Công điện số 1596/CĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Công điện số 1596/CĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 1596/CĐ-TTg về việc triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống mưa, bão có hiệu quả do Thủ tướng Chính phủ điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 1596/CĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 1596/C -TTg Hà N i, ngày 23 tháng 9 năm 2008 CÔNG I N KH N TH TƯ NG CHÍNH PH i n: Kính g i: - Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Qu c phòng, Công an, Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i, Thông tin và Truy n thông, Văn hóa, Th thao và Du l ch; - y ban nhân dân các t nh, thành ph : Qu ng Ninh, H i Phòng, Thái Bình, Nam nh, Ninh Bình, Hà Nam, Hưng Yên, H i Dương, Hà N i, B c Ninh, B c Giang, Vĩnh Phúc, Phú Th , Thái Nguyên, B c K n, L ng Sơn, Cao B ng, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, i n Biên, Lai Châu, Hòa Bình; - y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n; - Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương; - Trung tâm D báo khí tư ng th y văn Trung ương; - ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Báo Nhân dân, Thông t n xã Vi t Nam. Bão s 6 v i s c gió vùng tâm m nh c p 14, gi t trên c p 14 ang ho t ng trên khu v c phía B c Bi n ông. Theo d báo, bão s 6 s b vào vùng ông - B c nư c ta vào t i ngày 24 tháng 9 và gây mưa to trên di n r ng thu c các t nh ng b ng sông H ng và mi n núi phía B c. tri n khai k p th i các bi n pháp phòng, ch ng mưa, bão có hi u qu , Th tư ng Chính ph yêu c u: 1. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph thu c ng b ng, trung du B c b và mi n núi phía B c th c hi n nghiêm các ch o tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng mưa bão t i các công i n c a Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương; hư ng d n nhân dân ch ng ch ng, ch ng nhà c a, kho tàng, công s , b nh vi n và trư ng h c; có phương án m b o an toàn cho các h ch a nư c c a a phương mình. Các t nh ven bi n t ch c neo u an toàn cho tàu thuy n t i các khu tránh, trú bão. Các t nh ng b ng t ch c thu ho ch nhanh các trà lúa ã chín. Các t nh mi n núi b trí s n sàng lương th c, thu c men, nư c u ng và các nhu y u phNm c n thi t t i các vùng thư ng xuyên b chia c t, chuNn b l c lư ng, s n sàng th c hi n sơ tán dân ra kh i vùng có nguy cơ cao x y ra lũ quét, s t l t khi có l nh. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Công Thương và T p oàn i n l c Vi t Nam ch ng v n hành các h ch a th y i n l n: Hòa Bình,
  2. Thác Bà, Tuyên Quang nh m c t lũ có hi u qu và m b o an toàn cho công trình; ch o các t nh ng b ng tri n khai các bi n pháp, ch ng úng cho các trà lúa chưa thu ho ch; ti p t c ph i h p v i B i biên phòng và UBND các t nh ven bi n tri n khai các bi n pháp m b o an toàn cho tàu thuy n trên bi n, c bi t là các t nh có nhi u tàu, thuy n ho t ng trên v nh B c B . 3. B Giao thông v n t i ch ng b trí l c lư ng, phương ti n c n thi t nh ng nơi xung y u trên các tuy n ư ng s t, ư ng b thu c các t nh mi n núi phía B c, c ngay các oàn công tác n các t nh mi n núi phía B c, nơi thư ng xuyên b chia c t do s t l ư ng ch o gi i t a, s n sàng ng c u khi có s c v ách t c giao thông. 4. B Văn hóa, Th thao và Du l ch có phương án ch ng bão cho các nhà hàng, khách s n, ch ng m b o an toàn cho khách khi có mưa, bão. c bi t, không b trí khách du l ch lên các t nh mi n núi trong vòng m t vài ngày t i; ng th i, ch ng di chuy n s khách du l ch ang có m t t i các t nh mi n núi phía B c v nơi ít có kh năng b chia c t. 5. B Tài nguyên và Môi trư ng ch o Trung tâm Khí tư ng Th y văn qu c gia ti p t c theo dõi di n bi n c a bão, d báo và cung c p thông tin k p th i v bão s 6 cho Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, các cơ quan thông tin i chúng và các B , ngành liên quan ch o và ưa tin k p th i nh ng di n bi n c a bão cho các a phương và nhân dân bi t ch ng phòng, tránh. 6. B Qu c phòng, y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n ch o các ơn v b i, các l c lư ng tìm ki m c u n n c a các B , ngành và a phương chuNn b l c lư ng, phương ti n, t ch c tr c thư ng xuyên, s n sàng th c hi n vi c tìm ki m c u n n, c u h khi có yêu c u. 7. ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Thông t n xã Vi t Nam và các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương tăng th i lư ng phát sóng; thư ng xuyên thông báo di n bi n c a bão s 6 cho các B , ngành, a phương và nhân dân bi t ch ng phòng, tránh./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Th tư ng, các Phó TTg CP; - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Các V : TH, KTTH, NC, KGVX, P, TT T, - Lưu: VT, KTN (4). Hoàng Trung H i
Đồng bộ tài khoản