intTypePromotion=1

Công văn 10154/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 10154/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10154/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10154/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  é   µi c h Ý n h   è  10154  C/T C T  n g µy  25 th¸ng 10 n¨ m  2001  B T S T vÒ  viÖc C h Ý n h  s¸ch thu Õ  theo tû lÖ  éi ® Þ a  h o¸  n xe  ai b¸nh g ¾ n  m ¸y h KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan  ­C¸c    doanh  nghiÖp  ®Çu    ttrongnícs¶n      xuÊt,               l¾p    haib¸nh                 r¸pxe    g¾n  m¸y C¨n cø Th«ng t ªn li  tÞch sè 176/1998/TTLT­ BTC­BCN­TCHQ  ngµy  25/12/1998  îc söa  æi, bæ   ®   ®   sung  i t¹ Th«ng   t Liªn tÞch  120/2000/TTLT­   sè  BTC­BCN­TCHQ   ngµy  25/12/2000. C¨n  ý  cø  kiÕn  chØ ®¹o  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  i t¹ ®iÓm     1.d,môc  I II ,   c«ng    938/CP­ v¨n sè  KTTH  ngµy 18/10/2001 cña ChÝnh  phñ  viÖc  vÒ  chÝnh  s¸ch néi®Þa    haib¸nh      ho¸ xe    g¾n  m¸y. Bé    Tµi chÝnh híng dÉn      thu thuÕ theo    néi®Þa     tû lÖ    ho¸ ®èi    linh víibé    kiÖn  hai b¸nh  xe    g¾n  m¸y  c¸c doanh  do    nghiÖp  ®Çu    t trong níc nhËp      khÈu  ®Ó   s¶n xuÊt,l¾p    haib¸nh    r¸pxe    g¾n  m¸y  sau: nh  C¸c    l«hµng  linhkiÖn  haib¸nh  bé    xe    g¾n  m¸y  c¸cdoanh  do    nghiÖp ®Çu   t trong níc nhËp        khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt,l¾p    tê khaihµng      r¸p cã      ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  nép  cho c¬ quan  H¶i quan  tõ ngµy 25/10/2001 ®Õn  hÕt ngµy  31/12/2001  ph¶inép    thuÕ nhËp  khÈu    víimøc   thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  u  ®∙ilµ 60%     ¬i %).      (s¸u m   Cuèi n¨m    2001, trªnc¬  quyÕt      néi ®Þa      së  to¸n tû lÖ    ho¸  thùc tÕ    îc cña    ®¹t ®   doanh  nghiÖp  ®èi    víitõng  nh∙n hiÖu  cô  xe  thÓ, c¬    quan  thuÕ phèi hîp    quan      víic¬  H¶i quan  kiÓm     tra,xem  xÐt thùc hiÖn    viÖc  hoµn  thuÕ  hoÆc       truythu thuÕ. C«ng    v¨n nµy  thay thÕ    C«ng    3945  v¨n sè  TC/TCT  ngµy  27/04/2001  cña  Bé    TµichÝnh. Bé    Tµi chÝnh  híng  dÉn    ®Ó Tæng  côc H¶i quan  c¸c doanh  vµ    nghiÖp  ®Çu    ttrong níc®Ó       s¶n  xuÊt,l¾p    haib¸nh    r¸pxe    g¾n  m¸y thùc hiÖn.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn        nÕu  víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ  Tæng   côc    H¶i quan  c¸c vµ    doanh  nghiÖp  ph¶n  ¸nh      ®Ó Bé Tµi  chÝnh  c¸c  vµ  Bé, ngµnh  li   cã  ªnquan  nghiªncøu,xö        lýkÞp  thêi  .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2