Công văn 1561/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
43
lượt xem
1
download

Công văn 1561/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1561/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc thực hiện quản lý thuế đối với kinh doanh ôtô, xe máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1561/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n  cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc thuÕ sè 1561 TCT/DNK  n g µ y   2 5   t h ¸ n g   0 5   n ¨ m   2 0 0 5   v Ò   v i Ö c   t h ù c   h i Ö n   q u ¶ n   l ý   t h u Õ  ®èi víi kinh doanh xe «t«, xe m¸y KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Sau   h¬n   2   n¨m   triÓn   khai   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   41/2002/Q§­TTg ngµy 18/3/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ  Th«ng t sè 69/2002/TT­BTC ngµy 16/8/2002 cña Bé Tµi chÝnh   vÒ chèng thÊt thu thuÕ GTGT, thuÕ TNDN ®èi víi ho¹t ®éng   kinh doanh xe «t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y, qua tæng hîp c¸c   b¸o c¸o tæng kÕt cña Uû ban nh©n d©n, cña Côc ThuÕ c¸c   tØnh,  thµnh  phè  trùc  thuéc   Trung  ¬ng  cho  thÊy:  viÖc   ¸p   dông c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra vÒ gi¸ b¸n vµ thu thuÕ ®èi   víi c¸c c¬ së kinh doanh xe «t« vµ xe hai b¸nh g¾n m¸y ®∙   gãp  phÇn  ng¨n  chÆn,  h¹n  chÕ  t×nh  tr¹ng   kinh  doanh  trèn   lËu   thuÕ,   t¨ng   thu   râ   rÖt:   doanh   sè   tÝnh   thuÕ   kª   khai   b×nh qu©n t¨ng trªn 70% so víi tríc ®©y; thuÕ GTGT n¨m  2003 t¨ng h¬n 32% so víi n¨m 2002, n¨m 2004 t¨ng h¬n 72%   so víi n¨m 2002; thuÕ TNDN còng t¨ng cao t¬ng tù. T×nh  tr¹ng c¸c c¬ së kinh doanh xe «t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y   ghi gi¸ b¸n trªn ho¸ ®¬n thuÕ GTGT thÊp h¬n gi¸ b¸n thùc   tÕ ®Ó trèn thuÕ ®∙ gi¶m nhiÒu. Qua triÓn khai cßn thóc   ®Èy doanh nghiÖp quan t©m h¬n ®Õn viÖc ghi chÐp sæ s¸ch   kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ, gi¶m chi phÝ, n©ng cao hiÖu   qu¶   kinh   doanh   ®Ó   c¹nh   tranh   vµ   tån   t¹i.   Gi¶m   bít   ®îc  nh÷ng   doanh   nghiÖp   lµm   trung   gian,   m«i   giíi,   hoÆc   bu«n   b¸n bÊt hîp ph¸p, gãp phÇn æn ®Þnh thÞ trêng, t¹o m«i tr­ êng kinh doanh lµnh m¹nh. Tuy nhiªn, qua triÓn khai cho thÊy tån t¹i phæ biÕn ë   c¸c ®Þa ph¬ng lµ quy ®Þnh b¶ng gi¸ tèi thiÓu tÝnh lÖ phÝ   tríc   b¹   lµm   c¬   së   ®Ó   tÝnh   truy   thu   thuÕ   kh«ng   s¸t   víi   thùc   tÕ   ®Ó   doanh   nghiÖp   th¾c   m¾c,   khiÕu   kiÖn   nhiÒu....   nguyªn nh©n lµ do chñng lo¹i ph¬ng tiÖn nhiÒu; gi¸ c¶ thÞ   trêng l¹i lu«n biÕn ®éng; tr×nh tù x©y dùng, ®iÒu chØnh   b¶ng gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ cßn phøc t¹p. Mét sè ®Þa ph­ ¬ng,   c¬   quan   thuÕ   cha   phèi   hîp   chÆt   chÏ   víi   c¸c   ngµnh   liªn quan ®Ó ban hµnh møc gi¸ s¸t víi gi¸ thÞ trêng. Nh»m tiÕp tôc thùc hiÖn tèt QuyÕt ®Þnh sè 41/2002/Q§­ TTg  ngµy  18/3/2002   cña  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  vµ  thùc  hiÖn   tèt c¸c LuËt thuÕ; Tæng côc ThuÕ ®Ò nghÞ Côc thuÕ b¸o c¸o   UBND   kÕt   qu¶   thùc   hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   qu¶n   lý   thu   thêi   gian qua vµ biÖn ph¸p tæ chøc tiÕp theo trong thêi gian   tíi ®Ó UBND chØ ®¹o c¸c ngµnh c¸c cÊp thùc hiÖn.
  2. 2 §Ó thùc hiÖn tèt c¶i c¸ch hµnh chÝnh thuÕ, Tæng côc   ThuÕ   ®Ò   nghÞ   Côc   thuÕ   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng thùc hiÖn mét sè viÖc sau: 1. Phèi hîp víi c¸c ngµnh ë ®Þa ph¬ng tæng kÕt t×nh  h×nh triÓn khai thùc hiÖn ë ®Þa ph¬ng, nªu râ nh÷ng mÆt  ®∙ ®¹t ®îc vµ nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc, c¸c gi¶i ph¸p  kh¾c phôc ®Ó thùc hiÖn trong thêi gian tíi ®îc tèt h¬n.  Trong ®ã cÇn chó ý kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vÒ x©y dùng  b¶ng gi¸ tèi thiÓu tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ cho s¸t víi thÞ  trêng,   ®iÒu   chØnh  kÞp  thêi   khi   cã  biÕn   ®éng,   kh¾c  phôc  chªnh lÖch gi¸ lín gi÷a c¸c ®Þa ph¬ng, nªn tËp trung vµo  c¸c   lo¹i   xe   «t«,   xe   hai   b¸nh   g¾n   m¸y   nhËp   khÈu   nguyªn  chiÕc. 2. §iÒu tra, ph©n lo¹i c¸c c¬ së kinh doanh xe «t«,  xe   hai   b¸nh   g¾n   m¸y   trªn   ®Þa   bµn   ®Ó   ¸p   dông   biÖn   ph¸p  qu¶n lý thÝch hîp, cô thÓ nh sau: a. §èi víi xe «t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y s¶n xuÊt, l¾p  r¸p trong níc, chñ tr¬ng chung lµ khuyÕn khÝch c¸c doanh  nghiÖp   ®Èy   m¹nh   s¶n   xuÊt   kinh   doanh,   h¹   gi¸   thµnh   s¶n  phÈm, v¨n minh th¬ng m¹i, cã c«ng bè, niªm yÕt gi¸ vµ b¸n  theo gi¸ c«ng bè. ChØ xö lý truy thu thuÕ ®èi víi nh÷ng  c¬ së kinh doanh kh«ng niªm yÕt gi¸ b¸n, hoÆc cã niªm yÕt  gi¸ nhng thùc tÕ c¬ quan thuÕ cã c¨n cø x¸c ®Þnh c¬ së  kinh doanh b¸n cao h¬n gi¸ niªm yÕt. Gi¸ lµm c¨n cø truy  thu thuÕ ®èi víi c¸c trêng hîp nµy lµ gi¸ do c¸c c¬ së  s¶n xuÊt, l¾p r¸p c«ng bè. §èi víi c¸c ®¹i lý b¸n xe «t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y  cho   c¸c   doanh   nghiÖp   s¶n   xuÊt,   l¾p   r¸p   trong   níc   thùc  hiÖn niªm yÕt gi¸ b¸n vµ b¸n ®óng gi¸ niªm yÕt th× kh«ng  xö lý truy thu thuÕ kÓ c¶ trêng hîp gi¸ niªm yÕt vµ thùc  tÕ b¸n theo gi¸ niªm yÕt thÊp h¬n gi¸ c«ng bè nhng kh«ng  ®îc thÊp h¬n gi¸ cña nhµ s¶n xuÊt, l¾p r¸p giao cho ®¹i  lý. §èi víi c¬ së b¸n xe «t«, xe hai b¸nh g¾n m¸y theo  h×nh thøc  ®Êu  thÇu  c«ng khai th× gi¸ b¸n ®îc tÝnh  theo  gi¸ tróng thÇu, nÕu gi¸ tróng thÇu thÊp h¬n gi¸ c«ng bè,  gi¸   niªm   yÕt   th×   còng   kh«ng   bÞ   truy   thu.   C¬   quan   thuÕ  ph¶i kiÓm tra chÆc chÏ quyÕt ®Þnh tróng thÇu, ®èi chiÕu  víi ho¸ ®¬n, tr¸nh lîi dông. b.   §èi   víi   doanh   nghiÖp   kinh   doanh   xe   «t«,   xe   hai  b¸nh g¾n m¸y nhËp khÈu nguyªn chiÕc cha qua sö dông, yªu  cÇu c¬ quan thuÕ ph¶i n¾m ®îc chñng lo¹i ph¬ng tiÖn, gi¸  niªm yÕt cña doanh  nghiÖp,  trªn c¬ s렮㠮èi chiÕu  víi  gi¸ trªn thÞ trêng vµ gi¸ b¸n cña doanh nghiÖp kh¸c kinh  doanh cïng lo¹i ph¬ng tiÖn, nÕu gi¸ b¸n cña doanh nghiÖp  kh«ng phï hîp víi gi¸ thÞ trêng hoÆc thÊp h¬n gi¸ b¸n cña  doanh   nghiÖp   kh¸c   th×   c¬   quan   thuÕ   th«ng   b¸o   yªu   cÇu 
  3. 3 doanh  nghiÖp   ®iÒu  chØnh   l¹i,   ®ång  thêi   c¨n   cø  vµo  b¶ng  gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ ®Ó truy thu thuÕ. GÇn ®©y, lîi  dông c¬ chÕ cho c¸c doanh  nghiÖp  nhËp  khÈu  ®îc kª khai  tÝnh   thuÕ   nhËp   khÈu,   thuÕ   tiªu   thô   ®Æc   biÖt   kh©u   nhËp  khÈu   theo  gi¸  ghi  trªn   hîp   ®ång   ngo¹i  th¬ng,   c¸c   doanh  nghiÖp nhËp khÈu xe nguyªn chiÕc thêng kª khai gi¸ nhËp  khÈu thÊp ®Ó trèn thuÕ; theo ®ã gi¸ b¸n ghi trªn ho¸ ®¬n  còng kh«ng ph¶n ¸nh ®óng gi¸ b¸n thùc tÕ. V× vËy khi kiÓm  tra c¸c doanh nghiÖp nµy, Côc thuÕ cÇn kiÓm tra kü hå s¬  nhËp khÈu, tê khai h¶i quan, hîp ®ång mua b¸n, c¸c chøng  tõ thanh to¸n tiÒn cho níc ngoµi ®Ó tÝnh ®óng chi phÝ khi  x¸c   ®Þnh   thu   nhËp   chÞu   thuÕ.   §ång   thêi   t¨ng   cêng   x¸c  minh, ®èi chiÕu chøng tõ thu tiÒn do kh¸ch hµng mua trong  níc chi tr¶ ®Ó cã c¨n cø xö lý truy thu, ph¹t vÒ trèn lËu  thuÕ qua gi¸.  3.  Côc ThuÕ  phèi  hîp víi  c¸c c¬ quan  liªn  quan  xem  xÐt c«ng bè vµ ®iÒu chØnh gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ phï hîp  víi gi¸ thÞ trêng. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng gi¸ cÇn chó ý  ®èi víi viÖc x¸c ®Þnh gi¸ b¸n, gi¸ nhËp khÈu. §èi víi ph­ ¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   ®∙   qua   sö   dông   ë   trong   níc   vµ   ë   níc  ngoµi ®îc phÐp nhËp khÈu vµo ViÖt Nam theo ph¶n ¸nh cña  c¸c doanh nghiÖp th× biÓu gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ cña mét  sè ®Þa ph¬ng cha s¸t víi gi¸ b¸n thùc tÕ, møc ®é chªnh  lÖch cã xe lªn ®Õn hµng tr¨m triÖu ®ång, viÖc ®iÒu chØnh  gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ cßn cha theo ®óng sù biÕn ®éng vÒ  gi¸ cña thÞ trêng. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, Tæng côc  ThuÕ ®Ò nghÞ Côc thuÕ th«ng b¸o yªu cÇu c¸c c¬ së kinh  doanh nÕu thÊy gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ kh«ng phï hîp gi¸  thùc tÕ trªn thÞ trêng th× göi th«ng b¸o gi¸ b¸n cho C¬  quan thuÕ ®Þa ph¬ng tham kh¶o ®Ó ®iÒu chØnh gi¸ tÝnh lÖ  phÝ tríc b¹. Trong  thêi gian c¬ quan thuÕ  xem  xÐt  ®iÒu  chØnh b¶ng gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹, c¬ së kinh doanh ph¶i  niªm yÕt gi¸ b¸n xe «t« ®∙ th«ng b¸o víi c¬ quan thuÕ vµ  b¸n theo ®óng gi¸ ®∙ niªm yÕt th× ®îc chÊp nhËn kª khai  thuÕ theo gi¸ ®∙ niªm yÕt. C¬ quan thuÕ sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o gi¸ b¸n cña  c¬ së kinh doanh ph¶i tiÕn hµnh xem xÐt, ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu  chØnh biÓu gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ cho phï h¬p. Trêng hîp  gi¸   b¸n   do   c¬   së   kinh   doanh   th«ng   b¸o   thÊp   h¬n   so   víi  biÓu gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹ th× c¬ quan thuÕ ph¶i thùc  hiÖn   gi¸m   s¸t   chÆt   chÏ   viÖc   ghi   ho¸   ®¬n,   thu   tiÒn   cña  kh¸ch hµng, tiÕn hµnh tham kh¶o gi¸ b¸n thùc tÕ trªn thÞ  trêng   ®Þa   ph¬ng   hoÆc   tØnh   b¹n,   doanh   nghiÖp   kinh   doanh  cïng mÆt hµng, nÕu ph¸t hiÖn doanh nghiÖp cã vi ph¹m th×  kh«ng chÊp nhËn gi¸ ®∙ th«ng b¸o vµ xö lý truy thu thuÕ  GTGT, thuÕ TNDN theo biÓu gi¸ tÝnh lÖ phÝ tríc b¹. Tæng côc ThuÕ ®Ò nghÞ Côc ThuÕ cã ch¬ng tr×nh, biÖn  ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c biÖn  ph¸p  trªn; trong 
  4. 4 qu¸ tr×nh thùc hiÖn cÇn phèi hîp víi c¸c c¬ quan §µi, B¸o  ®Ó tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch vµ th«ng b¸o c¸c quy ®Þnh cña  Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Bé Tµi chÝnh. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn  nÕu cã khã kh¨n, víng m¾c ®Ò nghÞ Côc thuÕ ph¶n ¸nh vÒ  Tæng côc ThuÕ biÕt. 
Đồng bộ tài khoản