intTypePromotion=1

Công văn 1376/CN-HK/92 của Công ty Bảo hiểm Việt Nam

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
114
lượt xem
4
download

Công văn 1376/CN-HK/92 của Công ty Bảo hiểm Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1376/CN-HK/92 của Công ty Bảo hiểm Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1333-BHQĐ-CN-92

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1376/CN-HK/92 của Công ty Bảo hiểm Việt Nam

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  C « n g  ty b¶ o   Ó m   Öt N a m  sè 1376/C N­K H/92 T hi Vi n g µy  24 ­ 9 ­ 1992 h íng d É n  thùc  Ö n hi Q u y Õ t ® Þ n h  1333­B H Q §­C N­92 Sau    thèng  khi ®∙  nhÊt    víiLiªn hiÖp  êng    ® s¾t ViÖt Nam,    ngµy  9­ 15­ 1992,Tæng  C«ng  ty ®∙ cã QuyÕt ®Þnh  sè 1333/BHQ§/CN/92 V/v §iÒu  chØnh  phÝ  b¶o hiÓm   møc   vµ  tr¸chnhiÖm     ®èi    víihµnh kh¸ch  trªnph¬ng  ®i    tiÖn vËn    chuyÓn  b»ng  êng  ® s¾t  sau: nh  ­PhÝ    b¶o  hiÓm:100®/l   îthµnh  kh¸ch (kh«ng  cù    kÓ  ly). ­Møc    tr¸chnhiÖm:    6.000.000,00®/ngêi/vôtai       n¹n. ­ §èi víitrÎ           cha  em ®Õn  tuæi mua     vÐ, nhng  theo  ®i  hµnh kh¸ch cã      vÐ: 500.000®/ng êi/vôtai    n¹n. ­ §èivíihµnh        kh¸ch lµngêinícngoµimua   hµnh            vР kh¸ch b»ng    ngo¹itÖ    chuyÓn ®æi: ­PhÝ    b¶o  hiÓm:  1,00 USD/l     îthµnh  kh¸ch (kh«ng  cù    kÓ  ly) ­Møc    tr¸chnhiÖm:    10.000  USD/ngêi/vôtai     n¹n. (TrÎ     cha  em ®Õn   tuæimua      vÐ, møc  tr¸chnhiÖm:    1.000  USD/ngêi. Liªn hiÖp  êng    ® s¾t  ViÖt Nam  còng  cã  ®∙  c«ng  ®iÖn  326  sè  §C/KH  ngµy  9­ 2­ 1992      nghiÖp  êng  göic¸c xÝ  ® s¾t    vµ  yªu  1, 2  3  cÇu  thùc hiÖn    phÝ  b¶o  hiÓm       míitõngµy  10­ 1­ 1992. §Ó   thùc hiÖn    quyÕt ®Þnh      nãitrªn,  Tæng  C«ng      tyyªu cÇu: 1­ C¸c    C«ng    tyb¶o  hiÓm   Néi,Qu¶ng  Hµ    Nam     N½ng   thµnh  ­ §µ  vµ  phè  Hå ChÝ   Minh lµm viÖc      nghiÖp  êng  víic¸c xÝ  ® s¾t    hîp ®ång    ®Ó ký    thu phÝ  b¶o hiÓm  theo møc    phÝ      b¶n    míi(göi1  hîp ®ång  Tæng  vÒ  C«ng ty). 2­ §èivíi         ®Þa  c¸c ph¬ng  ® êng  cã  s¾t  qua,nÕu  tain¹n  ®i    cã    hµnh  kh¸ch  ® êng s¾t  êng  th x¶y      10­ ra tõ 1­ 1992  sau      khigi¶iquyÕt      c¸c chiphÝ  ban ®Çu,  c¸c C«ng      tycÇn  ªnhÖ     li   víi C«ng    tyb¶o hiÓm  thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh    (tõga  Nha  Trang    trëvµo  phÝa  Nam)  C«ng    tyb¶o  hiÓm  Qu¶ng  Nam     N½ng     ­ §µ  (tõ ga §ång    Híi®Õn   Nha  Trang),C«ng      ty B¶o  hiÓm     Hµ Néi    §ång    (tõga  Híira  phÝa  B¾c)      ®Ó x¸c ®Þnh   ngµy thùc hiÖn phÝ  b¶o  hiÓm       së  míi trªnc¬  do  thùc hiÖn    møc  tr¸chnhiÖm    míi. 3­ VÒ       c¸c ®Þnh  møc    chiqu¶n      lý( bao  gåm   tiÒn l c¶   ¬ng) chihoa      hång,   chi®Ò     phßng  tæn    thÊtvÉn    gi÷nguyªn nh  ho¹ch giao ®Çu     kÕ      n¨m. 4­ Hµnh kh¸ch  trªn c¸c lo¹  ®i      iph¬ng  tiÖn kh¸c    êng  (trõ® s¾t) vÉn      ¸p dông phÝ  b¶o  hiÓm, møc tr¸chnhiÖm     theo  QuyÕt  ®Þnh  522/TC/BH  sè  ngµy  5­ 1991  12­ cña  TµichÝnh. Bé    Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      quyÕt  ®Þnh    g×  trªncã  khã  kh¨n,C«ng      tyb¸o  c¸o Tæng    C«ng      híng gi¶i ty®Ó cã     quyÕt.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2