intTypePromotion=3

Cơ hội và thách thức cho hoạt động đoàn thanh niên trong tiến trình đất nước hội nhập quốc tế

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
22
lượt xem
2
download

Cơ hội và thách thức cho hoạt động đoàn thanh niên trong tiến trình đất nước hội nhập quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Cơ hội và thách thức cho hoạt động đoàn thanh niên trong tiến trình đất nước hội nhập quốc tế trình bày hội nhập quốc tế là một quá trình phát triển tất yếu, do bản chất xã hội của lao động và quan hệ giữa con người, được bắt đầu từ lĩnh vực kinh tế, nhưng không giới hạn ở đó, mà còn có thể diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội như chính trị, quốc phòng - an ninh, văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ hội và thách thức cho hoạt động đoàn thanh niên trong tiến trình đất nước hội nhập quốc tế

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> CÚ HÖÅI<br /> AÂ THAÁCH<br /> V<br /> THÛÁC<br /> T ÀÖÅNG<br /> CHOÀOAÂN<br /> HOAÅ THANH<br /> TRONG TIÏËN TRÒNH ÀÊËT NÛÚÁC HÖÅI<br /> NGUYÏÎN QUÖËC VIÏÅT*<br /> Ngaây nhêån:22/12/2017<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 25/12/2017<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 29/12/2017<br /> <br /> Toám tùæt:<br />  Höåi nhêåp quöëc tïë laâ möåt quaá trònh phaát triïín têët yïëu, do baãn chêët xaä höåi cuãa lao àöån<br /> bùæt àêìu tûâ lônh vûåc kinh tïë, nhûng khöng giúái haån úã àoá, maâ coân coá thïí diïîn ra trïn nhiïìu lônh vûå<br /> trõ, quöëc phoâng - an ninh, vùn hoáa... Àêy cuäng laâ hònh thûác phaát triïín cao cuãa húåp taác quöëc tïë, la<br /> duång vaâ tham gia xêy dûång caác luêåt lïå vaâ chuêín mûåc quöëc tïë nhùçm phuåc vuå töëi àa lúåi ñch quö<br /> Tûâ khoáa:<br />  Cú höåi vaâ thaách thûác cho hoaåt àöång Àoaân thanh niïn trong tiïën trònh Àêët nûúác höåi nhê<br /> <br /> OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR YOUTH UNION ACTIVITIES IN THE<br /> OF INTERNATIONAL  INTEGRATION<br /> <br /> Abstract: <br /> International integration is an indispensable developmental process, due to the social nature of la<br /> relations, which are initiated in the economic sphere, but not limited to, but also on. Other areas of social life su<br /> defense, security, culture ... This is also a form of high development of international cooperation, is the proces<br /> application and participation in construction. Set up international rules and standards to best serve national an<br /> Key words<br /> : Opportunities and challenges for Youth Union activities in the process of international integratio<br /> <br /> H<br /> <br /> iïån nay Viïåt Nam àaä bûúác vaâo giai àoaån vaâo khuãng hoaãng gay gùæt, an ninh quöëc gia bõ àe<br /> höåi nhêåp quöëc tïë sêu sùæc vaâ toaân diïån hún doåa búãi tònh traång vûâa coá hoâa bònh, vûâa coá chiïën<br /> bao giúâ hïët. Tñnh àïën nùm 2011, chuáng ta<br /> tranh, caác thïë lûåc àïë quöëc thuâ àõch xiïët chùåt bao vêy<br /> àaä coá quan hïå ngoaåi giao vúái 179 quöëc gia, coá quan cêëm vêån, quan hïå àöëi ngoaåi bõ thu heåp. Búãi vêåy,<br /> hïå kinh tïë, thûúng maåi, àêìu tû vúái hún 220 quöëc gia bûúác vaâo thúâi kyâ àöíi múái (1986), Viïåt Nam àûáng<br /> vaâ vuâng laänh thöí. Viïåc Viïåt Nam gia nhêåp Töí chûáctrûúác àoâi hoãi cêëp baách mang yá nghôa sinh tûã laâ phaãi<br /> Thûúng maåi thïë giúái (WTO) nùm 2007 àaä àûa quaá tòm caách thoaát khoãi khuãng hoaãng kinh tïë - xaä höåi,<br /> trònh  höåi  nhêåp  cuãa  àêët  nûúác  tûâ  cêëp  àöå  khu  vûåc<br /> phaá àûúåc thïë bõ bao vêy cö lêåp vïì àöëi ngoaåi, tiïëp tuåc<br /> (ASEAN nùm 1995) vaâ liïn khu vûåc (ASEM nùm<br /> phaát triïín àêët nûúác theo con àûúâng àaä lûåa choån.<br /> 1996, APEC nùm 1998) lïn àïën cêëp àöå toaân cêìu.<br /> Trong böëi caãnh àoá, trïn phûúng diïån àöëi ngoaåi Àaãng<br /> Viïåt Nam àaä àaãm nhêån thaânh cöng võ trñ UÃy viïn vaâ Nhaâ nûúác Viïåt Nam nöî lûåc àöíi múái tû duy, vêån<br /> khöng thûúâng trûåc Höåi àöìng baão an, cú quan quyïìn<br /> duång saáng taåo tû tûúãng ngoaåi giao Höì Chñ Minh vïì<br /> lûåc haâng àêìu cuãa Liïn húåp quöëc, nhiïåm kyâ 2008 - “thïm baån, búát thuâ”, múã röång vaâ àa daång hoáa, àa<br /> 2009. Viïåt Nam cuäng àaãm nhêån thaânh cöng vai troâ phûúng hoáa quan hïå quöëc tïë, tòm ra khêu àöåt phaá<br /> Chuã tõch ASEAN trong nùm ASEAN 2010. Chùång<br /> àïí thoaát voâng bao vêy cö lêåp cuãa caác thïë lûåc chöëng<br /> àûúâng hún 30 nùm àöíi múái vaâ höåi nhêåp quöëc tïë laâàöëi. Sau Àaåi höåi VI, àùåc biïåt laâ sau Nghõ quyïët 13<br /> möåt quaá trònh nöî lûåc bïìn bó cuãa àêët nûúác. Mûúâi nùmcuãa Böå Chñnh trõ (1988) vaâ Nghõ quyïët Höåi nghõ Trung<br /> sau ngaây giaãi phoáng miïìn Nam, thöëng nhêët àêët nûúác, ûúng 6, khoáa VI (1989), Viïåt Nam àaä coá nhûäng àiïìu<br /> Viïåt Nam phaãi àöëi mùåt trûúác nhûäng khoá khùn thûã<br /> thaách hïët sûác nghiïm troång: nïìn kinh tïë - xaä höåi lêm * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> <br /> 67 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> chónh cú baãn vïì chñnh saách àöëi ngoaåi. Theo àoá, hûúãng tiïu cûåc naây rêët dïî naãy sinh vaâ lêy lan trong<br /> cuâng vúái chuã trûúng bònh thûúâng hoáa quan hïå vúái thanh niïn Viïåt Nam vò àêy laâ àöëi tûúång treã chûa coá<br /> Trung Quöëc vaâ Myä, Viïåt Nam coi troång caãi thiïån quan baãn lônh chñnh trõ thûåc sûå vûâng vaâng, àùåc biïåt laâ vïì<br /> hïå vúái caác nûúác laáng giïìng Àöng Nam AÁ, taåo möiàaåo àûác vaâ löëi söëng.<br /> trûúâng quöëc tïë hoaâ bònh, öín àõnh úã khu vûåc, thuêån I. Nhûäng cú höåi cuãa àoaân viïn, thanh niïn<br /> lúåi cho phaát triïín àêët nûúác.<br /> Viïåt Nam trong quaá trònh höåi nhêåp quöëc tïë<br /> Baác Höì kñnh yïu “nûúác nhaâ thõnh hay suy, yïëu<br /> Bñ thû thûá nhêët BCH Trung ûúng Àoaân Lï Quöëc<br /> hay maånh möåt phêìn lúán  laâ úã thanh niïn” vaâ nhêën Phong àaä tûâng noái “Höåi nhêåp laâ sên chúi caånh tranh,<br /> maånh, thanh niïn coá võ trñ, vai troâ hïët sûác quan troång phaãi vûún lïn vaâ thïí hiïån bùçng nùng lûåc, cuäng nhû<br /> trong sûå nghiïåp caách maång vaâ tûúng lai cuãa àêët nûúác. khaã nùng cuãa mònh àïí bûúác ra thïë giúái. Thanh niïn<br /> Chñnh vò vêåy, Àaãng vaâ Nhaâ nûúác ta luön luön àùåt Viïåt Nam duâ coá àuã töë chêët nhûng nhêån thûác vïì höåi<br /> nïìm tin vaâo thanh niïn, trao cho thanh niïn troång<br /> nhêåp chûa cao. Trong quaá trònh hoåc têåp vaâ laâm viïåc,<br /> traách laâ “ngûúâi chuã hiïån taåi vaâ tûúng lai cuãa nûúácmöîi thanh niïn úã võ trñ naâo cuäng cêìn phaãi xaác àõnh<br /> nhaâ”, àoâi hoãi thanh niïn phaãi phêën àêëu vûún lïn cuâng àûúåc têm thïë vaâ võ trñ höåi nhêåp, cuäng nhû böëi caãnh<br /> dên töåc hoaân thaânh xuêët sùæc moåi nhiïåm vuå caách maång<br /> àêët nûúác àùåt ra, cêìn nhòn nhêån àûúåc cú höåi trong<br /> àùåt ra. Hiïån nay àêët nûúác ta àang trong giai àoaån<br /> thaách thûác àïí tiïëp cêån àûúåc vúái thaânh cöng”. Coá thïí<br /> àêíy maånh quaá trònh höåi nhêåp kinh tïë quöëc tïë, quaáthêëy, sûå chuyïín biïën naây cuäng àem laåi cho hoaåt àöång<br /> trònh àoá àaä, àang àûa laåi cho àêët nûúác ta noái chung Àoaân thanh niïn nhiïìu thúâi cú, thuêån lúåi:<br /> vaâ cho thanh niïn noái riïng nhûäng thúâi cú xen lêîn<br /> Thûá nhêët,trïn con àûúâng höåi nhêåp, caác hoaåt àöång<br /> nhûäng thaách thûác lúán.<br /> cuãa Àoaân thanh niïn coá thïm àiïìu kiïån àïí tiïëp xuác,<br /> Àûáng trûúác sûå chuyïín biïën àoá, caác hoaåt àöång múã röång vaâ saánh vai vúái quöëc tïë. Noá taåo cho ta cú<br /> cuãa Àoaân thanh niïn phaãi àöëi mùåt vúái rêët nhiïìu nhûäng höåi àïí hoåc têåp vaâ tiïëp thu nhûäng caái múái, nhûäng caái<br /> khoá khùn vaâ thûã thaách.<br /> töët àeåp. Àêy laâ thúâi àiïím maâ chuáng ta àûúåc tiïëp xuác<br /> Thûá nhêët, hoaåt àöång cuãa Àoaân giúâ àêy khöng chó nhiïìu nhêët vúái àa daång vùn hoáa, àa daång kiïën thûác<br /> mang tñnh dên töåc, quöëc gia maâ noá coân mang tñnh vaâ caách thûác töí chûác.<br /> khu vûåc vaâ quöëc tïë sêu sùæc do sûå lan toãa vaâ aãnh Thûá hai, khùèng àõnh thanh niïn laâ lûåc lûúång xaä<br /> hûúãng cuãa höåi nhêåp quöëc tïë ngaây caâng sêu röång vaâohöåi to lúán, lûåc lûúång xung kñch ài àêìu, trong nhiïìu<br /> têët caã caác lônh vûåc cuãa àúâi söëng xaä höåi. Vò vêåy, àoâi<br /> nùm qua, Àaãng vaâ nhaâ nûúác luön luön chuá yá àïën caác<br /> hoãi phaãi coá chiïën lûúåc cuå thïí hún àöëi vúái caác hoaåt<br /> hoaåt àöång töí chûác cuãa Àoaân thanh niïn. Xuêët phaát<br /> àöång trong thúâi gian túái.<br /> tûâ quan àiïím àoá, Àaãng luön giaânh cho hoaåt àöång<br /> Thûá hai, viïåc caác àoaân viïn thanh niïn tham gia<br /> Àoaân sûå quan têm, chùm lo àùåc biïåt, giaáo duåc, böìi<br /> caác hoaåt àöång trong caác lônh vûåc cuãa àúâi söëng xaä höåi<br /> dûúäng vaâ taåo àiïìu kiïån cho caác hoaåt àöång phaát triïín<br /> vaâ giûä vai troâ chuã chöët. Àiïìu naây cho thêëy, vai troâàïí phaát huy moåi tiïìm nùng trong sûå nghiïåp xêy dûång<br /> cuãa thanh niïn noái riïng vaâ Àoaân noái chung ngaây vaâ baão vïå Töí quöëc.<br /> caâng trúã nïn quan troång vaâ nhiïåm vuå thò trúã nïn khoá<br /> Thûá ba, höåi nhêåp quöëc tïë coân laâ cú höåi, möi trûúâng<br /> khùn hún. Chñnh vò leä àoá, viïåc trau döìi kiïën thûác vaâ thuêån lúåi àïí thanh niïn Viïåt Nam thïí hiïån vaâ khùèng<br /> tiïëp thu kinh nghiïåm phaãi cêìn àûúåc chuá troång. Tuy àõnh taâi nùng, trñ tuïå, baãn lônh tuöíi treã, cöëng hiïën<br /> nhiïn viïåc cuãng cöë kiïën thûác cuãa caác àoaân viïn thanh cho sûå phaát triïín cuãa àêët nûúác thöng qua caác hoaåt<br /> niïn coân thiïëu sûå àõnh hûúáng, quaãn lyá cuãa caác cú àöång Àoaân khi àang laâ àoaân viïn - sinh viïn.<br /> quan àún võ coá chûác nùng vaâ caác töí chûác Nhaâ nûúác.<br /> II. Phûúng hûúáng<br /> Thûá ba, sûå chöëng phaá cuãa caác thïë lûåc thuâ àõch Àïí àaåt àûúåc thaânh cöng, thanh niïn, sinh viïn<br /> bïn ngoaâi, chia reä khöëi àaåi àoaân kïët toaân dên töåc. noái chung vaâ caác caán böå Àoaân noái riïng cêìn phaãi têån<br /> Àêy laâ möåt thaách thûác khöng hïì nhoã khi nhûäng aãnh duång thúâi cú, vûúåt qua thûã thaách, thêåm chñ cêìn phaãi<br /> 68 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> biïët biïën thaách thûác thaânh cú höåi àïí vûún lïn. Vêåy coá caái nhòn roä hún vïì thïë giúái ta àang söëng. Caác hoaåt<br /> thò nhûäng àiïìu àoá cêìn àûúåc thûåc hiïån nhû thïë naâo? àöång vïì tònh nguyïån cho thanh niïn thêëy àûúåc nhûäng<br /> Àêu seä laâ kim chó nam cho chuáng ta?<br /> gò baãn thên àang coá, tûâ àoá trên troång nhûäng àiïìu<br /> Thûá nhêët,Àoaân cêìn phaãi chuá troång nêng cao trònh nhoã nhêët, giuáp àúä àöìng baâo. Têët caã nhûäng hoaåt àöång<br /> àöå lyá luêån chñnh trõ, böìi àùæp lyá tûúãng caách maång<br /> àoá giuáp phaát triïín têm höìn, tònh caãm cuãa tûâng caá<br /> trong saáng cho sinh viïn. Böëi caãnh trong nûúác vaâ nhên tham gia. Ngoaâi ra, Àoaân TN cuäng nïn chuá yá<br /> quöëc tïë àang taác àöång lïn thïë hïå treã möåt caách toaân tuyïn truyïìn, phöí biïën vaâ giaáo duåc cho thïë hïå treã<br /> diïån vïì tû tûúãng, tònh caãm, löëi söëng, vaâ nhu cêìu. Do caác kyä nùng giao tiïëp, ûáng xûã,... àïí nhúâ vaâo caác<br /> àoá, thanh niïn phaãi  coá lêåp trûúâng tû tûúãng vûäng hoaåt àöång Àoaân maâ thanh niïn trûúãng thaânh hún.<br /> vaâng, coá loâng yïu nûúác nöìng naân, coá loâng tin vaâo Noái toám laåi, böëi caãnh trong nûúác vaâ quöëc tïë khöng<br /> Àaãng, vaâo chïë àöå, baão vïå Àaãng, baão vïå Nhaâ nûúác,chó àem àïën cho hoaåt àöång Àoaân thanh niïn cú höåi<br /> chöëng moåi êm mûu “Diïîn biïën hoaâ bònh”, cuãa caác maâ coân àem àïën nhiïìu thaách thûác. Àiïìu cú baãn laâ<br /> thïë lûåc thuâ àõch, chöëng tïå naån quan liïu, tham nhuäng möîi thanh niïn phaãi coá baãn lônh vûäng vaâng, coá yá chñ,<br /> vaâ caác tïå naån xaä höåi. Àoaân thanh niïn cêìn àêíy maånh nghõ lûåc têån duång thúâi cú, vûúåt qua thaách thûác, chuã<br /> vêån àöång, tuyïn truyïìn àïí tùng cûúâng lûåc lûúång àoaân àöång tham gia àïí nêng cao tri thûác vaâ phaát triïín àêët<br /> viïn ûu tuá ài hoåc caãm tònh Àaãng, nhen nhoám lïn nûúác. Àiïìu naây cuäng giöëng nhû Dwayne Johnson àaä<br /> khaát voång trúã thaânh Àaãng viïn trong thanh niïn.<br /> tûâng noái “When life puts you in tough situations, don ’t<br /> Thûá hai, Àoaân cêìn tñch cûåc àêíy maånh àön àöëc, say “Why Me?”, say “Try me!”.”  (“Khi cuöåc söëng khiïën<br /> kiïím tra caác vêën àïì vïì hoåc têåp, nghiïåp vuå vaâ kinh baån gùåp nhûäng tònh huöëng khoá khùn, àûâng noái: “Taåi<br /> nghiïåm cuãa thanh niïn. Trong thúâi kyâ phaát triïín kinh sao luön laâ töi”, haäy noái “Töi úi! Cöë gùæng naâo!”)<br /> tïë - xaä höåi vaâ höåi nhêåp quöëc tïë, trònh àöå chuyïn mön Trûúác nhûäng thuêån lúåi vaâ khoá khùn cuãa àêët nûúác<br /> cuãa tûâng caá nhên laâ vö cuâng quan troång. Muöën vêåy, cuäng nhû cuãa baãn thên mònh, hún luác naâo hïët thanh<br /> caác hoaåt àöång cuãa Àoaân phaãi gùæn liïìn vúái hoåc têåp,<br /> niïn Viïåt Nam phaãi nhêån thêëy roä võ trñ, vai troâ cuãa<br /> àïì cao tinh thêìn hiïëu hoåc. Trong thúâi kò höåi nhêåp, mònh àöëi vúái sûå phaát triïín cuãa àêët nûúác. Phaãi nhêån<br /> vêën àïì ngoaåi ngûä luön àûúåc àùåt lïn ûu tiïn haâng thûác àûúåc khoá khùn lúán nhêët cuãa mònh trong giai<br /> àêìu, song, trònh àöå ngoaåi ngûä cuãa thanh niïn hiïån àoaån naây laâ sûå caånh tranh quyïët liïåt vïì trñ tuïå àïí àaåt<br /> nay noái chung vaâ sinh viïn trûúâng ta noái riïng coân túái nhûäng àónh cao cuãa khoa hoåc, kyä thuêåt vaâ cöng<br /> nhiïìu haån chïë. Möåt lûúång khöng nhoã sinh viïn coá nghïå cuäng nhû trònh àöå quaãn lyá. Àïí vûúåt qua àûúåc<br /> quan niïåm hoåc thïm möåt mön ngoaåi ngûä thûá hai laâ khoá khùn àoá, àoâi hoãi rêët cao úã thanh niïn laâ phaãi tûå<br /> khöng quan troång, àiïìu naây àaä aãnh hûúãng nghiïm<br /> hoåc têåp, tûå reân luyïån àïí nêng cao trònh àöå vïì moåi<br /> troång túái sûå phaát triïín cuãa cöng taác Àoaân vaâ phong mùåt, phaãi  trau  döìi  baãn lônh chñnh trõ, giûä vûäng lyá<br /> traâo thanh niïn. Vêåy nïn, viïåc khùæc phuåc tònh traång tûúãng XHCN, phêën àêëu thûåc hiïån muåc tiïu dên giaâu,<br /> naây cuäng phaãi àûúåc quan têm nhiïìu hún nhû: phaát<br /> nûúác maånh, dên chuã, cöng bùçng, dên chuã vùn minh<br /> triïín vaâ phöí biïën CLB Tiïëng Anh túái caác sinh viïn vúái vai troâ laâ chuã thïí tñch cûåc, laâ lûåc lûúång ài àêìu<br /> bùçng viïåc múã caác cuöåc höåi thaão vïì TOEFL, TOEIC, trong sûå nghiïåp CNH, HÀH, chuã àöång höåi nhêåp kinh<br /> hay IELTS,...<br /> tïë quöëc tïë. Àïí cuâng àêët nûúác vûúåt qua nhûäng khoá<br /> Thûá ba, caác hoaåt àöång cuãa Àoaân phaãi tñch cûåckhùn, trûúác mùæt möîi thanh niïn phaãi nöî lûåc nhiïìu<br /> khai thaác sêu vïì caác vêën àïì vïì xaä höåi laânh maånh, hún, àùåc biïåt laâ phaãi múã röång têìm hiïíu biïët cuãa mònh<br /> möi trûúâng sinh thaái trong laânh, saåch seä, chöëng ö vïì tònh hònh thïë giúái àïí coá tû duy, haânh àöång phuâ<br /> nhiïîm, tònh nguyïån “laá laânh àuâm laá raách” àïí giuáphúåp hún. Àêy vûâa laâ traách nhiïåm, nghôa vuå, vûâa laâ<br /> cho thanh niïn coá caác kyä nùng mïìm trong cuöåc söëng,<br /> quyïìn lúåi cuãa thanh niïn, cuãa töí chûác àoaân àïí cuâng<br /> laâm haânh trang àïí bûúác vaâo tûúng lai. Caác hoaåt àöång àêët nûúác gùåt haái àûúåc nhiïìu thaânh cöng trong quaá<br /> vïì tuyïn truyïìn, baão vïå möi trûúâng giuáp thanh niïn<br /> trònh höåi nhêåp kinh tïë quöëc tïë.<br /> <br /> <br /> 69 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản