intTypePromotion=1

Công văn 2809/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
2
download

Công văn 2809/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2809/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế vỏ bình ga nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2809/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc h¶i quan sè 2809/TCHQ-KTTT ngµy 6 th¸ng 7 n¨m 2001 vÒ viÖc gi¸ tÝnh thuÕ vá b×nh ga nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè Tæng côc H¶i quan nhËn ®îc b¸o c¸o cña h¶i quan ®Þa ph¬ng vÒ víng m¾c khi ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ mÆt hµng vá b×nh ga quy ®Þnh b¶ng gi¸ 177/2001/Q§-TCHQ ngµy 14/3/2001 cña Tæng côc H¶i quan. §Ó viÖc thùc hiÖn ®îc thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan híng dÉn cô thÓ nh sau: MÆt hµng vá b×nh ga quy ®Þnh t¹i b¶ng gi¸ 177/2001/Q§-TCHQ ngµy 14/3/2001 cña Tæng côc H¶i quan lµ lo¹i vá b×nh dïng ®Ó chøa ga ®èt (LPG) ®îc sö dông nhiÒu lÇn. Yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè c¨n cø kÕt qu¶ kiÓm tra hµng thùc nhËp, nÕu kh«ng ph¶i lµ lo¹i b×nh ga trªn th× c¨n cø quy ®Þnh hiÖn hµnh ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ ®óng quy ®Þnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó h¶i quan c¸c tØnh thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2