Công văn 3292/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
177
lượt xem
2
download

Công văn 3292/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3292/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý vướng mắc về thuế giá trị gia tăng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3292/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 3292 T C H Q / K T T T   T n g µ y 12  th¸ng 8 n¨ m  2001 v Ò  viÖc hîp ® å n g   x ö  lý víng m ¾ c  v Ò  thu Õ  G T G T KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Thêigian qua      Tæng  côc    H¶i quan  nhËn  îcý  ®   kiÕn  cña    c¸c®¬n  cã  vÞ  v­ íng m ¾c   viÖc    vÒ  thùc hiÖn    Th«ng   t122/2000/TT­ BTC   ngµy  29/12/2000 cña  Bé    TµichÝnh  C«ng    vµ  v¨n híng dÉn  1266/TCHQ­KTTT    sè  ngµy 3/4/2001 cña    Tæng  côc    H¶i quan.Mét  vÊn          sè  ®Ò vîtqu¸ thÈm  quyÒn, Tæng    côc    H¶i quan  ®ang  trao ® æi    Tµi chÝnh. Nh÷ng    víiBé      vÊn    ®Ò trong ph¹m      vitr¸chnhiÖm     cña m×nh, Tæng    côc tæng    híng dÉn  hîp vµ    chung  sau: nh  1) VÒ     thÈm  quyÒn        truythu,truyhoµn  thuÕ  GTGT: C¨n  quy  cø  ®Þnh  i t¹  phÇn    I,Môc   H Th«ng    t 122/2000/TT­ BTC   cña  Bé  Tµi chÝnh  Tæng     th×  côc    H¶i quan  chÞu  tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  thùc hiÖn      thu thuÕ  GTGT       ®èi víihµng    ho¸ nhËp  khÈu,tr¸chnhiÖm      hoµn  thuÕ GTGT   thuéc   vÒ   Tµi chÝnh  Bé    (quy ®Þnh     trªnnh»m   qu¶n    lý quü  hoµn  thuÕ  GTGT   îc ®   chÆt  chÏ). vËy,trong tr  V×      êng    hîp ®iÒu  chØnh   t¨ngthuÕ  GTGT     quan  th× c¬  H¶i quan    vÉn  thùc hiÖn        truythu.Nhng    c¸c tr tÊtc¶    êng    hîp ®iÒu chØnh  gi¶m  thuÕ  GTGT   (bao gåm   tr c¶  êng      hîp bæ sung  C/O)  hoÆc   hoµn    tr¶thuÕ  GTGT   (kÓ  tr c¶  êng  hîp hµng  tÞch  thu ph¶i hoµn    thuÕ  GTGT...)th×  quan      c¬  H¶i quan  kh«ng    ra quyÕt  ®Þnh  hoµn  thuÕ    v¨n b¶n    mµ cã    x¸c nhËn  thuÕ  sè  nép  thõa  hoÆc   thuÕ  sè  ph¶i hoµn      quan    tr¶,göi c¬  ThuÕ     néi ®Þa     n¬i qu¶n   lý doanh  nghiÖp    ®Ó thùc hiÖn    khÊu    trõvµo  thuÕ  sè  GTGT   ph¶inép  ®Çu     ë  ra  cho   îng ® îchoµn  ®èi t     hoÆc     tr¶theo quy    ®Þnh. C¸c  êng    tr hîp Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè  ra quyÕt ®Þnh  ®∙      hoµn  thuÕ th× ngõng ngay viÖc thùc hiÖn QuyÕt  ®Þnh  cã  vµ  v¨n  b¶n th«ng b¸o  cho  quan  c¬  ThuÕ     néi ®Þa     ®Ó tiÕp    tôc thùc hiÖn    khÊu    trõhoÆc  hoµn    tr¶ cho   îng nép  ®èi t   thuÕ. §èi víic¸c tr       êng  hµng    hîp  ho¸ nhËp khÈu  thuéc  diÖn kh«ng chÞu  thuÕ  GTGT     nh: nguyªn  liÖu s¶n    xuÊt hµng    xuÊt khÈu, gia c«ng        hµng xuÊt khÈu,     quµ  biÕu,quµ    tÆng... nÕu  doanh nghiÖp ®Õn   khaib¸o    thay ® æi    môc  ®Ých  sö dông  th×  quan  c¬  H¶i quan chØ  thùc hiÖn  truy thu  tiÒn    sè  thuÕ nhËp  khÈu, tiÒn      ph¹tchËm   nép thuÕ nhËp  khÈu (nÕu    cã),nhng  kh«ng thùc hiÖn    truythu sè      thuÕ  GTGT   ph¶inép, mµ   v¨n b¶n      cã    th«ng  víic¬  b¸o    quan  ThuÕ   néi®Þa      ®Ó phèihîp thu ®ñ  thuÕ        sè  cho Ng©n  s¸ch Nhµ      níc. ViÖc  lýtån ®äng          xö      ®èi víic¸c l«hµng nguyªn vËt liÖu nhËp        khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu  thu  ®∙  thuÕ GTGT  (trªnsè    nguyªn  vËt liÖu  ¬ng  t øng    s¶n  víisè  phÈm   cha xuÊt khÈu    ngoµithêigian        ©n h¹n 275  ngµy) vµ    ®∙  nép  vµo    tµikho¶n  thu th× thùc hiªntheo  t¹m          híng dÉn    cña Tæng  côc  i t¹ C«ng    v¨n sè    2793/TCHQ­KTTT,  ngµy 5/7/2001. 2)      §èi víim¸y mãc, thiÕtbÞ    ph¬ng tiÖn vËn      t¶ilµ ®èi  îng  t kh«ng    thu thuÕ  GTGT:
  2. 2 VÒ   vÊn    ®Ò bÊt  b×nh  ®¼ng   trong viÖc  x¸c  ®Þnh  ®èi  îng  îc hëng  t ®   kh«ng  thuÕ  thu  GTGT   ®èi    víim¸y  mãc, thiÕtbÞ,    ph¬ng  tiÖn vËn    t¶ichuyªn   dïng nhËp  khÈu  lµm TSC§,  Tæng   côc H¶i  quan  nhiÒu  ®∙  lÇn  v¨n  cã  b¶n  ph¶n  víi Tµi chÝnh. Trong    ¸nh    Bé      khicha  ý  cã  kiÕn  söa ®æi  chÝnh  thøc cña  ChÝnh  phñ  Bé    vµ  TµichÝnh      kinh doanh    th× c¸ché    c¸thÓ,c¸cc¬  s¶n      së  xuÊt   vµ    c¸c ®èi îng  t kh¸c kh«ng    ph¶ilµ doanh      nghiÖp  theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     4, môc  , II phÇn  Th«ng    A,  t 122/2000/TT­ BTC   kh«ng  îc hëng  ®   quy ®Þnh  nµy.   (Riªngc¸c®¬n  hµnh      vÞ  chÝnh  nghiÖp  sù  nhng  chøc  cã  n¨ng kinh doanh      ­ cã  giÊy chøng  nhËn  ®¨ng  thuÕ, nhËp  ký    khÈu  m¸y mãc,  thiÕtbÞ  i   lo¹  trong níc     cha s¶n  xuÊt® îc®Ó           t¹otµis¶n  ®Þnh  cè  theo dù      ¸n ®Çu      tth× thùc hiÖn    theo  néi dung    C«ng  v¨n  2268/TCQH­KTTT   sè  ngµy  4/6/2000  cña Tæng   côc    H¶i quan. Theo    ®ã,  m¸y  sè  mãc,  thiÕtbÞ    nµy  thuéc  ®èi  îng  t kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT). C¸c  êng      tr hîp khiÕu    ®èi t   n¹ivÒ   îng kh«ng  chÞu  thuÕ GTGT   theo quy  ®Þnh  nµy, ®Ò     nghÞ  Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè híng  dÉn lµm  c«ng    v¨n trùctiÕp göiBé          TµichÝnh    îcxem       ®Ó ®   xÐt gi¶i quyÕt.   VÒ   së      c¬  ®Ó x¸c ®Þnh  thiÕtbÞ,    m¸y  mãc, ph¬ng  tiÖn vËn    t¶ichuyªn  dïng n»m     trong d©y    chuyÒn c«ng nghÖ  i lo¹ trong níc®∙        s¶n  xuÊt® îchay      ch­ a, tr íc m ¾t  vÉn  thùc hiÖn theo QuyÕt ®Þnh  214/1999/Q§­ BKH  ngµy  26/4/1999 vµ    C«ng    3836  v¨n sè  BKH/CN  ngµy 16/6/1999 cña  KÕ     Bé  ho¹ch vµ    ®Çu  . t Mét  ®¬n  háikhix¸c ®Þnh  i   sè  vÞ        lo¹  c¸nh  tµu ngÇm  cao    tèc trong níc®∙      s¶n xuÊt ® îc hay      cha, Bé      KÕ ho¹ch  ®Çu    C«ng    2626  vµ  t cã  v¨n sè  BKH/CN   ngµy  26/4/2001 nªu    râ:Hai    tiªuchÝ  b¶n  c¬  cña ph¬ng  tiÖn vËn   t¶ithuû    lµ träng    t¶i(®èi víitµu      chë kh¸ch    chç  lµ sè  ngåi)vµ      tèc ®é;    c¸c th«ng  vÒ  sè  kÝch  íc vµ  th   h×nh  d¸ng  h×nh häc kh«ng  dïng lµm chuÈn  s¸nh  so  trong viÖc    thùc hiÖn    QuyÕt  ®Þnh  214/1999/Q§­ BKH.  ®ã,    i   Do  c¸clo¹ tµu c¸nh ngÇm,        tµu cao    tèc chë  kh¸ch nÕu  sè      cã  chç  ngåi®Õn     300 chç  hoÆc   chuyªn dông  tµu    tèc®é    cao  ®Õn   h¶ilýth× thuéc lo¹ trong nícs¶n  32          i       xuÊt® îc.   3­ Trêng      hîp hµng    ho¸ nhËp  khÈu  con n»m  trong sù    qu¶n    gi¸m    lývµ  s¸t cña    H¶i quan  cöa khÈu  nhng  lýdo  v×    nµo    îc phÐp  i ®ã ®   t¸ xuÊt hoÆc     buéc  ph¶i t¸    ixuÊt  nhng  cã  ®∙  th«ng  b¸o thuÕ nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  GTGT,  nhng  doanh  nghiÖp  cha  nép thuÕ  th× Côc  H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  quyÕt  ra  ®Þnh  kh«ng    thu thuÕ nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  GTGT   trong tr   êng  nµy. Trêng  hîp    hîp doanh  nghiÖp  nép  ®∙  thuÕ  th×  v¨n  cã  b¶n    x¸c nhËn    göi Côc  thuÕ  ®Þa  ph¬ng    ®Ó lµm      thñ tôchoµn    l¹thuÕ  i GTGT   cho   îng nép  ®èi t   thuÕ. 4­    VÒ viÖc  thùc hiÖn C«ng  v¨n 1266/TCHQ­KTTT   ngµy  3/4/2001  cña  Tæng   côc    H¶i quan híng dÉn nh÷ng  ®iÓm   li   cã  ªnquan  ®Õn   hµng  ho¸ xuÊt  nhËp  khÈu  cha  îcquy  ®   ®Þnh      râ t¹ Th«ng   i t122/2000/TT­ BTC,  Tæng  côc    H¶i quan  cã  ®∙  C«ng    1528/TCHQ­KTTT  v¨n sè  ngµy  19/4/2001 söa    ®æi    bæ sung  (yªucÇu      c¸c®¬n  nghiªncøu  c«ng    vÞ    kü  v¨n nµy  íckhicã    tr     v¨n b¶n    háiTæng  côc).Mét  Côc      sè  H¶i quan tØnh, thµnh    phè  tiÕp    tôc ph¶n  ¸nh nh÷ng ®iÓm   ph¸tsinh míi,       Tæng  côc    ý  xincã  kiÕn  sau: nh  VÒ   s¬              hå  thñ tôc ®èi víi l«hµng  c¸c nguyªn vËt liÖu nhËp        khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng  xuÊt khÈu  quy ®Þnh   i®iÓm   t¹  6.5 C«ng  v¨n 1266/TCHQ­KTTT,  kh«ng  cÇu  yªu  doanh nghiÖp  nép    hîp ®ång xuÊt khÈu    theo  tõng  chuyÕn    mµ cã thÓ xuÊt tr×nh    hîp ®ång  bao  gåm  s¶n phÈm   víiníc ngoµi.Trêng    ký        hîp doanh nghiÖp  kh«ng xuÊt tr×nh  îc hîp    ®   ®ång  xuÊt khÈu    th× ph¶i yªu    cÇu  doanh  nghiÖp  cam  kÕt    l« hµng  nhËp  khÈu thuéc  ih×nh  lo¹  s¶n  xuÊt  hµng  xuÊt khÈu  ph¶ithùc hiÖn    vµ      ®¨ng  ®Þnh  ký  møc     tiªuhao  nguyªn    vËt liÖu t¹    i
  3. 3 thêi®iÓm     nhËp  khÈu nguyªn liÖu.Khi xuÊt khÈu        s¶n phÈm,  doanh nghiÖp  ph¶i xuÊt tr×nh      hîp ®ång  xuÊt khÈu  ®Þnh    vµ  møc  thùc  sö  tÕ  dông  nguyªn  vËt liÖu,®Ó       ®¶m   b¶o yªu cÇu    vÒ thñ    s¬  tôc hå  thanh  kho¶n    tê khainhËp    khÈu  nguyªn vËtliÖu theo ®óng          quy  ®Þnh. 5­ VÒ     danh  môc    i   c¸c lo¹  chÊt c¬  ho¸   b¶n   ¸p dông thuÕ  suÊt thuÕ    GTGT   5%,  nguyªn t¾c  vÒ    chØ  nh÷ng  Æt   m hµng  ®óng      tªngäi,®óng  c«ng  thøc ho¸  häc hay  hiÖu    îc hëng  ký  míi ®   thuÕ suÊt thuÕ    GTGT     lµ 5%. Trêng  hîp    ph¸t hiÖn  sù  cã  nhÇm   lÉn trong in Ên      (vÝ  cïng  dô  mét  c«ng  thøc ho¸ häc  10H 8  C nhng  hai chÊt Naphthalen vµ  cã        Xylene..   . th×  ) híng dÉn  doanh  nghiÖp    göi c«ng      v¨n trùctiÕp ®Õn   TµichÝnh    îcxem     thÓ.   Bé    ®Ó ®   xÐt cô  Tæng  côc    H¶i quan th«ng  ®Ó     b¸o  c¸c ®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn  nÕu  cßn víng  ¾c   th×  m g×  b¸o c¸o    ®Ó Tæng  côc híng  dÉn    bæ sung. C«ng  nµy  v¨n  thay tr¶lêic¸c fax sè            912  ngµy 26/4/2001,sè    1011  ngµy  9/5/2001,C«ng  sè    v¨n  1024  ngµy 10/5/2001  cña Côc    H¶i quan TP.    Hå ChÝ   Minh;fax sè  ngµy      66  28/6/2001  cña  Côc    H¶i quan  Mau;    514  Cµ  fax sè  ngµy  9/5/2001 cña  côc H¶i quan  T©y  Ninh; C«ng    v¨n  364  sè  ngµy 5/6/2001 cña  Côc H¶i quan  Giang; C«ng  An    v¨n  247/HQCT­GQT   sè  ngµy 17/5/2001 cña  Côc    H¶i quan  tØnh CÇn   Th¬; mét  ®iÓm       227    sè  t¹ faxsè  i ngµy 20/6/2001 cña    Côc    H¶i quan  TP.  N½ng;  §µ  nh÷ng  víng m ¾c     kh¸ctrong ph¹m        vithÈm quyÒn  cña m×nh  vÊn    nh  ®Ò nªu  it¹ C«ng  sè  v¨n  1123/CHQTP­NV   ngµy 18/5/2001  cña côc    H¶i quan  TP.  ChÝ   Hå  Minh  cña  vµ  mét  ®¬n  kh¸c,yªu  sè  vÞ    cÇu    c¸c ®¬n  tùxem      vÞ    xÐt gi¶iquyÕt.
Đồng bộ tài khoản