Công văn 2464/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
21
lượt xem
1
download

Công văn 2464/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2464/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2464/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 2464/TCT/TNCN NGµY 6 TH¸NG 8 N¡M 2004 VÒ VIÖC TRIÓN KHAI THùC HIÖN PH¸P LÖNH THUÕ THU NHËP VíI NG¦êI Cã THU NHËP CAO KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Tæng côc ThuÕ ®· cã c«ng v¨n sè 2060 TCT/TNCN ngµy 08/07/2004 vÒ viÖc híng dÉn triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (®îc söa ®æi, bæ sung) trong khi cha cã NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. Nay ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§-CP ngµy 23/07/2004 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh trªn. Trong lóc cha cã Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§-CP nªu trªn, ®Ò nghÞ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng chØ ®¹o c¸c c¬ quan chi tr¶ thu nhËp cha khÊu trõ thuÕ 10% ®èi víi c¸c kho¶n chi tr¶ cho c¸ nh©n v·ng lai, c¸ nh©n cã thu nhËp tõ c¸c hîp ®ång lao ®éng ng¾n h¹n, lao ®éng cã tÝnh thêi vô, lao ®éng ch©n tay, lao ®éng gi¶n ®¬n … cã møc thu nhËp chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng díi 5 triÖu ®ång. Tæng côc ThuÕ th«ng b¸o ®Ó c¸c Côc thuÕ biÕt vµ thùc hiÖn./.
Đồng bộ tài khoản