Công văn 14292/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 14292/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 14292/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý xoá nợ thuế giá trị gia tăng đối với các nhà máy, công ty đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 14292/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. c«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 14292TC/TCT ngµy 06 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ viÖc xö lý xo¸ nî thuÕ GTGT ®èi víi c¸c Nhµ m¸y, c«ng ty ®êng KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc c«ng v¨n vµ hå s¬ cña mét sè C«ng ty ®êng (Qu¶ng Ng·i, N«ng Cèng, T©y Ninh) vÒ viÖc xo¸ nî thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2004/Q§-TTg ngµy 4/3/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: T¹i §iÓm 2 - §iÒu 3 - QuyÕt ®Þnh sè 28/2004/Q§-TTg ngµy 4/3/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh: “§èi víi c¸c Nhµ m¸y thuéc Nhãm 2: Khi thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, b¸n kho¸n kinh doanh, cho thuª doanh nghiÖp, ngoµi c¸c biÖn ph¸p xö lý tån t¹i vµ hç trî tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc, ®îc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p hç trî sau:... Xo¸ nî kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch Nhµ níc nhng cha nép vÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¸t sinh tõ n¨m 2001-2003 ®èi víi s¶n phÈm ®êng vµ s¶n phÈm cã sö dông phô phÈm, phÕ liÖu thu håi tõ s¶n xuÊt ®êng. Sè tiÒn xo¸ nî kh«ng vît qu¸ sè lç ph¸t sinh luü kÕ ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Nhµ m¸y”. §iÒu 1- QuyÕt ®Þnh sè 49/2004/Q§-TTg ngµy 30/3/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh: “Giao KiÓm to¸n Nhµ níc tiÕn hµnh kiÓm to¸n Nhµ m¸y ®êng thuéc nhãm 2 vµ nhãm 3... lµm c¬ së cho viÖc xö lý c¸c khã kh¨n tµi chÝnh ®èi víi c¸c Nhµ m¸y ®êng thuéc nhãm 2, nhãm 3”. C¨n cø c¸c quy ®Þnh trªn th× viÖc xö lý xo¸ nî thuÕ GTGT ®èi víi c¸c Nhµ m¸y, C«ng ty ®êng thuéc nhãm 2 chØ ®îc thùc hiÖn khi c¸c doanh nghiÖp nµy ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh c¸c h×nh thøc nh: cæ phÇn ho¸, b¸n kho¸n kinh doanh, cho thuª doanh nghiÖp vµ ph¶i cã b¸o c¸o kÕt qu¶ kiÓm to¸n n¨m 2003 cña KiÓm to¸n Nhµ níc. §Ó gi¶m bít khã kh¨n cho c¸c Nhµ m¸y, C«ng ty ®êng trong thêi gian chê quyÕt ®Þnh s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp vµ kÕt qu¶ kiÓm to¸n; Bé Tµi chÝnh ®ång ý t¹m thêi cha tÝnh ph¹t chËm nép ®èi víi sè thuÕ GTGT cßn tån ®äng ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2003 cña c¸c Nhµ m¸y, C«ng ty ®êng thuéc nhãm 2 theo QuyÕt ®Þnh sè 28/2004/Q§-TTg nªu trªn cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản