Công văn 1884/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
5
download

Công văn 1884/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1884/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn lập và sử dụng hoá đơn điều chỉnh giảm giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1884/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA Bé TµI CHÝNH - TæNG CôC THUÕ Sè 1884/TCT/PCCS NGµY 22 TH¸NG 06 N¡M 2004 VÒ VIÖC H¦íNG DÉN LËP Vµ Sö DôNG HO¸ §¥N §IÒU CHØNH GI¶M GI¸ KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thêi gian võa qua, mét sè Côc thuÕ vµ ®¬n vÞ cã c«ng v¨n hái vÒ viÖc lËp hãa ®¬n ®èi víi kho¶n chiÕt khÊu do thanh to¸n tríc thêi h¹n vµ ®Ò nghÞ ®îc híng dÉn thªm viÖc lËp hãa ®¬n ®èi víi trêng hîp gi¶m gi¸ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.5, Môc IV, PhÇn B Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh. VÒ vÊn ®Ò nµy, Tæng côc ThuÕ híng dÉn thªm nh sau: Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp ¸p dông h×nh thøc gi¶m gi¸ hµng b¸n c¨n cø vµo sè l- îng, doanh sè hµng hãa, dÞch vô thùc tÕ mua ®¹t møc nhÊt ®Þnh, ¸p dông h×nh thøc chiÕt khÊu do thanh to¸n tríc thêi h¹n th× kh«ng thuéc diÖn lËp hãa ®¬n ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 5.9, Môc IV, PhÇn B Th«ng t sè 120/2003/TT-BTC nªu trªn mµ sè tiÒn gi¶m gi¸ cña hµng hãa ®· b¸n hoÆc sè tiÒn chiÕt khÊu sÏ ®îc gi¶m trõ trªn hãa ®¬n b¸n hµng hãa, dÞch vô cña kú tiÕp sau. Trªn hãa ®¬n ph¶i ghi râ sè, ký hiÖu cña hãa ®¬n, sè tiÒn ®îc gi¶m, hoÆc sè tiÒn chiÕt khÊu. Trêng hîp sè tiÒn ®îc gi¶m cña hµng hãa, dÞch vô kh«ng gi¶m trõ ®îc hÕt trªn 01 hãa ®¬n th× ®îc gi¶m trõ dÇn vµo c¸c hãa ®¬n b¸n hµng hãa, dÞch vô cho kh¸ch hµng cña c¸c lÇn tiÕp theo; nÕu kh¸ch hµng kh«ng cã giao dÞch mua hµng hãa, dÞch vô n÷a th× ®¬n vÞ ph¶i thùc hiÖn chi tiÒn cho kh¸ch hµng vµ ®îc tÝnh vµo kho¶n chi khuyÕn m¹i. Tæng côc ThuÕ híng dÉn ®Ó Côc thuÕ c¸c ®Þa ph¬ng biÕt vµ thùc hiÖn./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản