Công văn 168/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
2
download

Công văn 168/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 168/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế về việc giải đáp chính sách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 168/TCT/NV2 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a T æ n g  c ô c thu Õ  ­ B é  T µi c h Ý n h   S è  1 6 8 T C T/ N V 2   n g µ y  1 0 th¸ng 1 n¨ m  2 0 02 v Ò  vi Ö c gi¶i  ®¸p c h Ý n h  s¸ch  KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  §ång  Th¸p Tr¶    lêic«ng v¨n  642/CT­ sè  TQD   ngµy 23/10/2001 cña Côc thuÕ tØnh  §ång  Th¸p  víng m ¾c   vÒ    trong quyÕt to¸nthuÕ        n¨m 2000,Tæng    côc ThuÕ   cã  ý  kiÕn  sau: nh    1/VÒ       chiphÝ        ®iÖn  nîkhã  thuªthu cícbu  vµ    ®ßi: §èivíichiphÝ        thuªthu bu      ®iÖn  phÝ, nÕu  ®iÖn    Bu  tØnh §ång Th¸p ®∙  ®¶m   b¶o  thùc hiÖn    theo ®óng quy  ®Þnh:      c¸c bíc c«ng viÖc thuªthu  ® îc   ®∙    cô thÓ    ho¸ trong quy    chÕ lµm viÖc,më       sæ s¸ch theo      dâiriªng,cã  kÕt      ký  hîp ®ång,  thùc hiÖn  thanh to¸n chi phÝ      thuª thu  ®iÖn    bu  phÝ  theo ®Þnh møc  quy ®Þnh  i t¹ quy chÕ  lµm viÖc,th×      chiphÝ  nµy  îc h¹ch    ®   to¸nvµo    gi¸thµnh  dÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn th«ng.NÕu     kh«ng      ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn    trªnph¶ixuÊt     to¸nkháichiphÝ            khix¸c®Þnh    thu nhËp chÞu  thuÕ  TNDN. 2/VÒ       ho¸ ®¬n  GTGT: C¸c    ho¸ ®¬n    gi¶ kh«ng  îc dïng    ®   ®Ó khÊu   trõthuÕ GTGT   x¸c ®Þnh  vµ    chiphÝ      îctrõ®Ó     hîp lý®     tÝnh    thu nhËp  chÞu  thuÕ.§èivíi tiÒn thuÕ  ® ­       sè    ®∙  îchoµn    (nÕu    sö  cã) do  dông   ho¸ ®¬n GTGT    gi¶ph¶ithu håingay        vµo  NSNN   theo quy ®Þnh  t¹ ®iÓm  1.2 Môc  I C«ng  v¨n sè 11218 TC/TCT  ngµy  i 22/11/2001  cña  Tµi chÝnh  viÖc    Bé    vÒ  t¨ng cêng biÖn ph¸p qu¶n    dông  lý,sö  ho¸ ®¬n.   Tæng  côc  thuÕ  th«ng      b¸o ®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản