intTypePromotion=1

Công văn 1442/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
1
download

Công văn 1442/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1442/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện giảm phì trà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1442/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h   S è  1442  C/T C T  n g µy  19 th¸ng 02 n¨ m  2002 c T vÒ  viÖc thu Õ  s u Êt thu Õ  n h Ë p  kh È u  linh kiÖ n  gi¶ m   h ×  trµ p KÝnh    göi:Tæng  côc    H¶i quan Bé    TµichÝnh nhËn  îcc«ng    168/TCHQ­KTTT  ®   v¨n sè  ngµy  th¸ng 10  14    n¨m 2002 cña Tæng côc    H¶i quan    ®Ò nghÞ  híng dÉn    sè  tÝnh    ¸p m∙  vµ  thuÕ  nhËp  khÈu  Æt   m hµng    linh kiÖn gi¶m  ph×    Tµi chÝnh  ý  trµ;Bé    cã  kiÕn nh  sau:   C¨n  BiÓu  cø  thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy 11/12/1998  Danh  vµ  môc  söa  æi,    ® bæ sung    møc   tªn vµ  thuÕ  suÊt thuÕ    nhËp  khÈu cña  mét  nhãm,  Æt   sè  m hµng  trong BiÓu thuÕ  nhËp  khÈu  u ®∙i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè  137/2001/Q§­ BTC  ngµy 18/12/2001 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh; Th«ng   Bé      t sè  37/1999/TT­BTC  ngµy 07/04/1999 cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    c¸ch ph©n  i   lo¹  hµng    ho¸ theo Danh  môc BiÓu thuÕ  thuÕ xuÊt khÈu, BiÓu      thuÕ thuÕ nhËp  khÈu; Tham  kh¶o B¶n    gi¶ithÝch Danh  môc hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu cña    Héi ®ång  Hîp      t¸cH¶i quan  ThÕ   ith×:m Æt   gií     ; hµng    linhkiÖn  gi¶m ph×    trµd¹ng  tóiläc,thuéc nhãm         2106, m∙  21069090, thuÕ    sè    suÊt thuÕ    nhËp  khÈu  ®∙i u    30%   m ¬iphÇn  (ba    tr¨m).  Bé    TµichÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  côc    H¶i quan  híng dÉn    Côc    H¶i quan  ®Þa  ph¬ng thèng  nhÊt viÖc    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2