Công điện số 51/CĐ-BGTVT

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
2
download

Công điện số 51/CĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện số 51/CĐ-BGTVT về việc hoàn thành Báo cáo tổng kết thí điểm việc hiện đại hóa trạm kiểm tra tải trọng xe do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công điện số 51/CĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ----- S : 51/C -BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 7 năm 2009 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I i n: - S Giao thông v n t i t nh Qu ng Ninh. Căn c báo cáo c a C c ư ng b Vi t Nam v ti n th c hi n các d án thí i m hi n i hóa Tr m ki m tra t i tr ng xe theo tinh th n công văn s 1882/TTg-CN ngày 03/12/2007 Th tư ng Chính Ph , B GTVT nh n th y ti n xây d ng các tr m KTTT xe nói trên u không t ti n v m t th i gian, nh t là Tr m KTTT xe Qu ng Ninh km 103+800 QL18. hoàn thành Báo cáo t ng k t thí i m vi c Hi n i hóa Tr m KTTT xe trình Th tư ng Chính ph vào cu i năm 2009, B GTVT yêu c u S GTVT Qu ng Ninh: 1. Báo cáo Chính quy n a phương nh ng v n vư ng m c liên quan n gi i phóng m t b ng, ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a t nh có bi n pháp gi i quy t d t i m nh ng t n t i v i nh ng t ch c cá nhân có liên quan có m t b ng tri n khai các h ng m c c a d án. 2. C n ch o các cơ quan tham mưu, i u hành d án và nhà th u khNn trương hoàn thành các h ng m c c a d án Tr m KTTT xe ư c ưa vào ho t ng thí i m chính th c t ngày 01/8/2009. ngh S GTVT Qu ng Ninh th c hi n khNn trương ý ki n ch o trong Công i n này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - B trư ng (thay b/c); - C c BVN ( ch o); - UBND t nh Qu ng Ninh ( thông báo); - Lưu VT. Lê M nh Hùng
Đồng bộ tài khoản