Công điện Số: 429/CĐ-KL của Cục kiểm lâm

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
3
download

Công điện Số: 429/CĐ-KL của Cục kiểm lâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÔNG ĐIỆN CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM, điện: Kính gửi: - Giám đốc các Vườn Quốc gia: Ba Vì, Tam Đảo, Cúc Phương, Bạch Mã, Yok Don, Cát Tiên; - Giám đốc các Cơ quan Kiểm lâm vùng I, II, III.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện Số: 429/CĐ-KL của Cục kiểm lâm

  1. CỤC KIỂM LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 429/CĐ-KL Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010 V/v thực hiện bảo quản và sử dụng con dấu của các đơn vị trực thuộc CÔNG ĐIỆN CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM, điện: Kính gửi: - Giám đốc các Vườn Quốc gia: Ba Vì, Tam Đảo, Cúc Phương, Bạch Mã, Yok Don, Cát Tiên; - Giám đốc các Cơ quan Kiểm lâm vùng I, II, III. Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp; thực hiện Công văn số 1598/BNN-VP ngày 11 tháng 3 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn khắc dấu và thu hồi con dấu. Cục Kiểm lâm yêu cầu: 1. Trong khi chờ việc khắc con dấu mới theo quy định hiện hành, giám đốc các đơn vị trực thuộc tiếp tục sử dụng con dấu cũ để duy trì các hoạt động thường xuyên của đơn vị. 2. Triển khai việc khắc con dấu mới theo quy định hiện hành.
  2. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - TT Hứa Đức Nhị (báo cáo); - Văn phòng Bộ (báo cáo); - Lưu: VT, VP. Nguyễn Văn Cương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản