Chuyện tiếu lâm - Tiến bộ của khoa học ( phần 3)

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
57
lượt xem
14
download

Chuyện tiếu lâm - Tiến bộ của khoa học ( phần 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà hát lớn thông báo "Do yêu cầu giảm biên chế, từ nay Nhà hát sẽ thay vở "Alibaba và 40 tên cướp" bằng vở "Alibaba và 35 tên cướp", còn để hưởng ứng cuộc vận động nếp sống lành mạnh vở "Bạch tuyết và bảy chú lùn" được thay bằng "Bạch tuyết và một chú lùn".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyện tiếu lâm - Tiến bộ của khoa học ( phần 3)

 1. Nhµ h¸t lín th«ng b¸o "Do yªu cÇu gi¶m biªn chÕ, tõ nay Nhµ h¸t sÏ thay vë "Alibaba vµ 40 tªn cíp" b»ng vë "Alibaba vµ 35 tªn cíp", cßn ®Ó hëng øng cuéc vËn ®éng nÕp sèng lµnh m¹nh vë "B¹ch tuyÕt vµ b¶y chó lïn" ®îc thay b»ng "B¹ch tuyÕt vµ mét chó lïn". Ai còng biÕt ch©n lÝ sinh ra trong tranh luËn, thÕ ch©n lÝ miÔn bµn c·i th× chui tõ ®©u ra? - Socrat . H¹nh phóc kh«ng ë tiÒn b¹c, mµ ë sè lîng cña nã.-Morgan . Kh«ng ph¶i lêi nãi ®i ®«i víi viÖc lµm bao giê còng tèt. NhiÒu th»ng nãi ngu bá mÑ.-Lç TÊn . C¸i g× kh«ng mua ®îc b»ng tiÒn th× mua ®îc b»ng rÊt nhiÒu tiÒn. - Rockfeller TuyÓn tËp th¬ cña mét sè nh©n vËt lÞch sö Kh«ng cã viÖc g× khã ChØ sî lßng kh«ng bÒn §µo nói vµ lÊp biÓn Cã kÕ ho¹ch lµ xong TR¦¥NG ANH S¸U NÕu lÞch sö chän ta lµm ®iÓm tùa Th× phen nµy kh«ng biÕt dùa vµo ®©u. Bïi Quang NguyÖt Hai vî chång ®i du lÞch b»ng xe con. Gi÷a ®êng xe háng, chång chui vµo gÊm xe ®Ó ch÷a, vî còng chui vµo gÇm xe ®Ó gióp chång. Lóc l©u sau c¶nh s¸t ®Õn nãi: - Xin lçi «ng bµ, xe cña «ng bµ bÞ bän trém lÊy tõ l©u råi ¹. Mét chó vµo hiÖu thuèc, hái mua mét chiÕc condom thËt to. C« b¸n hµng ®a cho mét chiÕc, Chó vµo buång thö, quay ra kªu kh«ng võa, ®ßi lo¹i to h¬n. C« b¸n hµng ®a cho chó lo¹i to nhÊt, v× tß mß nªn c« ta ngã qua khe cöa xem cha néi nµy bao to. C« thÊy chó ta kh«ng thö vµo chç cÇn thö mµ loay hoay chôp c¸i ®ã lªn ®Çu, tøc m×nh c« ta qu¸t:
 2. - §å ngu, sao anh l¹i thö vµo ®Çu? - C« ngu th× cã. Tèi mai c¬ quan t«i më héi ho¸ trang. TÊt c¶ mäi ng- êi bèc th¨m, ai bèc ph¶i con g× th× ho¸ trang thµnh con ®ã. T«i bèc ph¶i con c. nªn ph¶i ®Õn mua c¸i nµy ®Ó lµm mÆt n¹. Häp phô huynh, c« gi¸o nãi víi bè Vova: - Vova kh«ng nh÷ng thêng xuyªn ®i häc muén l¹i cßn nãi l¸o. Khi t«i hái "Sao ®i muén?" th× ch¸i nãi r»ng bËn cä c. - Ch¸u kh«ng nãi l¸o ®©u. S¸ng nµo t«i víi nã còng ph¶i cä c. Bè Vova tr¶ lêi. C« gi¸o giËn l¾m, kÓ l¹i chuyÖn ®ã cho mÑ Vova nghe. MÑ Vova nãi: - Hai bè con nã kh«ng nãi l¸o ®©u c« ¹. Th»ng Vova c·i nhau vêi th»ng hµng xãm Petka. Tèi nµo Petka còng lÊy s¬n viÕt lªn cöa nhµ t«i ch÷ c. to tíng, s¸ng ra t«i b¾t hai bè con nã ph¶i cä s¹ch cho nªn ch¸u nã ®i häc muén ®Êy ¹. Cã ¤ng gi¸m ®èc ®i nghØ mµt cïng mét c« th ký. Khi ®· t¨m m¸t vµ l»m ph¬i n¨ng trªn bê biÓn «ng ta rÊt thÌm muèn nhng kh«ng biÕt lµm thÕ nµo. ¤ng ta bÌn lÊy c¸t r¾c lªn mçi ®ïi cña c« th ký mét sè 5 vµ hái - §è em biÕt ®©y lµ sè mÊy ? - RÔ ît ®©y lµ sè 55. - Sai bÐ «ng gi¸m ®èc tr¶ lêi " §©y lµ sè 505 " ThÊy vËy c« th ký còng lÊy c¸t r¾c lªn mçi ®ïi «ng gi¸m ®èc mét sè 5 vµ hái - §è anh ®©y lµ sè mÊy ?. - ¤ng gi¸m ®èc vªnh v¸o tr¶ lêi " §©y lµ sè 515 " chø cßn g× n÷a. - Kh«ng c« th ký tr¶ lêi mÆt tØnh b¬ " §©y chØ lµ sè 5,5 th«i ". N¨m 1989, khi b¾t ®Çu thùc hiÖn hîp ®ång cung cÊp m¸y tÝnh cho viÖn HLKH Liªn x«, phÝa LX cö «ng Koledin, bÝ th sø qu¸n LX t¹i Hµ néi, ®Õn v¨n phßng FPT ë 224 §éi CÊn ®Ó kiÓm tra. TiÕp kh¸ch cã anh §iÖp, viÖn phã Viªn c¬ häc, viÖn KHVN (nay lµ ViÖn trëng), anh Lª vò K×, Q. gi¸m ®èc FPT vµ t«i. §Çu tiªn qu©n ta mêi kh¸ch xem Trung t©m m¸y tÝnh cña FPT v¬i c¸c chuyªn gia cao cÊp nhÊt VN lµ NguyÔn ChÝ C«ng, Thµnh Nam, Trung Hµ, Vâ Mai, Cao B¶o. Trung t©m lµ mét phßng 18m2, ®îc trang bÞ ®iÒu hoµ BK2000, mét m¸y æn ¸p cña CHDC §øc do xin ®îc cña ViÖnKHVN vµ mät m¸y XT
 3. Foremost do COTEC cho mîn. Khi kh¸ch vµo phßng th× c¸c chuyªn gia míi cho ch¹y æn ¸p ®Ó chuÈn bÞ më m¸y tÝnh. Sau khi ch¹y ®îc ®é 2 phót th× c¸i æn ¸p b¾t ®©ï kªu cät kÑt, cµng ngµy cµng to, ®îc ®é n¨m phót th× khãi ®en bèc lªn nghi ngót. Anh K× véi mêi kh¸ch ra ngoµi hót thuèc l¸ "cho tho¸ng" vµ lêm Vâ Mai mét có nhí ®êi. TiÕp theo kh¸ch hái mét sè vÊn ®Ò trong ®ã cã c©u: - C¸c ®ång chÝ cã biÖn ph¸p ®Ó chèng virus kh«ng, v× c¸c m¸y PC cña c¸c ®ång chÝ sÏ chØ dµnh riªng ®Ó cÊp cho Ban l·nh ®¹o cña ViÖn HLKHLX. - §ång chÝ yªn t©m, VN cã quy ®Þnh rÊt ngÆt vÒ kiÓm dÞch, tÊt c¶ ngêi vµ hµng ho¸ tríc khi xuÊt c¶nh ®Òu bÞ kiÓm dÞch vµ chÝch ®ñ c¸c lo¹i vac xin. T«i ®i níc ngoµi xoµnh xo¹ch, thÕ mµ hä cßn b¾t tÈy giun n÷a lµ m¸y tÝnh. Anh §iÖp hïng hån tr¶ lêi. Vµ ®¹i diÖn cña viÖn HLKHLX còng rÊt m·n nguyÖn Khi FPT cã v¨n phßng ®Çu tiªn ë 224 §äi CÊn, t«i ra B¸ch ho¸ tæng hîp Trµng tiÒn xin mua 100m v¶i ®Ó lµm rÌm cöa. Nh©n viªn b¸n hµng nãi mÆc dï ®· bá chÕ ®é tem phiÕu nhng mçi ngêi còng chØ ®ùoc mua 5m th«i. T«i liÒn nghiªm mÆt yªu cÇu cho gÆp Gi¸m ®èc, c« ta ho¶ng qu¸, dÉn t«i ®Ðn gÆp bµ Gi¸m ®èc. T«i dâng d¹c tù giíi thiÖu lµ trî lÝ cña anh Vò §×nh Cù, anh hïng Qu©n ®éi, ngêi ®· ph¸ bom tõ trêng cña MÜ ë c¶ng h¶i phßng ®Ó cho tµu LX trë hµng ®Õn VN, trong ®ã cã c¶ v¶i do B¸ch ho¸ b¸n. Bµ Gi¸m ®èc khiÕp qu¸, ®ång ý b¸n, nhng l¹i yªu cÇu t«i ph¶i cho mét giÊy giíi thiÖu cña c¬ quan, v× "Còng nhiÒu ngêi ®Ðn ®©y xng lµ Anh hïng vµ Dòng sÜ l¾m anh ¹". Kh«ng chót bèi rèi, t«i mãc ngay trong tói mét n¾m GiÊy giíi thiÖu cña Cty FPT cã ®ãng dÊu cïng ch÷ kÝ cña anh K×, lÞch sù hái mîn bót cña chñ nhµ vµ ®iÒn tªn m×nh cïng chøc danh Tráng phßng Kinh doanh cña Cty. Bµ Gi¸m ®èc sau khi xem kÜ GGT, mõng rì nãi: - ¤i, ho¸ ra c¬ quan anh lµ Cty C«ng nghÖ Thùc phÈm (tªn cóng c¬m cña FPT), thÕ mµ anh kh«ng nãi ngay, th«i, t«i b¸n cho anh 100m v¶i, nhng ®Õn TÕt th× anh b¸n cho t«i 100kg thÞt lîn, 50 l níc m¾m anh nhÐ. T«i dâng d¹c nãi: - ChÞ yªn t©m, ®¶m b¶o cho c¸n bé vµ nh©n d©n Thñ ®« ¨n tÕt ®Çy ®ñ, ngon, tiÕt kiÖm l¹i ®¶m b¶o vÖ sinh nhiÖm vô chÝnh trÞ cña cty chóng t«i. Vµ ®iÌm nhiªn lÊy giÊy bót viÕt ngay mét lÖnh b¸n hµng cho B¸ch ho¸ Trµng tiÒn thÞt lîn, níc m¾m theo ®óng yªu cÇu vµ dÆn Bµ
 4. Gi¸m ®èc lµ ph¶i trùc tiÕp liªn hÖ víi cËu Lª Vò K×, th kÝ riªng cña Trëng phßng kinh doanh ®Ó lÊy thÞt lîn vµ níc m¾m theo gi¸ ph©n phèi néi bé. - §Çu n¨m 91 FPT mhËp khÈu tõ §øc 300 xe IFA vÒ c¶ng §µ n½ng. T«i phô tr¸ch viÖc nhËn hµng nh kiÓu Long kho, Th¹ch sïng b©y giê. V× sî mÊt phô tïng xe t¹i c¶ng nªn t«i kÐo b¹n bÌ chiÕn h÷u lµ lÝnh H¶i qu©n ®ãng t¹i §µ n½ng, tÊt c¶ gÇn 30 ngêi tham gia vµo vô nhËn xe IFA. §Ó tiÕt kiÖm chóng t«i chØ thuª 1 phßng trong kh¸ch s¹n, c¶ bän tô tËp t¹i phßng ®ã, ®Õn mét hai giê s¸ng th× tuú nghi di t¶n, ngêi th× chui vµo phßng b¶o vÖ, ngêi th× vµo bõa phßng kh¸c (kh«ng tr¶ tiÒn), ®¹i kh¸i l¸ ®¹i ho¹ cho kh¸ch s¹n. ChiÒu h«m ®ã t«i võa tõ c¶ng vÒ ®Õn kh¸ch s¹n, c¶ bän ®ang tô tËp trong phßng uèng bia, hót thuèc vµ nãi phÐt th× tay b¶o vÖ KS vµo b¸o G§ KS mêi t«i lªn phßng «ng ta ®Ó lµm viÖc. T«i hái vÒ viÖc g× th× anh ta nãi r»ng ch¾c t¹i c¸c anh sinh ho¹t qu¨ lén xén nªn ngêi ta muèn ®uæi c¸c anh ®i. T«i nh¸y m¾t víi Thä, ®¹i uý H¶i qu©n, rãt ®Çy hai cèc (lo¹i cèc LX 200ml) whisky vµ nãi: - Th«i, viÖc ®©u cã ®ã. Chó uèng víi t«i li rîu, råi t«i sÏ lªn. Sau khi c¹n chÐn t«i to tiÕng qu¸t anh em: - Th»ng nµo bÐp xÐp vÒ Hµ néi ®Ó "¤ng Giµ" tao lo l¾ng, h«m nay th kÝ cña "«ng Giµ" tao gäi vµo nãi kh«ng ®îc bè l¸o, ¶nh hëng ®Õn uy tÝn cña «ng Cô. Thä phô ho¹ lu«n: - Bän em cã th»ng nµo gäi ®iÖn vÒ Hµ néi ®©u, ch¾c mÊy th»ng kh¸ch s¹n ba l¸p gäi th«i. Ngµy mai «ng kÐo c¶ tµu lªn ®©y ®Ëp bÓ KS, thiÕn c¶ ban gi¸m ®èc, cho chóng nã chõa thãi bal¸p. Tay b¶o vÖ l¼ng lÆng chuån. T«i l÷ng th÷ng lªn phßng G§ vµ hái: - Cã viÖc g× thÕ anh? Ch¾c t¹i mÊy th»ng lÝnh cña t«i nã quËy qu¸ h¶? - Kh«ng cã g× ®©u. T«i coi c¸c anh nh ngêi nhµ mµ, c¸c anh cø tù nhiªn, thiÕu g× th× b¶o c¸c em nã phôc vô cho chu ®¸o. Ch¼ng qua thÊy anh vµo c«ng t¸c mµ cha cã dÞp hái th¨m nªn mêi anh lªn ch¬i th«i. "¤ng Cô" cã khoÎ kh«ng? - "Cô" d¹o nµy còng mÖt, anh biÕt ®Êy, häp hµnh nhiÒu qu¸. - H«m nµo vÒ Hµ néi anh cho t«i göi lêi hái th¨m "«ng cô" nhÐ. "Cô" lµ quan t©m ®Ðn §µ n½ng l¾m. T«i gËt ®Çu vÎ hiÓu biÕt vµ båi thªm: - ViÖc quèc gia mµ, "Cô" lo nhÊt lµ t×nh h×nh Liªn x«, cã khi kh«ng gi÷ ®îc mÊt. Sau ®ã t«i xin phÐp vÒ, tay G§ cø nµi biÕu t«i mét chai whisky
 5. Jhonny Black, "goÞ lµ cña nhµ trånh ®îc, nÓ qu¸ t«i ®µnh c©m cho «ng ta vui lßng. §Õn b©y giê hä vÉn cßn th¾c m¾c kh«ng biÕt «ng cô t«i lµm g×. Mét ngêi Nga vµ mét ngêi Anh ®ang ngåi xem tin tøc, ngêi Anh nãi: - Ngêi Mü thËt giái, hä ®· ®a ®îc ngêi ®µn «ng ®Çu tiªn lªn mÆt tr¨ng, vµ qu·ng ®êng ®ã thËt lµ xa tõ tr¸i ®Êt chóng ta. Ngêi Nga nãi: - ThÕ «ng kh«ng biÕt ngêi Nga ®ang chuÈn bÞ ®a ngêi cña hä lªn mÆt trêi sao. Qu·ng ®êng ®ã tÊt nhiªn xa h¬n mÆt tr¨ng. Ngêi Anh v« cïng ng¹c nhiªn: - Nhng mÆt trêi qu¸ nãng ®Ó con ngêi cã thÓ lªn ®îc ®ã. - å, ngêi Nga kh«ng ngu ngèc nh vËy. Hä sÏ kh«ng lªn mÆt trêi vµo ban ngµy, hä sÏ lªn ®ã trong suèt buæi ®ªm. - ????? Mét chó ®i lang thang, vµo nhµ nä ngñ nhê. ¤ng chñ ®ång ý: - Anh cã thÓ ë l¹i, nhng ë ®©y chØ cã vµi phßng. Phßng vî chång t«i th× kh«ng ®îc. Anh cã thÓ ngñ l¹i ë phßng cña bän trÎ. - Ngñ víi bän trÎ? Cã lÏ kh«ng thÝch hîp! - NÕu anh kh«ng hµi lßng, cã thÓ ngñ ë bÕp. Chó thanh niªn chui vµo bÕp, ngñ rÊt ngon. S¸ng dËy, ra ®Õn cæng, gÆp mét c« g¸i rÊt xinh ®Ñp, hái: - C« lµ ai vËy? - T«i lµ con chñ nhµ, thÕ cßn anh? - T«i th× râ rµng lµ mét con lõa råi! Gi¸o s gi¶ng vÒ t¸c h¹i cña rîu: - C¸c anh nh×n ®©y! Trªn bµn lµ 2 chiÕc cèc. Mét cèc ®ùng níc l·, cèc thø hai, nh×n mµu, ai còng biÕt, rîu nguyªn chÊt. T«i lµm mét thÝ nghiÖm nhá. Bá mét con giun vµo cèc níc l·. Giun b¬i léi tung t¨ng, ra chiÒu thÝch thó l¾m. L¹i cho nã vµo cèc rîu. Chó giun chØ gi·y lªn vµi c¸i råi lÆng lÏ ra ®i. C¶ héi trêng im ph¨ng ph¾c. Gi¸o s, mÆt ®Çy tho¶ m·n, hái: - Mäi ngêi ®· thÊy râ t¸c h¹i cña rîu cha? Kh«ng ai nãi g×. - NÕu kh«ng ai ph¶n ®èi, t«i sÏ sang vÝ dô tiÕp theo.
 6. Cuèi hµng ghÕ cã mét chó lÌ nhÌ: - C¸m ¬n gi¸o s. Ch©n thµnh c¶m ¬n ngµi. Cã mét ®iÒu mµ bÊy l©u nay t«i vÉn kh«ng sao gi¶i thÝch ®îc. C¸ch ®©y 10 n¨m, t«i kh«ng hÒ biÕt uèng rîu. Bông t«i ®Çy giun. Cßn b©y giê, cuèi cïng t«i ®· hiÓu nguyªn nh©n ra ®i cña nh÷ng chó giun trong bông! Hai th»ng b¹n gÆp nhau, mét th»ng khoe m×nh cã tµi ®Õm tÝt. CËu kia kh«ng phôc, chØ vµo bÇy kiÕn lóc nhóc tríc mÆt: - §è mµy chç kia cã bao nhiªu con kiÕn? - 10,004 con. - Lµm sao mµy cã thÓ biÕt ®îc? - §¬n gi¶n th«i, tao ®Õm sè ch©n råi chia cho 6. Sau khi kÎ l¹ mÆt trªn giêng vî nh¶y qua cöa sæ trèn tho¸t, «ng chång hÇm hÇm s¾p xÕp quÇn ¸o bá ®i. Bµ vî khãc lãc kÐo tay ¸o «ng ph©n trÇn: - Anh nghe em nãi ®·. §Çu tiªn h¾n hái xin em mét mÈu b¸nh. Em th- ¬ng t×nh cho h¾n chç cßn thõa tõ tèi h«m qua. ThÕ råi thÊy ¸o quÇn h¾n r¸ch ríi bÈn thØu qu¸, em bÌn cho h¾n bé quÇn ¸o anh ®· kh«ng mÆc tõ 8 n¨m nay. Trong lóc h¾n ¨n, em thÊy ®«i giÇy cña h¾n h¸ hÕt c¶ mâm ra, thÕ lµ em lÊy cho h¾n ®«i giÇy mµ anh ®· vøt ®îc 5 n¨m nay trong nhµ kho. H¾n c¸m ¬n em råi bá ®i. Nhng tríc khi ®i h¾n quay l¹i hái em: "Cßn c¸i g× mµ «ng chång bµ bá kh«ng dïng n÷a kh«ng?" Bµ mÑ d¹y c« con g¸i s¾p vÒ nhµ chång: -" ... Con nªn nhí r»ng kháa th©n hoµn toµn kh«ng ph¶i lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó gîi ham muèn, tèt nhÊt lµ lu«n mÆc mét c¸i g× ®ã trªn ngêi. Mê mê ¶o ¶o, thùc thùc h h, nöa kÝn nöa hë míi lµ khªu gîi nhÊt...". Hai tuÇn sau, anh chång thñ thØ víi c« vî míi cíi: - Em th©n yªu, em ®· lµm cho anh cùc kú h¹nh phóc vµ sung síng, nhng t¹i sao lóc nµo em còng ®éi c¸i mò kú quÆc ®ã khi ®i ngñ víi anh? Chapaev ®i c©u, ví ®îc c¸ vµng, c¸ nãi: - ¤ng th¶ t«i ra, t«i cho «ng ba ®iÒu íc.
 7. - OK, nhng ta kh«ng th¹o ¨n ch¬i b»ng th»ng Petka, trî lÝ cña ta, c¸ vµng h·y cho nã 3 ®iÒu íc, nÕu nã ®îc 1 th× ta ph¶i ®îc 2. C¸ vµng ®ång ý, Chapaev th¶ c¸ vµng vµ ®i t×m Petka. - Petka, cho chó mät ®iÒu íc. - ¦íc g× cã chai vodka. Ngay lËp tøc trªn tay Petka cã mét chai vodka, cßn Chapaev-2. - ThÊy cha, cho íc lÇn n÷a. - øoc g× cã mét ®øa con g¸i thËt xinh. Petka võa døt lêi th× cã 3 c« tãc vµng, m¾t xanh, ch©n dµi ®Õn n¸ch xuÊt hiÖn. Mét c« «m chÇm lÊy Petka, hai c« cßn l¹i b¸ cæ Chapaev. Chapaev ®¾c chÝ nãi: - Cho íc lÇn n÷a. Petka øc l¾m nghÜ xÕp kh«ng mÊt søc lao ®éng mµ lu«n ®îc hëng nhiÒu gÊp ®oi. - ¦íc g× t«i mÊt mÑ nã mét hßn d¸i. Petka nãi ngay kh«ng cÇn nghÜ ngîi. Mét chó ®ang ®i ch¬i víi bå, mét ngêi ®i qua hái: - Anh...anh...lµm ¬n... ¬n......¬n xxxxxxem gióp mÊy mÊy giê råi ¹. Chó xem ®ång hå, ngÉm nghÜ mét lóc råi l¼ng lÆng bá ®i. C« bå hái: - Sao anh ®· xem ®ång hå råi mµ kh«ng tr¶ lêi cho ngêi ta? - Anh sî... sssssssî nã... nã ... nã nghÜ lµ anh anh nhnhnhnh¹i nã th× th× phiÒn l¾m. Bè m¾ng con: - Moza lªn 5 tuæi ®· ®i biÓu diÔn, næi tiÕng kh¾p thÕ giíi, con th× chØ lªu læng. - Clinton 46 tuæi, b»ng tuæi bè ®Êy! Chång vÒ khuya, lªn giêng víi vî, nh×n xuèng cuèi giêng thÊy cã 6 c¸i ch©n, hái: - Qu¸i, mäi khi anh víi em chØ cã 4 ch©n, sao h«m nay l¹i 6. - Anh nèc cho l¨m rîu vµo. Xuèng tËn cuèi giêng ®Õm tõng c¸i xem. Chång nghe lêi ®i xuèng cuèi giêng ®Õm tõng c¸i mét vµ c«ng nhËn "§óng lµ chØ cã 4 c¸i ch©n, nh mäi khi" Mét chó say bÐt nhÌ, rñ b¹n nhËu vÒ nhµ vµ giíi thiÖu:
 8. - §©y lµ phßng kh¸ch cña tí, ®©y lµ nhµ bÕp, cßn ®©y lµ phßng ngñ cña vî chång tí, trªn giêng lµ tí ®ang ngñ víi vî tí Bé trëng Gi¸o dôc vÒ th¨m trêng cò, «ng muèn th¨m c¨n phßng trong KTX mµ «ng ®· ë c¸ch ®©y 20 n¨m. Trong c¨n phßng nµy hiÖn cã mét sinh viªn ®ang ë. ¤ng vµo phßng vµ thèt lªn: - å vÉn c¸i bµn ta tõng ngåi häc 20 n¨m tríc. VÉn c¸i giêng ta tõng ngñ 20 n¨m tríc. ¤i, vÉn c¸i tñ ta treo quÇn ¸o 20 n¨m tríc. Vµ «ng më tñ ra, trong tñ cã mét c« ®ang ngåi mµ kh«ng cã m¶nh v¶i che th©n. Chó sinh viªn véi nãi: - §©y lµ bµ chÞ hä em míi ë quª ra. - Chµ, chó em gi¶i thÝch gièng hÖt ta 20 n¨m tríc. Mét chó hái b¹n: - D¹y b¬i cho mét thiÕu n÷ nh thÕ nµo? - CËu ph¶i mét tay ®ì ngùc, mét tay ®ì phÝa díi m«ng, vµ nhÑ nhµng n©ng c« ta trªn mÆt níc. - Nhng ®©y lµ em g¸i tí. - Qu¼ng mÑ nã xuèng níc, b¬i ®îc tuèt. Vua s¾p ®i viÔn chinh, Hoµng HËu th× trÎ ®Ñp mµ tÝnh h¬i qu¸ dÔ d·i, lo l¾m, kh«ng ngñ ®îc. Bôt hiÖn lªn hái, Vua kÓ lÓ sù t×nh, Bôt nãi: - Con ®õng lo n÷a, ta cho con mét phÐp mµu. NÕu ngêi ®µn «ng nµo mµ l¸ng ch¸ng víi Hoµng HËu th× sÏ bÞ côt c¸i bé phËn ®ã. Vua an t©m lªn ®êng chinh chiÕn. N¨m sau Ngµi trë vÒ, gäi tÊt c¶ c¸c Quan ë nhµ tr«ng nom Hoµng HËu vµ b¾t ph¶i cëi bá xiªm ¸o. Than «i, ai còng bÞ côt, trõ mçi mét m×nh Quan TÓ tíng. Vua xóc ®éng v× lßng trung thµnh cña cËn thÇn, nãi: - Duy chØ cã ng¬i lµ tö tÕ, nay ng¬i muèn g× ta còng thëng. TÓ tíng lÊy giÊy bót ra viÕt. - Xin BÖ h¹ nÕu cã phÐp mµu th× lµm cho lìi cña ThÇn dµi ra nh cò. Hai vî chång nä tuy lµm ¨n ch¨m chØ nhng vÉn kh«ng ®ñ ¨n. Mét h«m trong giÊc m¬ bôt hiÖn lªn b¶o víi hai vî chång: Ta ban cho nhµ con 3 ®iÒu íc, íc g× ®îc nÊy, nãi råi biÕn mÊt. Hai vî chång xung s-
 9. íng ®Þnh r»ngph¶i bµn nhau kü råi míi íc g×. Mét h«m trêi ma to, ®ang ngåi ¨n ng« rang vî buét miÖng: ¦íc g×... cha kÞp nãi hÕt th× chång nãi: ¦íc c¸i con cñ c.. Êy. Tøc th× c. bay ®Çy nhµ. Hai vî chång khiÕp qu¸ liÒn nãi: ¦íc g× con c. bay hÕt ®i. Tøc th× trong nhµ kh«ng cßn c. nµo c¶. LiÒn lóc ®ã chång nh×n xuèng th× còng kh«ng thÊy c¸i cña m×nh ®©u c¶. Vî ho¶ng qu¸ ®µnh ph¶i íc nèt ®iÒu cuèi cïng: ¦íc g× c¸i cña chång t«i l¹i trë l¹i nh cò. Tøc kh¾c c¸i cña chång l¹i nh xa. ThÕ lµ hÕt ba ®iÒu íc. Mét ngêi Ph¸p, mét nêi §øc vµ mét ngêi Mü ngåi c¹nh nhau trªn m¸y bay trong mét chuyÕn c«ng t¸c xa, hai anh Ph¸p vµ §øc nãi chyÖn hµn huyªn víi nhau råi sau cïng nãi vÒ chñ ®Ò ...Êy, anh Ph¸p khoe, tèi h«m qua tí lµm hai "nh¸y"nhng c« vî vÉn cßn muèn n÷a nhng c« Êy nãi, "th«i mai anh ®i råi anh cÇn ph¶i d÷ søc khoÎ". Anh §øc cã vÎ hïng hån h¬n hai "nh¸y" ¨n thua g×, tí ba "nh¸y"c¬,anh Ph¸p hái anh §øc thÕ vî cËu nãi g×, anh §øc nãi vÎ buån dÇu" còng nh vî cËu nãi th«i". Råi c¶ hai ngêi quay sang anh Mü hái, tèi qua anh ®îc mÊy "nh¸y", hái m·i...bùc qu¸ anh mü Ëm õ tr¶ lêi...1 "nh¸y". C¶ anh Ph¸p vµ §øc nøc në cêi råi hái " thÕ vî anh nãi g×" Anh Mü Ëm õ, c« Êy nãi "anh ¸y s¾p ®i råi mµ b©y giê vÉn cha chôi th«i" Mäi thø tªn trªn ®êi ®Òu cã thÓ viÕt t¾t, vÝ dô nh KHOIDV, MinhHN, TienLQ, ... chØ trõ mét thø khã cã thÓ ngöi ®îc nÕu viÕt t¾t lµ World Cup Mét sinh viªn Tµu ë víi mét sinh viªn Nga trong ký tóc x¸ sinh viªn. Sinh viªn Nga ngµy nµo còng dÉn b¹n g¸i vÒ ch¬i bêi bËt nh¹c to c¶ ngµy ®ªm khiÕn anh sinh viªn Tµu cùc kú khã chÞu, nhng anh ta vÉn nhÉn nhôc chÞu ®ùng kh«ng nãi n¨ng g×. Mét h«m anh sinh viªn Nga chît tØnh ngé,lÊy lµm ©n hËn l¾m ra t©m sù víi anh SV tµu : Trong thêi gian qua tí lµm phiÒn cËu qu¸ th«i tí høa tõ nay kh«ng dÉn g¸i vÒ n÷a, kh«ng bËt nh¹c to ®Ó cËu yªn t©m häc hµnh. Anh SV viªn tµu c¶m ®éng l¾m nãi : CËu ®· biÕt ngÜ nh thÕ tí c¶m ¬n cËu nhiÒu l¾m, th«i th× tí còng høa víi cËu tõ nay tí kh«ng ®¸i vµo nåi sóp cña cËu n÷a. T¹i trêng phæ th«ng. Thi vÊn ®¸p m«n tiÕng anh.
 10. - Nµy, c¸i HuÖ ®· tr¶ xong m«n vÊn ®¸p cha? - H×n nh lµ qua råi th× ph¶i. - ThÕ ngêi ta hái nã c¸i g×? - Lµm sao mµ tao biÕt ®îc. Gi¸o hái nã b»ng tiÕng anh. ¤ng bè xem vë cña con trai: - To¸n-2 ®iÓm. Trêi ®å ngu, kh«ng biÕt ®Õm. TiÕng ViÖt-2 ®iÓm. Th»ng khèn n¹n, ngay tiÕng mÑ ®Î mµ còng kh«ng nãi ®îc. TËp ®äc- 4. ChÝnh t¶- 3 ®iiÓm, trêi ®å sóc vËt, nµo c¶ hai tay mµy ®Òu lµ tay tr¸i c¶ µ, kh«ng hÒ biÕt viÕt lµ g× c¶. H¸t-10 ®iÓm, trêi kh«ng biÕt ®Õm, kh«ng biÕt ®äc, ch¼ng biÕt viÕt, thÕ mµ cßn h¸t. H¸t mµ lµm g×!!! ddóng lµ ®å ngu... ¤ng bè ®ang khoe con häc giái víi kh¸ch th× th»ng con vÒ liÒn hái ngay con ®Ó khoe: - H«m nay to¸n con ®îc mÊy ®iÓm. - §îc2 ®iÓm. - T¹i sao l¹i 2? - V× c« gi¸o hëi 2+2 b»ng mÊy, con tr¶ lêi lµ b»ng 4. C« gi¸o l¹i hëi 2X2 b»ng mÊy? - ThÕ con tr¶ lêi b»ng mÊy? - Con b¶o lµ: "Kh¸c ®Ðo g×" nªn c« gi¸o cho 2 ®iÓm. - ThÕ m«n thÓ dôc ®îc mÊy ®iÓm? - §îc 2 ®iÓm. - Sao l¹i 2 ®iÓm? - Häc ®i ®Òu, c« gi¸o d¹y lµ "Gi¬ ch©n ph¶i lªn ®ång thêi gi¬ ch©n tr¸i lªn" ¤ng bè buét miÖng: " ThÕ th× ®øng b»ng c¸i con cñ cÆc µ". Con: " Con còng nãi thÕ nªn c« gi¸o cho 2 ®iÓm". - ThÕ m«n v¨n ®îc mÊy ®iÓm? - §îc 2 ®iÓm. - Sao l¹i 2 ®iÓm? - C« gi¸o b¾t ®Æt c©u víi tõ C« gi¸o. - ThÕ mµy ®Æt c©u g×? - Con ®Æt c©u: "C« gi¸o lµ con ®Ü" - Trêi ®Êt, thÕ c« gi¸o nãi sao? - C« gi¸o cho con 2 ®iÓm vµ b¾t con lªn gÆp thÇy hiÖu trëng. - ThÕ thÇy hiÖu trëng b¶o sao? - ThÇy hiÖu trëng cho con 2.000 § vµ hái nhµ c« gi¸o con ë ®©u.
 11. Ba bµ ngåi ch¬i nãi chuyÖn. Mét bµ khoe: - Nhµ em míi mua c¸i nåi ¸p suÊt cña TiÖp, tèt l¾m, hÇm chØ 15 phót lµ nhòn. Bµ thø hai khoe: - Nhµ em cã th»ng ch¸u nã ®i Liªn x« nã göi vÒ nåi ¸p suÊt Liªn x« tèt h¬n, hÇm chØ 10 phót lµ nhòn. Bµ thø ba: - Nhµ em yªu níc nªn dïng toµn hµng néi. Nåi ¸p suÊt nhµ em lµ nåi ViÖt nam nhng chØ hai phót lµ nhòn tÊt. Ala®anh sau khi lÊy ®îc c«ng chóa trong ®ªm t©n h«n ví vÈn thÕ nµo l¹i sê ph¶i c¸i ®Ìn thÇn,lËp tøc thÇn ®Ìn hiÖn lªn khoanh tay nh×n hai vî chång.C«ng chóa ngîng l¾m nãi:Anh ®uæi c¸i th»ng nµy ®i chø.Ala®anh lËp tøc ra lÖnh cho thÇn ®Ìn : Mµy h·y ®i x©y cho tao mét c¸i l©u ®µi thËt to.ThÇn ®Ìn biÕn ®i sau 5 phót ®· x©y xong quay l¹i tiÕp tôc khoanh tay nh×n hai vî chång. Ala®anh tøc giËn ra lÖnh : mµy h·y san b»ng cho tao 3 tr¸i nói.Sau 3 phót thÇn ®Ìn ®· lµm xong vµ ®· cã mÆt ë ®Çu giêng. Ala®anh bèi rèi kh«ng biÕt ph¶i lµm g× n÷a.Lóc ®ã c«ng chóa nãi : Em ®· cã c¸ch råi vµ gäi thÇn ®Ìn ra ngoµi cöa vµ tõ lóc ®ã trë ®i kh«ng thÊy thÇn ®Ìn quay l¹i n÷a.S¸ng ra Ala®anh ra cöa thÊy thÇn ®Ìn ®ang ngåi khãc ë tríc cöa Ala®anh hái :Lµm sao mµ l¹i khãc,c«ng chóa giao cho viÖc g× mµ lµm m·i kh«ng xong. ThÇn ®Ìn mÕu m¸o : C«ng chóa ®a cho con c¸i sîi nµy b¾t con vuèt cho th¼ng mµ con vuèt m·i c¶ ®ªm nã vÉn cø xo¨n. Díi thêi bao cÊp gÆp buæi khã kh¨n gÆp cã 3 anh em nhµ ruåi nä häp nhau bµn kÕ sinh nhai. Hä thèng nhÊt th»ng anh c¶ sÏ sang Mü, anh thø hai sÏ sang Nga cßn th»ng em ót vÉn tiÕp tôc ë l¹i ViÖt Nam. Sau mét n¨m bän chóng quay l¹i gÆp nhau th× th»ng anh c¶ ®· cùc kú to bÐo, ®øa thø hai kh«ng to b»ng nhng kh¸ mËp m¹p cßn th»ng em ót th× gµy nhom c¸nh th× r¸ch,côt mét ch©n.Ba anh em xóm xÝt hái nhau.Th»ng anh c¶ vç ngùc :Bän mµy biÕt kh«ng tao sang Mü cø mçi lÇn ®Ëu vµo ®Üa thøc ¨n cña bän nã lµ bän nã qu¨ng c¶ ®Üa ®i thÕ lµ tao ¨n c¶ ®Üa nªn míi to bÐo nh thÕ nµy.Th»ng anh thø hai nãi : Tao sang Nga tuy kh«ng ®îc b»ng anh c¶ nhng mçi lÇn ®Ëu vµo ®Üa thøc ¨n cña chóng nã,bän nã lÊy th×a sóc chç thøc ¨n mµ tao ®Ëu vµo råi ®æ ®i nªn tao ¨n chç ®ã còng ®ñ no råi.Hai th»ng anh quay l¹i nh×n thÊy th»ng em ót t¶ t¬i míi hái : Chó lµm sao mµ l¹i
 12. ®Õn n«ng nçi nµy.Th»ng em ót rng rng níc m¾t nãi Bän anh biÕt kh«ng gièng ngêi ë ®©y cùc kú d· man. Mçi lÇn em ®Ëu vµo ®Üa thøc ¨n cña chóng nã th× chóng nã chép lÊy em,®a lªn måm mót hÕt ch©n víi c¸nh sau ®ã th× vøt em ®i nªn em míi ®Õn n«ng nçi nµy. Mét buæi s¸ng trong líp häc. Khi bíc vµo líp trªn ngùc c« gi¸o cã gµi mét b«ng hoahång, thÊy häc sinh nh×n m×nh ch¨m chó, c« gi¸o kho¸i qu¸ hái: - Cã ai biÕt hoa hång sèng b»ng g× kh«ng Cu tý xung phong ph¸t biÓu ý kiÕn: - D¹ tha c« hoa hång sèng b»ng s÷a ¹. C« gi¸o h¬i rîn liÒn ®uæi cu tý ra ngoµi, ®ang vËt vê ë hµnh lang, cu tý gÆp thÇy hiÖu trëng : - Cu tý, t¹i sao em l¹i bÞ ®uæi ra ngoµi nµy. - D¹ tha thÇy c« gi¸o hái hoa hång sèng b»ng g×, em tr¶ lêi b»ng s÷a nªn bÞ ®uæi. - Em nhÇm råi hoa hång sèng b»ng ph©n vµ níc tiÓu. Cu tý lÈm bÈm: tha thÇy b©y giê th× em ®· hiÓu, mÑ kiÕp ho¸ ra, rÔ nã dµi gím Th¹ch vµ Minh ®øng b¾t t¾c xi t¹i ®Çu L¸ng h¹: - Nµy anh l¸i xe, tõ ®©y vÒ Bê hå hÕt bao nhiªu? - Anh cø tr¶ theo ®ång hå tÝnh tiÒn. - Nhng cô thÓ t«i ph¶i tr¶ anh bao nhiªu? - Mêi ngµn- Anh l¸i t¾c xi có cÈm - ThÕ nÕu t«i ®i víi anh b¹n nµy cña t«i? - Còng chØ tr¶ 10 ngµn. - §Êy cËu thÊy cha. T«i ®· nãi lµ cËu ch¼ng cã gi¸ trÞ g× c¶! - Nµy, nÕu tao kÓ chuyÖn nµy cho mµy nghe th× mµy sÏ l¨n ra mµ c- êi, chÕt v× cêi. - ChuyÖn g× ®Êy? - Tèi h«m qua, lóc ®i qua nhµ mµy tao thÊy mµy trÇn truång nh nhéng, ch¹y rît ®uæi theo con vî, tr«ng buån cêi ¬i lµ buån cêi. TiÕc r»ng tao kh«ng cÇm m¸y quay ®i chø nÕu cã th×... eo «i. Trêi, tao t- ëng tîng l¹i mµ buån cêi qu¸. - Bè khØ. B©y giê chÝnh mµy míi thÊy buån cêi ®©y nµy. Th»ng cha ®uæi theo vî tao ®ªm qua kh«ng ph¶i lµ tao!!! Lóc ®ã tao ®ang uèng
 13. bia cïng mÊy th»ng b¹n cïng lµm ë viÖn to¸n.... - C¶ ®ªm h«m qua mµy ®i ®©u? - D¹, con bÞ bän xÊu nã hiÕp d©m ¹. - Th«i ®îc, ®Êy chØ lµ mét chuyÖn. Nhng tao hái mµy, c¶ ®ªm qua mµy ®i ®©u? - Trêi , HuÖ nµy, mµy cã «ng chång vui tÝnh lµm sao, tho¶i m¸i lµm sao, cã t©m hån tuyÖt diÖu lµm sao, kÓ chuyÖn tiÕu l©m hay lµm sao. §ªm h«m qua lóc cïng ®i trªn « t« buýt, anh ý kÓ cho tao mét c©u chuyÖn buån cêi ¬i lµ buån cêi. Buån cêi ®Õn nçi, xuýt n÷a tao l¨n tõ trªn giêng xuèng ®Êt. Mét c« g¸i trÎ xinh ®Ñp ®i ch¬i trong vên b¸ch thó vµ dõng ch©n ë ®¶o khØ. Ng¹c nhiªn thÊy ch¼ng cã con khØ nµo trªn ®¶o, c« hái ng- êi coi thó: - Bän khØ ®i ®©u c¶? - D¹ tha c«, ®ang mïa giao cÊu nªn chóng trèn biÖt c¶ råi. - LiÖu chóng cã ch¹y ra ch¬i víi t«i kh«ng nÕu t«i vøt cho chóng mÊy qu¶ chuèi? Ngêi coi thó g·i ®Çu g·i tai tr¶ lêi: - T«i kh«ng biÕt. ë ®Þa vÞ c« th× c« cã ra kh«ng? Trªn loa phãng thanh, h·ng mü phÈm TICO ®ang qu¶ng c¸o: ....Ti - c« kh«ng biªn giíi Ti- c« liªn tôc ph¸t triÓn Ti - c« lu«n ... ®i tríc thêi ®¹i ! B¸c n«ng d©n ngõng tay ®Ëp lóa, chÐp miÖng: Thêi buæi nhè nh¨ng ! Cã c¸i kÝn ®¸o, tÕ nhÞ nhÊt cña ngêi con g¸i còng ®em ra qu¶ng c¸o kh¾p bµn d©n thiªn h¹ .... Håi mÉu gi¸o Vova ch¬i th©n víi Massa l¾m, lµm g× ch¬i g× còng cïng nhau. Mét lÇn hai ®øa rñ nhau ®i WC, khi ra Vova nãi: - CËu tÌ b»ng bím, tí tÌ b»ng chim. Kh«ng hiÓu c« gi¸o tÌ b»ng g× nhØ ? - §Ó tí vµo xem. Lóc sau Massa ch¹y ra reo: "A! Tí biÕt råi. C« gi¸o tÌ b»ng bµn ch¶i".
 14. Kh¶o dÞ: - ThÕ thÇy gi¸o tÌ b»ng g× nhØ? Massa hái. - §Ó tí vµo xem. Vova hÊp tÊp ch¹y vµo. - ThÇy gi¸o tÌ b»ng chæi. Vova reo lªn. T¹i mét héi nghÞ cña UB d©n sè tæng kÕt c«ng t¸c 6 th¸ng ®Çu n¨m.Sau khi bµ chñ tÞch ®äc mét bµi ph¸t biÓu dµi dµi ®Õn phÇn kÕt bµ nhÊn m¹nh c¸c c©u khÈu hiÖu ®Ó chÞ em ®ång thanh nh¾c l¹i: -QuyÕt t©m thùc hiÖn vît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra vÒ gi¶m tû lÖ sinh ®Î Díi héi trêng bµ con ho thªo rÇm rÇm "QuyÕt t©m quyÕt t©m QuyÕt t©m..." -Kiªn quyÕt b¾t buéc nam giíi thùuc hiÖn ®×nh s¶n nam vµ díi héi trêng còng h« ®ång thanh "Kiªn quyÕt Kiªn quyÕt Kiªn quyÕt..." -T¨ng cêng sö dông bao cao su OK Vµ díi héi trêng bµ con ®ång thanh h« to "¤ kª ¤ kª ¤ kª...." C« gi¸o mÆc Mini zip bíc vµo phßng häc, c¶ líp im lÆng. C« gi¸o b¾t ®Çu gi¶ng bµi, bçng viªn phÊn tõ tay c« r¬i xuèng ®Êt, c« gi¸o cuèi xuèng nhÆt. Bµn ®Çu tiªn ré lªn tiÕng cêi. C« gi¸o ngo¶nh l¹i hái: - Natasa, sao em cêi ? - Tha c«... v× em nh×n thÊy m¾t c¸ ch©n cña c« ¹! - Em ra ngoµi, ngµy mai ®Õn líp! - Ivan, sao em cêi ? - Tha c«... v× em nh×n thÊy ®Çu gèi cña c« ¹! - Em ra ngoµi, tuÇn sau ®Õn líp! - Ruka, sao em cêi ? - Tha c«... v× em nh×n thÊy ®ïi cña c« ¹! - Em ra ngoµi, th¸ng sau ®Õn líp! V« va ®øng ®Êy gÊp s¸ch vë ®i ra cöa, c« gi¸o hái: - V« va, t«i cha hái ®Õn em sao em vÒ? - Em xin chµo c« vµ c¸c b¹n sang n¨m em ®Õn líp! - ...
Đồng bộ tài khoản