Công văn 10645/TC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
3
download

Công văn 10645/TC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10645/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ hoán đổi lãi suất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10645/TC-TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n  cña Bé tµi chÝnh sè 10645/TC­TCT  ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2004 vÒ viÖc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng  ®èi víi dÞch vô ho¸n ®æi l∙i suÊt KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Bé   Tµi   chÝnh   nhËn   ®îc   C«ng   v¨n   cña   mét   sè   doanh   nghiÖp ®Ò nghÞ híng dÉn vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT)   ®èi   víi   dÞch   vô   ho¸n   ®æi   l∙i   suÊt   vµ   dÞch   vô   ho¸n   ®æi   tiÒn  tÖ  vµ  l∙i  suÊt.  VÒ vÊn  ®Ò  nµy,  Bé  Tµi  chÝnh   cã ý   kiÕn nh sau: 1. VÒ thuÕ GTGT ®èi víi giao dÞch ho¸n ®æi l∙i suÊt C¨n  cø quy ®Þnh  t¹i  QuyÕt  ®Þnh sè 1133/2003/Q§­NHNN  ngµy 30/9/2003 cña Ng©n hµng Nhµ níc vÒ viÖc ban hµnh Quy  chÕ   thùc   hiÖn   giao   dÞch   ho¸n   ®æi   l∙i   suÊt,   c¨n   cø   quy  ®Þnh t¹i §iÓm 7, Môc II, PhÇn A Th«ng t  sè 120/2003/TT­ BTC   ngµy   12/12/2003   cña   Bé   Tµi   chÝnh,  c¨n  cø   tÝnh  chÊt  cña giao dÞch th× giao dÞch ho¸n ®æi l∙i suÊt thuéc ®èi  tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT. 2. VÒ thuÕ GTGT ®èi víi giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ vµ  l∙i suÊt HiÖn nay, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam cha cã quy ®Þnh  cô thÓ vÒ giao dÞch ho¸n ®æi tiÒn tÖ vµ giao dÞch ho¸n  ®æi tiÒn tÖ vµ l∙i suÊt. Do ®ã, Bé Tµi chÝnh ghi nhËn ®Ò  nghÞ cña c¸c doanh nghiÖp ®Ó nghiªn cøu, xem xÐt vµ sÏ cã  híng dÉn cô thÓ. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc thuÕ biÕt vµ híng  dÉn c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản