intTypePromotion=1

Công văn 1230/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
64
lượt xem
1
download

Công văn 1230/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1230/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1230/CP-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA c«ng v¨n  c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  1230/CP­§ M D N   g µ y  12 th¸ng 9 n¨ m  2003  c n v Ò   Ö c ® È y  m ¹ n h  tri Ó n  hai th ù c hi Ö n  ® Ò  ¸n t æ n g  th Ó   vi k s ¾ p  x Õ p, ® æ i  m í i D N N N K Ý nh   öi: ­C¸c  é,  ¬  g     B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ý nh   thu Ch phñ, ­U û     ban  © n   © n   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  nh d c¸c    ph tr   Trung  ng, ¬ ­Héi  ng    ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty 91. Thùc  Ön  hi NghÞ   Õt  éi nghÞ  Çn  Ba  ña  quy H   l thø  c Ban  Êp  µnh  ch h Trung  ¬ng  §¶ng  ãa  vÒ   Õp  ôc s ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón n©ng  kh IX  ti t   x ® m   i   cao  Öu  hi qu¶ doanh  nghiÖp  µ  íc,c¸c Bé, c¬  nh n       quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  thu   phñ, Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Héi ®ång    ph tr     ¬   qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng      ã  ù    o  ña  Êp  y  ty91, c s l∙nh®¹ c c ñ §¶ng  µ    ¬  ë    v trªnc s tiªu chÝ,  danh  ôc   ©n   ¹  m ph lo idoanh  nghiÖp  µ   íc,Tæng   nh n   c«ng    µ   íc, ty nh n   chiÕn îc ph¸ttr Ón kinh  Õ  x∙ héi cña  µnh, ®Þa   ¬ng, ®∙  µn  µnh  l   i   t ­      ng   ph   ho th viÖc  ©y  ùng  µ  îc Thñ íng  Ýnh  ñ  x d v®  t Ch ph phª  Öt    tæng  Ó  ¾p   duy ®Ò ¸n  th s xÕp,  æi  íi doanh  ® m  nghiÖp  µ  íc ®Õ n   nh n   n¨m  2005  µ  ∙  iÓn  v ® tr khai thùc     hiÖn  t ® îc m ét  è  Õt  ®¹     s k qu¶  íc ®Ç u.  b  Khung  ph¸p  ýcho  ¾p  Õp,  æi  íi l  s x ® m  ph¸ttr Ón vµ  ©ng   i   n cao  Öu  hi qu¶  doanh  nghiÖp  µ  íc c¬  nh n   b¶n  ∙  îc ban  ®®  hµnh  .  ©y  µc¬  ë  ®ñ § l   s ph¸p  ýquan  äng ®Ó     é  ëng,Chñ   Þch  û     l  tr   c¸c B tr   t U ban nh©n   ©n   d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng,  éi  ng  ¬ H ®å qu¶n  Þtr   Tæng  c«ng    µ  íc®Èy  ¹nh  ¬n  ÷a  Öc  tynh n   m h n vi chØ  o  ùc hiÖn  ¾p  Õp,  ®¹ th   s x ® æi  íidoanh  m  nghiÖp  µ  ícvµ  ùc hiÖn    ¬  Õ,  Ýnh  nh n   th   c¸c c ch ch s¸ch vÒ   u     ®Ç t ph¸ttr Ón,kiÖn  µn  chøc, hoµn  Ön   i   to tæ    thi qu¶n  ý,xö  ý nî tån  ng,    l   l    ®ä lao ®éng    .Trong  êigian tí     ¶m   d«id   th     i®Ó ® , b¶o  ùc hiÖn  th   nghiªm  ócvµ  ã  Öu  t   c hi qu¶    tæng  Ó   ¾p   Õp,  æi  íi doanh  ®Ò ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ   íc,Thñ   íng nh n   t  ChÝnh  ñ    Çu: ph yªu c 1. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng, Héi ®ång  ¬   qu¶n  Þ tæng  tr   c«ng    µ  íc tËp  ty nh n   trung chØ  o  ét    ®¹ m sè  Öc  äng t©m    vi tr   nh sau: a. T¨ng  êng    c c«ng    t¸ctuyªn truyÒn  µ    v qu¸n  iÖtc¸c NghÞ   Õt,ChØ   tr     quy   thÞ  ña  c §¶ng  Ò   ¾p   Õp,  æi  íi doanh  vs x ® m  nghiÖp  µ  íc;®ång  êitËp  nh n   th   trung chØ  o  ©y  ùng  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch cô  Ó,cã  ©n    ®¹ x d ch tr   ho   th   ph c«ng  Ö m   nhi vô  â  µng  rr cho  õng  ¬  t c quan  chuyªn m«n     theo  âi,híng dÉn, gi¶iquyÕt  Þp  d       k thêic¸c víng  ¾ c      m cho doanh nghiÖp; phæ   Õn    bi c«ng  khaich¬ng  ×nh,kÕ     tr   ho¹ch nµy    cho    ¬  c¸cc quan  ªnquan  µ  li   v doanh  nghiÖp; b. Nghiªm    chØnh  ùc hiÖn    tæng  Ó  ¾p  Õp,  æi  íi doanh  th   ®Ò ¸n  th s x ® m  nghiÖp  µ  íc®Õ n   nh n   n¨m 2005  ∙  îcphª  Öt.M äi  ù  iÒu  ®®  duy   s® chØnh      ®Ò ¸n ®Ò u   ph¶i® îcsù  Êp  Ën  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ,trõ2  êng  îp sau:     ch thu c Th t   ph     tr h 
  2. 2 ­ Doanh    nghiÖp  ã  èn  µ  ícdíi tû®ång  ∙  îcphª duyÖt cæ   Çn  c v nh n       5  ®®       ph hãa,song    kh«ng    Çn  ãa  îcth× ® îcchuyÓn  cæ ph h ®     sang  ùc hiÖn  ét  th   m trong   c¸cbiÖn    ph¸p:giao,b¸n,kho¸n kinh doanh           hoÆc   cho  thuª; ­ §Èy    nhanh  ¬n  Õn    ¾p  Õp,  h ti ®é s x chuyÓn  æi  ë  ÷u  víitiÕn    ® s h so    ®é ®∙  îcphª duyÖt; ®   c. KiÖn  µn    to Ban  æi  íi doanh  ® m  nghiÖp  ña  é,  µnh, ®Þa   ¬ng, c B ng   ph   tæng  c«ng    ty theo  ng    Çn  ñ íng  Ýnh  ñ  ∙  ®ó tinhth Th t Ch ph ® chØ  o  ¹  ®¹ t i C«ng  v¨n sè    556/CP­ §MDN   µy  th¸ng5  ng 06    n¨m 2003; d.Hµng    th¸ng(trcngµy    c¸o nhanh,hµng  ý  ícngµy  th¸ng   í  30) b¸o      qu (tr   30    cuèiquý)b¸o    ¸nh      ÕtviÖc  ùc hiÖn      öivÒ       c¸o ® gi¸chiti   th   ®Ò ¸n g   Ban  ChØ   o  ®¹ §æi  íi vµ  m   Ph¸t tr Ón doanh   i   nghiÖp    ®Ó tæng  îp  h b¸o  c¸o  ñ   íng  Ýnh  Th t Ch phñ. 2. Bé   éi  ô  ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ön  µn  éi  ng    N v tr Th t Ch ph ki to H ®å qu¶n  Þ tr   Tæng c«ng    µ  íctheo quy  nh  Ön  µnh. tynh n     ®Þ hi h C¸c Tæng  c«ng    µ  íc tiÕp  ôc kiÖn  µn  chøc  ¹t®éng  ña  ty nh n   t  to tæ  ho   c Tæng c«ng    µ  ã  ¬ng    ¾n  Õt  íi   tyv c ph ¸n g k v   doanh  c¸c nghiÖp  µ   íccña  a   Nh n   ®Þ ph¬ng. 3. C¸c  é:  µi chÝnh, Lao  ng    ¬ng    B T    ®é ­ Th binh  µ  héi,K Õ   ¹ch  µ  v X∙    ho v ®Ç u    ã  t c tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra,gi¸m    Öc  ùc hiÖn    s¸tvi th   c¸c quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ªnquan  n   ¾p  Õp, ® æi  íidoanh  li   ®Õ s x   m  nghiÖp  µ   íc;phèihîp víi   Nh n        c¸c bé, ngµnh, ®Þa   ¬ng, doanh      ph   nghiÖp trong gi¶iquyÕt    íng m ¾ c   ô  Ó     c¸c v   c th thuéc  Ünh  ùc  ×nh   l vm qu¶n  ý.Trêng  îp  l  h c¸c  v¨n b¶n  íng  Én  ña  µnh  h d c ng m × nh  a    â th× cÇn  Þp  êisöa  æi,bæ   ch ®ñ r     k th   ®   sung  theo thÈm  Òn.   quy 4. Ban    ChØ   o  æi  íivµ    iÓn doanh  ®¹ ® m   ph¸ttr   nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m   ­   h íng dÉn, ®«n  c, kiÓm     Öc  ùc hiÖn      Þp  êiph¸thiÖn  ÷ng      ®è   travi th   ®Ò ¸n;k th     nh víng  ¾ c     Õn  Þ   ñ íng  Ýnh  ñ  m ®Ó ki ngh Th t Ch ph hoÆc     ¬  c¸c c quan  chøc n¨ng  gi¶iquyÕt    theo  Èm   Òn;  nh  ú  µng  th quy ®Þ kh th¸ng b¸o    c¸o  ñ  íng  Ýnh  Th t Ch phñ, hµng  ý    qu b¸o  c¸o  Ýnh  ñ  Ch ph c«ng    ¾p   Õp,  æi  íi,ph¸t tr Ón t¸c s x ® m   i  doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2