Công văn 1375/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
19
lượt xem
2
download

Công văn 1375/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1375/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc mã số tính thuế nhập khẩu mặt hàng thép phủ mạ kẽm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1375/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc H ¶i  u a n  sè 1375/TC H Q­K T T T   c q n g µ y 03  th¸ng 04 n¨ m   2003 v Ò  viÖc  ∙  sè tÝnh  m thu Õ   n h Ë p  k h È u  m Æ t  h µ n g  thÐ p  p h ñ  m ¹  kÏ m  ( m¹  Ö n) ®i KÝnh   göi:­Tæng      côc  thuÕ Trªn c¬  b¸o      së  c¸o víng m ¾c     cña Côc    H¶i quan thµnh phè  ChÝ  Hå  Minh  vÒ viÖc    sè  ¸p m∙  tÝnh thuÕ nhËp khÈu  Æt   m hµng thÐp phñ  tr¸ngkÏm  m¹    cña  C«ng  ty cæ  phÇn  thuû s¶n B×nh  §Þnh  nhËp  khÈu  t¹ tê khai HQ  sè  i 3617/NKD­KV3  ngµy 21/11/2002.Qua    xem     s¬,Tæng  xÐt hå    côc    H¶i quan cã  ý  kiÕn  sau: nh  M Æt   hµng      t¹ têkhainªu    îcdoanh  i   trªn®   nghiÖp  khaib¸o:ThÐp    kÏm      l¸m¹  d¹ng  cuén    ­ kÝch    cì0,35­ 0,55    4    cm x  ­ 163  cm,  sè  m∙  tÝnh thuÕ 7212.60.00­    thuÕ nhËp  khÈu  ®∙i0%. u    KÕt  qu¶ gi¸m ®Þnh    x¸c ®Þnh:    "lµthÐp b¨ng  máng kh«ng  kim  hîp  d¹ng  cuén, c¸n    nguéi ®∙  îc m¹    ®   phñ  hîp  kim nh«m   kÏm  ­  (b»ng ph¬ng  ph¸p m¹  ®iÖn)". Theo BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu  hiÖn  hµnh,m Æt     hµng  thÐp  phñ  trªn m¹  nªu    cã  thÓ    ¸p vµo    sè  c¸cm∙  sau: ­M∙  7212.20.90"­      sè    ­Lo¹ikh¸c"­thuÕ     nhËp  khÈu  ®∙i5%   u    (theo ph¬ng    ph¸p phñ   ®iÖn)   ­m¹  ­  sè  M∙  7212.50.10 "­    ­ Tr¸ng,phñ    hîp kim  chøa  cã  thµnh phÇn kÏm"    ­ thuÕ  nhËp khÈu  ®∙i5%   u    (theo thµnh    phÇn phñ). ­M∙  7212.60.00"­§îcm¹"     sè        ­thuÕ  nhËp  khÈu  ®∙i0%. u    Tham  kh¶o chó    gi¶iDanh  môc    viÖc  HS th×  phñ kim  i lo¹ (m¹ kim  i lµ lo¹     ) c¸cqu¸ tr×nh xö      Æt               lýbÒ m ®èi víi s¶n  c¸c phÈm   s¾t,thÐp.Trong      ®ã, ph¬ng  ph¸p ®iÖn    ph©n  îcxem      ®   lµqu¸ tr×nh m¹    ®iÖn. Theo  quan  ®iÓm  cña Tæng  côc    H¶i quan  Æt   m hµng nªu    trªnthuéc m∙  sè 7212.20.90    sÏ phï hîp h¬n. §ång thêi  ,trong lÇn söa biÓu  i®Ò   tí  nghÞ  Tæng  côc ThuÕ  xem  xÐt,söa  æi      ® c¸c ph©n nhãm,  sè  m∙  tÝnh  thuÕ thuéc  nhãm   7212  theo ph¬ng    ph¸p phñ  thµnh    vµ  phÇn  phñ cho    phïhîp. Tæng  côc H¶i quan  kÝnh chuyÓn  kiÕn, ®Ò   ý    nghÞ Tæng  côc ThuÕ   xem     chØ  xÐt vµ  ®¹o thùc hiÖn    thèng nhÊt.
Đồng bộ tài khoản