Công văn 159/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
615
lượt xem
71
download

Công văn 159/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 159/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc Thông tư số 16/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình và Thông tư số 07/2006/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 159/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------------- ð c l p – T do – H nh phúc ----------------------- Hà N i, ngày 11 tháng 2 năm 2009 S : 159/BXD-KTXD V/v: Thông tư s 16/2005/TT-BXD và Thông tư s 07/2006/TT-BXD. Kính g i: Ki m toán Nhà nư c B Xây d ng nh n ñư c văn b n s 329/KTNN-TH ngày 31/12/2008 c a Ki m toán Nhà nư c ki n ngh v Thông tư s 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 và Thông tư s 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 c a B Xây d ng hư ng d n ñi u ch nh d toán xây d ng công trình khi Nhà nư c thay ñ i ch ñ ti n lương. Sau khi xem xét, B Xây d ng có ý ki n như sau: Theo qui ñ nh t i ñi m b, kho n 1, ði u 109 Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 v ñi u ch nh h p ñ ng trong ho t ñ ng xây d ng thì: “ H p ñ ng trong ho t ñ ng xây d ng ch ñư c ñi u ch nh khi ñư c Ngư i quy t ñ nh ñ u tư cho phép trong các trư ng h p sau: a) Khi có s thay ñ i d án ñ u tư xây d ng công trình; b)Khi Nhà nư c thay ñ i chính sách có liên quan; c) Các trư ng h p b t kh kháng.” .vn ð i v i các d án s d ng v n nhà nư c, giá h p ñ ng xây d ng ñư c hình thành trên cơ am s d toán xây d ng công trình, do v y t t c các chi phí ñ u vào c a doanh nghi p xây d ng (thông ietn qua h p ñ ng) ph thu c vào các qui ñ nh c a nhà nư c trong vi c l p d toán xây d ng công trình. Thêm vào ñó, khi ch ñ ti n lương c a nhà nư c thay ñ i các Doanh nghi p xây d ng ñ u ph i tr atV lương cho ngư i lao ñ ng theo ch ñ ti n lương m i. Do ñó, n u không ñi u ch nh giá h p ñ ng khi .Lu nhà nư c thay ñ i ch ñ ti n lương thì doanh nghi p không có ngu n v n tr cho ngư i lao ñ ng, ww ñi u này s làm nh hư ng ñ n ch t lư ng công trình xây d ng, cũng như hi u qu ñ u tư. w Tuy nhiên, th c t có nh ng d án, gói th u vi c b sung ngu n v n không th th c hi n ñư c cho nên trong các Thông tư hư ng d n c a B Xây d ng ch hư ng d n “ ... Ch ñ u tư và nhà th u xây d ng có th thương th o b sung h p ñ ng ñ b o ñ m quy n l i cho ngư i lao ñ ng theo quy ñ nh”, ch không b t bu c. Do v y, khi nhà nư c thay ñ i ch ñ ti n lương mà l i không cho ñi u ch nh giá h p ñ ng ñ i v i lo i h p ñ ng tr n gói thì các Doanh nghi p không ñ chi phí cho s n xu t kinh doanh và s g p nhi u khó khăn. M t khác, t i kho n 2, ði u 3 Lu t ð u th u s 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 ñã qui ñ nh: “Trư ng h p có ñ c thù v ñ u th u qui ñ nh Lu t khác thì áp d ng theo qui ñ nh c a Lu t ñó”. Vì v y, vi c B Xây d ng hư ng d n cho phép Ch ñ u tư và nhà th u xây d ng có th thương th o b sung h p ñ ng ñ b o ñ m quy n l i cho ngư i lao ñ ng khi nhà nư c thay ñ i ch ñ ti n lương như các Thông tư s 16/2005/TT-BXD và Thông tư s 07/2006/TT-BXD là hoàn toàn phù h p. Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng v ki n ngh c a Ki m toán Nhà nư c t i văn b n s 329/KTNN-TH nêu trên.
  2. KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG Như trên; Lưu: VP, V KTXD. T08. Cao L i Quang .vn am ietn atV .Lu ww w

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản