Công văn 1807/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
25
lượt xem
1
download

Công văn 1807/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1807/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với hộ kinh doanh cá thể

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1807/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

  1. C«ng v¨n  c ñ a   T æ n g   c ô c   t h u Õ   s è   1 8 0 7   T C T / D N K   n g µ y   1 3   t h ¸ n g   6   n ¨ m   2 0 0 5  vÒ hoµn thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng víi héi kinh doanh c¸ thÓ KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­ ¬ng Võa qua mét sè Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè cã C«ng   v¨n hái Tæng côc ThuÕ vÒ trêng hîp hé kinh doanh c¸ thÓ   nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ cã ®îc  gi¶i quyÕt hoµn thuÕ GTGT hay kh«ng? VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng   côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: T¹i   Môc   I   PhÇn   D   Th«ng   t  sè   120/2003/TT­BTC   ngµy  12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh  sè 158/2003/N§­CP ngµy 10/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh  chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT vµ LuËt söa ®æi, bæ sung  mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh: “C¸c   c¬   së   kinh   doanh,   tæ   chøc   thuéc   ®èi   tîng   ®îc  hoµn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i môc I nµy ph¶i lµ ®èi tîng ®­ îc   cÊp   giÊy   chøng   nhËn   §KKD   (giÊy   phÐp   ®Çu   t),   cã   con  dÊu,   lu   gi÷   sæ   s¸ch,   chøng   tõ   kÕ   to¸n   theo   chÕ   ®é   quy  ®Þnh vµ cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i ng©n hµng” C¨n  cø quy  ®Þnh trªn  th×  hé s¶n xuÊt  kinh  doanh  c¸  thÓ kh«ng lµ ph¸p nh©n, kh«ng cã con dÊu cña c¬ së SXKD  nªn kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc hoµn thuÕ GTGT. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc ThuÕ biÕt vµ thùc  hiÖn thèng nhÊt.
Đồng bộ tài khoản