hiÓm th©n thÓ cho Chµng trai (Mõng rì hái) : ThÕ viÖc ®ã lµ viÖc g× ? C« g¸i : Hµng ngµy chui vµo vÖ sinh måm s tö.. Chµng trai : ??? Trªn mét chuyÕn tÇu cã mét c« g¸i ¨n mÆc rÊt moden vµ mét cha cè . Trêi tèi vµ trªn tÇu kh«ng cã ®iÖn. §ét nhiªn cha cè ®¸nh r¬i quyÓn kinh th¸nh, «ng cói xuèng nhÆt vµ v« t×nh ®Æt tay lªn ®ïi c« g¸i. Kh«ng thÊy c« g¸i cã ph¶n øng g×, cha cè tiÕp tôc ®Ó nguyªn. §ét nhiªn c« g¸i hái: - Tha cha, khi ®äc kinh th¸nh cha cã nhí trang 143 dßng 15 tõ trªn xuèng cã lêi r¨n g× cña chóa kh«ng ? Cha cè to¸t må h«i vµ rôt ngay tay l¹i. ¤ng véi vµng ®øng dËy ®i ra ngay ®Çu toa , n¬i cã ¸nh ®Ìn, vµ më kinh th¸nh ra vµ ®äc ®îc: " H·y cè g¾ng lªn con! PhÝa tríc lµ thiªn ®µng ...." Cã mét anh B¸c sÜ më phßng m¹ch riªng vµ thuª hai c« y t¸ gióp viÖc. Anh nµy hay nãi bËy nªn c¸c c« tho¶ thuËn víi nhau khi nµo anh ta chuÈn bÞ nãi bËy lµ c¸c c« ch¹y ra khái phßng. Mét h«m anh b¸c sÜ ®Õn lµm muén vµ b¾t ®Çu: "C¸c c« cã biÕt kh«ng, h«m nay t«i võa ®i kh¸m bÖnh cho thuû thñ cña mét tµu Trung Quèc. MÊy c¸i anh Tµu buån cêi thËt, ngêi ng¾n, ch©n tay ng¾n cã mçi c¸i ... lµ dµi". Nghe ®Õn ®ã hai c« nh¸y nhau ch¹y véi ra khái phßng. Ang B¸c sÜ véi gäi víi theo ;" C¸c c« lµm g× mµ véi thÕ. Tµu bu«n ®ã ngêi ta cßn ë ®©y mét tuÇn n÷a c¬ mµ..." Tríc giê häc, mét cËu bÐ b¾t ®îc mét con chim sÎ. CËu ta kho¸i l¾m nªn mang nã vµo ®Ó trong ng¨n bµn. Trong giê häc, thØnh tho¶ng con chim l¹i kªu "ChÝp chÝp" thÕ lµ c¶ líp l¹i khóc khÝch cêi, c« gi¸o ®ang gi¶ng bµi nªn rÊt bùc m×nh, bÌn qu¸t: + Ai mang chim vµo líp th× mêi ra ngoµi ®Ó cho líp häc ! C« gi¸o võa nãi døt lêi, tÊt c¶ c¸c häc sinh nam ®Òu ®øng dËy vµ ®i ra ngoµi.
 17. C« gi¸o...??? C©u chuyÖn ná thÇn. Trong giê häc lÞch sö, th»ng TÝ TÑo ®ang ngñ ngon lµnh bçng thÇy gi¸o chiÕu tíng: -TÝ, em cho biÕt ai ®· lÊy chiÕc ná thÇn cña An D¬ng V¬ng ? TÝ tÑo ng¸i ngñ ®¸p: D¹ tha thÇy, b¹n nµo lÊy chø kh«ng ph¶i em ¹! ThÇy gi¸o ®em chuyÖn häc hµnh lem nhem cña TÝ tÑo phµn nµn víi thÇy hiÖu trëng. Nghe song, thÇy «n tån..... chØ ®¹o: -ThÇy b×nh tÜnh ®i, chuyÖn ®©u cßn cã ®ã.ThÇy coi gi¸ xem mét chiÕc ná lµ bao nhiªu råi nãi tµi vô hä mua cho c¸i kh¸c ! C©u chuyÖn y nh ®ïa, bay vÒ v¨n phßng Së gi¸o dôc. Mäi ngêi nghe xong cêi bß..... ra níc m¾t. Duy chØ cã mét ngêi kh«ng cêi, ®ã lµ bµ trëng phßng tµi vô. Bµ l¹nh lïng ph¸n tõng lêi ch¾c nÞch: -HiÖu trëng g× mµ dèt qu¸. NÕu t«i lµ gi¸m ®èc Së gi¸o dôc lµ t«i c¾t chøc ngay t¾p lù. §ông chuyÖn g× còng chi, chi v« nguyªn t¾c, v« kÕ ho¹ch.......lµm sao thanh quyÕt to¸n. Giê ®Þa lý. Trong giê ®Þa lý, thÇy gi¸o gäi Nam lªn b¶ng vµ ®Æt c©u hái: -Em cho biÕt níc ViÖt Nam ta tiÕp gi¸p víi nh÷ng níc nµo Nam: -Tha thÇy! Níc ta phÝa b¾c gi¸p víi Trung Quèc, phÝa t©y gi¸p víi Lµo vµ Cam Pu Chia, cßn phÝa ®«ng vµ nam th× gi¸p víi...... níc BiÓn ¹ ! §· tõ l©u nh÷ng vÇn th¬ Bót Tre mang l¹i nh÷ng sang kho¸i cho ngêi ®äc, víi ®iÓm mÊu chèt lµ vÇn, ®iÒu nµy ®îc kh¼ng ®Þnh ë trang nhÊt cña tuyÓn tËp th¬ Bót Tre xuÊt ban n¨m 19xx : Th¬ hay cèt ë c¸i vÇn NÕu kh«ng tí ch¼ng mÆc quÇn n÷a ®©u... (chuyÓn sang mÆc v¸y) Xin nh¾c l¹i mét c©u th¬ hay trong tuyÓn tËp: Con ®ß dÞch ®Ýt sang ngang Xa xa cã mét c¸i lµng thß ra Cßn c¸c bµi th¬ con cãc còng gãp phÇn kh«ng nhá: Con cãc ngåi ®ã Con cãc nhay ®I C¸c cô lµm thi Bµi tho con cãc B©y giê xin mêi c¸c ®Ö tö cña Bót tre tham gia s¸ng t¸c trªn c¬ së c¸c vÇn th¬ cæ ®iÓn nµy. §Ó g©y dùng phong trµo xin m¹n phÐp tr×nh lµng mét ®o¹n: Mét cô, hai cô l¹i ba cô Ngåi uèng cµ phª, ho lô khô Bçng thÊy bãng hång cña mÊy mô Næi høng c¸c cô h¸t ca trô (trï) ! Xin mêi lµng chØnh vÇn c©u cuèi.
 18. Cã mét «ng gi¸o trÎ næi tiÕng lµ qu¸i ¸c, ®· tõng lµ nçi ¸c méng cña bao sinh viªn. Cho ®Õn mét h«m... H«m ®ã lµ giê vÏ kü thuËt, ®ang cao høng qu¸t m»ng häc trß thËm tÖ th× chu«ng rÐo hÕt giê, «ng ta rÊt có tiÕt ®ïng ®ïng bá ra ngoµi. C¶ líp sî xanh m¾t. Tuy nhiªn cã mét cËu c¶m tö lªn trªn bµn thÇy gi¸o thÓ hiÖn ngay mét t¸c phÈm t¶ thùc QuÝ «ng ThÇy ®ang phång mang trîn mÐp. C¶ líp rÊt kho¸i trÝ chê ®ãn What happening.. «ng gi¸o vµo líp, mÆt ®á gay khi nh×n lªn bµn m×nh. -Líp tr ëng ®óng dËy! Ai vÏ lªn bµn t«i ?. C¶ líp sî run tim. -D¹ em kh«ng biÕt -Líp phã cã biÕt kh«ng? Giäng «ng ta gÇm lªn -D¹ tha thÇy em kh«ng biÕt ¹ -§å ¨n h¹i! C¸c anh bao che cho nhau t«i sÏ b¸o hiÖu trëng. KÓ tõ h«m nay t«i sÏ kh«ng d¹y líp c¸c anh. Cho c¸c anh suy nghÜ 5 phót C¶ líp hoang mang 5 phót tr«i qua, «ng gi¸o hái : ' -Ai vÏ ®óng dËy? Kh«ng ai tr¶ lêi. ¤ng ta kh«ng thÓ chÞu ®îc n÷a -Anh nµo vÏ mµ kh«ng ®øng dËy th× kh«ng ph¶i lµ §µn ¤ng Ngay lËp tøc mét anh ®øng dËy. -Tha thÇy em vÏ, em xin lçi thÇy -Anh lµm t«i thÊt väng hoµn toµn. Anh cã biÕt v× sao kh«ng? - D¹ em mong thÇy bá qu¸ v× ®· xóc ph¹m thÇy. -Kh«ng! ¤ng thÇy qu¸t . Anh vÏ kh«ng gièng t«i mét chót nµo Th¬ su tÇm Anh ®i c«ng t¸c Pl©y Cu dµi d»ng dÆc biÕt ngµy nµo gia Hoan h« bé trëng TrÇn Hoµn Tõ ngµy nhËn chøc chiÕu toµn phim hay Liªn hoan cã b¸nh cã chuåi (Chuèi) Em vÒ em nhí c¸i B... (Buæi) h«m nay ChuyÖn thùc: C¸ch ®©y võa ®óng 20 m¬i n¨m, nh©n mét chuyÕn c«ng t¸c t¹i Ninh B×nh víi b¸c sÜ T«n ®øc §ëm, trong b÷a nhËu thÞt dª, sau khi ®· ¨n hÕt 2 b¸t tiÕt canh dª, chuyÓn sang mãn ngäc d¬ng hÇm víi thuèc b¾c, b¸c sÜ §ëm hái t«i: §è cËu biÕt th»ng ®µn «ng sî bÖnh g× nhÊt trªn ®êi? T«i thËt thµ tr¶ lêi: BÖnh sa ®×, v× cã nghe thÊy T¾cTö lµ mét nhµ hiÒn triÕt bªn Trung Quèc nãi r»ng "Thø nhÊt sa ®×, thø nh× lßi rom". Bs §ëm cêi mµ nãi r»ng: Kh«ng ph¶i, bÖnh liÖt d¬ng.
 19. Råi anh kÓ cho t«i c©u chuyÖn ch÷a ch¹y kh«ng thµnh c«ng cho mét bÖnh nh©n bÞ c¨n bÖnh nµy. Nghiªm xu©n M·o, tªn ngêi bÖnh nh©n, quª ë VÜnh L¹c, VÜnh Phó kh«ng biÕt bÞ c¨n bÖnh nµy tõ lóc nµo, chØ biÕt lµ anh còng cã vî, nhng kh«ng "hµnh sù" ®îc, suèt ngµy bÞ vî ®¸nh ®Ëp vµ chöi rña lµ ®å "suèt ngµy chØ ng¾m nh×n mòi dµy" vµ råi cuèi cïng vî M·o bá qua giai ®o¹n x· vµ huyÖn ®a th¼ng M·o lªn toµ ¸n tØnh ly dÞ. Anh M·o buån l¾m, quyÕt t©m ch÷a ch¹y, song ch÷a ch¹y còng ®· nhiÒu n¬i nhng vÉn kh«ng khái. Nghe thÊy danh tiÕng cña Bs §ëm anh kh¨n gãi qu¶ míp lªn Hµ néi t×m b»ng ®îc Bs §ëm. Bs §ëm ghÐp nèi th× giái, cßn c¨n bÖnh nµy... Song víi b¶n tÝnh hay th¬ng ngêi, Bs §ëm quyÕt ®Þnh ®a ra 1 toa thuèc ®éc chiªu: Cho anh M·o ra C«ng viªn Thèng NhÊt xem xiÕc ngay. Anh M·o th¾c m¾c gi÷a c¨n bÖnh cña anh vµ xiÕc cã liªn quan g× víi nhau ®©u. Bs §ëm nãi: Kh¾c xem, kh¾c biÕt. Qu¶ nhiªn, khi xem ®Õn c¸c tiÕt môc uèn dÎo, thÓ h×nh, ®u quay, d¹ng ch©n trång c©y chuèi... víi dµn n÷ diÔn viªn trÎ ®Ñp quÇn ¸o võa máng, võa hë hang... anh M·o thÊy trong ngêi rõng rùc, con tú, con vÞ næi hÕt c¶ lªn. Ch¾c khái bÖnh råi, anh M·o thß tay vµo tói quÇn kiÓm tra, võa cøng võa to, «i sung síng qu¸. Anh M·o ®Þnh reo lªn thËt to th× ngay lËp tøc bÞ ¨n mét c¸i t¸t trêi gi¸ng cña tay ngåi bªn c¹nh vµo mÆt, cïng víi mét tiÕng qu¸t ®anh, gän: "§å ¨n c¾p, thäc tay vµo tói quÇn ngêi ta lµm gØ h¶?". Th× ra, anh M·o, nh L¹i v¨n S©m nãi, ®· "chÝn phÈi n¨m" (n¾m ph¶i chim) nhÇm. Cßn c¸i cña anh, vÉn nh ®Øa .... Ngêi thùc: Anh Nghiªm xu©n M·o, sau bËn lªn Hµ néi thÊt b¹i ®ã, ch¸n ®êi vÒ nhµ b¾t r¾n, ng©m rîu b¸n cho thiªn h¹ vµ ®Ó cho m×nh uèng. Ngµy ngµy anh chØ ¨n gi¸ sèng, ngËm cñ ba kÝch... Kiªn tr× nh vËy gÇn 20 n¨m, vËy mµ vÉn kh«ng khái, nªn vÉn c« ®¬n. B¹n nµo cã bµi thuèc hay xin göi vÒ ®Þa chØ: Nghiªm xu©n M·o.§éi 4, QuyÕt TiÕn, VÜnh L¹c, VÜnh Phó. Xin c¶m ¬n. Thêi con g¸i trong ký tóc x¸ s ph¹m ®· ch¾p c¸nh cho bao íc m¬ bay cao, bay xa, bay m·i vµ cho tíi mét ®ªm tr¨ng trªn ngän ®åi giã hó th× c« gi¸o nä ®· ®uîc bay tíi tËn cïng. Råi, con chim xanh ngµy nµo bçng trë thµnh con c¸ kiÕm. Con måi l¹i lµ anh chµng chËp ch÷ng bíc vµo lµng c©u (téi nghiÖp). §ªm t©n h«n lít ®i cïng c¶m xóc ®Õn rîn ngêi. Sau khi hµnh sù xong (b»ng lä mùc ) c« yªn t©m chê ®Õn s¸ng. TØnh dËy anh chång ho¶ng hèt - '¤i giêi ¬i ,Mét mÇu xanh t¬i trÎ '. -'èi anh ¬i, Em sî qóa vì mËt råi'. Mét anh ®a vî ®Õn nhµ b¹n ch¬i. ¤ng b¹n khen: -Tr«ng em mÆc bé v¸y míi cïng chiÕc « míi thËt hµi hoµ, ®Ñp tùa bµi th¬ ¤ng chång cíp lêi: -Kh«ng ph¶i mét mµ lµ n¨m bµi th¬, mét truyÖn ng¾n vµ mét th¸ng l¬ng ®Êy bè ¹.
 20. Mét th»ng ranh con trong 'Tæ L¸i' mét h«m gÆp n¹n ph¶i bá l¹i mét c¸nh tay. Th»ng côt nµy buån l¾m suèt ngµy ñ rò, ch¼ng thiÕt sèng n÷a. Mét h«m, ngåi trong c«ng viªn ®ang nghÜ c¸ch theo anh Lª C«ng th× nã nghe thÊy mét tiÕng cêi s»ng sÆc . Ngo¶nh ®Çu l¹i nã thÊy mét th»ng kh¸c côt c¶ 2 tay ®ang cêi l¨n cêi bß. Th»ng nµy bÌn tiÕn ®Õn hái: - T«i côt mét tay ch¶ thiÕt sèng lµm chi n÷a. VËy mµ anh côt c¶ hai tay, anh sung síng c¸i nçi g× ? Th»ng kia , ®ang cêi ch¶y c¶ níc m¾t liÒn nãi: - Anh lµm ¬n b¾t giïm con kiÕn trong n¸ch t«i. Bußn cêi qu¸ kh«ng chÞu næi
Đồng bộ tài khoản