Công văn 2117/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
1
download

Công văn 2117/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2117/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu kính của mũ đi xe găn máy bằng nhựa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2117/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan Sè 2117/TCHQ-KTTT ngµy 11 th¸ng 5 n¨m 2000 vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu kÝnh cña mò ®i xe g¾n m¸yb»ng nhùa KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 5/5/2000 Bé Tµi chÝnh cã c«ng v¨n sè 1811 TCT/NV3 ngµy 5/5/2000 vÒ thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng kÝnh cña mò xe m¸y b»ng nhùa vµ mò xe m¸y, ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt trong toµn ngµnh Tæng côc híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: C¨n cø BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 vµ Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 67/1999/Q§-BTC ngµy 24/6/1999 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. - MÆt hµng kÝnh cña mò xe m¸y b»ng nhùa thuéc Ch¬ng 39, m· sè 39269000, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 30% (ba m¬i phÇn tr¨m). - MÆt hµng mò xe m¸y thuéc Ch¬ng 65, m· sè 65061010, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 20% (hai m¬i phÇn t¨m). Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn thèng nhÊt.
Đồng bộ tài khoản