intTypePromotion=1

Công văn 278/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
1
download

Công văn 278/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 278/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc phân loại mặt hàng vật liệu dẻo nhiệt phản quang theo biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 278/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  278  C/T C T  n g µy  10 th¸ng 01 n¨ m  2002 c T v Ò  viÖc p h © n  lo¹i Æ t  h µ n g  v Ët   m liÖu  dÎo  n hi Öt  h ¶ n  q u a n g  theo Bi Ó u  thu Õ  n h Ë p   h È u p k KÝnh     göi: Tæng  ­ côc    H¶i quan     ­Chi nh¸nh         C«ng      tycæ phÇn  VÜnh  S¬n    Néi t¹ Hµ    i Bé    TµichÝnh  nhËn  îcc«ng    110/CV­ ®   v¨n sè  VISCO­HN  ngµy  5/12/2001  cña Chi  nh¸nh C«ng      ty cæ phÇn  VÜnh  S¬n  i   t¹  Néi  Hµ ph¶n ¸nh nh÷ng víng  m ¾c  trong viÖc ph©n  im Æt   lo¹  hµng  s¬n  êng  ® ph¶n quang. VÒ   êng      tr hîp nµy,Bé      TµichÝnh  ý cã  kiÕn  sau: nh    Theo quy  ®Þnh  cña BiÓu  thuÕ nhËp khÈu   ®∙i ban  u    hµnh kÌm  theo   QuyÕt  ®Þnh   1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy 11/12/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh, nguyªn t¾c      ph©n  i lo¹ BiÓu thuÕ nhËp khÈu quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng  t sè  37/1999/TT­BTC  ngµy 7/4/1999 cña Bé  Tµi chÝnh; Tham  kh¶o B¶n  gi¶i   thÝch    HÖ thèng  ®iÒu hoµ      m∙    m« t¶ vµ  ho¸ hµng   ho¸ cña    Tæ chøc    H¶i quan  ThÕ   ith×: gií , M Æt  hµng: VËt liÖu dÎo nhiÖt ph¶n    quang  thµnh  cã  phÇn   chÝnh    lµ nhùa  polysobutylencã    pha  thªm    c¸c chÊt mµu   mét  phô      vµ  sè  gia kh¸c dïng    ®Ó   s¬n       îng nhê  lªnc¸c®èi t   hiÖu øng nhiÖtdo  dông    sö  ph¬ng  ph¸p s¬n    tÜnh  ®iÖn  hoÆc  kh«ng, thuéc    ch¬ng    39, nhãm   3902, m∙  3902.20.90,cã    sè    thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp khÈu      lµ0% (kh«ng  phÇn tr¨m). Bé    Tµi chÝnh  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng   côc  H¶i quan chØ  ®¹o thèng nhÊt  viÖc thùc hiÖn. Chi nh¸nh        C«ng      ty cæ phÇn  VÜnh S¬n  i     ªnhÖ     t¹  Néi li   víi Hµ c¬ quan    h¶i quan    ®Ó kiÓm     tra x¸c ®Þnh   Æt   m hµng thùc nhËp  khÈu, ®èi     chiÕu    víiquy ®Þnh  cña BiÓu thuÕ  nhËp khÈu  hiÖn hµnh    ®Ó tÝnh,thu thuÕ      theo ®óng    quy ®Þnh.                 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2