Công điện số 11/CĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
3
download

Công điện số 11/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 11/CĐ-TTg về việc bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn, hạn chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; đồng thời khắc phục tình trạng sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu và Lễ hội mùa xuân 2009 do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 11/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 11/C -TTg Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2009 CÔNG I N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: - Bí thư, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Ch t ch U ban An toàn giao thông qu c gia; - Các B : Công an, Qu c phòng, Giao thông v n t i, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truy n thông, Giáo d c và ào t o; - M t tr n t qu c Vi t Nam, Trung ương oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh - ài Truy n hình Vi t Nam; - ài Ti ng nói Vi t Nam; - Báo Nhân dân. Hàng năm, vào d p T t Nguyên án, do lưu lư ng ngư i và phương ti n tham gia giao thông tăng t bi n, tình hình tr t t an toàn giao thông thư ng di n bi n ph c t p làm gia tăng tai n n và ùn t c giao thông; ng th i cũng trong d p T t Nguyên án M u Tý v a qua, nhi u a phương ã buông l ng ch o, ki m tra vi c th c hi n Ch th 406/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph v c m s n xu t, v n chuy n, buôn bán và t pháo ã tình tr ng t pháo n di n ra nghiêm tr ng. Th i gian g n ây (t tháng 8 năm 2008 n nay), các cơ quan ch c năng ã b t gi 112 v v i 136 i tư ng, thu trên 7 t n pháo nh p l u t Trung Qu c. b o m cho nhân dân i l i an toàn, h n ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông; ng th i kh c ph c tình tr ng s n xu t, v n chuy n, buôn bán và t pháo trái phép trong d p T t Nguyên án K S u và L h i mùa xuân 2009, Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch U ban An toàn giao thông qu c gia ph i t p trung ch o, t ch c th c hi n nghiêm túc Công i n s 1764/C -TTg ngày 20 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c th c hi n Ch th 406/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph v c m s n xu t, v n chuy n, buôn bán và t pháo; K t lu n c a Th tư ng Chính ph t i H i ngh an toàn giao thông toàn qu c năm 2008 t i thành ph H Chí Minh ngày 27 tháng 12 năm 2008. Nơi nào x y ra tình tr ng t pháo n , tai n n giao thông c bi t nghiêm tr ng và gia tăng tai n n giao thông thì Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi ó ph i ki m i m trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph .
  2. U ban nhân dân các c p, nh t là c p xã, phư ng ph i tăng cư ng ph i h p v i M t tr n T qu c và các oàn th qu n chúng phương Ny m nh công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n nghiêm các quy nh v c m s n xu t, buôn bán, v n chuy n, tàng tr và s d ng trái phép các lo i pháo và ch p hành nghiêm pháp lu t v giao thông; ch o các cơ quan, ơn v ch c năng tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát k p th i phát hi n, ngăn ch n, x lý các hành vi vi ph m. 2. B Thông tin và Truy n thông ph i h p v i Ban Tuyên giáo Trung ương ch o ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam và các báo, ài Trung ương, a phương tăng th i lư ng ưa tin, tuyên truy n sâu r ng t i các t ng l p nhân dân ( c bi t là thanh, thi u niên, h c sinh, sinh viên) th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v c m s n xu t, buôn bán, v n chuy n, tàng tr và s d ng trái phép các lo i pháo và ch p hành nghiêm pháp lu t v giao thông. 3 . Các B : Công an, Qu c phòng, Công Thương, Tài chính, Giao thông v n t i ch o các l c lư ng ch c năng (c nh sát kinh t , c nh sát tr t t , c nh sát giao thông, thanh tra giao thông b i biên phòng, h i quan, qu n lý th trư ng…) tăng cư ng tu n tra, kiêm soát các a bàn, các tuy n tr ng i m, nh t là khu v c biên gi i, c a khNu, nhà ga, b n xe, b n c ng và các phương ti n tham gia giao thông k p th i phát hi n, ngăn ch n các hành vi vi ph m v s n xu t, v n chuy n, tàng tr và s d ng trái phép các lo i pháo và tr t t an toàn giao thông; x lý nghiêm minh theo úng quy nh pháp lu t, k c v hành chính, kinh t và hình s i v i nh ng hành vi vi ph m. 4. B Giáo d c và ào t o, Trung ương oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh t ch c tuyên truy n, ph bi n cho giáo viên và h c sinh, sinh viên, oàn viên th c hi n nghiêm các quy nh v nghiêm c m t pháo n và ý th c ch p hành pháp lu t khi tham gia giao thông. T ch c ký cam k t cho h c sinh, sinh viên, oàn viên không buôn bán, v n chuy n và t pháo và không vi ph m lu t giao thông, coi ây là tiêu chuNn ánh giá thi ua i v i t p th và h nh ki m i v i m i cá nhân. 5. B Tài chính ph i h p v i B Công an, B Giao thông v n t i gi i quy t vi c b o m k p th i kinh phí cho vi c ki m tra thu gi , tiêu hu các lo i pháo và b o m tr t t an toàn giao thông và chi khen thư ng cho nh ng các nhân, ơn v có thành tích theo quy nh. 6. Giao B Công an, U ban An toàn giao thông qu c gia ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n, theo dõi, ki m tra, ôn c th c hi n nghiêm túc, có hi u qu Công i n này, báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph trư c, trong và sau T t Nguyên án K S u - 2009 ch o, x lý k p th i./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Ban Bí thư Trung ương ng: - TTg, các PTTg; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Ch t ch nư c. Nguy n T n Dũng - U ban Qu c phòng An ninh c a Qu c h i;
  3. - VPCP: BTCN, các PCN, các v , c c; - Lưu: VT, NC (3). 40
Đồng bộ tài khoản