Công văn 14026/TC-QLCS của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
33
lượt xem
3
download

Công văn 14026/TC-QLCS của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 14026/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc giá mua xe ô tô phục vụ công tác của các đơn vị hành chính sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 14026/TC-QLCS của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 14026/TC-QLCS ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2004 vÒ viÖc gi¸ mua xe « t« phôc vô c«ng t¸c cña c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh sù nghiÖp KÝnh göi: Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. Thi hµnh ChØ thÞ sè 23/2004/CT-TTg ngµy 18/6/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ x¨ng dÇu, võa qua, Bé Tµi chÝnh ®· tæ chøc triÓn khai kiÓm tra tiÕt kiÖm x¨ng dÇu vµ sö dông xe t¹i mét sè ®¬n vÞ; qua kiÓm tra vÉn cßn hiÖn tîng mua xe vît gi¸ do Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh. §Ó chÊn chØnh viÖc mua xe trang bÞ cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ HCSN, Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng nh sau: 1. CÊp kinh phÝ mua xe cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ theo ®óng møc gi¸ quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 122/1999/Q§-TTg ngµy 10/5/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; QuyÕt ®Þnh sè 208/1999/Q§-TTg ngµy 26/10/1999 cña Thñ tuíng ChÝnh phñ vÒ tiªu chuÈn, ®Þnh møc sö dông xe «t« phôc vô c«ng t¸c trong c¸c c¬ quan HCSN vµ DNNN; QuyÕt ®Þnh sè 105/2004/Q§-TTg ngµy 8/6/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh møc gi¸ mua xe «t« phôc vô c«ng t¸c cña c¸c c¬ quan HCSN vµ DNNN ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 122/1999/Q§-TTg ngµy 10/5/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, cô thÓ nh sau: a. §èi víi chøc danh BÝ th, Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n, Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (trõ thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh); Phã BÝ th tØnh ñy thµnh ñy c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; Chñ tÞch Uû ban MÆt trËn Tæ quèc, Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n, Phã Chñ tÞch UBND thµnh phè Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh ®îc trang bÞ xe « t« víi møc gi¸ mua míi kh«ng qu¸ 700 triÖu ®ång/ 01xe. b. Së, ban ngµnh vµ tæ chøc trùc thuéc c¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng; c¸c Së, Ban, ngµnh vµ c¸c tæ chøc t¬ng ®¬ng trùc thuéc TØnh ñy, Thµnh ñy, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, ®îc trang bÞ xe víi møc gi¸ kh«ng vît qu¸ 550 triÖu ®ång/01 xe. Riªng ngµnh C«ng an nÕu Gi¸m ®èc C«ng an tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng mang qu©n hµm cÊp tíng th× ®îc trang bÞ xe «t« víi møc gi¸ mua míi kh«ng qu¸ 700 triÖu ®ång/01 xe. Trêng hîp Gi¸m ®èc C«ng an kh«ng lµ cÊp tíng th× viÖc trang bÞ xe ®îc thùc hiÖn nh c¸c Së, Ban, ngµnh kh¸c nªu t¹i ®iÓm b trªn ®©y. §èi víi hÖ thèng c¬ quan ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng: viÖc trang bÞ xe «t« ®îc thùc hiÖn ®óng møc gi¸ quy ®Þnh t¹i c¸c quyÕt ®Þnh nªu trªn cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ híng dÉn t¹i ®iÓm b trªn ®©y.
  2. 2 2. §Ò nghÞ ®ång chÝ Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh, Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cÊp tiÒn ®èi víi c¸c trêng hîp mua xe ®óng víi møc gi¸ do Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Bé vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh.
Đồng bộ tài khoản