Công văn 1287/VPCP-KHTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Công văn 1287/VPCP-KHTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1287/VPCP-KHTH của Văn phòng Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 4/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1287/VPCP-KHTH của Văn phòng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n  cña V¨n phßng ChÝnh phñ sè 1287/VPCP­KHTH  ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2004 ®Ýnh chÝnh NghÞ ®Þnh  sè 149/2003/N§­CP ngµy 04/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Bé   Tµi   chÝnh   t¹i   C«ng   v¨n   sè   2264/TC­TCT ngµy 04/3/2004 vÒ viÖc ®Ýnh chÝnh NghÞ ®Þnh   sè 149/2003/N§­CP, sau khi b¸o c¸o vµ ®îc Thñ tíng ChÝnh   phñ cho phÐp, V¨n phßng ChÝnh phñ xin ®Ýnh chÝnh néi dung   quy ®Þnh vÒ thêi h¹n nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ trong   NghÞ ®Þnh sè 149/2003/N§­CP ngµy 04/12/2003 cña ChÝnh phñ   quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt   nh sau: T¹i trang sè 9, kho¶n 1 §iÒu 11 dßng thø 12 tõ díi  lªn viÕt t¾t lµ: “Trong thêi h¹n bèn m¬i l¨m ngµy, kÓ tõ  ngµy kÕt thóc n¨m,”*. Nay xin söa l¹i lµ: “Trong thêi h¹n s¸u m¬i ngµy, kÓ  tõ ngµy kÕt thóc n¨m”. * §îc in t¹i trang 12606, cét 2, dßng thø 2 tõ trªn  xuèng trong C«ng b¸o sè 206+207 ngµy 10/12/2003.
Đồng bộ tài khoản