Công văn 2067/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
23
lượt xem
1
download

Công văn 2067/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2067/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về xử phạt là mất biên lai thu phí, lệ phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2067/TCT/PCCS của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 2067/TCT/PCCS NGµY 29 TH¸NG 6 N¡M 2005 VÒ VIÖC Xö PH¹T LµM MÊT BI£N LAI THU PHÝ, LÖ PHÝ KÝnh göi: Côc ThuÕ tØnh Qu¶ng Ninh Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 740/CT-AC ngµy 29/03/2005 cña Côc ThuÕ tØnh Qu¶ng Ninh vÒ viÖc xö ph¹t lµm mÊt biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ; Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: T¹i Kho¶n 5b, §iÒu 14 NghÞ ®Þnh sè 106/2003/N§-CP ngµy 23/09/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc phÝ, lÖ phÝ quy ®Þnh: “Ph¹t tiÒn 200.000 ®ång ®èi víi hµnh vi lµm mÊt c¸c liªn cña mçi sè chøng tõ, trõ liªn giao cho kh¸ch hµng cña chøng tõ cha sö dông.”. C¨n cø quy ®Þnh nªu trªn th× ph¹t 200.000 ®ång ®èi víi hµnh vi lµm mÊt 01 liªn hoÆc mÊt tÊt c¶ c¸c liªn cña 01 sè biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ, trõ liªn 2 cña biªn lai thu phÝ, lÖ phÝ cha sö dông. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc ThuÕ biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản