intTypePromotion=1

Công văn 1310-TC/TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
100
lượt xem
5
download

Công văn 1310-TC/TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1310-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc cấp vốn lưu động năm 1997 cho các doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1310-TC/TCDN của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  1310 T C/T C D N  n g µ y  24 th¸ng  n¨ m  1997 BT s 4  v Ò   Ö c c Ê p  v è n lu  ® é n g  n¨ m  1997  h o  c¸c vi c d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n K Ý nh   öi:­C¸c  é,  ¬  g    B c quang  ngang  é, B    û   ­U ban  © n   © n     nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   TW, ­C¸c    Tæng   c«ng    µ  íc, ty nh n Ng ©n s¸ch nhµ  ícn¨m    n  1997  îcQuèc  éith«ng  ®  h  qua,nguån  ©n    ng s¸ch  dµnh    Êp  èn u  ng  ®Ó c v l ®é cho doanh nghiÖp  µ  íc chØ   nh n   b»ng  65%     so 1995  µ  v b»ng  100%   1996,nhng  víi so    so    nhu  Çu  èn u  ng  ña    c v l ®é c c¸cdoanh  nghiÖp  ×  th chØ  ¸p  ® øng  îc víim ét  û lÖ  Êtnhá. V×   Ëy, viÖc  Êp  èn u   ®    t  r    v  cvl ®éng  n¨m 1997 cho    c¸c doanh nghiÖp  µ  ícph¶i®¶m   nh n     b¶o    c¸c nguyªn t¾c    sau: 1.§èit ng cÊp  èn u  ng     î   v l ®é theo thø  ùu      t   tiªnsau: ­C¸c    doanh  nghiÖp  µ  ícmíi® îcthµnh  Ëp theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ  nh n       l      c Th tr ng    é,  µnh  ë c¸c B ng kinh tÕ  ü  Ët,Chñ   Þch    k thu   t UBND     c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ theo ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ.   c c Ch ph ­ C¸c doanh nghiÖp  îc xÕp  ¹  ®  lo itheo doanh nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  Ých. ­ C¸c    doanh  nghiÖp s¶n  Êt kinh doanh  ã  Öu  xu     c hi qu¶  kinh tÕ  íntrong   l    c¸c n¨m  1995­ 1996  µ  Õ   ¹ch  v k ho 1997: cã    møc   t¨ng tr ng   ë cao, cã  è  ép    sn ng©n  s¸ch lín, ng  Õu vèn.    nh thi   ­ C¸c    doanh  nghiÖp  ang  ùc hiÖn    Ö m  ô  ® th   c¸cnhi v quan  äng,nh  ¾ng  tr   th thÇu  èc  Õ  ©y  ùng    qu t x d c¸c c«ng  ×nh kinh tÕ,c¸c c«ng  ×nh h¹ tÇng  ¬  ë; tr       tr     cs  c¸c doanh    nghiÖp  éc  µnh  òi  än  ña  Òn  thu ng m nh c n kinh tÕ  Ön  ang    hi ® gÆp   khã kh¨n vÒ   èn.  v ­  ÷ng  Nh doanh nghiÖp  ã  èn  õgi¸trÞ sö  ông  t) ®em   ãp  ªn c v (tr       d ®Ê   g li   doanh  (tronghoÆc   µiníc), µo      ngo     v c¸cC«ng      Çn... tycæ ph   kh«ng  éc ®èi t thu    ­ îng xem  Ðt cÊp      x  bæ sung  èn u  ng. v l ®é 2.Hå   ¬    Ðt cÊp  èn u  ng.   s ®Ó x   v l ®é 2.1.§èivíi      doanh  nghiÖp  íi®i  µo  ¹t®éng  m   v ho   n¨m  1997,hå  ¬  å m   ã:   sg c ­ B¶n    sao  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l doanh nghiÖp  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   c th quyÒn. ­ B¶n    sao  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    hoÆc   Êy  Ðp  µnh  gi ph h nghÒ. ­K Õ   ¹ch s¶n  Êtkinh doanh,thu nép  ©n    ho   xu        ng s¸ch n¨m    1997. ­Biªnb¶n  Ðt duyÖt ®Þnh     x    møc  èn u  ng  v l ®é n¨m  1997.
  2. 2 2.2. §èi víic¸c       doanh nghiÖp  ∙  ¹t ®éng  Ðt  Êp    ® ho   xc bæ sung  èn u  vl ®éng, hå  ¬  å m   ã:   sg c ­ B¸o c¸o c«ng khai tµichÝnh  ®îc lËp     (  theo Th«ng   sè  TC/TCDN   t 73  ngµy  12/11/1996 cña  é  µichÝnh).   BT  ­K Õ   ¹ch s¶n  Êtkinh doanh,thu nép  ©n    ho   xu        ng s¸ch n¨m    1997. ­Biªnb¶n  Ðt duyÖt ®Þnh     x    møc  èn u  ng  v l ®é n¨m  1997. 3.Tr×nh  ùcÊp    t  ph¸t: ­ §èivíidoanh       nghiÖp  UBND     a   ¬ng  µnh  Ëp:C¨n  vµo  do  c¸c ®Þ ph th l  cø  kÕ   ¹ch vèn u  ng  ©n  ho   l ®é ph bæ,  é   µi chÝnh  BT  th«ng  møc  Õ   ¹ch  Êp  b¸o  k ho c vèn u  ng  l ®é n¨m  1997  cho  UBND     c¸ctØnh,thµnh  è.C¨n  møc  îcth«ng    ph   cø  ®  b¸o,Côc    qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  l  v t  nh n   i doanh  nghiÖp  Èm   nh  å  ¬  th ®Þ hs cña doanh  nghiÖp, tr×nh  ñ   Þch    Ch t UBND   tØnh, thµnh  è    ph phª  Öt  duy møc   vèn  Êp  c cho  õng  t doanh nghiÖp  µ  öivÒ   é   µi chÝnh  vg  BT  (Tæng  ôc  c qu¶n  ý l  vèn  µ  µis¶n  µ  íct¹ doanh  v t  nh n     i nghiÖp)®Ó   Êp    c ph¸t. Öc  Êp  èn  Ïc¨n cø   Vi c v s     vµo  Õt  nh  ña  quy ®Þ c UBND     c¸c tØnh,thµnh  è  õtr ng  îp bÊt hîp lý,sai   ph (tr   ê h           chÕ     é  µichÝnh  Ïcã    Õn  ¹ ) ®é B T   s   ý ki l i . ­ §èivíic¸c Tæng         c«ng    vµ  ty91  Tæng  c«ng    vµ    ty90  c¸c doanh  nghiÖp  ®éc  Ëp  c¸c Bé, ngµnh  l do      Trung  ng  Õt  nh  µnh  Ëp,Tæng  ôc  ¬ quy ®Þ th l  c qu¶n  lývèn  µ  µis¶n  µ  íct¹    v t  nh n   idoanh nghiÖp  ñ  ×cïng víi ô   ©n   ch tr       Ng V s¸ch nhµ    nícxem   Ðt x¸c ®Þnh    x   møc  èn  Êp  v c cho  doanh nghiÖp  µ  ×nh Bé   ëng  é  v tr   tr B TµichÝnh  Õt ®Þnh.   quy   Møc  èn  Êp  v c cho    c¸cdoanh  nghiÖp  ang  ¹t®éng  ® ho   kh«ng  îtqu¸ tæng  v    sè  ép  ©n  n ng s¸ch trong n¨m  ña      c doanh  nghiÖp.   4.M Æc   ï,vèn u  ng  ∙    µo  Õ   ¹ch cÊp    d  l ®é ® ghiv k ho   cho    é, ngµnh,c¸c c¸cB      ®Þa   ¬ng  µ    ph v c¸c Tæng  c«ng    ng    Óm     Õu  Êy  ty,nh khiki tra n th kh«ng  ng  ®ó ®èi t ng vµ   î   kh«ng    iÒu  Ön  ×  Ïkh«ng  Êp  ®ñ ® ki th s   c hoÆc   ã  Ó    åi(nÕu  c th thu h   ®∙  Êp) ®Ó   Êp  c   c cho    i t ng kh¸ccã    iÒu  Ön  c¸c®è  î     ®ñ ® ki theo quy  nh    ®Þ trªn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2