Công văn 3246/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
2
download

Công văn 3246/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3246/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng băng đĩa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3246/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc thu Õ  sè  T 3246 T C T/ N V 3  n g µ y 22 th¸ng 08 n¨ m  2001 v Ò   viÖc  thu Õ  su Êt thu Õ   T G T   G b¨ng ® Ü a KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  Kh¸nh  Hoµ Tæng côc  thuÕ nhËn  îcC«ng    698  ®   v¨n sè  CT/NV  ngµy 20/07/2001  cña  Côc thuÕ  tØnh Kh¸nh Hoµ  viÖc  vÒ  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT       Æt   ®èi víim hµng  b¨ng,®Üa.      VÒ vÊn    ®Ò nµy,Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n cø Th«ng t  sè 122/2000/TT­BTC  ngµy 29/12/2000 cña Bé  Tµi  chÝnh  híng dÉn    thihµnh NghÞ  ®Þnh   79/2000/N§­   sè  CP ngµy  29/12/2000  cña  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt thuÕ    GTGT, th×: ­ B¨ng,®Üa   ghihoÆc       ®∙    cha    ghich¬ng  tr×nh thuéc ®èi t        îng chÞu  thuÕ  GTGT  theo møc    thuÕ suÊtthuÕ    GTGT  5%. ­ Vá    hép  b¨ng,vá    hép  ®Üa  thuéc ®èi îng  t chÞu thuÕ GTGT  theo møc  thuÕ  suÊtthuÕ    GTGT  10%. Trêng      hîp c¸c ®¬n  kinh doanh  vÞ    b¸n liÒn b¨ng    hép    víivá  b¨ng  ®Üa   vµ  víivá    hép  ®Üa  thùc hiÖn      kª khainép    thuÕ GTGT   theo  møc thuÕ suÊt thuÕ    GTGT   5%. Tæng  côc thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc thuÕ tØnh Kh¸nh Hoµ  îc biÕt vµ  ®     thùc  hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản