Công điện số 1133/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Công điện số 1133/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1133/CĐ-TTg về thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội và góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1133/CĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1133/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2009 CÔNG ĐIỆN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Điện: - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng; - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện Quyết định số 1002/2009/QĐ-CTN ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 (đợt 2), ngày 10 tháng 7 năm 2009 Hội đồng tư vấn đặc xá đã ban hành Hướng dẫn số 129/HĐTVĐX về việc triển khai Quyết định trên. Để thực hiện tốt chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội và góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành, Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1002/2009/QĐ-CTN ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2009 (đợt 2) và Hướng dẫn số 129/HĐTVĐX ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng tư vấn đặc xá, cụ thể là: - Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy, các cơ quan báo chí ở địa phương tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, cấp giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá. - Chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống. - Chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh, thành phố nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật. 2. Giao cho Bộ Công an (Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá) có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG
  2. Nơi nhận: - Như trên; - TTg, các PTTg; - Các Thành viên HĐTVĐX; - Báo Nhân dân; Trương Vĩnh Trọng - Đài Truyền hình Việt Nam; - Đài Tiếng nói Việt Nam; - TTHĐTVĐX (V26-BCA); - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, KGVX, KTTH, PL, QHQT, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, NC (3)
Đồng bộ tài khoản