intTypePromotion=1

Công văn 1039/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
81
lượt xem
5
download

Công văn 1039/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1039/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện điểm 6, phần II Thông tư liên bộ số 04/TTLB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1039/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC H¶I QUAN Sè 1039/TCHQ­GSQL NGµY 21 TH¸NG 3 N¡M  2005 VÒ VIÖC THùC HIÖN §IÓM 6, PHÇN II TH¤NG T¦ LI£N Bé Sè 04/TTLB KÝnh göi: ­ Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 31/08/2004, Tæng côc H¶i quan ban hµnh c«ng v¨n sè  4078/TCHQ­GSQL híng dÉn Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc  hiÖn   ®iÓm   6,   PhÇn   II,   Th«ng   t  liªn   bé   sè   04/TTLB   ngµy  12/02/1996 cña Liªn Bé Th¬ng m¹i ­ Ngo¹i giao ­ Tµi chÝnh ­  Tæng côc H¶i quan. Tuy nhiªn sau mét thêi gian thùc hiÖn, xÐt  thÊy viÖc giao cho Chi côc H¶i quan cöa khÈu trùc tiÕp gi¶i  quyÕt thñ tôc nhËp khÈu ®èi víi c¸c vËt dông ngoµi tiªu chuÈn  ®Þnh lîng cña c¸c ®èi tîng ®îc hëng quyÒn u ®∙i miÔn trõ ngo¹i  giao tiªu chuÈn ®Þnh lîng cña c¸c ®èi tîng ®îc hëng quyÒn  u  ®∙i miÔn trõ ngo¹i giao kh«ng phï hîp víi thÈm quyÒn quy ®Þnh  t¹i Th«ng t liªn bé sè 04/TTLB dÉn trªn. Do vËy, trong khi chê  ban hµnh Th«ng t míi thay thÕ Th«ng t liªn bé sè 04/TTLB ngµy  12/02/1996, Tæng côc H¶i quan cã ý kiÕn nh sau: Yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè khi gi¶i quyÕt  thñ tôc nhËp khÈu ®èi víi c¸c vËt dông ngoµi tiªu chuÈn ®Þnh  lîng   cña   c¸c   ®èi   tîng   hëng   quyÒn  u   ®∙i   miÔn   trõ   ngo¹i   giao  thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6, phÇn II, Th«ng t liªn  bé sè 04/TTLB ngµy 12/02/1996 cña Liªn bé Th¬ng m¹i ­ Ngo¹i  giao ­ Tµi chÝnh ­ Tæng côc H¶i quan. V¨n   b¶n   nµy   thay   thÕ   c«ng   v¨n   4078/TCHQ­GSQL   ngµy  31/08/2004 cña Tæng côc H¶i quan. Tæng côc th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè  thùc hiÖn./.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2