intTypePromotion=3

Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Chia sẻ: Lê Công Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
215
lượt xem
48
download

Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời bạn đọc cùng tham khảo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu để có tài liệu phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện Công ước tại Việt Nam. Cuốn sách này do Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức dịch và in tái bản song ngữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu

 1. c«ng −íc khung cña liªn hîp quèc VÒ biÕn ®æi khÝ hËu united nations framework convention on climate change Cuèn s¸ch nµy do C¬ quan Th«ng tin cña UNEP C«ng −íc khung cña Liªn hîp quèc vÒ BiÕn ®æi khÝ hËu (IUC) xuÊt b¶n cho Ban Th− ký C«ng −íc. C¸c th«ng tin chi tiÕt xin liªn hÖ víi: Climate Change Secretariat Haus Carstanjen Martin-Luther-King-Strasse 8 PO Box 260 124 D-53153 Bonn, Germany Tel: (+49-228) 815-1000 Fax: (+49-228) 815-1999 Secretariat@unfccc.de http://www.unfccc.de UNEP/IUC C.P.356 CH-1219 Ch©telaine (Geneva) Tel: (+41-22) 979-9111 Fax: (+41-22) 797 3464 Iuc@unep.ch http://www.unep.ch Cuèn s¸ch nhá nµy bao gåm v¨n b¶n C«ng −íc Khung cña Liªn hîp quèc vÒ BiÕn ®æi khÝ hËu.
 2. Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m 1980, b»ng chøng khoa häc vÒ kh¶ n¨ng biÕn ®æi khÝ hËu toµn cÇu ®∙ dÉn ®Õn sù quan t©m chung ngµy cµng t¨ng. Trong nh÷ng n¨m 1990, mét lo¹t c¸c héi nghÞ quèc tÕ ®∙ ®−a ra nh÷ng lêi kªu gäi khÈn cÊp ®Ó cã mét hiÖp −íc toµn cÇu vÒ vÊn ®Ò nµy. Ch−¬ng tr×nh M«i tr−êng cña Liªn hîp quèc (UNEP) vµ Tæ chøc KhÝ t−îng ThÕ giíi (WMO) ®∙ h−ëng øng b»ng c¸ch thiÕt lËp mét nhãm C«ng t¸c Liªn ChÝnh phñ ®Ó chuÈn bÞ cho c¸c cuéc hiÖp th−¬ng cña HiÖp −íc. §∙ cã mét sù tiÕn bé nhanh chãng, mét phÇn do sù nç lùc cña Ban Liªn ChÝnh phñ vÒ BiÕn ®æi khÝ hËu (IPCC) vµ c¸c cuéc häp nh− Héi nghÞ KhÝ hËu ThÕ giíi lÇn thø hai 1990. §¸p l¹i kiÕn nghÞ cña Nhãm C«ng t¸c, §¹i Héi ®ång Liªn hîp quèc t¹i khãa häp n¨m 1990 ®∙ thµnh lËp ñy ban HiÖp th−¬ng Liªn ChÝnh phñ cho mét C«ng −íc khung vÒ BiÕn ®æi khÝ hËu (INC/FCCC). INC/FCCC ®∙ ®−îc ñy nhiÖm so¹n th¶o mét C«ng −íc khung vµ c¸c c«ng cô ph¸p lý bÊt kú liªn quan ®−îc coi lµ cÇn thiÕt. Nh÷ng nhµ th−¬ng thuyÕt tõ h¬n 150 quèc gia ®∙ gÆp nhau trong 5 phiªn häp trong kho¶ng thêi gian tõ th¸ng 2 n¨m 1991 ®Õn th¸ng 5 n¨m 1992. Hä ®∙ chÊp nhËn C«ng −íc khung cña Liªn hîp quèc vÒ BiÕn ®æi khÝ hËu vµo ngµy 9 th¸ng 5 n¨m 1992 t¹i trô së Liªn hîp quèc ë New York. Ngay sau ®ã, t¹i héi nghÞ cña Liªn hîp quèc vÒ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn th−êng gäi lµ Héi nghÞ Th−îng ®Ønh th¸ng 6 n¨m 1992, C«ng −íc ®∙ nhËn ®−îc 155 ch÷ ký. C¸c quèc gia kh¸c ®∙ ký sau ®ã vµ mét sè l−îng ngµy cµng t¨ng ®∙ phª chuÈn. C«ng −íc sÏ cã hiÖu lùc 90 ngµy sau khi ®−îc 50 quèc gia phª chuÈn. Khãa häp ®Çu tiªn cña Héi nghÞ c¸c Bªn (COP) ph¶i ®−îc triÖu tËp trong n¨m sau ®ã. Cuéc häp nµy cña tÊt c¶ c¸c quèc gia phª chuÈn sÏ ®−îc tæ chøc ë §øc, cã thÓ vµo ®Çu n¨m 1995. INC/FCCC, tæ chøc ®ang tiÕp tôc c«ng t¸c chuÈn bÞ quan träng, sau ®ã sÏ gi¶i t¸n vµ Héi nghÞ c¸c Bªn sÏ nhËn tr¸ch nhiÖm trong qu¸ tr×nh l©u dµi cña viÖc thi hµnh C«ng −íc. §Ó cã tµi liÖu phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, nghiªn cøu, t×m hiÓu vµ thùc hiÖn C«ng −íc t¹i ViÖt Nam, Vô Hîp t¸c Quèc tÕ, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng tæ chøc dÞch vµ in t¸i b¶n cuèn song ng÷ C«ng −íc khung cña Liªn hîp quèc vÒ BiÕn ®æi khÝ hËu. Xin tr©n träng giíi thiÖu cïng b¹n ®äc. Vô Hîp t¸c Quèc tÕ Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng
 3. C«ng −íc khung cña liªn hîp quèc vÒ biÕn ®æi khÝ hËu C¸c Bªn cña C«ng −íc nµy, Thõa nhËn r»ng sù biÕn ®æi cña khÝ hËu Tr¸i ®Êt vµ nh÷ng hiÖu øng nguy h¹i cña nã lµ mèi quan t©m chung cña nh©n lo¹i, Lo l¾ng r»ng nh÷ng ho¹t ®éng cña con ng−êi ®∙ vµ ®ang lµm t¨ng thùc sù nång ®é c¸c chÊt khÝ nhµ kÝnh trong khÝ quyÓn, b»ng nh÷ng sù t¨ng Êy ®Èy m¹nh hiÖu øng nhµ kÝnh tù nhiªn vµ tÝnh trung b×nh, ®iÒu ®ã sÏ dÉn ®Õn sù nãng lªn thªm cña bÒ mÆt vµ khÝ quyÓn Tr¸i ®Êt vµ cã thÓ ¶nh h−ëng cã h¹i ®Õn c¸c hÖ sinh th¸i tù nhiªn vµ con ng−êi, Ghi nhËn r»ng phÇn lín nhÊt ph¸t th¶i c¸c khÝ nhµ kÝnh toµn cÇu trong lÞch sö vµ hiÖn t¹i b¾t nguån tõ c¸c n−íc ph¸t triÓn, r»ng sù ph¸t th¶i theo ®Çu ng−êi ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn cßn t−¬ng ®èi thÊp vµ r»ng phÇn ph¸t th¶i toµn cÇu b¾t nguån tõ c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn sÏ t¨ng ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu ph¸t triÓn vµ x∙ héi cña m×nh, NhËn thøc vÒ vai trß vµ tÇm quan träng trong c¸c hÖ sinh th¸i biÓn vµ ®Êt liÒn cña c¸c bÓ hÊp thô vµ bÓ chøa c¸c khÝ nhµ kÝnh, Ghi nhËn r»ng cã nhiÒu sù kh«ng ch¾c ch¾n trong c¸c dù b¸o vÒ biÕn ®æi khÝ hËu, ®Æc biÖt víi thêi h¹n, ®¹i l−îng vµ c¸c s¬ ®å khu vùc cña chóng, Thõa nhËn r»ng tÝnh chÊt toµn cÇu cña sù biÕn ®æi khÝ hËu ®ßi hái sù hîp t¸c réng lín nhÊt cã thÓ ®−îc cña tÊt c¶ c¸c n−íc vµ sù tham gia cña hä vµo sù øng phã quèc tÕ thÝch hîp vµ cã hiÖu qu¶, phï hîp víi nh÷ng tr¸ch nhiÖm chung nh−ng cã ph©n biÖt vµ c¸c kh¶ n¨ng t−¬ng øng cïng c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ vµ x∙ héi cña mçi n−íc, Nh¾c l¹i nh÷ng ®iÒu kho¶n thÝch hîp cña Tuyªn bè cña Héi nghÞ Liªn hîp quèc vÒ M«i tr−êng cña con ng−êi, ®∙ ®−îc th«ng qua ë Stockholm vµo ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 1972, Cïng nh¾c l¹i r»ng c¸c quèc gia, phï hîp víi HiÕn ch−¬ng cña Liªn hîp quèc vµ nh÷ng nguyªn t¾c cña luËt quèc tÕ, cã chñ quyÒn khai th¸c nh÷ng tµi nguyªn cña m×nh theo c¸c chÝnh s¸ch vÒ m«i tr−êng vµ ph¸t triÓn cña m×nh vµ cã tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m r»ng c¸c ho¹t ®éng trong ph¹m vi quyÒn tµi ph¸n hoÆc kiÓm so¸t cña m×nh kh«ng g©y ra tæn h¹i ®èi víi m«i tr−êng cña c¸c n−íc kh¸c hoÆc c¸c khu vùc v−ît qu¸ giíi h¹n quyÒn tµi ph¸n quèc gia, Kh¼ng ®Þnh l¹i nguyªn t¾c chñ quyÒn cña c¸c quèc gia trong hîp t¸c quèc tÕ ®Ó ®èi phã víi biÕn ®æi khÝ hËu, NhËn thøc r»ng c¸c quèc gia cÇn ph¶i ban hµnh luËt m«i tr−êng cã hiÖu qu¶, r»ng c¸c tiªu chuÈn vÒ m«i tr−êng, c¸c môc tiªu qu¶n lý vµ c¸c −u tiªn cÇn ph¶i ph¶n ¸nh hoµn c¶nh m«i tr−êng vµ ph¸t triÓn mµ nh÷ng ®iÒu ®ã ¸p dông vµo, vµ r»ng c¸c tiªu
 4. chuÈn do mét sè n−íc ¸p dông cã thÓ kh«ng thÝch hîp vµ g©y phÝ tæn kinh tÕ vµ x∙ héi kh«ng x¸c ®¸ng cho c¸c n−íc kh¸c, ®Æc biÖt c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, Nh¾c l¹i nh÷ng ®iÒu kho¶n cña NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång 44/228 ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1989 vÒ Héi nghÞ Liªn hîp quèc vÒ M«i tr−êng vµ Ph¸t triÓn, vµ c¸c NghÞ quyÕt 43/53 ngµy 6 th¸ng 12 n¨m 1988, 44/207 ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1989, 45/212 ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1990 vµ 46/169 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 1991 vÒ b¶o vÖ khÝ hËu toµn cÇu cho c¸c thÕ hÖ hiÖn nay vµ mai sau cña nh©n lo¹i, Còng nh¾c l¹i c¸c ®iÒu kho¶n cña NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång 44/206 ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1989 vÒ nh÷ng ¶nh h−ëng nguy h¹i cã thÓ cã cña mùc n−íc biÓn d©ng ®èi víi c¸c ®¶o vµ c¸c vïng ven bê, ®Æc biÖt c¸c vïng thÊp ven bê vµ c¸c ®iÒu kho¶n thÝch hîp cña NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång 44/172 ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 1989 vÒ viÖc thi hµnh kÕ ho¹ch hµnh ®éng ®Ó chèng sa m¹c hãa, Nh¾c l¹i n÷a C«ng −íc Vienna vÒ B¶o vÖ tÇng «z«n, 1985 vµ NghÞ ®Þnh th− Montreal vÒ c¸c chÊt lµm suy gi¶m tÇng «z«n, 1987, nh− ®∙ ®−îc ®iÒu chØnh vµ söa ®æi ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 1990, Ghi nhËn tuyªn bè cÊp Bé tr−ëng cña Héi nghÞ vÒ khÝ hËu thÕ giíi lÇn thø hai ®∙ ®−îc th«ng qua ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 1990, ThÊy râ c«ng t¸c ph©n tÝch cã gi¸ trÞ ®ang ®−îc nhiÒu quèc gia tiÕn hµnh vÒ biÕn ®æi khÝ hËu vµ nh÷ng ®ãng gãp quan träng cña Tæ chøc KhÝ t−îng ThÕ giíi. Ch−¬ng tr×nh M«i tr−êng Liªn hîp quèc vµ c¸c c¬ quan, c¸c tæ chøc vµ c¸c Ban kh¸c cña hÖ thèng Liªn hîp quèc, còng nh− c¸c Ban Liªn ChÝnh phñ vµ quèc tÕ kh¸c ®èi víi viÖc trao ®æi c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc vµ ®iÒu phèi sù nghiªn cøu, NhËn thÊy r»ng c¸c b−íc cÇn thiÕt ®Ó hiÓu c¸c ®èi phã víi biÕn ®æi khÝ hËu sÏ cã hiÖu qu¶ nhÊt vÒ kinh tÕ, x∙ héi vµ m«i tr−êng nÕu chóng ta dùa trªn nh÷ng xem xÐt kinh tÕ, kü thuËt vµ khoa häc thÝch hîp vµ ®−îc ®¸nh gi¸ lµ mét c¸ch liªn tôc c¨n cø vµo nh÷ng ph¸t hiÖn míi trong lÜnh vùc nµy, NhËn thÊy r»ng c¸c hµnh ®éng kh¸c nhau ®Ó ®èi phã víi biÕn ®æi khÝ hËu cã thÓ tù chóng ®−îc biÖn minh vÒ mÆt kinh tÕ vµ còng cã thÓ gióp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò m«i tr−êng kh¸c, Còng nhËn thÊy sù cÇn thiÕt cña c¸c n−íc ph¸t triÓn cã hµnh ®éng trùc tiÕp theo mét ph−¬ng ph¸p mÒm dÎo trªn c¬ së nh÷ng −u tiªn râ rµng, nh− lµ mét b−íc ®Çu tiªn tiÕn tíi nh÷ng chiÕn l−îc øng phã toµn diÖn ë møc toµn cÇu, quèc gia, vµ n¬i ®−îc tháa thuËn ë møc khu vùc mµ cã tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c khÝ nhµ kÝnh, cã xem xÐt thÝch ®¸ng ®Õn nh÷ng ®ãng gãp t−¬ng xøng cña chóng vµo viÖc t¨ng c−êng hiÖu øng nhµ kÝnh, NhËn thÊy n÷a r»ng c¸c n−íc ®Êt thÊp vµ ®¶o nhá kh¸c, c¸c n−íc cã ven bê thÊp, c¸c vïng kh« c»n vµ nöa kh« c»n hoÆc c¸c vïng dÔ bÞ lôt, h¹n vµ sa m¹c hãa, vµ c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn víi c¸c hÖ sinh th¸i vïng nói mong manh lµ ®Æc biÖt dÔ bÞ nh÷ng ¶nh h−ëng nguy h¹i cña biÕn ®æi khÝ hËu, NhËn thÊy nh÷ng khã kh¨n ®Æc biÖt cña nh÷ng n−íc, nhÊt lµ c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn cã c¸c nÒn kinh tÕ ®Æc thï phô thuéc vµo viÖc s¶n xuÊt, sö dông vµ xuÊt khÈu nhiªn liÖu hãa th¹ch, do hËu qu¶ cña hµnh ®éng ®−îc tiÕn hµnh nh»m h¹n chÕ ph¸t th¶i khÝ nhµ kÝnh,
 5. Kh¼ng ®Þnh r»ng nh÷ng øng phã ®èi víi biÕn ®æi khÝ hËu ph¶i ®−îc phèi hîp víi ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x∙ héi mét c¸ch tæng hîp nh»m tr¸nh nh÷ng t¸c ®éng cã h¹i cho sù ph¸t triÓn nµy tÝnh ®Õn mét c¸ch ®Çy ®ñ nh÷ng nhu cÇu chÝnh ®¸ng cÇn ®−îc −u tiªn cña c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn nh»m ®¹t ®−îc sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ bÒn v÷ng vµ lo¹i trõ n¹n nghÌo khæ, NhËn thÊy r»ng tÊt c¶ c¸c n−íc, ®Æc biÖt c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn cã quyÒn sö dông c¸c tµi nguyªn cÇn thiÕt ®Ó ®¹t tíi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ kinh tÕ vµ x∙ héi vµ ®Ó c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn tiÕn tíi môc tiªu ®ã, viÖc tiªu thô n¨ng l−îng cña hä sÏ t¨ng lªn cã tÝnh ®Õn nh÷ng kh¶ n¨ng ®¹t tíi hiÖu suÊt n¨ng l−îng lín h¬n vµ kiÓm so¸t sù ph¸t th¶i khÝ nhµ kÝnh nãi chung, bao gåm th«ng qua viÖc ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi víi nh÷ng ®iÒu kiÖn lµm cho viÖc ¸p dông ®ã cã lîi vÒ kinh tÕ vµ x∙ héi, QuyÕt t©m b¶o vÖ hÖ thèng khÝ hËu cho c¸c thÕ hÖ hiÖn nay vµ mai sau. §∙ ®ång ý nh− sau: §iÒu 1: C¸c ®Þnh nghÜa * Nh»m nh÷ng môc ®Ých cña C«ng −íc nµy: 1. “Nh÷ng ¶nh h−ëng cã h¹i cña biÕn ®æi khÝ hËu” nghÜa lµ nh÷ng biÕn ®æi trong m«i tr−êng vËt lý hoÆc sinh häc do nh÷ng biÕn ®æi khÝ hËu g©y nh÷ng ¶nh h−ëng cã h¹i ®¸ng kÓ ®Õn thµnh phÇn, kh¶ n¨ng phôc håi hoÆc sinh s¶n cña c¸c hÖ sinh th¸i tù nhiªn vµ ®−îc qu¶n lý hoÆc ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c hÖ thèng kinh tÕ - x∙ héi hoÆc ®Õn søc kháe vµ phóc lîi cña con ng−êi. 2. “BiÕn ®æi khÝ hËu” nghÜa lµ biÕn ®æi cña khÝ hËu ®−îc qui cho trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp do ho¹t ®éng cña con ng−êi lµm thay ®æi thµnh phÇn cña khÝ quyÓn toµn cÇu vµ sù thay ®æi nµy ®−îc céng thªm vµo kh¶ n¨ng biÕn ®éng tù nhiªn cña khÝ hËu quan s¸t ®−îc trong nh÷ng thêi kú cã thÓ so s¸nh ®−îc. 3. “HÖ thèng khÝ hËu” lµ tæng thÓ cña khÝ quyÓn, thñy quyÓn, sinh quyÓn vµ ®Þa quyÓn vµ nh÷ng t−¬ng t¸c cña chóng. 4. “Nh÷ng ph¸t th¶i” lµ sù th¶i ra c¸c khÝ nhµ kÝnh vµ/ hoÆc c¸c tiÒn khÝ nhµ kÝnh vµo khÝ quyÓn trªn mét khu vùc vµ thêi kú nhÊt ®Þnh. 5. “C¸c khÝ nhµ kÝnh” lµ nh÷ng thµnh phÇn cña khÝ quyÓn, c¶ tù nhiªn lÉn nh©n t¹o, mµ hÊp thô vµ ph¸t l¹i bøc x¹ hång ngo¹i. 6. “Tæ chøc tæng hîp kinh tÕ khu vùc” lµ mét tæ chøc ®−îc c¸c quèc gia cã chñ quyÒn cña mét khu vùc nhÊt ®Þnh lËp ra mµ cã thÈm quyÒn vÒ vÊn ®Ò thuéc C«ng −íc nµy hoÆc c¸c NghÞ ®Þnh th− cña nã ®Ó ký, phª chuÈn, chÊp thuËn, t¸n thµnh hoÆc gia nhËp vµo c¸c v¨n kiÖn cã liªn quan. 7. “BÓ chøa” lµ mét hoÆc c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng khÝ hËu t¹i ®ã mét chÊt khÝ nhµ kÝnh hoÆc mét tiÒn khÝ nhµ kÝnh ®−îc thu gi÷. * C¸c tiªu ®Ò cña c¸c ®iÒu kho¶n ®−îc ®−a ra chØ ®Ó gióp ®ì ng−êi ®äc
 6. 8. “BÓ hÊp thô” lµ bÊt kú qu¸ tr×nh, ho¹t ®éng hoÆc c¬ chÕ khö khÝ nhµ kÝnh, mét son khÝ hoÆc mét tiÒn khÝ nhµ kÝnh ra khái khÝ quyÓn. 9. “Nguån” lµ bÊt kú qu¸ tr×nh hoÆc ho¹t ®éng th¶i ra mét khÝ nhµ kÝnh, mét son khÝ hoÆc mét tiÒn khÝ nhµ kÝnh vµo khÝ quyÓn. §iÒu 2: Môc tiªu Môc tiªu cuèi cïng cña C«ng −íc nµy vµ bÊt kú c¸c v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan mµ Héi nghÞ c¸c Bªn cã thÓ th«ng qua lµ nh»m ®¹t ®−îc, phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kho¶n thÝch hîp cña C«ng −íc, sù æn ®Þnh c¸c nång ®é khÝ nhµ kÝnh trong khÝ quyÓn ë møc cã thÓ ng¨n ngõa ®−îc sù can thiÖp nguy hiÓm cña con ng−êi ®èi víi hÖ thèng khÝ hËu. Møc ®ã ph¶i ®−îc ®¹t tíi trong mét khung thêi gian ®ñ ®Ó cho phÐp c¸c hÖ sinh th¸i thÝch nghi mét c¸ch tù nhiªn víi biÕn ®æi khÝ hËu, b¶o ®¶m r»ng viÖc s¶n xuÊt l−¬ng thùc kh«ng bÞ ®e däa vµ t¹o kh¶ n¨ng cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ tiÕn triÓn mét c¸ch bÒn v÷ng. §iÒu 3: C¸c nguyªn t¾c Trong c¸c hµnh ®éng cña m×nh nh»m ®¹t tíi môc tiªu cña C«ng −íc vµ thi hµnh c¸c ®iÒu kho¶n cña C«ng −íc, ngoµi nh÷ng c¸i kh¸c, c¸c Bªn sÏ tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c sau: 1. C¸c Bªn ph¶i b¶o vÖ hÖ thèng khÝ hËu v× lîi Ých cña c¸c thÕ hÖ hiÖn nay vµ mai sau cña nh©n lo¹i, trªn c¬ së c«ng b»ng vµ phï hîp víi nh÷ng tr¸ch nhiÖm chung nh−ng cã ph©n biÖt ph¶i ®i ®Çu trong viÖc ®Êu tranh chèng biÕn ®æi khÝ hËu vµ nh÷ng ¶nh h−ëng cã h¹i cña nã. 2. CÇn ph¶i xem xÐt ®Çy ®ñ nh÷ng nhu cÇu riªng vµ nh÷ng hoµn c¶nh ®Æc thï cña c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn, nhÊt lµ nh÷ng n−íc ®Æc biÖt dÔ bÞ nh÷ng ¶nh h−ëng cã h¹i cña biÕn ®æi khÝ hËu, vµ cña c¸c Bªn, nhÊt lµ c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn sÏ ph¶i chÞu g¸nh nÆng bÊt th−êng hoÆc kh«ng c©n xøng theo C«ng −íc. 3. C¸c Bªn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p thËn träng ®Ó ®o¸n tr−íc, ng¨n ngõa hoÆc lµm gi¶m nh÷ng nguyªn nh©n cña biÕn ®æi khÝ hËu vµ lµm gi¶m nhÑ nh÷ng ¶nh h−ëng cã h¹i cña nã. ë nh÷ng n¬i cã c¸c mèi ®e däa bÞ thiÖt h¹i nghiªm träng hoÆc kh«ng thÓ ®¶o ng−îc, viÖc thiÕu sù ch¾c ch¾n ®Çy ®ñ vÒ khoa häc kh«ng ®−îc dïng lµm lý do ®Ó tr× ho∙n nh÷ng biÖn ph¸p Êy, l−u ý r»ng c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ®èi phã víi biÕn ®æi khÝ hËu ph¶i lµ chi phÝ cã hiÖu qu¶ ®Ó ®¶m b¶o nh÷ng lîi Ých toµn cÇu ë møc phÝ tæn thÊp nhÊt cã thÓ ®−îc. §Ó ®¹t ®−îc môc tiªu ®ã, nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p nh− vËy ph¶i tÝnh ®Õn nh÷ng t×nh huèng kinh tÕ x∙ héi kh¸c nhau, ph¶i toµn diÖn, bao trïm mäi nguån, bÓ hÊp thô vµ bÓ chøa c¸c khÝ nhµ kÝnh vµ sù thÝch øng vµ bao gåm mäi lÜnh vùc kinh tÕ. Nh÷ng nç lùc ®èi phã víi biÕn ®æi khÝ hËu cã thÓ ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch hîp t¸c bëi c¸c Bªn quan t©m. 4. C¸c Bªn cã quyÒn vµ ph¶i ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ hÖ thèng khÝ hËu chèng l¹i sù biÕn ®æi do con ng−êi g©y nªn ph¶i thÝch hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn riªng cña mçi Bªn vµ ph¶i ®−îc kÕt hîp víi
 7. nh÷ng ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn quèc gia, l−u ý r»ng sù ph¸t triÓn kinh tÕ lµ cèt yÕu víi viÖc chÊp nhËn nh÷ng biÖn ph¸p ®èi phã víi biÕn ®æi khÝ hËu. 5. C¸c Bªn ph¶i hîp t¸c ®Ó ®Èy m¹nh mét hÖ thèng kinh tÕ quèc tÕ më cöa vµ t−¬ng trî, hÖ thèng nµy sÏ dÉn tíi sù ph¸t triÓn vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ bÒn v÷ng ë tÊt c¶ c¸c Bªn, ®Æc biÖt c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn, nh− vËy lµm cho hä cã thÓ ®èi phã tèt h¬n c¸c vÊn ®Ò cña biÕn ®æi khÝ hËu. C¸c biÖn ph¸p dïng ®Ó chèng l¹i sù biÕn ®æi khÝ hËu, bao gåm c¸c biÖn ph¸p ®¬n ph−¬ng, kh«ng ®−îc t¹o thµnh mét ph−¬ng tiÖn ph©n biÖt ®èi xö tïy tiÖn hoÆc kh«ng chÝnh ®¸ng hoÆc mét sù h¹n chÕ tr¸ h×nh vÒ th−¬ng m¹i quèc tÕ. §iÒu 4: NH÷ng cam kÕt 1. TÊt c¶ c¸c Bªn, cã tÝnh ®Õn nh÷ng tr¸ch nhiÖm chung nh−ng cã ph©n biÖt vµ nh÷ng −u tiªn, nh÷ng môc tiªu vµ nh÷ng hoµn c¶nh cña sù ph¸t triÓn cña khu vùc vµ quèc gia riªng cña m×nh, sÏ: a) Ph¸t triÓn, cËp nhËt, c«ng bè theo ®Þnh kú, vµ göi cho Héi nghÞ cña c¸c Bªn, phï hîp víi §iÒu 12, c¸c kiÓm kª quèc gia vÒ nh÷ng ph¸t th¶i tõ c¸c nguån do con ng−êi g©y ra vµ trõ khö bëi c¸c bÓ hÊp thô ®èi víi tÊt c¶ c¸c khÝ nhµ kÝnh kh«ng ®−îc kiÓm so¸t bëi NghÞ ®Þnh th− Montreal, dïng nh÷ng ph−¬ng ph¸p so s¸nh ®∙ ®−îc nhÊt trÝ bëi Héi nghÞ c¸c Bªn; b) ThiÕt lËp, thi hµnh, c«ng bè vµ cËp nhËt th−êng kú c¸c ch−¬ng tr×nh quèc gia vµ khi thÝch hîp, c¸c ch−¬ng tr×nh khu vùc chøa ®ùng nh÷ng biÖn ph¸p lµm gi¶m nhÑ biÕn ®æi khÝ hËu b»ng c¸ch ®èi phã víi nh÷ng ph¸t th¶i tõ c¸c nguån do con ng−êi g©y ra vµ sù trõ khö bëi c¸c bÓ hÊp thô ®èi víi c¸c khÝ nhµ kÝnh kh«ng ®−îc kiÓm so¸t bëi NghÞ ®Þnh th− Montreal vµ nh÷ng biÖn ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng cho sù thÝch øng ®Çy ®ñ ®èi víi biÕn ®æi khÝ hËu; c) §Èy m¹nh vµ hîp t¸c trong viÖc ph¸t triÓn ¸p dông vµ truyÒn b¸, bao gåm chuyÓn giao c«ng nghÖ, thùc hµnh vµ c¸c qu¸ tr×nh kiÓm tra, gi¶m bít vµ ng¨n ngõa sù ph¸t th¶i do con ng−êi g©y ra vÒ c¸c khÝ nhµ kÝnh kh«ng kiÓm so¸t bëi NghÞ ®Þnh th− Montreal trong mäi lÜnh vùc thÝch hîp, bao gåm n¨ng l−îng, vËn t¶i, c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ lÜnh vùc qu¶n lý chÊt th¶i; d) T¨ng c−êng qu¶n lý bÒn v÷ng, t¨ng c−êng vµ hîp t¸c trong viÖc b¶o toµn vµ n©ng cao, khi thÝch hîp c¸c bÓ hÊp thô vµ bÓ chøa tÊt c¶ c¸c khÝ nhµ kÝnh kh«ng ®−îc kiÓm so¸t bëi NghÞ ®Þnh th− Montreal bao gåm sinh khèi, rõng vµ c¸c ®¹i d−¬ng còng nh− c¸c hÖ sinh th¸i biÓn, ven bê vµ ®Êt liÒn kh¸c; e) Hîp t¸c trong viÖc chuÈn bÞ cho sù thÝch øng ®èi víi c¸c t¸c ®éng cña biÕn ®æi khÝ hËu; ph¸t triÓn vµ kiÖn toµn c¸c kÕ ho¹ch tæng hîp vµ thÝch hîp cho qu¶n lý vïng ven bê, tµi nguyªn n−íc vµ n«ng nghiÖp, vµ cho viÖc b¶o vÖ vµ phôc håi c¸c khu vùc, ®Æc biÖt ë Ch©u Phi, bÞ ¶nh h−ëng bëi h¹n vµ sa m¹c hãa, còng nh− lò lôt; f) TÝnh ®Õn nh÷ng xem xÐt vÒ biÕn ®æi khÝ hËu, tíi møc ®é kh¶ thi, trong c¸c chÝnh s¸ch vµ hµnh ®éng vÒ m«i tr−êng vµ kinh tÕ, x∙ héi thÝch hîp cña m×nh, vµ dïng nh÷ng ph−¬ng ph¸p thÝch hîp, vÝ dô nh− ®¸nh gi¸ t¸c ®éng, ®−îc
 8. thiÕt lËp vµ x¸c ®Þnh vÒ mÆt quèc gia, nh»m lµm gi¶m nh÷ng ¶nh h−ëng cã h¹i ®Õn kinh tÕ, ®Õn søc kháe cña c«ng chóng vµ ®Õn chÊt l−îng cña m«i tr−êng, vÒ c¸c dù ¸n hoÆc biÖn ph¸p ®−îc thùc hiÖn ®Ó gi¶m nhÑ hoÆc thÝch øng víi biÕn ®æi khÝ hËu; g) T¨ng c−êng vµ hîp t¸c trong nghiªn cøu khoa häc, c«ng nghÖ, kü thuËt, kinh tÕ x∙ héi vµ c¸c mÆt kh¸c, quan tr¾c hÖ thèng vµ ph¸t triÓn c¸c l−u tr÷ sè liÖu liªn quan tíi hÖ thèng khÝ hËu vµ dïng cho viÖc n©ng cao h¬n n÷a hiÓu biÕt vµ gi¶m bít hoÆc lo¹i trõ nh÷ng sù kh«ng ch¾c ch¾n hiÖn cßn vÒ nh÷ng nguyªn nh©n, ¶nh h−ëng, tÇm cì vµ thêi gian cña biÕn ®æi khÝ hËu vµ nh÷ng hËu qu¶ kinh tÕ x∙ héi cña c¸c chiÕn l−îc øng phã kh¸c nhau; h) §Èy m¹nh vµ hîp t¸c trong trao ®æi nhanh chãng, c«ng khai vµ ®Çy ®ñ th«ng tin khoa häc, c«ng nghÖ, kü thuËt kinh tÕ x∙ héi vµ ph¸p lý thÝch hîp liªn quan ®Õn hÖ thèng khÝ hËu vµ biÕn ®æi khÝ hËu vµ liªn quan ®Õn c¸c hËu qu¶ kinh tÕ vµ x∙ héi cña c¸c chiÕn l−îc øng phã kh¸c nhau; i) T¨ng c−êng vµ hîp t¸c trong gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ truyÒn b¸ ®¹i chóng liªn quan ®Õn biÕn ®æi khÝ hËu vµ khuyÕn khÝch sù tham gia réng r∙i nhÊt vµo qu¸ tr×nh ®ã, bao gåm sù tham gia cña c¸c tæ chøc Phi ChÝnh phñ; vµ j) Th«ng b¸o cho Héi nghÞ c¸c Bªn c¸c t− liÖu cã liªn quan ®Õn viÖc thi hµnh, phï hîp víi §iÒu 12. 2. C¸c Bªn n−íc ph¸t triÓn vµ c¸c Bªn kh¸c bao gåm trong phô lôc I tù cam kÕt mét c¸ch ®Æc biÖt theo nh− qui ®Þnh sau ®©y: (a) Mçi n−íc trong c¸c Bªn nµy sÏ chÊp nhËn c¸c chÝnh s¸ch 1 quèc gia vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p t−¬ng øng vÒ gi¶m nhÑ sù biÕn ®æi khÝ hËu, b»ng c¸ch giíi h¹n nh÷ng ph¸t th¶i c¸c khÝ nhµ kÝnh do con ng−êi g©y ra, b¶o vÖ vµ t¨ng c−êng c¸c bÓ hÊp thô vµ bÓ chøa khÝ nhµ kÝnh cña m×nh. Nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p nµy sÏ chøng tá r»ng c¸c n−íc ph¸t triÓn ®ang dÉn ®Çu trong viÖc lµm thay ®æi c¸c xu thÕ dµi h¹n trong c¸c ph¸t th¶i do con ng−êi g©y ra phï hîp víi môc tiªu cña C«ng −íc, nhËn thøc r»ng viÖc quay trë l¹i, vµo cuèi thËp kû nµy, nh÷ng møc tr−íc ®©y cña c¸c ph¸t th¶i do con ng−êi g©y ra vÒ ®ioxit cacbon vµ c¸c khÝ nhµ kÝnh kh¸c kh«ng ®−îc kiÓm so¸t bëi NghÞ ®Þnh th− Montreal sÏ gãp phÇn cho sù lµm thay ®æi nh− vËy, vµ tÝnh ®Õn nh÷ng sù kh¸c biÖt trong c¸c ®iÓm xuÊt ph¸t vµ c¸c ®Þnh h−íng, c¸c cÊu tróc kinh tÕ vµ c¸c c¬ së tµi nguyªn cña c¸c Bªn nµy, nhu cÇu duy tr× sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ bÒn v÷ng vµ m¹nh mÏ, c¸c c«ng nghÖ hiÖn cã vµ c¸c hoµn c¶nh riªng kh¸c, còng nh− nhu cÇu vÒ nh÷ng ®ãng gãp c«ng b»ng vµ thÝch hîp bëi mçi mét trong c¸c Bªn nµy cho sù nç lùc toµn cÇu ®èi víi môc tiªu ®ã. C¸c Bªn nµy cã thÓ thi hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p nh− vËy cïng víi c¸c Bªn kh¸c vµ cã thÓ gióp c¸c Bªn kh¸c trong viÖc ®ãng gãp ®Ó ®¹t tíi môc tiªu cña C«ng −íc vµ, ®Æc biÖt, cña tiÓu môc nµy: (b) Nh»m ®Èy m¹nh tiÕn tíi ®iÒu ®ã, mçi mét trong c¸c Bªn nµy sÏ th«ng b¸o, trong vßng s¸u th¸ng kÓ tõ khi b¾t ®Çu cã hiÖu lùc cña C«ng −íc ®èi víi m×nh vµ 1 §iÒu nµy bao gåm c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ®−îc chÊp nhËn bëi c¸c tæ chøc tæng hîp kinh tÕ khu vùc
 9. th−êng kú sau ®ã, vµ phï hîp víi §iÒu 12, th«ng tin chi tiÕt vÒ c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c biÖn ph¸p cña m×nh nãi tíi trong tiÓu môc (a) trªn ®©y, còng nh− vÒ sù ph¸t triÓn do con ng−êi g©y ra tæng hîp theo kÕ ho¹ch cña m×nh bëi c¸c nguån vµ sù triÖt tiªu bëi c¸c bÓ hÊp thô c¸c khÝ nhµ kÝnh kh«ng ®−îc kiÓm so¸t bëi NghÞ ®Þnh th− Montreal ®èi víi thêi kú ®−îc nãi tíi ë tiÓu môc (a), víi môc ®Ých quay trë l¹i mét c¸ch riªng rÏ hoÆc cïng tíi c¸c møc n¨m 1990 cña m×nh trong c¸c ph¸t th¶i do con ng−êi g©y ra vÒ ®ioxit cacbon vµ c¸c khÝ nhµ kÝnh kh¸c kh«ng kiÓm so¸t bëi NghÞ ®Þnh th− Montreal. Th«ng tin nµy sÏ ®−îc Héi nghÞ c¸c Bªn xem xÐt l¹i t¹i khãa häp ®Çu tiªn vµ ®Þnh kú tiÕp theo, phï hîp víi §iÒu 7; (c) Nh÷ng tÝnh to¸n vÒ sù ph¸t th¶i bëi c¸c nguån vµ sù trõ khö bëi c¸c bÓ hÊp thô c¸c khÝ nhµ kÝnh nh»m c¸c môc ®Ých cña tiÓu môc (b) nãi trªn ph¶i tÝnh ®Õn kiÕn thøc khoa häc tèt nhÊt hiÖn cã ®−îc, bao gåm kh¶ n¨ng hiÖu qu¶ cña c¸c bÓ hÊp thô vµ nh÷ng ®ãng gãp t−¬ng øng cña c¸c khÝ nh− vËy ®èi víi biÕn ®æi khÝ hËu. Héi nghÞ cña c¸c Bªn sÏ xem xÐt vµ nhÊt trÝ vÒ c¸c ph−¬ng ph¸p cña c¸c tÝnh to¸n ®ã t¹i khãa häp ®Çu tiªn vµ duyÖt l¹i chóng th−êng kú sau ®ã; (d) T¹i khãa häp ®Çu tiªn Héi nghÞ c¸c Bªn sÏ duyÖt l¹i sù thÝch ®¸ng cña c¸c tiÓu môc (a) vµ (b) nãi trªn. Sù duyÖt l¹i nh− vËy sÏ ®−îc thùc hiÖn d−íi ¸nh s¸ng cña th«ng tin khoa häc tèt nhÊt cã ®−îc vµ ®¸nh gi¸ vÒ biÕn ®æi khÝ hËu vµ nh÷ng t¸c ®éng cña nã, còng nh− th«ng tin kü thuËt, kinh tÕ vµ x∙ héi thÝch hîp. Dùa trªn sù duyÖt l¹i ®ã, Héi nghÞ c¸c Bªn sÏ thùc hiÖn hµnh ®éng thÝch hîp, cã thÓ bao gåm viÖc chÊp nhËn nh÷ng söa ®æi ®èi víi c¸c cam kÕt trong c¸c tiÓu môc (a) vµ (b) nãi trªn. T¹i khãa häp ®Çu tiªn, Héi nghÞ c¸c Bªn còng sÏ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ c¸c chØ tiªu ®Ó cïng thùc hiÖn ®−îc ®Þnh râ trong tiÓu môc (a) nãi trªn. Sù duyÖt l¹i lÇn thø hai c¸c tiÓu môc (a) vµ (b) sÏ ®−îc tiÕn hµnh kh«ng muén h¬n 31 th¸ng 12 n¨m 1998 vµ sau ®ã t¹i c¸c kho¶ng thêi gian ®Òu ®Æn ®−îc x¸c ®Þnh bëi Héi nghÞ c¸c Bªn, cho tíi khi ®¹t ®−îc môc tiªu cña C«ng −íc; (e) Mçi mét trong c¸c Bªn nµy sÏ: (i) Phèi hîp khi thÝch hîp víi c¸c Bªn kh¸c t−¬ng tù, liªn quan ®Õn c¸c c«ng cô hµnh chÝnh vµ kinh tÕ thÝch hîp ®−îc ph¸t triÓn ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu cña C«ng −íc; vµ (ii) NhËn râ vµ duyÖt l¹i theo ®Þnh kú c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c thùc hµnh cña m×nh mµ khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng dÉn tíi nh÷ng møc ph¸t th¶i do con ng−êi g©y ra vÒ c¸c khÝ nhµ kÝnh kh«ng ®−îc kiÓm so¸t bëi NghÞ ®Þnh th− Montreal lín h¬n lµ nÕu nh− kh«ng cã c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c thùc hµnh Êy; (f) Héi nghÞ c¸c Bªn sÏ duyÖt l¹i, kh«ng muén h¬n ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 1998 th«ng tin cã ®−îc nh»m cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®èi víi c¸c söa ®æi nh− vËy ®èi víi c¸c danh s¸ch trong c¸c Phô lôc I vµ II khi chóng cã thÓ lµ thÝch hîp víi sù t¸n thµnh cña Bªn cã liªn quan; (g) Mét Bªn bÊt kú kh«ng bao gåm trong Phô lôc I cã thÓ, trong v¨n b¶n phª chuÈn, chÊp thuËn, t¸n thµnh hoÆc gia nhËp cña m×nh, hoÆc vµo bÊt kú thêi
 10. gian nµo sau ®ã, th«ng b¸o cho Ng−êi l−u chiÓu r»ng m×nh dù ®Þnh ®−îc rµng buéc bëi c¸c tiÓu môc (a) vµ (b) nãi trªn. Ng−êi l−u chiÓu sÏ th«ng b¸o cho c¸c Bªn ký kh¸c vµ c¸c Bªn mét sù thay ®æi bÊt kú nµo nh− vËy. 3. C¸c Bªn n−íc ph¸t triÓn vµ c¸c Bªn ph¸t triÓn kh¸c bao gåm trong Phô lôc II sÏ cung cÊp c¸c nguån tµi chÝnh míi vµ bæ sung ®Ó ®¸p øng toµn bé chi phÝ ®∙ nhÊt trÝ mµ c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn g¸nh chÞu trong viÖc tu©n thñ c¸c nghÜa vô cña m×nh theo §iÒu 12, môc 1. Hä còng sÏ cung cÊp c¸c nguån tµi chÝnh nh− vËy, kÓ c¶ cho viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ, mµ c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn cÇn thiÕt ®Ó ®¸p øng toµn bé nh÷ng chi phÝ t¨ng thªm ®∙ ®−îc nhÊt trÝ cña viÖc thi hµnh c¸c biÖn ph¸p ®−îc bao hµm bëi môc 1 cña §iÒu nµy vµ ®−îc ®ång ý gi÷a c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn vµ thùc thÓ hoÆc c¸c thùc thÓ quèc tÕ ®−îc nãi tíi trong §iÒu 11, phï hîp víi §iÒu ®ã. ViÖc thi hµnh c¸c cam kÕt nµy sÏ tÝnh ®Õn yªu cÇu ®èi víi sù thÝch ®¸ng vµ kh¶ n¨ng dù ®o¸n nguån c¸c quü vµ tÇm quan träng cña g¸nh nÆng thÝch hîp chia sÎ gi÷a c¸c Bªn n−íc ph¸t triÓn. 4. C¸c Bªn n−íc ph¸t triÓn vµ c¸c bªn ph¸t triÓn kh¸c bao gåm trong Phô lôc II còng sÏ gióp c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn, ®Æc biÖt n−íc dÔ bÞ ¶nh h−ëng nguy h¹i cña biÕn ®æi khÝ hËu trong viÖc ®¸p øng c¸c chi phÝ ®Ó thÝch øng víi c¸c ¶nh h−ëng xÊu ®ã. 5. C¸c Bªn n−íc ph¸t triÓn vµ c¸c Bªn ph¸t triÓn kh¸c bao gåm trong Phô lôc II sÏ tiÕn hµnh mét b−íc cã thÓ thùc hµnh ®−îc ®Ó ®Èy m¹nh, lµm thuËn lîi vµ tµi trî khi thÝch hîp, viÖc chuyÓn giao hoÆc cã ®−îc c¸c c«ng nghÖ vµ kü x¶o lµnh m¹nh vÒ m«i tr−êng cho c¸c Bªn kh¸c, ®Æc biÖt lµ c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn, t¹o kh¶ n¨ng cho hä cã thÓ thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n cña C«ng −íc. Trong qu¸ tr×nh nµy c¸c Bªn n−íc ph¸t triÓn sÏ hç trî cho sù ph¸t triÓn vµ n©ng cao c¸c kh¶ n¨ng vµ c«ng nghÖ ®Þa ph−¬ng cña c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn. C¸c Bªn kh¸c vµ c¸c tæ chøc cã kh¶ n¨ng lµm nh− vËy còng cã thÓ gióp trong viÖc lµm dÔ dµng viÖc chuyÓn giao nh÷ng c«ng nghÖ nh− vËy. 6. Trong viÖc thi hµnh c¸c cam kÕt cña minh theo môc 2 nãi trªn, mét møc ®é mÒm dÎo nhÊt ®Þnh sÏ ®−îc cho phÐp bëi Héi nghÞ c¸c Bªn ®èi víi c¸c Bªn bao gåm trong Phô lôc I ®ang tr¶i qua qu¸ tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr−êng, ®Ó t¨ng c−êng kh¶ n¨ng cña nh÷ng Bªn nµy ®èi phã víi biÕn ®æi khÝ hËu, bao gåm ®èi víi møc trong lÞch sö cña nh÷ng ph¸t th¶i do con ng−êi g©y ra vÒ c¸c khÝ nhµ kÝnh kh«ng ®−îc kiÓm so¸t bëi NghÞ ®Þnh th− Montreal ®−îc chän lµm tham kh¶o. 7. Møc ®é mµ c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn sÏ thi hµnh cã hiÖu qu¶ nh÷ng cam kÕt cña m×nh theo C«ng −íc sÏ phô thuéc vµo viÖc thi hµnh cã hiÖu qu¶ bëi c¸c Bªn n−íc ph¸t triÓn trong c¸c cam kÕt cña m×nh theo C«ng −íc liªn quan ®Õn nguån tµi chÝnh vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ sÏ tÝnh ®Õn ®Çy ®ñ r»ng sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x∙ héi vµ sù triÖt tËn gèc n¹n nghÌo khæ lµ nh÷ng −u tiªn hµng ®Çu vµ trªn hÕt cña c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn. 8. Trong viÖc thi hµnh c¸c cam kÕt trong §iÒu nµy, c¸c Bªn sÏ xem xÐt ®Çy ®ñ nh÷ng hµnh ®éng nµo lµ cÇn thiÕt theo C«ng −íc, bao gåm nh÷ng hµnh ®éng liªn quan tíi viÖc tµi trî, b¶o hiÓm vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu vµ nh÷ng quan t©m ®Æc biÖt cña c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn n¶y sinh tõ nh÷ng ¶nh
 11. h−ëng nguy h¹i cña biÕn ®æi khÝ hËu vµ/ hoÆc t¸c ®éng cña viÖc thi hµnh c¸c biÖn ph¸p øng phã, ®Æc biÖt ®èi víi: (a) C¸c n−íc ®¶o nhá; (b) C¸c n−íc víi vïng thÊp ven bê; (c) C¸c n−íc víi c¸c vïng kh« c»n vµ nöa kh« c»n, c¸c vïng rõng vµ c¸c vïng dÔ bÞ suy tho¸i rõng; (d) C¸c n−íc víi c¸c vïng dÔ bÞ thiªn tai; (e) C¸c n−íc víi nh÷ng vïng bÞ kh« h¹n vµ sa m¹c hãa (f) C¸c n−íc víi c¸c vïng bÞ nhiÔm bÈn khÝ quyÓn ®« thÞ cao; (g) C¸c n−íc víi c¸c vïng cã hÖ sinh th¸i máng manh, bao gåm c¸c hÖ sinh th¸i miÒn nói; (h) C¸c −íc cã nÒn kinh tÕ phô thuéc cao vµ thu nhËp ph¸t sinh tõ viÖc s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu, vµ/ hoÆc vµo viÖc tiªu thô c¸c nhiªn liÖu hãa th¹ch vµ c¸c s¶n phÈm liªn ®íi víi n¨ng l−îng cao; vµ (i) C¸c n−íc ®ãng kÝn trong ®Êt liÒn vµ chuyÓn tiÕp. H¬n n÷a Héi nghÞ c¸c Bªn cã thÓ tiÕn hµnh c¸c hµnh ®éng, khi thÝch hîp, ®èi víi môc nµy. 9. C¸c Bªn sÏ tÝnh ®Õn ®Çy ®ñ nh÷ng yªu cÇu riªng vµ t×nh h×nh ®Æc thï cña c¸c n−íc kÐm ph¸t triÓm nhÊt trong nh÷ng hµnh ®éng cña m×nh ®èi víi viÖc tµi trî vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. 10. C¸c Bªn sÏ, phï hîp víi §iÒu 10, trong viÖc thi hµnh c¸c cam kÕt cña C«ng −íc, xem xÐt t×nh h×nh cña c¸c Bªn, ®Æc biÖt c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn víi nh÷ng nÒn kinh tÕ dÔ chÞu nh÷ng ¶nh h−ëng nguy h¹i cña viÖc thi hµnh c¸c biÖn ph¸p nh»m øng phã víi biÕn ®æi khÝ hËu. §iÒu nµy ¸p dông ®Æc biÖt ®èi víi c¸c Bªn cã nÒn kinh tÕ phô thuéc nhiÒu vµo thu nhËp n¶y sinh tõ viÖc s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu: vµ/ hoÆc viÖc sö dông c¸c nhiªn liÖu hãa th¹ch mµ c¸c Bªn ®ã gÆp nh÷ng khã kh¨n nghiªm träng trong viÖc chuyÓn sang c¸c ph−¬ng ¸n thay thÕ. §iÒu 5: Nghiªn cøu vµ quan tr¾c cã hÖ thèng Trong viÖc thùc hiÖn c¸c cam kÕt cña m×nh theo §iÒu 4, môc 1 (g), c¸c Bªn sÏ: a) ñng hé vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a khi thÝch hîp, c¸c ch−¬ng tr×nh liªn ChÝnh phñ vµ quèc tÕ vµ c¸c m¹ng l−íi hoÆc c¸c tæ chøc nh»m ®Þnh râ, thùc hiÖn, ®¸nh gi¸ vµ tµi trî viÖc nghiªn cøu, thu thËp sè liÖu vµ quan tr¾c cã hÖ thèng, cã tÝnh ®Õn yªu cÇu lµm gi¶m tèi thiÓu sù trïng lÆp c¸c nç lùc. b) ñng hé c¸c nç lùc liªn ChÝnh phñ vµ quèc tÕ nh»m t¨ng c−êng quan tr¾c cã hÖ thèng vµ c¸c kh¶ n¨ng vµ n¨ng lùc nghiªn cøu khoa häc vµ kü thuËt quèc gia, ®Æc biÖt ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, nh»m ®Èy m¹nh viÖc t¨ng thªm vµ sù trao
 12. ®æi c¸c sè liÖu, tõ ®ã c¸c ph©n tÝch thu ®−îc tõ nh÷ng vïng ngoµi giíi h¹n cña quyÒn tµi ph¸n quèc gia; vµ c) TÝnh ®Õn nh÷ng quan t©m vµ nhu cÇu ®Æc biÖt cña c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn vµ hîp t¸c trong viÖc c¶i tiÕn nh÷ng kh¶ n¨ng vµ n¨ng lùc néi ®Þa ®Ó tham gia vµo nh÷ng nç lùc ®−îc nãi tíi trong c¸c tiÓu môc (a) vµ (b) ë trªn. §iÒu 6: Gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ nhËn thøc cña c«ng chóng Trong viÖc thùc hiÖn nh÷ng cam kÕt cña minh theo §iÒu 4 môc 1 (i), c¸c Bªn sÏ: a) §Èy m¹nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng ë c¸c møc quèc gia, vµ khi thÝch hîp, møc tiÓu khu vùc vµ khu vùc, vµ phï hîp víi c¸c luËt vµ c¸c qui chÕ quèc gia, vµ trong ph¹m vi kh¶ n¨ng t−¬ng øng cña m×nh: i) Sù ph¸t triÓn vµ thi hµnh c¸c ch−¬ng tr×nh vÒ gi¸o dôc vµ vÒ nhËn thøc cña c«ng chóng ®èi víi biÕn ®æi khÝ hËu vµ nh÷ng ¶nh h−ëng cña nã; ii) C«ng chóng cã thªm th«ng tin vÒ biÕn ®æi khÝ hËu vµ nh÷ng ¶nh h−ëng cña nã; iii) Sù tham gia cña c«ng chóng vµo viÖc ®èi phã víi biÕn ®æi khÝ hËu vµ nh÷ng ¶nh h−ëng cña nã vµ ph¸t triÓn c¸c øng phã thÝch ®¸ng; vµ iv) §µo t¹o c¸c c¸n bé khoa häc, kü thuËt vµ qu¶n lý. (b) Hîp t¸c vµ ®Èy m¹nh, ë møc quèc tÕ, vµ n¬i thÝch hîp, sö dông c¸c ban hiÖn cã; i) Ph¸t triÓn vµ trao ®æi tµi liÖu vÒ gi¸o dôc vµ vÒ nhËn thøc cña c«ng chóng ®èi víi biÕn ®æi khÝ hËu vµ nh÷ng ¶nh h−ëng cña nã; vµ ii) Ph¸t triÓn vµ thi hµnh c¸c ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, bao gåm t¨ng c−êng c¸c c¬ quan quèc gia vµ sù trao ®æi hoÆc biÖt ph¸i c¸c c¸n bé ®Ó ®µo t¹o c¸c chuyªn gia trong lÜnh vùc nµy, ®Æc biÖt cho c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn. §iÒu 7: Héi nghÞ c¸c Bªn 1. Mét Héi nghÞ c¸c Bªn ®−îc thiÕt lËp theo §iÒu nµy. 2. Héi nghÞ c¸c Bªn ®−îc coi nh− c¬ quan tèi cao cña C«ng −íc nµy, sÏ duy tr× th−êng xuyªn tæng quan viÖc thi hµnh C«ng −íc vµ bÊt kú v¨n b¶n ph¸p lý nµo liªn quan mµ Héi nghÞ c¸c Bªn cã thÓ th«ng qua, vµ trong sø mÖnh ®−îc giao phã cña m×nh, sÏ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh cÇn thiÕt ®Ó ®Èy m¹nh viÖc thi hµnh cã hiÖu qu¶ C«ng −íc. §Ó ®¹t môc ®Ých nµy, nã sÏ: (a) Xem xÐt th−êng kú nh÷ng nghÜa vô cña c¸c Bªn vµ c¸c s¾p xÕp vÒ tæ chøc theo C«ng −íc, d−íi ¸nh s¸ng cña môc tiªu cña C«ng −íc, kinh nghiÖm thu ®−îc trong viÖc thi hµnh C«ng −íc vµ sù tiÕn triÓn cña kiÕn thøc vÒ khoa häc vµ kü thuËt; (b) §Èy m¹nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng trao ®æi th«ng tin vÒ c¸c biÖn ph¸p ®−îc chÊp thuËn bëi c¸c Bªn ®Ó ®èi phã víi biÕn ®æi khÝ hËu vµ nh÷ng ¶nh h−ëng
 13. cña nã, cã tÝnh ®Õn nh÷ng hoµn c¶nh tr¸ch nhiÖm vµ n¨ng lùc kh¸c nhau cña c¸c Bªn vµ c¸c cam kÕt t−¬ng øng cña c¸c Bªn theo C«ng −íc; (c) T¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng, theo yªu cÇu cña hai hay nhiÒu Bªn, cho viÖc ®iÒu phèi c¸c biÖn ph¸p ®−îc hä t¸n thµnh ®Ó ®èi phã víi biÕn ®æi khÝ hËu vµ nh÷ng ¶nh h−ëng cña nã, cã tÝnh ®Õn nh÷ng hoµn c¶nh, tr¸ch nhiÖm vµ n¨ng lùc kh¸c nhau, cña c¸c Bªn vµ nh÷ng cam kÕt t−¬ng øng cña hä theo C«ng −íc; (d) §Èy m¹nh vµ h−íng dÉn, phï hîp víi môc tiªu vµ c¸c ®iÒu kho¶n cña C«ng −íc, sù ph¸t triÓn vµ sµng läc th−êng kú c¸c ph−¬ng ph¸p so s¸nh ®−îc, ®∙ ®−îc nhÊt trÝ bëi Héi nghÞ c¸c Bªn ngoµi nh÷ng ®iÒu kh¸c, nh»m chuÈn bÞ nh÷ng kiÓm kª c¸c ph¸t th¶i khÝ nhµ kÝnh tõ c¸c nguån vµ sù triÖt khö bëi c¸c bÓ hÊp thô vµ nh»m ®¸nh gi¸ tÝnh hiÖu qu¶ cña c¸c biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ sù ph¸t th¶i vµ t¨ng c−êng sù triÖt khö c¸c khÝ ®ã; (e) §¸nh gi¸, trªn c¬ së mäi th«ng tin cã ®−îc sù phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kho¶n cña C«ng −íc, viÖc thi hµnh C«ng −íc bëi c¸c Bªn, nh÷ng ¶nh h−ëng toµn diÖn cña nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn theo C«ng −íc, ®Æc biÖt nh÷ng ¶nh h−ëng kinh tÕ, x∙ héi vµ m«i tr−êng còng nh− t¸c ®éng tÝch lòy cña chóng vµ møc ®é cña sù tiÕn tíi môc tiªu cña C«ng −íc ®ang ®¹t ®−îc; (f) Xem xÐt vµ chÊp thuËn c¸c b¸o c¸o th−êng kú vÒ viÖc thi hµnh C«ng −íc vµ b¶o ®¶m viÖc xuÊt b¶n; (g) §−a ra c¸c kiÕn nghÞ vÒ nh÷ng vÊn ®Ò bÊt kú cÇn thiÕt cho viÖc thi hµnh C«ng −íc; (h) T×m c¸ch huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh phï hîp víi §iÒu 4, c¸c môc 3, 4 vµ 5 vµ §iÒu 11; (i) ThiÕt lËp c¸c c¬ quan bæ trî khi cÇn thiÕt cho viÖc thi hµnh C«ng −íc; (j) DuyÖt l¹i c¸c b¸o c¸o do c¸c c¬ quan bæ trî nép vµ cung cÊp h−íng dÉn cho c¸c c¬ quan ®ã; (k) §ång ý vµ chÊp thuËn b»ng nhÊt trÝ c¸c qui t¾c vµ thñ tôc vµ c¸c qui t¾c tµi chÝnh cho m×nh vµ cho c¸c c¬ quan bæ trî bÊt kú; (l) T×m tßi vµ sö dông, khi nµo thÝch hîp, nh÷ng dÞch vô vµ sù hîp t¸c, vµ th«ng tin ®−îc cung cÊp bëi c¸c tæ chøc quèc tÕ cã thÈm quyÒn vµ c¸c c¬ quan liªn chÝnh phñ vµ phi chi phñ; vµ (m) Thùc hiÖn nh÷ng chøc n¨ng kh¸c nh− ®−îc yªu cÇu ®Ó ®¹t tíi môc tiªu cña C«ng −íc còng nh− tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng kh¸c ®−îc giao cho nã theo C«ng −íc. 3. T¹i khãa häp ®Çu tiªn Héi nghÞ c¸c Bªn sÏ th«ng qua c¸c qui t¾c vµ thñ tôc cña m×nh còng nh− nh÷ng qui t¾c vµ thñ tôc cña c¸c c¬ quan bæ trî ®−îc thiÕt lËp bëi C«ng −íc, sÏ bao gåm c¸c thñ tôc ®−a ra quyÕt ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò ch−a ®−îc bao hµm bëi c¸c thñ tôc ra quyÕt ®Þnh ®−îc ®Æt ra trong C«ng −íc. C¸c thñ tôc nh− vËy cã thÓ bao gåm ®a sè ®−îc ®Þnh râ cÇn thiÕt cho viÖc th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh ®Æc biÖt. 4. Khãa ®Çu tiªn cña Héi nghÞ c¸c Bªn sÏ ®−îc Ban th− ký l©m thêi triÖu tËp, ®−îc ®Ò cËp tíi trong §iÒu 21 vµ sÏ diÔn ra kh«ng muén h¬n mét n¨m sau ngµy cã hiÖu lùc
 14. cña C«ng −íc. Sau ®ã, c¸c khãa th−êng kú cña Héi nghÞ c¸c Bªn sÏ ®−îc tæ chøc hµng n¨m trõ phi cã quyÕt ®Þnh kh¸c cña Héi nghÞ c¸c Bªn. 5. C¸c khãa häp bÊt th−êng cña Héi nghÞ c¸c Bªn sÏ ®−îc tæ chøc vµo nh÷ng thêi gian kh¸c khi Héi nghÞ thÊy cÇn thiÕt, hoÆc theo v¨n b¶n yªu cÇu cña bÊt kú cña Bªn nµo, miÔn lµ trong vßng s¸u th¸ng mµ yªu cÇu ®−îc Ban th− ký th«ng b¸o ®Õn c¸c Bªn, ®−îc sù ñng hé nhÊt trÝ cña Ýt nhÊt mét phÇn ba c¸c Bªn. 6. Liªn hîp quèc, c¸c c¬ quan chuyªn m«n cña nã vµ C¬ quan N¨ng l−îng Nguyªn tö Quèc tÕ, còng nh− c¸c n−íc thµnh viªn bÊt kú cña nã hoÆc c¸c quan s¸t viªn kh«ng ph¶i mét Bªn cña C«ng −íc, cã thÓ cã ®¹i diÖn t¹i c¸c khãa häp cña Héi nghÞ c¸c Bªn víi t− c¸ch lµ quan s¸t viªn. Tæ chøc hoÆc c¬ quan bÊt kú, dï lµ Quèc gia hay Quèc tÕ, ChÝnh phñ hay phi ChÝnh phñ, cã tr×nh ®é vÒ c¸c vÊn ®Ò bao hµm bëi C«ng −íc, khi ®∙ b¸o cho Ban Th− ký mong muèn cña m×nh ®−îc cã ®¹i diÖn t¹i khãa häp cña Héi nghÞ c¸c Bªn nh− lµ mét quan s¸t viªn, cã thÓ ®−îc phÐp trõ phi Ýt nhÊt mét phÇn ba c¸c Bªn cã mÆt ph¶n ®èi. ViÖc cho phÐp vµ tham gia cña c¸c quan s¸t viªn sÏ tu©n theo c¸c qui t¾c vµ thñ tôc ®−îc Héi nghÞ c¸c Bªn th«ng qua. §iÒu 8: Ban Th− ký 1. Mét Ban Th− ký ®−îc thiÕt lËp theo §iÒu nµy. 2. C¸c chøc n¨ng cña Ban Th− ký sÏ lµ: (a) S¾p xÕp cho c¸c khãa häp cña Héi nghÞ c¸c Bªn vµ c¸c c¬ quan bæ trî cña nã ®−îc thµnh lËp theo C«ng −íc vµ cung cÊp c¸c phôc vô cÇn thiÕt cho c¸c khãa häp ®ã; (b) TËp hîp vµ chuyÓn c¸c b¸o c¸o ®∙ ®−îc tr×nh cho nã; (c) T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi gióp ®ì c¸c Bªn, ®Æc biÖt c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn, theo yªu cÇu trong viÖc tËp hîp vµ truyÒn th«ng tin cÇn thiÕt phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kho¶n cña C«ng −íc; (d) ChuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o vÒ nh÷ng ho¹t ®éng cña m×nh vµ tr×nh bµy chóng víi Héi nghÞ c¸c Bªn; (e) B¶o ®¶m sù phèi hîp cÇn thiÕt víi c¸c Ban Th− ký cña c¸c c¬ quan quèc tÕ kh¸c thÝch hîp; (f) Theo chØ dÉn tæng thÓ cña Héi nghÞ c¸c Bªn, tiÕn hµnh nh÷ng s¾p xÕp vÒ hµnh chÝnh vµ khÕ −íc theo nhu cÇu ®Ó thùc thi cã hiÖu qu¶ c¸c chøc n¨ng cña m×nh; vµ (g) Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kh¸c cña Ban Th− ký ®−îc ®Þnh râ trong C«ng −íc vµ trong c¸c NghÞ ®Þnh th− bÊt kú cña nã vµ nh÷ng chøc n¨ng kh¸c cã thÓ ®−îc Héi nghÞ c¸c Bªn x¸c ®Þnh. 3. Héi nghÞ c¸c Bªn, t¹i khãa ®Çu tiªn, sÏ chØ ®Þnh mét Ban th− ký th−êng trùc vµ tiÕn hµnh c¸c s¾p xÕp cho nã ho¹t ®éng.
 15. §iÒu 9: C¸c c¬ quan bæ trî ®Ó cè vÊn vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ 1. Mét c¬ quan bæ trî ®Ó cè vÊn vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ ®−îc thiÕt lËp theo ®iÒu nµy ®Ó cung cÊp cho Héi nghÞ c¸c Bªn vµ khi thÝch hîp cho c¸c c¬ quan bæ trî kh¸c cña nã, th«ng tin kÞp thêi vµ cè vÊn vÒ c¸c vÊn ®Ò khoa häc vµ c«ng nghÖ liªn quan ®Õn C«ng −íc. C¬ quan nµy sÏ ®−îc më cho tÊt c¶ c¸c Bªn tham gia vµ sÏ cã tÝnh chÊt nhiÒu ngµnh. Nã sÏ bao gåm c¸c ®¹i diÖn ChÝnh phñ cã thÈm quyÒn vÒ lÜnh vùc chuyªn m«n thÝch hîp. Nã sÏ b¸o c¸o ®Òu ®Æn cho Héi nghÞ c¸c Bªn vÒ tÊt c¶ c¸c ph−¬ng diÖn c«ng t¸c cña m×nh. 2. D−íi sù chØ ®¹o cña Héi nghÞ c¸c Bªn, vµ theo c¸c c¬ quan quèc tÕ cã thÈm quyÒn ®ang tån t¹i, c¬ quan nµy sÏ: (a) Cung cÊp c¸c ®¸nh gi¸ vÒ t×nh tr¹ng hiÓu biÕt khoa häc liªn quan tíi biÕn ®æi khÝ hËu vµ nh÷ng ¶nh h−ëng cña c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn trong viÖc thi hµnh C«ng −íc; (b) ChuÈn bÞ c¸c ®¸nh gi¸ khoa häc vÒ ¶nh h−ëng cña c¸c biÖn ph¸p lÊy tõ viÖc thi hµnh C«ng −íc; (c) NhËn biÕt c¸c c«ng nghÖ míi, cã hiÖu qu¶ vµ cã tÝnh chÊt kü x¶o vµ bÝ quyÕt s¶n xuÊt vµ cè vÊn vÒ c¸c c¸ch vµ ph−¬ng tiÖn ®Èy m¹nh sù ph¸t triÓn vµ/ hoÆc chuyÓn giao c«ng nghÖ nh− vËy; (d) Cung cÊp cè vÊn ch−¬ng tr×nh khoa häc, hîp t¸c quèc tÕ trong nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn liªn quan víi biÕn ®æi khÝ hËu, còng nh− vÒ c¸c c¸ch vµ ph−¬ng tiÖn gióp ®ì x©y dùng kh¶ n¨ng néi sinh ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn; vµ (e) §¸p øng víi c¸c vÊn ®Ò khoa häc, kü thuËt vµ ph−¬ng ph¸p mµ Héi nghÞ c¸c Bªn vµ c¸c c¬ quan bæ trî cña nã cã thÓ ®Æt ra cho c¬ quan 3. C¸c chøc n¨ng vµ ®iÒu kho¶n tham kh¶o cña c¬ quan nµy cã thÓ ®−îc Héi nghÞ c¸c Bªn kiÖn toµn thªm. §iÒu 10: C¬ quan bæ trî cho viÖc thi hµnh 1. Mét c¬ quan bæ trî cho viÖc thi hµnh ®−îc thµnh lËp theo ®iÒu nµy ®Ó gióp cho Héi nghÞ c¸c Bªn trong viÖc ®¸nh gi¸ vµ tæng quan viÖc thi hµnh cã hiÖu qu¶ cña C«ng −íc. C¬ quan nµy sÏ ®−îc më ngá cho tÊt c¶ c¸c Bªn tham gia vµ bao gåm c¸c ®¹i diÖn ChÝnh phñ lµ nh÷ng chuyªn gia vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn biÕn ®æi khÝ hËu. Nã sÏ b¸o c¸o ®Òu ®Æn cho Héi nghÞ c¸c Bªn vÒ tÊt c¶ c¸c ph−¬ng diÖn c«ng t¸c cña m×nh. 2. Theo h−íng dÉn cña Héi nghÞ c¸c Bªn, c¬ quan nµy sÏ: (a) Xem xÐt th«ng tin ®−îc th«ng b¸o phï hîp víi §iÒu 12, môc 1 ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tæng hîp toµn diÖn c¸c b−íc thùc hiÖn cña c¸c Bªn d−íi ¸nh s¸ng cña nh÷ng ®¸nh gi¸ khoa häc míi nhÊt cã liªn quan tíi biÕn ®æi khÝ hËu; (b) Xem xÐt th«ng tin ®−îc th«ng b¸o phï hîp víi §iÒu 12, môc 2 ®Ó gióp Héi nghÞ c¸c Bªn thùc hiÖn c¸c xem xÐt l¹i theo yªu cÇu §iÒu 4, môc 2 (d); vµ
 16. (c) Gióp Héi nghÞ c¸c Bªn, khi thÝch hîp, trong viÖc chuÈn bÞ vµ thi hµnh c¸c quyÕt ®Þnh cña nã. §iÒu 11: C¬ chÕ tµi chÝnh 1. Mét c¬ chÕ cho ®iÒu kho¶n vÒ c¸c nguån tµi chÝnh trªn c¬ së cÊp hoÆc chuyÓn nh−îng, kÓ c¶ cho viÖc chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®−îc ®Þnh râ theo ®iÒu kho¶n nµy. Nã sÏ ho¹t ®éng theo h−íng dÉn cña Héi nghÞ c¸c Bªn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Héi nghÞ c¸c Bªn. C¸c Bªn sÏ quyÕt ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch, c¸c −u tiªn trong ch−¬ng tr×nh vµ c¸c tiªu chuÈn kh¶ thi liªn quan ®Õn C«ng −íc nµy. Ho¹t ®éng cña nã sÏ ®−îc giao phã cho mét hoÆc nhiÒu thùc thÓ quèc tÕ ®ang tån t¹i. 2. C¬ chÕ tµi chÝnh sÏ cã sù ®¹i diÖn c«ng b»ng vµ c©n ®èi cña tÊt c¶ c¸c Bªn trong mét hÖ thèng qu¶n trÞ minh b¹ch. 3. Héi nghÞ c¸c Bªn vµ mét hay nhiÒu thùc thÓ ®−îc giao phã viÖc ®iÒu hµnh c¬ chÕ tµi chÝnh sÏ ®ång ý vÒ c¸c s¾p xÕp cho c¸c môc tiªu cã hiÖu qu¶, sÏ bao gåm nh÷ng ®iÒu sau ®©y: (a) C¸c thÓ thøc b¶o ®¶m r»ng c¸c dù ¸n ®−îc tµi trî ®Ó ®èi phã víi biÕn ®æi khÝ hËu lµ phï hîp víi c¸c chÝnh s¸ch, c¸c −u tiªn vÒ ch−¬ng tr×nh vµ c¸c tiªu chuÈn kh¶ thi ®−îc Héi nghÞ c¸c Bªn thiÕt lËp; (b) C¸c thÓ thøc theo ®ã mét quyÕt ®Þnh tµi trî ®Æc biÖt cã thÓ xem xÐt l¹i d−íi ¸nh s¸ng cña c¸c chÝnh s¸ch, c¸c −u tiªn vÒ ch−¬ng tr×nh vµ c¸c tiªu chuÈn kh¶ thi ®ã; (c) Sù cung cÊp bëi mét hoÆc nhiÒu thùc thÓ vÒ c¸c b¸o c¸o th−êng kú cho Héi nghÞ c¸c Bªn vÒ c¸c ho¹t ®éng tµi trî cña nã, thèng nhÊt víi yªu cÇu vÒ tr¸ch nhiÖm ®−îc ®Æt ra trong môc 1 ë trªn; vµ (d) ViÖc x¸c ®Þnh mét ph−¬ng thøc nhËn biÕt ®−îc vµ dù ®o¸n ®−îc vÒ sè tiÒn tµi trî cÇn thiÕt vµ cã ®−îc cho viÖc thi hµnh C«ng −íc nµy vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn theo ®ã sè tiÒn sÏ ®−îc duyÖt l¹i theo ®Þnh kú. 4. Héi nghÞ c¸c Bªn sÏ cã nh÷ng thu xÕp ®Ó thi hµnh cho ®iÒu kho¶n nãi trªn t¹i khãa häp ®Çu tiªn cña nã, duyÖt l¹i vµ l−u ý tíi nh÷ng s¾p xÕp t¹m thêi ®−îc nãi tíi trong §iÒu 21, môc 3, vµ sÏ quyÕt ®Þnh liÖu c¸c s¾p xÕp t¹m thêi ®ã cã ®−îc duy tr× hay kh«ng. Trong vßng bèn n¨m sau ®ã, Héi nghÞ c¸c Bªn sÏ duyÖt l¹i c¬ chÕ tµi chÝnh vµ thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp. 5. C¸c Bªn n−íc ph¸t triÓn cã thÓ còng cung cÊp c¸c nguån tµi chÝnh liªn quan tíi viÖc thi hµnh C«ng −íc th«ng qua c¸c kªnh song ph−¬ng, khu vùc vµ ®a ph−¬ng kh¸c. §iÒu 12: TruyÒn ®¹t th«ng tin liªn quan víi viÖc thi hµnh 1. Phï hîp víi §iÒu 4, môc 1, mçi Bªn sÏ truyÒn ®¹t tíi Héi nghÞ c¸c Bªn, qua Ban Th− ký, c¸c yÕu tè th«ng tin sau ®©y:
 17. (a) KiÓm kª quèc gia vÒ nh÷ng ph¸t th¶i do con ng−êi g©y ra bëi c¸c nguån vµ sù trõ khö bëi c¸c bÓ hÊp thô mäi khÝ nhµ kÝnh kh«ng ®−îc kiÓm so¸t bëi NghÞ ®Þnh th− Montreal tíi møc kh¶ n¨ng cho phÐp, sö dông c¸c ph−¬ng ph¸p cã thÓ so s¸nh ®−îc ®∙ ®−îc t¨ng c−êng vµ nhÊt trÝ bëi Héi nghÞ c¸c Bªn; (b) M« t¶ tæng qu¸t vÒ c¸c b−íc ®∙ ®−îc tiÕn hµnh hoÆc dù kiÕn bëi Bªn thi hµnh C«ng −íc; vµ (c) Th«ng tin kh¸c bÊt kú mµ Bªn ®ã coi lµ thÝch hîp cho viÖc ®¹t tíi môc tiªu cña C«ng −íc vµ thÝch hîp ®Ó ®−a vµo truyÒn ®¹t, bao gåm, nÕu cã thÓ ®−îc, tµi liÖu thÝch hîp cho c¸c tÝnh to¸n nh÷ng xu thÕ ph¸t th¶i toµn cÇu. 2. Mçi Bªn n−íc ph¸t triÓn vµ mçi Bªn kh¸c bao gåm trong Phô lôc I sÏ ®−a vµo trong th«ng b¸o cña m×nh c¸c yÕu tè th«ng tin sau: (a) M« t¶ chi tiÕt vÒ c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p Bªn ®ã ®∙ th«ng qua ®Ó thi hµnh cam kÕt cña m×nh theo §iÒu 4, c¸c môc 2 (a) vµ 2 (b); vµ; (b) Mét ®¸nh gi¸ riªng vÒ c¸c ¶nh h−ëng mµ c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ®−îc nãi tíi trong tiÓu môc (a) võa nãi ë trªn sÏ g©y ra nh÷ng ph¸t th¶i nh©n t¹o tõ c¸c nguån vµ sù trõ khö bëi c¸c bÓ hÊp thô cña m×nh ®èi víi c¸c khÝ nhµ kÝnh trong thêi kú nãi tíi trong §iÒu 4, môc 2 (a). 3. Ngoµi ra, mçi Bªn n−íc ph¸t triÓn vµ mçi Bªn ph¸t triÓn kh¸c bao gåm trong Phô lôc II sÏ ®−a ra c¸c chi tiÕt c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn phï hîp víi §iÒu 4, môc 3, 4 vµ 5. 4. C¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn cã thÓ, trªn c¬ së tù nguyÖn, ®Ò xuÊt nh÷ng dù ¸n ®Ó tµi trî, bao gåm c¸c c«ng nghÖ, vËt liÖu, thiÕt bÞ, kü thuËt hoÆc c¸c thùc hµnh ®Æc biÖt cÇn thiÕt ®Ó thi hµnh dù ¸n Êy, nÕu cã thÓ ®−îc, cïng víi mét −íc tÝnh c¸c chi phÝ gia t¨ng cña viÖc gi¶m bít ph¸t th¶i vµ nh÷ng gia t¨ng cña viÖc trõ khö c¸c khÝ nhµ kÝnh còng nh− mét −íc tÝnh c¸c lîi Ých kÌm theo. 5. Mçi Bªn n−íc ph¸t triÓn vµ mçi Bªn kh¸c bao gåm trong Phô lôc I sÏ ®−a ra th«ng b¸o ban ®Çu trong vßng s¸u th¸ng kÓ tõ khi b¾t ®Çu cã hiÖu lùc cña C«ng −íc ®èi víi Bªn ®ã. Mçi Bªn kh«ng trong danh s¸ch ®ã sÏ ®−a ra th«ng b¸o ban ®Çu trong vßng 3 n¨m kÓ tõ khi b¾t ®Çu cã hiÖu lùc cña C«ng −íc ®èi víi Bªn ®ã, hoÆc cã hiÖu lùc cña c¸c nguån tµi chÝnh phï hîp víi §iÒu 4, môc 3. C¸c Bªn thuéc c¸c n−íc kÐm ph¸t triÓn nhÊt cã thÓ ®−a ra th«ng b¸o ban ®Çu cña m×nh tïy ý m×nh. TÇn suÊt cña c¸c th«ng b¸o tiÕp theo bëi tÊt c¶ c¸c Bªn sÏ ®−îc x¸c ®Þnh bëi Héi nghÞ c¸c Bªn, l−u ý ®Õn thêi gian biÓu cã ph©n biÖt ®Æt ra trong môc nµy. 6. Th«ng tin ®−îc th«ng b¸o bëi c¸c Bªn theo §iÒu nµy sÏ ®−îc Ban Th− ký truyÒn ®¹t nhanh nhÊt theo kh¶ n¨ng cã thÓ ®−îc ®Õn Héi nghÞ c¸c Bªn vµ tíi c¸c c¬ quan bæ trî bÊt kú liªn quan. NÕu cÇn thiÕt c¸c thñ tôc cho viÖc th«ng b¸o th«ng tin cã thÓ ®−îc Héi nghÞ c¸c Bªn xem xÐt thªm. 7. Tõ khãa häp ®Çu tiªn, Héi nghÞ c¸c Bªn sÏ thu xÕp cho ®iÒu kho¶n ®èi víi c¸c Bªn n−íc ®ang ph¸t triÓn vÒ gióp ®ì tµi chÝnh vµ kü thuËt, theo yªu cÇu, trong viÖc tËp hîp vµ th«ng b¸o th«ng tin theo §iÒu nµy, còng nh− trong viÖc nhËn râ nh÷ng yªu cÇu kü thuËt vµ tµi chÝnh liªn ®íi tíi c¸c dù ¸n ®−îc ®Ò xuÊt vµ c¸c biÖn ph¸p øng phã theo §iÒu 4. Sù gióp ®ì nh− vËy cã thÓ ®−îc cung cÊp bëi c¸c Bªn kh¸c, bëi c¸c Tæ chøc quèc tÕ cã thÈm quyÒn vµ bëi Ban Th− ký cung cÊp khi thÝch hîp.
 18. 8. Mét nhãm c¸c Bªn bÊt kú cã thÓ tu©n theo nh÷ng ®−êng lèi chØ ®¹o ®−îc Héi nghÞ c¸c Bªn th«ng qua vµ theo th«ng b¸o tr−íc cho Héi nghÞ c¸c Bªn, cïng nhau ®−a ra th«ng tin vÒ viÖc ®ã bao gåm th«ng tin vÒ sù hoµn thµnh bëi mçi mét trong c¸c Bªn ®ã vÒ c¸c nghÜa vô cña riªng m×nh theo C«ng −íc. 9. Th«ng tin Ban Th− ký nhËn ®−îc mµ mét Bªn coi lµ bÝ mËt, phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn ®−îc Héi nghÞ c¸c Bªn thiÕt lËp, sÏ ®−îc Ban Th− ký tËp hîp ®Ó b¶o vÖ tÝnh chÊt bÝ mËt tr−íc khi ®−a cho bÊt kú c¸c c¬ quan nµo tham dù vµo viÖc truyÒn th«ng vµ duyÖt l¹i th«ng tin. 10. Tu©n theo môc 9 ë trªn vµ kh«ng cã thµnh kiÕn g× ®èi víi kh¶ n¨ng cña bÊt kú Bªn nµo vÒ viÖc c«ng bè th«ng b¸o cña m×nh vµo bÊt cø lóc nµo, Ban Th− ký sÏ c«ng bè c¸c th«ng b¸o cña c¸c Bªn, theo §iÒu nµy ®ång thêi víi lóc chóng ®−îc ®Ö tr×nh cho Héi nghÞ c¸c Bªn. §iÒu 13: Gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc thi hµnh T¹i khãa häp ®Çu tiªn, Héi nghÞ c¸c Bªn sÏ xem xÐt viÖc thiÕt lËp c¸c qu¸ tr×nh t− vÊn ®a ph−¬ng, cã ®−îc cho c¸c Bªn theo yªu cÇu cña hä, ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc thi hµnh C«ng −íc. §iÒu 14: Gi¶i ph¸p vÒ c¸c bÊt ®ång 1. Trong tr−êng hîp cã sù bÊt ®ång gi÷a hai hoÆc nhiÒu Bªn bÊt kú liªn quan ®Õn viÖc gi¶i thÝch hoÆc ¸p dông C«ng −íc. C¸c Bªn liªn quan sÏ t×m kiÕm mét gi¶i ph¸p vÒ bÊt ®ång th«ng qua th−¬ng l−îng hoÆc c¸c biÖn ph¸p hßa b×nh kh¸c bÊt kú theo sù lùa chän cña m×nh. 2. Khi phª chuÈn, chÊp thuËn phª duyÖt hoÆc gia nhËp C«ng −íc, hoÆc vµo thêi gian bÊt kú sau ®ã, mét Bªn kh«ng ph¶i lµ mét tæ chøc tæng hîp kinh tÕ khu vùc cã thÓ tuyªn bè trong v¨n b¶n ®Ö tr×nh lªn Ng−êi l−u chiÓu r»ng, ®èi víi bÊt ®ång bÊt kú liªn quan tíi viÖc gi¶i thÝch hä¨c ¸p dông C«ng −íc, Bªn do c«ng nhËn mét c¸ch b¾t buéc tù b¶n th©n nã vµ kh«ng cã sù tháa thuËn ®Æc biÖt liªn quan víi bÊt kú vµ chÊp thuËn cïng giao −íc ®ã. (a) §Ö tr×nh ý kiÕn bÊt ®ång lªn tßa ¸n quèc tÕ vµ/ hoÆc; (b) Ph©n xö cña träng tµi theo c¸c thñ tôc ®−îc th«ng qua bëi Héi nghÞ c¸c Bªn ngay khi cã thÓ thùc thi ®−îc, trong mét phô lôc vÒ träng tµi. Mét Bªn lµ mét tæ chøc tæng hîp kinh tÕ khu vùc cã thÓ ®−a ra tuyªn bè víi hiÖu qu¶ t−¬ng tù liªn quan víi träng tµi ph©n xö phï hîp víi c¸c thñ tôc nãi tíi trong tiÓu môc (b) trªn ®©y. 3. Mét tuyªn bè ®−a ra theo môc 2 ë trªn sÏ cã hiÖu lùc cho tíi khi hÕt h¹n phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n cña nã hoÆc cho tíi 3 th¸ng sau khi th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n vÒ viÖc hñy bá nã ®∙ ®−îc l−u chiÓu t¹i Ng−êi l−u chiÓu.
 19. 4. Mét tuyªn bè míi, mét th«ng b¸o vÒ viÖc hñy bá hoÆc hÕt h¹n cña mét tuyªn bè sÏ hoµn toµn kh«ng cã ¶nh h−ëng ®Õn viÖc kiÖn tông trong thêi gian tr−íc khi cã Tßa ¸n quèc tÕ hoÆc Tßa ¸n träng tµi, trõ phi c¸c Bªn bÊt ®ång nhÊt trÝ theo c¸ch kh¸c. 5. Tïy theo t¸c dông cña môc 2 ë trªn, nÕu sau m−êi hai th¸ng tiÕp theo th«ng b¸o bëi mét Bªn tíi Bªn kh¸c b»ng mét sù bÊt ®ång lín tån t¹i gi÷a hä, c¸c Bªn liªn quan ®∙ kh«ng cã kh¶ n¨ng dµn xÕp bÊt ®ång cña hä th«ng qua c¸c ph−¬ng tiÖn nãi tíi trong môc 1 ë trªn, bÊt ®ång Êy sÏ ®−îc ®Ö tr×nh lªn ®Ó hßa gi¶i theo yªu cÇu cña c¸c Bªn bÊt kú cã bÊt ®ång. 6. Mét ñy ban hßa gi¶i sÏ ®−îc lËp nªn theo yªu cÇu cña mét trong c¸c Bªn cã bÊt ®ång. ñy ban sÏ bao gåm mét sè thµnh viªn ngang nhau ®−îc chØ ®Þnh bëi mçi Bªn liªn quan vµ mét Chñ tÞch cïng ®−îc chän bëi c¸c thµnh viªn do mçi Bªn chØ ®Þnh. ñy ban sÏ ®−a ra mét gi¶i ph¸p cã tÝnh kiÕn nghÞ ®Ó c¸c Bªn sÏ xem xÐt mét c¸ch cã thiÖn chÝ. 7. C¸c thñ tôc bæ sung liªn quan viÖc hßa gi¶i sÏ ®−îc Héi nghÞ c¸c Bªn th«ng qua, ngay khi cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn ®−îc, trong mét phô lôc vµ hßa gi¶i. 8. C¸c kho¶n cña §iÒu nµy sÏ ¸p dông cho bÊt kú v¨n b¶n ph¸p lý liªn quan nµo mµ Héi nghÞ c¸c Bªn cã thÓ th«ng qua, trõ phi v¨n b¶n tr×nh bµy mét c¸ch kh¸c. §iÒu 15: c¸c söa ®æi c«ng −íc 1. Mét Bªn bÊt kú cã thÓ ®Ò xuÊt nh÷ng söa ®æi ®èi víi C«ng −íc. 2. Nh÷ng söa ®æi ®èi víi C«ng −íc sÏ ®−îc th«ng qua t¹i khãa häp th−êng lÖ cña Héi nghÞ c¸c Bªn. V¨n b¶n cña söa ®æi bÊt kú ®èi víi C«ng −íc sÏ ®−îc Ban Th− ký C«ng −íc th«ng b¸o tíi c¸c Bªn vµ th«ng b¸o cho Ng−êi l−u chiÓu biÕt. 3. C¸c Bªn sÏ hÕt søc cè g¾ng ®¹t tíi tháa thuËn vÒ ®Ò nghÞ söa ®æi bÊt kú ®èi víi C«ng −íc b»ng sù nhÊt trÝ. NÕu mäi nç lùc ®i ®Õn nhÊt trÝ ®∙ kiÖt vµ kh«ng ®¹t tíi sù tháa thuËn, c¸ch cuèi cïng lµ tháa thuËn sÏ ®−îc th«ng qua bëi ®a sè ba phÇn t− phiÕu cña c¸c Bªn cã mÆt vµ bá phiÕu t¹i cuéc häp. Söa ®æi ®−îc th«ng qua sÏ ®−îc Ban Th− ký th«ng b¸o víi Ng−êi l−u chiÓu lµ ng−êi sÏ chuyÓn nã tíi tÊt c¶ c¸c Bªn ®Ó hä chÊp thuËn. 4. C¸c v¨n b¶n chÊp thuËn ®èi víi mét söa ®æi sÏ ®−îc l−u chiÓu t¹i Ng−êi l−u chiÓu. Mét söa ®æi th«ng qua theo môc 3 nãi trªn sÏ cã hiÖu lùc cho c¸c Bªn ®∙ chÊp thuËn nã vµo ngµy thø 90 sau ngµy Ng−êi l−u chiÓu nhËn ®−îc mét v¨n b¶n chÊp thuËn bëi Ýt nhÊt ba phÇn t− c¸c Bªn cña C«ng −íc. 5. Sù söa ®æi sÏ cã hiÖu lùc cho Bªn bÊt kú nµo kh¸c vµo ngµy thø 90 sau ngµy cña Bªn ®ã göi tíi Ng−êi l−u chiÓu v¨n b¶n chÊp thuËn cña m×nh vÒ sù söa ®æi Êy. §iÒu 16: th«ng qua vµ söa ®æi c¸c phô lôc cña c«ng −íc 1. C¸c phô lôc cña C«ng −íc sÏ lËp thµnh mét phÇn cÊu thµnh cña nã vµ trõ phi cã gi¶i tr×nh kh¸c, khi nãi tíi C«ng −íc ®ång thêi còng lµ nãi tíi c¸c phô lôc bÊt kú cña nã.
 20. Kh«ng thiÖt h¹i g× cho c¸c kho¶n môc cña §iÒu 14, môc 2(b) vµ 7, nh÷ng phô lôc nh− thÕ sÏ ®−îc giíi h¹n ë c¸c danh s¸ch, c¸c mÉu vµ bÊt kú tµi liÖu nµo kh¸c cã tÝnh chÊt m« t¶, tøc lµ cã tÝnh chÊt khoa häc, kü thuËt, thñ tôc hoÆc hµnh chÝnh. 2. C¸c phô lôc cña C«ng −íc sÏ ®−îc ®Ò xuÊt vµ th«ng qua phï hîp víi thñ tôc ®Æt ra ë §iÒu 15, môc 2, 3 vµ 4. 3. Mét phô lôc ®∙ ®−îc th«ng qua phï hîp víi môc 2 nãi trªn sÏ cã hiÖu lùc cho tÊt c¶ c¸c Bªn cña C«ng −íc s¸u th¸ng sau ngµy mµ Ng−êi l−u chiÓu th«ng b¸o cho c¸c Bªn ®ã vÒ viÖc th«ng qua phô lôc, trõ c¸c Bªn ®∙ th«ng b¸o cho Ng−êi l−u chiÓu b»ng v¨n b¶n trong thêi gian ®ã vÒ viÖc hä kh«ng chÊp thuËn phô lôc Êy. Phô lôc sÏ cã hiÖu lùc cho c¸c Bªn rót th«ng b¸o cña hä vÒ viÖc kh«ng chÊp thuËn vµo ngµy thø 90 sau ngµy Ng−êi l−u chiÓu nhËn ®−îc sù rót lui th«ng b¸o nh− vËy. 4. ViÖc ®Ò xuÊt, th«ng qua vµ cã hiÖu lùc cña c¸c söa ®æi ®èi víi c¸c phô lôc cña C«ng −íc sÏ tu©n theo cïng thñ tôc nh− ®èi víi viÖc ®Ò xuÊt, th«ng qua vµ cã hiÖu lùc cña c¸c phô lôc ®èi víi C«ng −íc phï hîp víi c¸c môc 2 vµ 3 nãi trªn. 5. NÕu viÖc th«ng qua mét phô lôc hoÆc mét söa ®æi ®èi víi mét phô lôc bao hµm mét sù söa ®æi ®èi víi C«ng −íc, phô lôc ®ã hoÆc söa ®æi ®ã ®èi víi phô lôc sÏ kh«ng cã hiÖu lùc cho tíi khi söa ®æi ®èi víi C«ng −íc cã hiÖu lùc. §iÒu 17: c¸c nghÞ ®Þnh th− 1. Héi nghÞ c¸c Bªn cã thÓ, t¹i khãa häp th−êng lÖ bÊt kú th«ng qua c¸c NghÞ ®Þnh th− ®èi víi C«ng −íc; 2. V¨n b¶n cña bÊt kú NghÞ ®Þnh th− ®−îc ®Ò nghÞ nµo sÏ ®−îc Ban th− ký th«ng b¸o ®Õn c¸c Bªn Ýt nhÊt s¸u th¸ng tr−íc khãa häp ®ã. 3. Nh÷ng yªu cÇu cho viÖc cã hiÖu lùc cña NghÞ ®Þnh th− bÊt kú sÏ ®−îc thiÕt lËp bëi v¨n b¶n ®ã. 4. ChØ c¸c Bªn cña C«ng −íc cã thÓ lµ c¸c Bªn cña NghÞ ®Þnh th−. 5. Nh÷ng quyÕt ®Þnh theo NghÞ ®Þnh th− bÊt kú sÏ ®−îc c¸c Bªn cña NghÞ ®Þnh th− liªn quan thùc hiÖn. §iÒu 18: quyÒn bá phiÕu 1. Mçi Bªn cña C«ng −íc sÏ cã mét phiÕu, trõ phi nãi ®Õn trong §iÒu 2 d−íi ®©y. 2. C¸c tæ chøc tæng hîp kinh tÕ khu vùc, trong c¸c vÊn ®Ò n»m trong ph¹m vi thÈm quyÒn cña m×nh, sÏ thùc hiÖn quyÒn bá phiÕu cña m×nh víi mét sè phiÕu b»ng sè quèc gia thµnh viªn cña m×nh lµ c¸c Bªn cña C«ng −íc. Mét tæ chøc nh− vËy sÏ kh«ng thùc hiÖn quyÒn bá phiÕu cña m×nh nÕu c¸c thµnh viªn bÊt kú cña nã thùc hiÖn quyÒn cña m×nh vµ ng−îc l¹i. §iÒu 19: NG−êi l−u chiÓu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản