Công văn 3041/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
21
lượt xem
1
download

Công văn 3041/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3041/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế nguyên vật liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3041/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc h¶i quan - Bé Tµi chÝnh sè 3041/TCHQ/KTTT ngµy 27 th¸ng 6 n¨m 2003 vÒ viÖc thêi h¹n nép thuÕ NVL s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ nhËp NVL s¶n xuÊt xuÊt khÈu mét sè H¶i quan ®Þa ph¬ng víng m¾c vÒ thùc hiÖn thêi h¹n nép thuÕ, Tæng côc H¶i quan híng dÉn thèng nhÊt thùc hiÖn nh sau: C¨n cø qui ®Þnh T¹i ®iÓm 2, Môc III, phÇn C Th«ng t 172/1998/TT-BTC ngµy 22/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh qui ®Þnh vÒ thêi h¹n nép thuÕ. C¨n cø c«ng v¨n sè 3337/TC/TCT ngµy 5/4/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ xung Th«ng t 172/1998/TT-BTC nªu trªn. C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña l·nh ®¹o Bé Tµi chÝnh t¹i tê tr×nh ngµy 16/6/2003 cña Tæng côc H¶i quan, th×: §èi víi phÇn NVL nhËp khÈu theo lo¹i h×nh nhËp NVLSXXK sau ®ã kh«ng xuÊt khÈu s¶n phÈm hoÆc tiªu thô néi ®Þa th× khi doanh nghiÖp ®· hoµn thµnh nghÜa vô nép thuÕ vµ nép ph¹t nh quy ®Þnh t¹i Th«ng t 172/1998/TT-BTC nªu trªn th× tiÕp tôc cho hëng ©n h¹n 275 ngµy ®èi víi c¸c l« hµng nhËp NVLSXXK tiÕp theo (kÓ c¶ trêng hîp s¶n phÈm ®· thùc xuÊt khÈu khi ®· nép ph¹t cho sè thêi gian qu¸ ©n h¹n 275 ngµy). CÇn xem xÐt hµnh vi vµ gia t¨ng møc tiÒn ph¹t vi ph¹m nh»m h¹n chÕ vi ph¹m qui chÕ nhËp NVLSXXK. Tæng côc H¶i quan híng dÉn ®Ó Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thùc hiÖn, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c b¸o c¸o Tæng côc ®Ó cã híng dÉn tiÕp.
Đồng bộ tài khoản