Công văn 3023/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Công văn 3023/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3023/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hồ sơ, thủ tục xét xoá nợ thuế và các khoản phạt theo Điểm 3 Mục IV Phân B Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3023/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc H¶i quan - Bé Tµi chÝnh sè 3023/TCHQ-KTTT ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2004 vÒ viÖc hå s¬, thñ tôc xÐt xãa nî thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¹t theo §iÓm 3 Môc IV PhÇn B Th«ng t sè 32/2002/TT-BTC ngµy 10/4/2002 KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 1507/Q§-BTC ngµy 19/5/2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ñy quyÒn cho Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan xö lý xãa nî thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¹t ®èi víi doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, Tæng côc H¶i quan híng dÉn viÖc lËp hå s¬ vµ tr×nh tù thñ tôc xÐt xãa nî thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¹t ®îc quy ®Þnh t¹i §iÓm 3 Môc IV PhÇn B Th«ng t sè 32/2002/TT-BTC ngµy 10/4/2002 cña Bé Tµi chÝnh nh sau: 1/ Hå s¬ ®Ò nghÞ xãa nî thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¹t do doanh nghiÖp lËp gåm: - C«ng v¨n ®Ò nghÞ xãa nî thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¹t cña doanh nghiÖp trong ®ã gi¶i tr×nh râ lý do ®Ò nghÞ xãa nî, nªu râ nguyªn nh©n tÝnh sai sè thuÕ ph¶i nép, sè tiÒn thuÕ (tiÒn ph¹t) ®· th«ng b¸o, sè tiÒn thuÕ ph¶i nép nÕu tÝnh ®óng, sè tiÒn thuÕ vµ tiÒn ph¹t ®Ò nghÞ xãa nî; - B¶n photocopy cã dÊu sao y b¶n chÝnh tê khai hµng hãa xuÊt nhËp khÈu ®Ò nghÞ xãa nî; - Th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan h¶i quan - b¶n photocopy cã dÊu sao y b¶n chÝnh; - QuyÕt ®Þnh truy thu thuÕ cña c¬ quan h¶i quan (nÕu cã) - b¶n photocopy cã dÊu sao y b¶n chÝnh; - QuyÕt ®Þnh ph¹t chËm nép thuÕ (nÕu cã) - b¶n photocopy cã dÊu sao y b¶n chÝnh; - Hîp ®ång th¬ng m¹i - b¶n photocopy cã dÊu sao y b¶n chÝnh; - Hãa ®¬n th¬ng m¹i - b¶n photocopy cã dÊu sao y b¶n chÝnh; - GiÊy chøng nhËn gi¸m ®Þnh cña c¬ quan gi¸m ®Þnh (nÕu cã) - b¶n photocopy cã dÊu sao y b¶n chÝnh; - B¶n m« t¶ ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, cÊu t¹o cña hµng hãa do nhµ s¶n xuÊt cung cÊp (nÕu cã) - b¶n chÝnh hoÆc b¶n photocopy cã dÊu sao y b¶n chÝnh; Doanh nghiÖp göi hå s¬ ®Ò nghÞ xãa nî thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¹t nãi trªn ®Õn Côc h¶i quan ®Þa ph¬ng n¬i lµm thñ tôc h¶i quan ®èi víi l« hµng ®ang nî thuÕ ®Ó kiÓm tra, x¸c nhËn tÝnh x¸c thùc cña bé hå s¬. 2/ Tr×nh tù thñ tôc xem xÐt xö lý xãa nî thuÕ vµ nî ph¹t: Trªn c¬ së hå s¬ do doanh nghiÖp lËp, Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng kiÓm tra ®èi chiÕu víi quy ®Þnh t¹i §iÓm 3 Môc IV PhÇn B Th«ng t sè 32/2002/TT-
  2. 2 BTC ngµy 10/4/2002 cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu kiÖn ®Ó ®îc xÐt xãa nî thuÕ, nî ph¹t nh sau: - C¸c kho¶n nî thuÕ, nî ph¹t ®Ò nghÞ ®îc xãa cña c¸c l« hµng cã tê khai h¶i quan ®¨ng ký víi c¬ quan h¶i quan tõ ngµy 20/11/2001 trë ®i. - Cã ®ñ hå s¬ nªu t¹i ®iÓm 1 c«ng v¨n nµy. - Cßn ®ang nî c¸c kho¶n thuÕ, tiÒn ph¹t ®Ò nghÞ ®îc xãa. - Cã c¸c nguyªn nh©n kh¸ch quan do thay ®æi chÝnh s¸ch hoÆc v¨n b¶n híng dÉn kh«ng râ rµng, cô thÓ nh sau: + V¨n b¶n míi vÒ chÝnh s¸ch thuÕ (nh gi¸ tÝnh thuÕ, thuÕ suÊt) ®îc ban hµnh sau ngµy ®¨ng ký tê khai hµng hãa nhËp khÈu vµ cã tÝnh håi tè, theo ®ã nÕu tÝnh l¹i th× sè thuÕ ph¶i nép thÊp h¬n sè thuÕ c¬ quan h¶i quan ®· th«ng b¸o cho doanh nghiÖp. + V¨n b¶n híng dÉn ¸p m· sè, ¸p gi¸ tÝnh thuÕ cña c¬ quan h¶i quan tríc ®©y kh«ng râ rµng, cha ®óng víi thùc tÕ cña hµng hãa hoÆc cha ®óng víi quy ®Þnh, sau ®ã cã v¨n b¶n kh¸c híng dÉn hoÆc ®iÒu chØnh l¹i. Theo ®ã, nÕu tÝnh l¹i th× sè thuÕ ph¶i nép thÊp h¬n sè thuÕ c¬ quan h¶i quan ®· th«ng b¸o cho doanh nghiÖp. a. Trêng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn xãa nî thuÕ vµ nî ph¹t theo quy ®Þnh: Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng göi toµn bé hå s¬ vµ cã c«ng v¨n göi Tæng côc H¶i quan ®Ò xuÊt xö lý xãa nî thuÕ, nî ph¹t cho doanh nghiÖp. Néi dung c«ng v¨n nªu: + Nguyªn nh©n dÉn ®Õn viÖc ®· tÝnh sai sè thuÕ ph¶i nép vµ lý do tÝnh thuÕ; + Sè tiÒn thuÕ (tiÒn ph¹t) ®· th«ng b¸o; + Sè tiÒn thuÕ ph¶i nép sau khi tÝnh l¹i; + Sè tiÒn thuÕ vµ tiÒn ph¹t ®Ò nghÞ xãa nî; + Doanh nghiÖp cã thuéc ®èi tîng ®îc quy ®Þnh t¹i §iÓm 2 PhÇn C Th«ng t 32/2002/TT-BTC kh«ng vµ cam kÕt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ®Ò xuÊt xö lý xãa nî thuÕ, nî ph¹t. b. Trêng hîp hå s¬ cña doanh nghiÖp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó xãa nî thuÕ vµ nî ph¹t theo quy ®Þnh: Côc H¶i quan ®Þa ph¬ng cã v¨n b¶n tr¶ lêi cho doanh nghiÖp. Tæng côc H¶i quan ®Ò nghÞ Côc H¶i quan c¸c ®Þa ph¬ng th«ng b¸o c«ng khai c¸c quy ®Þnh vÒ hå s¬ vµ tr×nh tù thñ tôc xÐt xãa nî thuÕ vµ nî ph¹t nãi trªn. §ång thêi, híng dÉn doanh nghiÖp lËp hå s¬ theo quy ®Þnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản