intTypePromotion=1

Công văn 10889/TC/CSTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
5
download

Công văn 10889/TC/CSTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 10889/TC/CSTC của Bộ Tài chính về việc thu chênh lệch giá đối với bột PVC nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 10889/TC/CSTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h    c sè 10889  C/ C S T C  n g µ y   th¸ng 10 n¨ m   T 9  2002  v Ò  viÖc thu  hªnh lÖch   ® èi víi c gi¸  bét P V C  n h Ë p  k h È u KÝnh   göi:­Tæng      c«ng    ty Nhùa  ViÖt Nam   ­Tæng     c«ng    ty ho¸  chÊt  ViÖt Nam   ­C«ng      ty TPC­Vina ­ C«ng        ty liªndoanh  nhùa  ho¸  vµ  chÊt  Phó   Mü Tr¶    lêiC«ng    349/CV­ v¨n sè  NVN­KH§T  ngµy  30/5/2002 cña    Tæng  c«ng  ty Nhùa    ViÖt Nam     kiÕn  nghÞ  viÖc    phô  vµ  b∙ibá  thu  gi¶m  thuÕ  nhËp  khÈu  bét PVC;    C«ng  v¨n  kh«ng  ngµy  sè  30/5/2002  cña  C«ng    ty TPC­Vina,C«ng    v¨n  374/CV­ sè  HTQT   ngµy  24/6/2002  cña Tæng  c«ng      ty ho¸ chÊt ViÖt Nam       vµ C«ng    2021/CV­ v¨n sè  PMVC   ngµy  5/8/2002 cña  C«ng    ªndoanh  tyli   nhùa  vµ    ho¸ chÊt Phó    viÖc      Mü vÒ  ®Ò nghÞ   gi÷nguyªn tû lÖ        thu chªnh  lÖch    gi¸vµ  thuÕ  nhËp  khÈu        ®èi víi PVC,    ý  bét c¨n cø  kiÕn  chØ  ®¹o cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ    t¹ C«ng    5268/VPCP­KTTH   i v¨n sè  ngµy 20/9/2002 cña    V¨n phßng  ChÝnh   phñ    chªnh  vÒ thu  lÖch    gi¸®èi      víibét PVC  nhËp  khÈu, Bé      Tµi chÝnh  th«ng  b¸o: TiÕp    tôcthùc hiÖn      thu chªnh  lÖch          gi¸®èi víi PVC   bét nhËp khÈu  møc   ë  5%   quy  ®∙  ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  03/2000/Q§­ sè  BTC  ngµy 07/01/2000 cña  Bé  ëng  TµichÝnh. tr Bé    Bé    TµichÝnh    xinth«ng      b¸o ®Ó quý  quan  c¬  biÕt,  thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2