intTypePromotion=3

Cở sở khoa học và thực tiễn phát triển du lịch bền vững hai huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
37
lượt xem
2
download

Cở sở khoa học và thực tiễn phát triển du lịch bền vững hai huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vân Đồn, Cô Tô là hai huyện đảo có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Tác giả đã vận dụng phương pháp đánh giá tổng hợp vào đánh giá tiềm năng phát triển du lịch hai huyện đảo theo 10 tiêu chí. Điểm đánh giá 169, chiếm 81,2% số điểm tối đa, được đánh giá ở mức rất thuận lợi cho phát triển du lịch. Vì thế, ngành du lịch Vân Đồn, Cô Tô đã có bước phát triển mạnh. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch hai huyện đảo vẫn chưa thật sự tương xứng với tiềm năng. Trên cơ sở phân tích tiềm năng và hiện trạng phát triển tác giả đã tiến hành xác lập các loại hình du lịch nhằm đảm bảo mục tiêu bền vững. Các loại hình du lịch khá đa dạng nhưng tập trung vào 4 loại hình chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cở sở khoa học và thực tiễn phát triển du lịch bền vững hai huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Phạm Thị Hồng Nhung<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 112(12)/1: 149 - 154<br /> <br /> CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG<br /> HAI HUYỆN ĐẢO VÂN ĐỒN, CÔ TÔ, TỈNH QUẢNG NINH<br /> Phạm Thị Hồng Nhung*<br /> Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Vân Đồn, Cô Tô là hai huyện đảo có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh<br /> quốc phòng của đất nước. Tác giả đã vận dụng phương pháp đánh giá tổng hợp vào đánh giá tiềm<br /> năng phát triển du lịch hai huyện đảo theo 10 tiêu chí. Điểm đánh giá 169, chiếm 81,2% số điểm<br /> tối đa, được đánh giá ở mức rất thuận lợi cho phát triển du lịch. Vì thế, ngành du lịch Vân Đồn, Cô<br /> Tô đã có bước phát triển mạnh. Tuy nhiên, sự phát triển du lịch hai huyện đảo vẫn chưa thật sự<br /> tương xứng với tiềm năng. Trên cơ sở phân tích tiềm năng và hiện trạng phát triển tác giả đã tiến<br /> hành xác lập các loại hình du lịch nhằm đảm bảo mục tiêu bền vững. Các loại hình du lịch khá đa<br /> dạng nhưng tập trung vào 4 loại hình chính.<br /> Từ khóa: Du lịch bền vững, huyện đảo, đánh giá tổng hợp, du lịch, tình trạng phát triển du lịch,<br /> Vân Đồn, Cô Tô.<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Phát triển du lịch biển đảo là một hướng quan<br /> trọng có tính động lực bởi “thế kỷ 21 là thế kỷ<br /> tiến ra biển”. Đối với Việt Nam, phát triển<br /> tổng hợp kinh tế biển, không tách rời với các<br /> đảo và huyện đảo bởi nó là bàn đạp chiến<br /> lược, là tiền đồn vững chắc bảo vệ độc lập,<br /> chủ quyền và an ninh quốc phòng của đất<br /> nước. Chính vì vậy, nghiên cứu, xác lập cơ sở<br /> khoa học để phát triển ngành du lịch một cách<br /> bền vững có tính cấp thiết.<br /> Vân Đồn và Cô Tô là hai huyện đảo của tỉnh<br /> Quảng Ninh với vị trí vô cùng quan trọng<br /> trong chiến lược phát triển kinh tế biển và<br /> đảm bảo an ninh quốc phòng. Vân Đồn được<br /> xác định là một trong những huyện đảo trọng<br /> điểm của “chiến lược phát triển biển Việt<br /> Nam”. Cô Tô là huyện đảo tiền tiêu- biên giới<br /> của Tổ quốc. Hai huyện đảo có mối quan hệ<br /> mật thiết với nhau trong lịch sử phát triển của<br /> tự nhiên cũng như sự phát triển kinh tế- xã<br /> hội (KT-XH) hiện nay. Mặt khác, hai huyện<br /> đảo Vân Đồn và Cô Tô còn hội tụ nhiều tiềm<br /> năng để phát triển kinh tế, đặc biệt là tiềm<br /> năng du lịch sinh thái biển đảo. Nhiều hòn<br /> đảo của hai huyện đảo này được coi như<br /> những “viên ngọc sáng” của vịnh Bắc Bộ có<br /> *<br /> <br /> ĐT: 0906158828; Email: phnhung83tn@gmail.com<br /> <br /> thể phát triển đầy đủ các loại hình du lịch biển<br /> hấp dẫn. Tuy nhiên, hiện tại du lịch Vân Đồn,<br /> Cô Tô mới bắt đầu “khởi động”. Do đó, trong<br /> giai đoạn đầu này rất cần đánh giá đầy đủ, cụ<br /> thể tiềm năng và hạn chế của ngành du lịch ở<br /> hai huyện đảo để có thể xây dựng định hướng<br /> phát triển mang tính bền vững tránh tình trạng<br /> bất cập như một số khu du lịch biển khác hiện<br /> nay. Giải quyết vấn đề thực tiễn này có thể sử<br /> dụng phương pháp tiếp cận địa lý tổng hợp để<br /> xây dựng cơ sở khoa học tin cậy. Kết quả<br /> nghiên cứu sẽ góp phần phát huy tiềm năng<br /> nhằm phát triển du lịch Vân Đồn, Cô Tô một<br /> cách bền vững.<br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Để thực hiện các nội dung nghiên cứu, tác giả<br /> đã sử dụng các phương pháp truyền thống của<br /> địa lý học như thu thập, xử lý số liệu; thực<br /> địa; phân tích, tổng hợp; bản đồ và hệ thông<br /> tin địa lý. Ngoài ra, để đánh giá mức độ thuận<br /> lợi cho phát triển du lịch của Vân Đồn, Cô<br /> Tô, tác giả chú trọng sử dụng phương pháp<br /> đánh giá bằng thang điểm tổng hợp có trọng<br /> số. Trên cơ sở các đánh giá định tính phân<br /> hạng các mức độ “tốt”, “xấu” tiến hành cho<br /> điểm với từng tiêu chí. Sau đó, xác định điểm<br /> tổng hợp để so sánh và kết luận chung về mức<br /> độ thuận lợi cho phát triển du lịch. Trong quá<br /> trình đánh giá, nhất là việc lựa chọn tiêu chí<br /> và trọng số có sự tư vấn của chuyên gia.<br /> 149<br /> <br /> Phạm Thị Hồng Nhung<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br /> 1. Một số vấn đề chung về du lịch bền vững<br /> Khái niệm về du lịch bền vững mới xuất hiện<br /> trên cơ sở cải tiến và nâng cấp khái niệm về<br /> du lịch mềm những năm 1990. Theo Hội<br /> đồng Du lịch và Lữ hành Quốc tế (WTTC)<br /> 1996: “Du lịch bền vững là việc đáp ứng<br /> những nhu cầu hiện tại của du khách và<br /> vùng du lịch mà vẫn đảm bảo những khả<br /> năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ du lịch<br /> tương lai” [2].<br /> Về vấn đề này, Chương trình Nghị sự 21 về<br /> công nghiệp du lịch và lữ hành hướng tới sự<br /> phát triển môi trường bền vững của Tổ chức<br /> Du lịch Thế giới WTO và Hội đồng Thế giới<br /> (World Council) đã xác định: “Các sản phẩm<br /> du lịch bền vững là các sản phẩm được xây<br /> dựng phù hợp với môi trường, cộng đồng và<br /> các nền văn hóa, nhờ đó sẽ mang lại lợi ích<br /> chắc chắn chứ không phải là hiểm hoạ cho<br /> phát triển du lịch”. [2]<br /> Trọng tâm của phát triển du lịch bền vững là<br /> đấu tranh cho sự cân bằng giữa các mục tiêu<br /> về kinh tế, xã hội, bảo tồn tài nguyên, môi<br /> trường, văn hóa cộng đồng trong khi phải<br /> tăng cường sự thỏa mãn nhu cầu ngày càng<br /> cao và đa dạng của du khách. Vì vậy, trong<br /> quá trình phát triển du lịch phải đảm bảo được<br /> sự bền vững về kinh tế, về tài nguyên môi<br /> trường du lịch và về văn hoá, xã hội [2].<br /> 2. Cơ sở thực tiễn phát triển du lịch bền<br /> vững hai huyện đảo<br /> a) Đánh giá mức độ thuận lợi cho phát triển<br /> du lịch<br /> Đánh giá mức độ thuận lợi cho phát triển du<br /> lịch chính là đánh giá tiềm năng phát triển du<br /> lịch. Để đánh giá chúng tôi lựa chọn 10 tiêu<br /> chí, trong đó đã chú trọng đặc biệt đến yếu tố<br /> biển: Vai trò, vị thế huyện đảo; Độ hấp dẫn;<br /> Khả năng tiếp cận và liên kết với trung tâm,<br /> tuyến du lịch; Thời gian hoạt động du lịch;<br /> Sức chứa du lịch; Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật<br /> chất kỹ thuật phục vụ du lịch; Khả năng kết<br /> hợp tổ chức các loại hình du lịch; Vị trí,<br /> khoảng cách với đất liền; Mức độ thuận tiện<br /> và mức độ an toàn giao thông trên biển; Mức<br /> 150<br /> <br /> 112(12)/1: 149 - 154<br /> <br /> độ rủi ro, thiên tai. Tham khảo Viện Nghiên<br /> cứu Phát triển Du lịch, tác giả đánh giá mỗi<br /> tiêu chí qua 4 mức với các chỉ tiêu đánh giá<br /> cụ thể. Từng mức đánh giá có qui định số<br /> điểm cụ thể như sau: Rất thuận lợi: 4 điểm;<br /> Khá thuận lợi: 3 điểm; Thuận lợi trung bình:<br /> 2 điểm; ít thuận lợi: 1 điểm. Các chỉ tiêu có<br /> mức độ tác động và giá trị phục vụ du lịch<br /> khác nhau, trong đó có những tiêu chí có ý<br /> nghĩa quan trọng. Do đó, việc lựa chọn trọng<br /> số sẽ góp phần tăng cường tính chính xác và<br /> khách quan của kết quả đánh giá. Căn cứ vào<br /> kinh nghiệm của các chuyên gia, kết hợp với<br /> nghiên cứu, điều tra, đánh giá trên thực địa,<br /> tác giả đã đề xuất trọng số của các chỉ tiêu<br /> đánh giá như trong bảng 2.<br /> Điểm đánh giá riêng từng chỉ tiêu được tính<br /> dựa trên so sánh các đặc trưng của tài nguyên<br /> với bậc đánh giá, sau đó nhân với trọng số đã<br /> được lựa chọn. Ví dụ để tính sức chứa du<br /> lịch, chúng tôi dựa vào yếu tố nhạy cảm nhất,<br /> có ý nghĩa quyết định đối với đảo, đó chính là<br /> trữ lượng nước sinh hoạt trong mùa du lịch.<br /> Khi đó sức chứa du lịch tối đa được tính bằng<br /> tổng lượng nước sạch trên các đảo chia cho<br /> nhu cầu của mỗi du khách sau khi đã trừ đi<br /> tổng nhu cầu sử dụng nước của các đối tượng<br /> sử dụng nước trên mỗi đảo. Chỉ tiêu về nhu<br /> cầu nước sạch [2]: đối với người dân sống<br /> trên đảo là: 80 lít/người/ngày, với khách du<br /> lịch là: 150 lít/người/ ngày. Kết quả tính toán<br /> tổng sức chứa tối đa của Vân Đồn, Cô Tô là<br /> 44.724 người/ngày, cụ thể các đảo như bảng<br /> 1. Đối chiếu với thang điểm sau để đánh giá<br /> [5]:<br /> + Bậc 4: Rất lớn (ứng với mức độ rất thuận<br /> lợi) có sức chứa > 5.000 người/ ngày.<br /> + Bậc 3: Khá lớn (ứng với mức độ khá thuận<br /> lợi) có sức chứa 1.000- 5.000 người/ ngày.<br /> + Bậc 2: Trung bình (ứng với mức độ thuận<br /> lợi trung bình) có sức chứa 100- 1.000 người/<br /> ngày.<br /> + Bậc 1: Nhỏ (ứng với mức độ kém thuận lợi)<br /> có sức chứa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản