Công văn 1941/BXD-VLXD của Bộ xây dựng

Chia sẻ: Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Công văn 1941/BXD-VLXD của Bộ xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Về cơ bản thống nhất nội dung đối với các khu vực cấm hoạt động khoáng sản đã được UBND tỉnh Khánh Hòa khoanh định. Các phiếu khu vực cấm hoạt động khoáng sản cần được đánh số thứ tự, trình bày theo khu vực hoặc theo đối tượng bảo vệ. Bổ sung trong nội dung báo cáo thể hiện tổng hợp các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn đối với diện tích, tọa độ khép góc......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1941/BXD-VLXD của Bộ xây dựng

  1. bé x©y dùng céng hoμ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ___________ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc _________________________________________ Sè : 1941/BXD-VLXD V/v: tháa thuËn vÒ khu vùc Hμ Néi, ngμy 11 th¸ng 09 n¨m 2009 cÊm ho¹t ®éng kho¸ng s¶n trªn ®Þa bμn tØnh Kh¸nh Hßa KÝnh göi : ñy ban nh©n d©n tØnh Kh¸nh Hßa Bé X©y dùng nhËn ®−îc c«ng v¨n sè 2903/UBND ngμy 16/06/2009 cña Uû ban nh©n d©n (UBND) tØnh Kh¸nh Hßa vÒ viÖc tháa thuËn c¸c khu vùc cÊm ho¹t ®éng kho¸ng s¶n tØnh Kh¸nh Hßa. Sau khi nghiªn cøu, Bé X©y dùng cã ý kiÕn nh− sau: - VÒ c¬ b¶n thèng nhÊt néi dung ®èi víi c¸c khu vùc cÊm ho¹t ®éng kho¸ng s¶n ®· ®−îc UBND tØnh Kh¸nh Hßa khoanh ®Þnh. - C¸c phiÕu khu vùc cÊm ho¹t ®éng kho¸ng s¶n cÇn ®−îc ®¸nh sè thø tù, tr×nh bμy theo khu vùc hoÆc theo ®èi t−îng b¶o vÖ. - Bæ sung trong néi dung b¸o c¸o thÓ hiÖn tæng hîp c¸c má kho¸ng s¶n lμm vËt liÖu x©y dùng trªn ®Þa bμn ®èi víi diÖn tÝch, täa ®é khÐp gãc, tr÷ l−îng cña má dù kiÕn ®−a vμo khu vùc cÊm ho¹t ®éng kho¸ng s¶n tØnh Kh¸nh Hßa. - §Ò nghÞ ®−a ra ngoμi khu vùc cÊm ho¹t ®éng kho¸ng s¶n ®èi víi diÖn tÝch 100 ha má c¸t tr¾ng Thủy Triều, x· Cam Hải Đ«ng, huyện Cam L©m cña C«ng ty c¸t Cam Ranh trùc thuéc Tæng C«ng ty VËt liÖu x©y dùng sè 1 (FICO) Bé X©y dùng ®· ®−îc Bé C«ng nghiÖp nÆng cÊp phÐp khai th¸c víi diÖn tÝch 263,25ha cho XÝ nghiÖp c¸t Cam Ranh (tr−íc ®©y) t¹i QuyÕt ®Þnh sè 268/CNNg/KTM ngμy 08/10/1990 vμ t¹i v¨n b¶n sè 3830/UBND ngμy 10/07/2006 cña UBND tØnh Kh¸nh Hßa ®· thèng nhÊt ®iÒu chØnh diÖn tÝch cÊp phÐp khai th¸c cho c«ng ty diÖn tÝch 100 ha víi chÊt l−îng tèt, tr÷ l−îng ®¹t 6,4 triÖu tÊn (®· ®−îc C«ng ty c¸t Cam Ranh tiÕn hμnh th¨m dß bæ sung). C¨n cø c¸c ®iÒu kiÖn nªu trªn, Bé X©y dùng thèng nhÊt víi UBND tØnh bæ sung diÖn tÝch 100 ha má c¸t tr¾ng Thủy Triều, x· Cam Hải Đ«ng, huyện Cam L©m tØnh Kh¸nh Hßa cho C«ng ty c¸t Cam Ranh trong ®ît ®iÒu chØnh quy ho¹ch th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn vμ sö dông kho¸ng s¶n lμm vËt liÖu x©y dùng cña c¶ n−íc ®Õn n¨m 2020, ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu chÕ biÕn trong n−íc vμ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trªn ®©y lμ ý kiÕn cña Bé X©y dùng vÒ khu vùc cÊm ho¹t ®éng kho¸ng s¶n tØnh Kh¸nh Hßa. N¬i nhËn: kt.bé tr−ëng - Nh− trªn; thø tr−ëng - V¨n phßng ChÝnh phñ (b/c); - Bé tr−ëng Bé X©y dùng (b/c); - L−u VP, VLXD, 10; Đã ký
  2. NguyÔn TrÇn Nam
Đồng bộ tài khoản