intTypePromotion=1

Công văn 2280/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Công văn 2280/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2280/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc kinh phí thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2280/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc thuÕ sè 2280 TCT/NV7 ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 2002 vÒ viÖc kinh phÝ thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp KÝnh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Võa qua mét sè Côc ThuÕ cã ®Ò nghÞ Tæng côc ThuÕ cÊp bæ sung kinh phÝ phôc vô cho c«ng t¸c thu thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp n¨m 2002 theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 117/1999/TT-BTC ngµy 27/9/1999 cña Bé Tµi chÝnh, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: 1. Th«ng t sè 117/1999/TT-BTC quy ®Þnh møc chi tiÒn c«ng cho c¸n bé hîp ®ång t¹i x·, phêng b×nh qu©n mçi x·, phêng cã thu thuÕ SD§NN ®îc tÝnh tèi ®a lµ 2 ngêi ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô th«ng b¸o thu thuÕ, lËp sæ thuÕ, tÝnh miÔn gi¶m thuÕ, tham gia ®«n ®èc thu nép, chÊm bé vµ quyÕt to¸n thuÕ; Thêi gian thùc hiÖn lµ 6 th¸ng/n¨m; Møc chi tiÒn c«ng tèi ®a lµ 200.000 ®/ngêi/th¸ng. Hîp ®ång t¹i th«n, xãm, Êp, b¶n b×nh qu©n 7 ngêi/x·, phêng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®a th«ng b¸o thu thuÕ, ®«n ®èc thu thuÕ theo mïa vô vµ trùc tiÕp thu thuÕ ®Õn tõng ®èi tîng nép thuÕ, tham gia chÊm bé thuÕ; Thêi gian thùc hiÖn lµ 2 th¸ng/n¨m; Møc chi tiÒn c«ng tèi ®a lµ 150.000 ®/ngêi/th¸ng. Møc chi nµy ®îc quy ®Þnh trong ®iÒu kiÖn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp vÉn thu b×nh thêng víi møc huy ®éng tõ 1 ®Õn 1,2 triÖu tÊn thãc/n¨m víi gi¸ lóa thu thuÕ b×nh qu©n kho¶ng 1400 - 1800 ®/kg vµ sè thuÕ thu hµng n¨m ®¹t 1700 - 1950 tû ®ång. Nh»m gi¶m bít khã kh¨n cho n«ng d©n, mÊy n¨m trë l¹i ®©y Nhµ níc lu«n më réng chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ nh: MiÔn thuÕ cho vïng s©u, vïng xa, vïng cã khã kh¨n, miÔn thuÕ cho hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp t¹i x· thuéc ch¬ng tr×nh 135, cho hé nghÌo vµ n¨m 2002 gi¶m ®ång lo¹t 50% sè thuÕ ghi thu cho hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nªn sè thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp thu n¨m 2002 còng gi¶m lín, nhiÒu ®Þa ph¬ng sè thu chØ cßn kho¶ng 30% so víi sè cha miÔn gi¶m, v× vËy ®ßi hái c¸c ®Þa ph¬ng ph¶i x¸c ®Þnh l¹i sè c¸n bé hîp ®ång lµm c«ng t¸c thu thuÕ SD§NN gi¶m bít theo híng: - §èi víi c¸c phêng, x· thuéc diÖn ®îc miÔn thuÕ SD§NN theo ch¬ng tr×nh 135, c¸c ®éi thuÕ c¨n cø vµo sæ thuÕ ®Ó thèng kª, b¸o c¸o sè hé, sè diÖn tÝch vµ sè thuÕ ®îc miÔn th× kh«ng cÇn bè trÝ c¸n bé ñy nhiÖm thu. - §èi víi c¸c phêng, x· kh¸c ®· gi¶m sè ®èi tîng nép thuÕ (miÔn cho hé nghÌo): cßn l¹i tËp trung vµo x¸c ®Þnh sè thuÕ ghi thu sau khi ®· gi¶m 50%, cÇn tËp trung thu vµo thêi ®iÓm thÝch hîp vµ cã thÓ thu thuÕ c¶ n¨m (trõ nh÷ng hé cã sè thuÕ nép lín th× cã thÓ thu lµm 2 ®ît) th× cÇn gi¶m c¸n bé vµ thêi gian hîp ®ång ñy nhiÖm thu. 2. §Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh nhiÖm vô c«ng t¸c thuÕ SD§NN n¨m 2002 vµ chi tiªu tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶; yªu cÇu Côc ThuÕ c¨n cø nhiÖm vô c«ng t¸c thuÕ SD§NN n¨m 2002 vµ kinh phÝ ®îc cÊp, so¸t xÐt, x¸c ®Þnh hîp lý c¸n bé hîp ®ång thu thuÕ t¹i x·, phêng ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô lËp sæ thuÕ, tÝnh xÐt miÔn thuÕ, thu thuÕ, th«ng b¸o vµ quyÕt to¸n miÔn thuÕ hµng n¨m cho hé nép thuÕ ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c møc chi phï hîp phôc vô cã hiÖu qu¶ cho c¸c c«ng t¸c thu thuÕ SD§NN n¨m 2002.
  2. 2 Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ thùc hiÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2