Công văn 1945/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 1945/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1945/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện tủ lạnh dạng CKD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1945/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 1945/TCHQ-KTTT ngµy 17 th¸ng 5 n¨m 2001 vÒ viÖc ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu linh kiÖn tñ l¹nh d¹ng CKD KÝnh göi: C¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè Ngµy 8/05/2001, Bé Tµi chÝnh cã c«ng v¨n sè 4169 TC/TCT vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu bé linh kiÖn tñ l¹nh d¹ng CKD. Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn thèng nhÊt nh sau: Trêng hîp c¸c doanh nghiÖp nhËp khÈu bé linh kiÖn tñ l¹nh ®Ó s¶n xuÊt, l¾p r¸p nÕu ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 189/T§C-Q§ ngµy 17/8/1995 cña Tæng côc Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng - Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng, nhng cã dµn nãng, dµn l¹nh kh«ng ®Ó rêi, ®· ®îc l¾p liÒn vµo th©n tñ theo ®óng thiÕt kÕ gèc cña nhµ s¶n xuÊt, ®îc ¸p dông tÝnh thuÕ theo thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña bé linh kiÖn tñ l¹nh d¹ng CKD quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh, t¹i thêi ®iÓm c¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký tê khai lµm thñ tôc nhËp khÈu hµng ho¸ víi c¬ quan H¶i quan. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản