Công văn 15242/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
24
lượt xem
1
download

Công văn 15242/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 15242/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 15242/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 15242 TC/TCT ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ viÖc híng dÉn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, TP trùc thuéc T¦ Bé Tµi chÝnh ®· nhËn ®îc mét sè ý kiÕn ph¶n ¸nh vÒ viÖc triÓn khai thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 100/2004/N§-CP ngµy 25/2/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ vµ Th«ng t sè 41/2004/TT-BTC ngµy 18/5/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn nh sau: 1- ViÖc ñy quyÒn ký quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ: Côc trëng Côc thuÕ, Chi côc trëng Chi côc thuÕ khi v¾ng m¾t cã thÓ ñy quyÒn b»ng v¨n b¶n cho cÊp phã cña m×nh ký quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 41 Ph¸p lÖnh xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh sè 44/2002/PL-UBTVQH10. 2- VÒ møc xö ph¹t ®èi víi hµnh vi trèn thuÕ: ViÖc xö ph¹t ®èi víi hµnh vi trèn thuÕ ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 NghÞ ®Þnh sè 100/2004/N§-CP ngµy 25/2/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. Møc thuÕ trèn ®îc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ trèn thuÕ lµ díi 50 triÖu ®ång. Trêng hîp trèn thuÕ tõ 50 triÖu ®ång trë lªn th× c¬ quan thuÕ chuyÓn hå s¬ cho c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Ó truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 161 Bé LuËt h×nh sù. 3- VÒ viÖc lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh: Trêng hîp ph¸t hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh th× ph¶i lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 134/2003/N§-CP ngµy 14/11/2003. Trêng hîp c¬ quan thuÕ khi thùc hiÖn quyÕt ®Þnh thanh tra, kiÓm tra ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ th× ghi nhËn vµo biªn b¶n kÕt luËn kiÓm tra, thanh tra theo mÉu ®· quy ®Þnh. Biªn b¶n nµy lµ c¨n cø ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh mµ kh«ng ph¶i lËp l¹i biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh theo mÉu kÌm theo Th«ng t sè 41/2004/TT-BTC nªu trªn. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ ®îc biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản