Công điện số 1452

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
27
lượt xem
5
download

Công điện số 1452

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1452 về việc hạn chế tới mức thấp nhất khả năng gây hại của dịch Sâu đục thân bướm 2 chấm lứa 5 đang vũ hóa rộ do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1452

  1. C C B O V TH C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM V T c l p – T do – H nh phúc ------- ------------ S : 1452 Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2008 i n: - S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn và Chi c c B o v th c v t các t nh vùng ng B ng, Trung Du, Mi n Núi phía B c; - C c Tr ng tr t, Vi n BVTV, Trung tâm khuy n nông Qu c gia; - Các Công ty v t tư BVTV; - Báo Nông nghi p, Báo Nhân dân; - ài truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam. - Trung tâm BVTV phía B c; Sâu c thân bư m 2 ch m l a 5 ang vũ hóa r , th i gian r không t p trung, kéo dài n cu i tháng 9, u tháng 10; sâu non s gây bông b c cho trà lúa tr sau 15/9, c bi t là (H i Phòng, Nam nh, H i Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Qu ng Ninh …) - R y nâu – r u lưng tr ng l a 6 ang tăng nhanh c v m t và di n phân b . h n ch t i m c th p nh t kh năng gây h i c a d ch h i trên, C c B o v th c v t ngh : 1. S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn ch o các ngành ch c năng tăng cư ng ki m tra, thanh tra vi c kinh doanh thu c BVTV a phương ngăn ch n tăng giá thu c, bán thu c gi , thu c kém phNm ch t. 2. Chi c c B o v th c v t: - T p trung l c lư ng cán b , k c ngày ngh ki m tra, n m ch c di n bi n c a sâu c thân, r y nâu – r y lưng tr ng. Xác nh th i gian, di n tích t ng trà lúa c n phun tr c th i v i t ng lo i sâu tham mưu cho a phương t ch c và ch o nông dân phòng tr ; - Ph i h p v i các c p chính quy n tăng cư ng hư ng d n cho bà con nông dân ki m tra ng ru ng thư ng xuyên, th c hi n các bi n pháp k thu t phòng tr sâu b nh hi u qu , c th : * i v i sâu c thân: Ti n hành phòng tr cho trà lúa giai o n òng căng the khi có m t t 0,3-0,5 tr ng/m2 tr lên b ng các lo i thu c có hi u l c di t sâu cao. Nh ng nơi có m t tr ng cao (trên 1 /m2) nh t thi t ph i phun kép 2 l n (l n 1 phun khi lúa giai o n
  2. óng căng the, l n 2 cách l n 1 t 5 n 7 ngày). Nh ng nơi có m t tr ng quá cao, khuy n cáo nông dân ng t tr ng trư c khi phun thu c. Nh t là các trà lúa tr mu n. * i v i r y nâu – r y lưng tr ng: Tri n khai phun tr nh ng nơi có m t r y cao t 3000 con/m2 tr lên b ng các lo i thu c có hi u l c tr r y cao. Khuy n cáo nông dân gi m c nư c trong ru ng t 2-3 cm khi phun thu c. Nh ng ru ng lúa ch c xanh – uôi có m t r y cao khi phun thu c nh t thi t ph i r lúa thành t ng băng (4 – 5 hàng lúa) thu c ti p xúc tr c ti p v i r y. 3. Các Công ty kinh doanh thu c BVTV chuNn b y thu c c hi u ph c v k p th i vi c phòng tr sâu c thân, r y nâu – r u lưng tr ng, b nh b c lá và các i tư ng khác. Chi c c B o v th c v t báo cáo k t qu th c hi n v C c B o v th c v t (149 H c Di – ng a, Hà N i). C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - B NN-PTNT ( báo cáo); - B trư ng Cao c Phát ( báo cáo); - Th trư ng Bùi Bá B ng ( báo cáo); - Lưu VP, BVTV Nguy n Quang Minh
Đồng bộ tài khoản