Công văn 3002/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
18
lượt xem
1
download

Công văn 3002/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3002/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3002/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan - Bé Tµi chÝnh sè 3002 TCHQ/KTTT ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn thêi h¹n nép hå s¬ hoµn thuÕ KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn viÖc hoµn thuÕ nguyªn liÖu hµng s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, Tæng côc nhËn ®îc ph¶n ¸nh cña h¶i quan ®Þa ph¬ng vÒ khã kh¨n ®èi víi doanh nghiÖp khi thùc hiÖn thêi h¹n nép hå s¬ hoµn thuÕ ®èi víi lo¹i h×nh nhËp nguyªn liÖu s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu lµ 60 ngµy qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 172/1998/TT/BTC ngµy 22/12/1998 v× doanh nghiÖp ph¶i bæ sung chøng tõ thanh to¸n trong bé hå s¬ hoµn thuÕ. §Ó gi¶i quyÕt v- íng m¾c nµy, Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: - C¨n cø Th«ng t sè 172/1998/TT/BTC ngµy 22/12/1998 híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 54/CP ngµy 28/8/1993, sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ XuÊt nhËp khÈu cña Bé Tµi chÝnh. - C¨n cø ý kiÕn cña l·nh ®¹o Bé t¹i Tê tr×nh ngµy 17/6/2003. §èi víi c¸c l« hµng nhËp nguyªn liÖu s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu trªn hîp ®ång xuÊt khÈu cã ®iÒu kho¶n thanh to¸n tr¶ chËm th«ng qua ng©n hµng th× chÊp nhËp cho doanh nghiÖp nép hå s¬ hoµn thuÕ chËm sau 05 ngµy kÓ tõ khi hÕt thêi h¹n thanh to¸n ghi trªn hîp ®ång. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè ®- îc biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản