Công văn 1340/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe máy, động cơ xe máy năm 2002

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
88
lượt xem
2
download

Công văn 1340/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe máy, động cơ xe máy năm 2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1340/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe máy, động cơ xe máy năm 2002

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1340/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc quyết toán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá xe máy, động cơ xe máy năm 2002

  1. C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc h ¶i  u a n  ­ B é  T µi ch Ý n h  sè 1340/TC H Q­K T T T   q n g µy  01 th¸ng 4 n¨ m  2003 v Ò   viÖc q u y Õt to¸n thu Õ   theo tû lÖ néi ® Þ a  h o¸ xe m ¸ y, ® é n g   c¬ xe m ¸y  n¨ m  2002 KÝnh   göi:C¸c    côc    h¶iquan  tØnh, thµnh    phè TiÕp theo    v¨n b¶n  híng dÉn  quyÕt      vÒ  to¸nthuÕ theo    néi®Þa  tû lÖ    ho¸  xe  m¸y,®éng  xe    c¬  m¸y  2627/TC­ sè  TCT  ngµy 24/3/2003 cña  TµichÝnh.    Bé    Tæng côc    H¶i quan híng dÉn      c¸c®¬n  mét  c«ng  vÞ  sè  viÖc  sau: nh  1. Theo  qui ®Þnh  t¹ Th«ng  t i  sè  92/TTLT­ BTC­BCN­TCHQ  ngµy  20/11/2001 cña  ªnBé    li   TµichÝnh    C«ng  ­ Bé  nghiÖp    ­ Tæng côc    H¶i quan vµ  Th«ng   ªntÞch  52/2002/TTLT­ tli   sè  BTC­BCN     th× sau  ngµy  tõ khihoµn  30  kÓ      thµnh thñ      tôc h¶i quan, doanh    nghiÖp  tr¸ch nhiÖm   cã    chuyÓn  hå  l« bé  s¬    hµng nhËp  khÈu  (b¶n  sao  dÊu    cã  x¸cnhËn  cña  quan    c¬  H¶i quan    n¬ilµm    thñ tôc nhËp    khÈu) cho  quan      c¬  n¬i ®¨ng  thñ    vËy    ký  tôc,nh  H¶i quan    n¬i ®¨ng  ký        thñ tôcnéi®Þa   ho¸ ph¶icã  bé  s¬.   ®ñ  hå  * §Ó     thùc hiÖn    kiÓm    s¬  íckhixÐt duyÖt kÕt  trahå  tr         qu¶ quyÕt    to¸ncña  doanh  nghiÖp, c¸c ®¬n   li       vÞ  ªnquan cÇn  iÓn khai gÊp    tr     c¸c c«ng viÖc nh  sau: a.§èivíi       Côc    H¶i quan    n¬idoanh  nghiÖp  lµm      thñ tôcnhËp  khÈu. a1.Thµnh    phËn    lËp bé  kiÓm      s¬  tral¹hå  nhËp  i khÈu  cña  tõng cöa    khÈu. +  NÕu   s¬  hå  ®¶m   b¶o theo ®óng    qui®Þnh  tËp    th×  hîp b¶ng    kª riªngrÏ    cho  tõng cöa    khÈu,®èi víi       tõng lo¹ xe    i cña    tõng doanh    nghiÖp. +  Trêng    hîp nhËp  khÈu  riªnglÎ   hîp trªnc¬  sè    tæng        tËp      së  liÖu ®∙  th× hîp quyÕt to¸nriªnglÎ       . +  Trêng hîp  s¬  hå  kh«ng  ®¶m  b¶o theo    qui ®Þnh th× tËp  riªng vµ  hîp    nªu    râ nguyªn nh©n    kh«ng  ®¶m   b¶o    hîp lÖ. + Sau ®ã, tæng hîp chung cña toµn Côc    göi kÌm b¶n  cña  kª  tõng cöa  khÈu  cho: +  KiÓm     Vô  traThu  thuÕ  XNK     (1 b¶n) +  Côc    H¶i quan  ®¨ng  thñ tôcnéi®Þa      ký        ho¸ (1 b¶n) (Theo  mÉu   kÌm) a2. S½n     sµng cung cÊp    ®ñ t×nh h×nh  hå  nhanh  vµ  s¬  nhÊt phôc vô  cho    yªu cÇu  cña ®¬n  lµm  vÞ  quyÕt    to¸n(Côc  thuÕ  Côc    vµ  H¶i quan    n¬i®¨ng  ký    thñ tôc). a3. TiÕp    nhËn  kÕt qu¶  quyÕt  to¸n tõ    ®¬n   lµm  vÞ  quyÕt  to¸n ®Ó     tæ  chøc  viÖc  tÝnh  i l¹ thuÕ, truy thu,truy hoµn            hoÆc   ®iÒu  phèi viÖc        truy thu, truyhoµn    gi÷a c¸c Chi côc        trong ph¹m  toµn    vÞ  Côc. Trêng    lýtruythu,   hîp xö        truyhoµn    trongph¹m      vitoµn côc xong    tiÒn cßn  mµ sè    ph¶itruyhoµn        th× ph¶i  b¸o  vÒ   KiÓm     c¸o  Vô  traThu  thuÕ    ®Ó kiÓm    tra®iÒu  phèi gi÷a      c¸c Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè  trongph¹m      vitoµn quèc.
  2. b.§èivíi       Côc    H¶i quan    n¬idoanh  nghiÖp  ®¨ng  néi®Þa  ký    ho¸: b1. Thµnh  tæ    lËp  quyÕt      to¸n®Ó phèihîp víiCôc        thuÕ ®Þa  ph¬ng    ®Ó lµm  së  c¬  quyÕt to¸n.   ­ Tæng      hîp b¸o    c¸o cña    c¸c ®¬n  H¶i quan    vÞ    göi®Õn  theo tõng doanh  nghiÖp.(theomÉu       ®Ýnh  kÌm). ­Phèihîp víi         Côc  thuÕ  thùc hiÖn    quyÕt to¸n.   ­ Cung cÊp  s¬  hå  nhËp  khÈu kÌm    víib¶ng tæng hîp cña tõng doanh  nghiÖp    göiCôc  thuÕ ®Þa  ph¬ng. b2. TiÕp    nhËn kÕt qu¶ quyÕt      to¸ntõ Côc  thuÕ  cña  tõng  doanh nghiÖp  vµ  sao    göikÞp    thêicho: +  kiÓm      Vô  trathu thuÕ  XNK. +  Côc    H¶i quan    n¬idoanh  nghiÖp  lµm      thñ tôcnhËp  khÈu. c.§èivíi kiÓm            Vô  trathu thuÕ  XNK: ­ Theo      dâi,®«n  ®èc    c¸c c«ng viÖc  ªnquan  li   ®Õn  c«ng    t¸cquyÕt to¸n,   b¶o  ®¶m   viÖc quyÕt to¸n® îcnhanh        gän. ­ TiÕp    nhËn  kÕt  qu¶ quyÕt to¸ntõH¶i quan          ®¨ng  vµ    ký  ®èi chiÕu    víisè  liÖu tõ®¬n  H¶i quan      vÞ    lµm    thñ tôc. ­ Tæ     chøc  viÖc  ®iÒu  phèi®èi víi       nh÷ng  êng          tr hîp truythu,truyhoµn  ªn li   quan  ®Õn   nhiÒu  Côc    H¶i quan tØnh,thµnh    phè. ­Thêng    lýc¸ctr   trùcxö      êng    hîp víng m ¾c     trong truythu,truyhoµn.         d.Thêih¹n      quyÕt to¸n:   Thêigian tËp      trung gi¶iquyÕt      c«ng viÖc quyÕt    to¸nthuÕ  theo    néi tû lÖ    ®Þa  ho¸  m¸y  xe  cÇn  khÈn  ¬ng, tÝch  tr   cùc    ®Ó xong  íc 30/4/2003.V×  tr     vËy  c¸c®¬n  n¬idoanh    vÞ    nghiÖp  nhËp  khÈu ph¶itiÕn hµnh        lËp b¶ng    kª xong  ­ tr íc ngµy    7/4/2003  göi vÒ   vµ    ®Çu   mèi  theo híng dÉn  trªn.Côc    H¶i quan    n¬i doanh nghiÖp  ®¨ng  néi®Þa    hîp göiCôc  ký    ho¸ tËp      thuÕ  íc15/4/2003. tr   2.Yªu    c©u  xö    vÒ  lýtrongtruythu,truyhoµn.         ­ ViÖc  lý truy hoµn  xö      chØ  thùc hiÖn sau    khi cÊn    trõ xong    c¸c kho¶n  ph¶itruythu hoÆc         kho¶n    nîthuÕ  cßn    tån ®äng. ­Gi¶iquyÕt døt ®iÓm           n¨m  2002  íc,®ång    lýc¸ckho¶n  ªnquan  tr   thêixö      li   ®Õn   n¨m 2001    tr trëvÒ  íc. Tæng   côc    H¶i quan  híng dÉn      ®Ó c¸c ®¬n  li   vÞ  ªnquan  iÓn khaithùc tr       hiÖn    tètc«ng  viÖc quyÕt to¸nthuÕ      n¨m 2002.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  cã víng m ¾c     b¸o    c¸o kÞp    Tæng  thêivÒ  côc    H¶i quan (Vô kiÓm       trathu thuÕ  XNK)    lý. ®Ó xö 
  3. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA MÉu   1  sè  B/C Chi côc      H¶i quan  cöa  khÈu... . .. . . .. B ¶ n g  kª tê k h ai n h Ë p  k h È u  b é  linh ki Ö n x e m ¸ y, ® é n g  c ¬ x e m ¸ y  trong n¨ m  2 0 02 ­Tªn    C«ng    tynhËp  khÈu:.. . .............................................. . . .............................................. ­Lo¹ixe:. . .....................ThuÕ       . . ....................  .. suÊt®∙  tÝnh.. . .................(%)   t¹m  . . ................  .. TT Tê  khainhËp    Sè îng nhËp  Sè  l   th«ng    Sè  b¸o thuÕ  Sè  thuÕ ®∙  Theo    biªnlai Sè thuÕ  Ghi chó   khÈu khÈu (bé) thuÕ ®∙  tÝnh nép cha nép Sè Ngµy,  Sè Ngµy,  th¸ng th¸ng 1 2 3 Céng Ngµy  tæng    hîp:Ngµy... . . . ..  th¸ng.. . ...n¨m  . . ..  .. 2003 Ng êilËp    b¶ng  kª L∙nh  ®¹o  Chi  côc  Æc   ho Trëng  phßng  nghiÖp  vô (Ký) (Ký)
  4. 4 MÉu   2  sè  bc (Dïng cho    ®¬n  lµm    vÞ  thñ tôc) Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè... . .... . . ... B ¶ n g  t æ n g  hîp linh ki Ö n x e m ¸ y, ® é n g  c ¬ x e m ¸ y  n h Ë p  k h È u  trong n¨ m  2 00 2 ­Tªn    C«ng    tynhËp  khÈu:.. . ................................... . . ................................... ­Lo¹ixe:. . .............ThuÕ       . . ............  .. suÊt®∙  tÝnh.. . .............    t¹m  . . .............(%) . . Thø  Tªn  cöa  khÈu  nhËp Sè îng nhËp  l   khÈu Sè  thuÕ  t¹m  Sè  thuÕ  nép ®∙  Sè  thuÕ  cha  Ghi chó   tù tÝnh nép Céng Trëng  phßng  nghiÖp  vô Ngµy  tæng    hîp:Ngµy... . . . ..  th¸ng.. . .n¨m  . ..  . 2003 (Ký) L∙nh  ®¹o  Côc  H¶i  quan  tØnh, thµnh    phè
  5. 5 MÉu   3  sè  B/C (Dïng cho      H¶i quan    n¬i®¨ng  ký) B ¶ n g  t æ n g  hîp linh ki Ö n x e m ¸ y, ® é n g  c ¬ x e m ¸ y  n h Ë p  k h È u  trong n¨ m  2 00 2 ­Tªn    C«ng    tynhËp  khÈu:.. . ................................. . . ................................ ­Lo¹ixe:. . ..........ThuÕ       . . .........  .. suÊt®∙  tÝnh.. . .............    t¹m  . . .............(%) . . Thø  Tªn  Côc    h¶iquan    n¬ilµm      Sè îng nhËp  thñ tôc l   khÈu Sè  thuÕ  tÝnh t¹m  Sè  thuÕ ®∙  Sè  thuÕ  cha  nép Ghi chó   tù NK nép Céng Trëng  phßng  nghiÖp  vô Ngµy  tæng    hîp:Ngµy... . . . ..  th¸ng.. . .n¨m  . ..  . 2003 (Ký) L∙nh  ®¹o  Côc  H¶i  quan  tØnh, thµnh    phè
  6. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản