Công văn 2834/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
7
download

Công văn 2834/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2834/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2834/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 2834/TC H Q­K T T T   T n g µy  26 th¸ng 5 n¨ m  1999 KÝnh   Côc    göi:  H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè. Thêigian qua  hÖ       do  thèng  m¸y tÝnh  lýsè    xö    liÖu cña  Côc    H¶i quan TP.  Hå ChÝ  Minh cha hoµn  thiÖn,nªn    viÖc  theo      dâinî thuÕ cßn  nhiÒu    trôctrÆc  g©y  ¶nh hëng  ®Õn     ho¹t®éng  XNK  hµng    phiÒn  cho  ho¸ vµ  hµ  doanh nghiÖp.  §Ó  tr¸nh ¸ch    t¾c hµng  ho¸ XNK,  tr¸nh g©y    phiÒn hµ,    l∙ng phÝ cho doanh  nghiÖp.Tæng    côc  ý  cã  kiÕn  lýnh  xö    sau: 1.§èivíi         quan    H¶i c¸ccöa  khÈu    t¹ thµnh  i phè  ChÝ  Hå  Minh: ­ NÕu     doanh nghiÖp  nép  ®∙  xong tiÒn thuÕ  i     t¹ H¶i quan cöa khÈu (®èi   chiÕu  tiÒn  sè  nép  b»ng  nî trong  sè    danh  s¸ch)th×    H¶i quan  cöa khÈu  îc ®   phÐp  Fax    trùctiÕp vÒ    Tæng  côc  (Côc  KTTT)        ®Ó gi¶i cìng chÕ  to¶   toµn  quèc  cho doanh  nghiÖp  ®ång      thêigöi b¸o c¸o Côc H¶i  quan  thµnh phè    Hå ChÝ  Minh theo quy    ®Þnh. ­ §ång  víi     ý    ®Ò nghÞ  cña Côc    H¶i quan  thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh  i t¹ Fax  sè 250  ngµy  14/5/1999:trong thêigian 10          ngµy  (kÓ    tõ ngµy hÕt    nép  thêih¹n  thuÕ)  nh÷ng  doanh  nghiÖp  cha ®èi  chiÕu  chøng   tõ nép thuÕ  th× t¹m    thêi Côc  H¶i quan  thµnh  phè    Hå ChÝ   Minh  cha  b¸o c¸o Tæng   côc        mµ ®Ó H¶i quan  cöa khÈu   tù kiÓm    lý. tra, xö    Sau    10  thêih¹n  ngµy,nh÷ng    doanh  nghiÖp  cha ®Õn   ®èi  chiÕu  hoÆc     H¶i quan  cöa  khÈu  cha  nhËn  îc chøng    ®   tõ thanh  to¸n (giÊy b¸o  cña      cã  kho  b¹c) th×    H¶i  quan  cöa  khÈu  b¸o c¸o    vÒ Côc  H¶i  quan  thµnh phè  ChÝ   Hå  Minh    ®Ó tæng  b¸o    hîp  c¸o Tæng  côc  cìng chÕ    trªn ph¹m    vitoµn  quèc. Thêi gian      t¹m      thêitõ nay  ®Õn  hÕt  30/6/1999.Côc  ëng    tr Côc  H¶i quan  thµnh  phè    Hå ChÝ   Minh  chÞu  tr¸ch nhiÖm     chØ  ®¹o    c¸c cöa  khÈu  thùc hiÖn    theo ®óng      luËt®Þnh. 2. Trong    b¸o  danh  c¸o  s¸ch cìng    chÕ cña  mét  H¶i quan  sè    tØnh, thµnh    phè  kh«ng  m∙  cã  doanh  nghiÖp, tr   êng  hîp doanh  nghiÖp ®Õn  lµm  thñ    tôc ®¨ng  tê khaicã    ký      tªntrïngvíi       doanh  tªn nghiÖp  trong danh  cã    s¸ch cìng chÕ      cña Tæng  côc,mµ     doanh  nghiÖp  kh¼ng  ®ã  ®Þnh kh«ng  nî thuÕ    cã    th× Côc  H¶i quan    tØnh,thµnh    phè  c¸o vÒ  b¸o    Tæng  côc        sè,®Þa   (ghirâ:tªn,m∙    chØ  cña doanh  nghiÖp)b»ng    Fax    ®Ó Tæng  côc kiÓm    híng dÉn  thÓ. travµ    cô  3. C¨n  C«ng    1150/CP    cø  v¨n sè  ngµy  28/9/1998 cña    ChÝnh  phñ,Th«ng    tli     ªntÞch   sè 06/1999/TTLB­ BTC:  Tæng  côc    yªu cÇu  Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,  thµnh  phè  so¸tl¹ danh  rµ      i s¸ch nî thuÕ, ®èi víi             doanh  c¸c nghiÖp    nî thuÕ    trªn 1    tû ®ång  tæ  th×  chøc    c¸c ®oµn  iÓn khai®ßi    tr     nî ®ång   thêith«ng  b¸o b»ng  v¨n b¶n  cho  doanh  nghiÖp  biÕt:Doanh    nghiÖp  ph¶i nép    hÕt  thuÕ  íc nî  tr   ngµy  30/6/1999.NÕu     sau ngµy  30/6/1999,doanh    nghiÖp  vÉn  t×nh  cè  ch©y ú  kh«ng  chÞu  nép thuÕ  th× Côc  H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  lËp  s¬  hå  b¸o  c¸o vÒ    Tæng  côc    ®Ó Tæng  côc  c¸o ChÝnh  b¸o    phñ,vµ    th«ng  lªnc¸c ph­ b¸o      ¬ng  tiÖn  th«ng      tin®¹ichóng, c¸c c¬      quan  ph¸p  luËt,c¬    quan  chñ  qu¶n cña  doanh  nghiÖp  phong      vµ  to¶ tµikho¶n cña  doanh  nghiÖp  i t¹ Ng©n   hµng theo  quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt.  
  2. 2 Tæng  côc  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản