Công văn 2783/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
23
lượt xem
1
download

Công văn 2783/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2783/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết truy thu thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2783/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh - tæng côc H¶i quan sè 2783/TCHQ-KTTT ngµy 13 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ viÖc gi¶i quyÕt truy thu thuÕ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Trong thêi gian võa qua H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng ®· kiÓm tra, truy thu thuÕ mét sè trêng hîp nhËp khÈu c¸c mÆt hµng cäc cõ b»ng nhùa, b×a kraft c¸ch ®iÖn, æ ®Üa CD, khèi ®Êu d©y vµ phiÕn ®Êu d©y dïng trong ®©Ç nèi d©y th«ng tin viÔn th«ng, ®¸ trêng th¹ch (feldspar). Mét sè doanh nghiÖp bÞ truy thu cã v¨n b¶n xin xo¸ nî ®èi víi sè thuÕ bÞ truy thu. Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña L·nh ®¹o Bé ngµy 21/3/2003, Tæng côc H¶i quan híng dÇn h¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng ph©n lo¹i c¸c trêng hîp ph¶i truy thu hiÖn ®ang cßn nî thuÕ nh sau: 1. Nh÷ng trêng hîp x¸c ®Þnh viÖc truy thu kh«ng ph¶i do nguyªn nh©n kh¸ch quan th× ph¶i thùc hiÖn thu ®ñ thuÕ truy thu. 2. Nh÷ng trêng hîp x¸c ®Þnh bÞ truy thu do nguyªn nh©n kh¸ch quan (nh nhÇm lÉn, tÝnh to¸n sai...) th× h¶i quan ®Þa ph¬ng kiÓm tra xem xÐt tõng trêng hîp cô thÓ, ph©n tÝch râ nguyªn nh©n truy thu vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý. §ång thêi, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c sè thuÕ bÞ truy thu, sè thuÕ ®· thu, sè thuÕ cßn nî cña tõng trêng hîp. Sau khi kiÓm tra, híng dÉn nh÷ng doanh nghiÖp bÞ truy thu v× nguyªn nh©n kh¸ch quan göi hå s¬ ®Õn h¶i quan ®Þa ph¬ng ®Ó x¸c nhËn, sau ®ã göi vÒ Tæng côc ThuÕ ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt tõng trêng hîp cô thÓ. Hå s¬ gåm: - V¨n b¶n ®Ò nghÞ xo¸ nî thuÕ truy thu, trong ®ã gi¶i tr×nh râ mÆt hµng bÞ truy thu, nguyªn nh©n bÞ truy thu, sè nî thuÕ truy thu. - QuyÕt ®Þnh truy thu cña c¬ quan h¶i quan cã ghi râ mÆt hµng, sè tê khai, sè thuÕ bÞ truy thu (b¶n sao hîp lÖ). - Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu cña l« hµng bÞ truy thu, kÌm theo kÕt qu¶ kiÓm ho¸ vµ kiÓm tra thuÕ cña c¬ quan h¶i quan. - KÕt qu¶ gi¸m ®Þnh do c¬ quan h¶i quan trng cÇu, b¶n m« t¶ ®Æc ®iÓm, cÊu t¹o, tÝnh chÊt vµ c«ng dông cña mÆt hµng nhËp khÈu cã x¸c nhËn cña c¬ quan h¶i quan hoÆc cã ®ãng dÊu tiÕp nhËn cña c¬ quan h¶i quan khi tiÕp nhËn tê khai h¶i quan. - X¸c nhËn cña c¬ quan h¶i quan n¬i ra quyÕt ®Þnh truy thu thuÕ vÒ sè thuÕ bÞ truy thu cßn nî cña l« hµng vµ nguyªn nh©n bÞ truy thu thuÕ (Côc H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng kh«ng ®îc x¸c nhËn ®èi víi c¸c trêng hîp kh«ng ®îc x¸c ®Þnh lµ bÞ truy thu do nguyªn nh©n kh¸ch quan). Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản